รายละเอียด  
  เรียน :    เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  จาก :    นางสาวพัชรี  ภูครองนาค
  ประกอบอาชีพ :    พนักงานของรัฐ
  จังหวัด :    สุรินทร์
  e-mail :    kukkaicom@hotmail.com
   เรื่องที่ต้องการสอบถาม (13 มี.ค. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
    ดิฉันทำงานที่อบต.แห่งหนึ่งที่สุรินทร์ อยากทราบถึงค่าบริการถ่ายเอกสารเวลาประชาชนมาขอข้อมูลข่าวสารที่อบต.นะคะ มีค่าบริการแผ่นละเท่าใด และถ้าเป็น กระดาษ A3 ค่าบริการเท่าใด ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ
   คำตอบ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ มีอัตราดังต่อไปนี้
ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละไม่เกิน 1 บาท
ขนาดกระดาษ เอฟ 4 หน้าละไม่เกิน 1.50 บาท
ขนาดกระดาษ บี 4 หน้าละไม่เกิน 2 บาท
ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละไม่เกิน 3 บาท
ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2 หน้าละไม่เกิน 8 บาท
ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1 หน้าละไม่เกิน 15 บาท
ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0 หน้าละไม่เกิน 30 บาท
- การเรียกค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้ความเห็นชอบ ให้คิดในอัตราคำรับรองละไม่เกิน 5 บาท