รายละเอียด  
  เรียน :    เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  จาก :    นงค์ลักษณ์  รัตนชัย
  ประกอบอาชีพ :    รับจ้างทั่วไป
  จังหวัด :    กรุงเทพมหานคร
  e-mail :    nonglak.rat@rd.go.th
   เรื่องที่ต้องการสอบถาม (23 มี.ค. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    สอบถามเกี่ยวกับ พรบ.
    อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกียวกับ พรบ. ไม่ทราบว่าจะค้นได้จากที่เวปไซด์ไหนบ้างค่ะ

พ.ร.บ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป

ขอบคุณค่ะ
   คำตอบ
ค้นหาที่เว็บไซด์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ www.opm.go.th ในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ หรือที่เว็บไซด์ของสำนักงานกฤษฎีกา ที่นั้นมีกฎหมายต่างๆ รวบรวมไว้มาก คิดว่าน่าจะมี