เรื่องร้องเรียนทั้งหมด ค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูล   พิมพ์รายงาน    

ทะเบียนร้องเรียนที่ ชื่อผู้ร้องเรียนหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสขร. รับเรื่องวันที่ข้อมูลที่มีการร้องเรียนสถานะของเรื่องหมายเหตุ
 อนุฯหารือ 10/2554 3. หารือ ขอหารือทางการสิงคโปร์ขอทราบข้อมูล GPS coordinates 30/08/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-11-18  
 อนุฯหารือ 10/2554 3. หารือ ขอหารือทางการสิงคโปร์ขอทราบข้อมูล GPS coordinates 30/08/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-11-18  
 อนุฯหารือ 10/2555 3. หารือ ขอหารือ 19/10/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-11-27  
 อนุฯหารือ 10/2555 3. หารือ ขอหารือ 19/10/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-11-27  
 อนุฯหารือ 11/2553 3. หารือ ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ประกอบการทำนาเกลือ 15/10/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-11-22  
 อนุฯหารือ 11/2553 3. หารือ ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ประกอบการทำนาเกลือ 15/10/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-11-22  
 อนุฯหารือ 11/2554 3. หารือ ขอหารือเกี่ยวกับคำสั่งลงโทษทางวินัย 26/09/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-11-25  
 อนุฯหารือ 11/2554 3. หารือ ขอหารือเกี่ยวกับคำสั่งลงโทษทางวินัย 26/09/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-11-25  
 อนุฯหารือ 11/2555 3. หารือ ขอหารือการขอประวัติการถูกดำเนินการทางวินัย 19/11/2555 ราชการส่วนกลาง    
 อนุฯหารือ 11/2555 3. หารือ ขอหารือการขอประวัติการถูกดำเนินการทางวินัย 19/11/2555 ราชการส่วนกลาง    
 อนุฯหารือ 12/2553 3. หารือ ขอหาเรือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 09/11/2553 ราชการส่วนกลาง    
 อนุฯหารือ 12/2553 3. หารือ ขอหาเรือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 09/11/2553 ราชการส่วนกลาง    
 อนุฯหารือ 12/2554 3. หารือ ขอหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 19/10/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-12-23  
 อนุฯหารือ 12/2554 3. หารือ ขอหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 19/10/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-12-23  
 อนุฯหารือ 12/2555 3. หารือ ขอหารือกรณี จ่าสิบตำรวจ การันต์ เลิศชะกิจ ขอถ่ายสำเนาเอกสาร 30/08/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-11-01  
 อนุฯหารือ 12/2555 3. หารือ ขอหารือกรณี จ่าสิบตำรวจ การันต์ เลิศชะกิจ ขอถ่ายสำเนาเอกสาร 30/08/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-11-01  
 อนุฯหารือ 13/2553 3. หารือ ขอหารือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอตรวจสอบประวัติ 23/11/2553 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 อนุฯหารือ 13/2553 3. หารือ ขอหารือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอตรวจสอบประวัติ 23/11/2553 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 อนุฯหารือ 13/2554 3. หารือ ขอหารือการคิดค่าบริการการขอสำเนาเอกสารที่มีคำรับรองถูกต้อง 01/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-06  
 อนุฯหารือ 13/2554 3. หารือ ขอหารือการคิดค่าบริการการขอสำเนาเอกสารที่มีคำรับรองถูกต้อง 01/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-06  
 อนุฯหารือ 13/2555 3. หารือ ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 10/08/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-10-25  
 อนุฯหารือ 13/2555 3. หารือ ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 10/08/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-10-25  
 อนุฯหารือ 14/2554 3. หารือ ขอหารือตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 06/09/2554 ราชการส่วนกลาง 2555-01-10  
 อนุฯหารือ 14/2554 3. หารือ ขอหารือตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 06/09/2554 ราชการส่วนกลาง 2555-01-10  
 อนุฯหารือ 14/2555 3. หารือ ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 07/08/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-10-11  
 อนุฯหารือ 14/2555 3. หารือ ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 07/08/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-10-11  
 อนุฯหารือ 15/2554 3. หารือ ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 16/06/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-12-27  
 อนุฯหารือ 15/2554 3. หารือ ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 16/06/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-12-27  
 อนุฯหารือ 15/2555 3. หารือ ขอหารือกรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 17/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-11-09  
 อนุฯหารือ 15/2555 3. หารือ ขอหารือกรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 17/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-11-09  
 อนุฯหารือ 16/2554 3. หารือ ขอหารือกรณีประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร 22/11/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-01-06  
 อนุฯหารือ 16/2554 3. หารือ ขอหารือกรณีประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร 22/11/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-01-06  
 อนุฯหารือ 16/2555 3. หารือ ขอความเห็นชอบใน "ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ" 18/06/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-10-30  
 อนุฯหารือ 16/2555 3. หารือ ขอความเห็นชอบใน "ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ" 18/06/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-10-30  
 อนุฯหารือ 17/2554 3. หารือ ขอหารือข้อกฎหมาย 13/12/2554 ราชการส่วนกลาง 2555-01-09  
 อนุฯหารือ 17/2554 3. หารือ ขอหารือข้อกฎหมาย 13/12/2554 ราชการส่วนกลาง 2555-01-09  
 อนุฯหารือ 17/2555 3. หารือ ขอหารือแนวทางปฏิบัติ 25/12/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 อนุฯหารือ 17/2555 3. หารือ ขอหารือแนวทางปฏิบัติ 25/12/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 อนุฯหารือ 18/2554 3. หารือ ขอหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ 29/12/2554 ราชการส่วนกลาง 2555-01-23  
 อนุฯหารือ 18/2554 3. หารือ ขอหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ 29/12/2554 ราชการส่วนกลาง 2555-01-23  
 อนุฯหารือ 18/2555 3. หารือ ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล 29/11/2555 ราชการส่วนกลาง    
 อนุฯหารือ 18/2555 3. หารือ ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล 29/11/2555 ราชการส่วนกลาง    
 หนังสืออุทธรณ์(33/10)   14/12/2558    
 สขร.(กพส.)1/2558   30/09/2558    
 2/3/8ต.เนินพระ   11/12/2558    
 38/1หมู่13   06/11/2558    
 38/1หมู่13   06/11/2558    
 -- 1. ร้องเรียน ม.13 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร  22/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 -- 1. ร้องเรียน ม.13 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร  22/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 - 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลของหน่วยงาน  23/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 -   08/01/2558    
 - 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลของหน่วยงาน  23/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 23 1. ร้องเรียน ม.13  1 /.พ/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 23 1. ร้องเรียน ม.13  1 /.พ/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 24 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนกลาง    
 24 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนกลาง    
 25 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนกลาง    
 25 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนกลาง    
 26 1. ร้องเรียน ม.13  29/.ค/2551 ราชการส่วนกลาง    
 26 1. ร้องเรียน ม.13  29/.ค/2551 ราชการส่วนกลาง    
 201 2. ร้องเรียน ม.33 ร้องเรียนไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์ 20/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 201 2. ร้องเรียน ม.33 ร้องเรียนไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์ 20/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 297 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนกลาง    
 307 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนกลาง    
 443 1. ร้องเรียน ม.13  14/12/2556 ราชการส่วนกลาง    
 443 1. ร้องเรียน ม.13  14/12/2556 ราชการส่วนกลาง    
 01297 1 สำนักนายกรัฐมนตรี  ราชการส่วนกลาง   
 1531 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนกลาง    
 1642 1. ร้องเรียน ม.13  20/พ./.255 ราชการส่วนภูมิภาค    
 14/59 1 กระทรวงสาธารณสุข  13/01/2559 รัฐวิสาหกิจ   
 ลับ35 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย   ราชการส่วนกลาง    
 ลับ35 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย   ราชการส่วนกลาง    
 1/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน1111 03/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 1/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน1111 03/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 1/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดู รายการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเบิกกจ่าย 28/12/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2551-01-16  
 1/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดู รายการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเบิกกจ่าย 28/12/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2551-01-16  
 1/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 17/12/2552 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-02-19  
 1/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 17/12/2552 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-02-19  
 1/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีรายชื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านไผ่ล้อม 29/12/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-02-21  
 1/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีรายชื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านไผ่ล้อม 29/12/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-02-21  
 1/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  04/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-02  
 1/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  04/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-02  
 1/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนคนพิการที่หน่วยงานของรัฐรับเข้าทำงาน ในปัจจุบัน  02/01/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-01-25  
 1/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนคนพิการที่หน่วยงานของรัฐรับเข้าทำงาน ในปัจจุบัน  02/01/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-01-25  
 1/2557 2. ร้องเรียน ม.33  29/12/2556 ราชการส่วนกลาง    
 1/2557 2. ร้องเรียน ม.33  29/12/2556 ราชการส่วนกลาง    
 2/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 03/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 2/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 03/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 2/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวน และบันทึกคำให้การของผู้ร้อง 28/12/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2551-01-23  
 2/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวน และบันทึกคำให้การของผู้ร้อง 28/12/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2551-01-23  
 2/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๑ ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 29/12/2552 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-01-28  
 2/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๑ ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 29/12/2552 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-01-28  
 2/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้ระบบแอดมิชชั่น และมติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 30/12/2553 ราชการส่วนกลาง 2554-01-28  
 2/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้ระบบแอดมิชชั่น และมติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 30/12/2553 ราชการส่วนกลาง 2554-01-28  
 2/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนและเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง 04/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-02-13  
 2/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนและเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง 04/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-02-13  
 2/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบบรรยายลักษณะงานและแผนปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองกิจการนักศึกษา  04/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 2/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบบรรยายลักษณะงานและแผนปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองกิจการนักศึกษา  04/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 2/2558 1. ร้องเรียน ม.13  06/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00002/2559   25/07/2559    
 3/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินการต่อสร้างเรือขุด 04/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 3/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินการต่อสร้างเรือขุด 04/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 3/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารข้อบัญญัติรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 04/01/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 3/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารข้อบัญญัติรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 04/01/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 3/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 06/01/2553 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 3/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 06/01/2553 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 3/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 3/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 3/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 06/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 3/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 06/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 3/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 04/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-03-04  
 3/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 04/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-03-04  
 3/2557 1. ร้องเรียน ม.13  12/01/2557 ราชการส่วนกลาง    
 3/2557 1. ร้องเรียน ม.13  12/01/2557 ราชการส่วนกลาง    
 3/2558 1. ร้องเรียน ม.13  05/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00003/2559   23/07/2559    
 4/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 05/12/2549 ราชการส่วนกลาง    
 4/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 05/12/2549 ราชการส่วนกลาง    
 4/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ รวม 3 โครงการ 02/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 4/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ รวม 3 โครงการ 02/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 4/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสมุดหนังสือ สมุดคำสั่งและประกาศต่างๆ 07/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-02-04  
 4/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสมุดหนังสือ สมุดคำสั่งและประกาศต่างๆ 07/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-02-04  
 4/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการตรวจสอบรายการจ่ายเงินค่าสินไหมแทน บจ เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำนวน ๓,๕๐๐ บาท ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เลขที่ ๓๔๘๐๕๐๒๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๑  04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 4/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการตรวจสอบรายการจ่ายเงินค่าสินไหมแทน บจ เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำนวน ๓,๕๐๐ บาท ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เลขที่ ๓๔๘๐๕๐๒๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๑  04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 4/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 03/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 4/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 03/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 4/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 04/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-03-04  
 4/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 04/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-03-04  
 4/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/01/2557 ราชการส่วนกลาง    
 4/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/01/2557 ราชการส่วนกลาง    
 00004/2559   23/07/2559    
 5/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว 04/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 5/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว 04/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 5/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 08/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 5/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 08/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 5/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสมุดหนังสือ สมุดคำสั่งและประกาศต่างๆ 04/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 5/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสมุดหนังสือ สมุดคำสั่งและประกาศต่างๆ 04/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 5/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เลขที่ ๐๖-๓๔๘๐๕๐๒๖ ชื่อผู้เอาประกันภัยคือ คุณพูนชัย ศรีน้อย ระยะเวลาเอาประกันภัย ๒๕ เม.ย.๔๙ – ๒๕ เม.ย.๕๐ ในสมุดทะเบียนการรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัท อวีว่า ประกันภัย(ไทย) จำกัด 04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 5/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เลขที่ ๐๖-๓๔๘๐๕๐๒๖ ชื่อผู้เอาประกันภัยคือ คุณพูนชัย ศรีน้อย ระยะเวลาเอาประกันภัย ๒๕ เม.ย.๔๙ – ๒๕ เม.ย.๕๐ ในสมุดทะเบียนการรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัท อวีว่า ประกันภัย(ไทย) จำกัด 04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 5/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเอกสารการสอบสวนข้อเท็จจริง จำนวน ๓ รายการ  03/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-08-06  
 5/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเอกสารการสอบสวนข้อเท็จจริง จำนวน ๓ รายการ  03/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-08-06  
 5/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 07/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 5/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 07/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 5/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/01/2557 ราชการส่วนกลาง    
 5/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/01/2557 ราชการส่วนกลาง    
 5/2558 1. ร้องเรียน ม.13  07/01/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 00005/2559   25/07/2559    
 6/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 08/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 6/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 08/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 6/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเวชระเบียน 10/01/2551 ราชการส่วนภูมิภาค 2551-01-17  
 6/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเวชระเบียน 10/01/2551 ราชการส่วนภูมิภาค 2551-01-17  
 6/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวผลการสอบ 07/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 6/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวผลการสอบ 07/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 6/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการตรวจสอบรายการจ่ายค่าสินไหมรถยนต์เลขที่ BM07012849 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เลขที่ ๐๖-๓๔๘๐๕๐๒๖ ชื่อผู้เอาประกันภัยคือ คุณพูนชัย ศรีน้อย ระยะเวลาเอาประกันภัย ๒๕ เม.ย.๔๙ – ๒๕ เม.ย.๕๐ ในสมุดทะเบียนการรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัท อวีว่า ประกันภัย(ไทย) จำกัด  04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 6/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการตรวจสอบรายการจ่ายค่าสินไหมรถยนต์เลขที่ BM07012849 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เลขที่ ๐๖-๓๔๘๐๕๐๒๖ ชื่อผู้เอาประกันภัยคือ คุณพูนชัย ศรีน้อย ระยะเวลาเอาประกันภัย ๒๕ เม.ย.๔๙ – ๒๕ เม.ย.๕๐ ในสมุดทะเบียนการรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัท อวีว่า ประกันภัย(ไทย) จำกัด  04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 6/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 03/01/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-03-19  
 6/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 03/01/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-03-19  
 6/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ 07/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 6/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ 07/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 6/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 6/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 6/2558 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 07/01/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 00006/2559   28/07/2559    
 60test 1 เทศบาลตำบล  ราชการส่วนท้องถิ่น   
 63/4ม4       
 63/4ม4       
 63/4ม4       
 63/4ม4 0  14/12/2558    
 7/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 08/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 7/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 08/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 7/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข่าวสารจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 11/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 7/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข่าวสารจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 11/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 7/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 12/01/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-04-30  
 7/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 12/01/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-04-30  
 7/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๗ รายการ  04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 7/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๗ รายการ  04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 7/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา 05/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-07  
 7/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา 05/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-07  
 7/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ 07/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 7/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ 07/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 7/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ของงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น จำนวน 3 รายการ 08/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-05-07  
 7/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ของงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น จำนวน 3 รายการ 08/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-05-07  
 7/2558 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 05/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00007/2559   28/07/2559    
 8/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 08/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 8/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 08/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 8/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำนวนสอบสวนข้อเท็จจริง 11/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 8/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำนวนสอบสวนข้อเท็จจริง 11/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 8/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงในการแต่งตั้งผู้อำนวยการกอง 12/01/2553 ราชการส่วนกลาง    
 8/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงในการแต่งตั้งผู้อำนวยการกอง 12/01/2553 ราชการส่วนกลาง    
 8/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการตรวจสอบ รายการโอนเงิน จำนวน ๔,๒๐๐ บาท เข้าบัญชี บจ เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๑ 04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 8/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการตรวจสอบ รายการโอนเงิน จำนวน ๔,๒๐๐ บาท เข้าบัญชี บจ เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๑ 04/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 8/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  05/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-13  
 8/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  05/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-13  
 8/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบพิจารณาข้อเท็จจริง 07/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 8/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบพิจารณาข้อเท็จจริง 07/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 8/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 8/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00008/2559   04/08/2559    
 9/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 10/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-01-23  
 9/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 10/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-01-23  
 9/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 12/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 9/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 12/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 9/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 13/01/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-12  
 9/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 13/01/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-12  
 9/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสำเนาการสอบสวน ข้อเท็จจริงทั้งหมด กรณีที่ผู้ร้องถูกกล่าวหาร้องทุกข์จากผู้ใต้บังคับบัญชา และกรณีที่ผู้ร้อง ร้องทุกข์นางอำนวยพร มหาวิไล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง  03/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-08  
 9/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสำเนาการสอบสวน ข้อเท็จจริงทั้งหมด กรณีที่ผู้ร้องถูกกล่าวหาร้องทุกข์จากผู้ใต้บังคับบัญชา และกรณีที่ผู้ร้อง ร้องทุกข์นางอำนวยพร มหาวิไล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง  03/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-08  
 9/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 30/12/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-15  
 9/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 30/12/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-15  
 9/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภา มศว. 03/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 9/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภา มศว. 03/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 9/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ที่สอบราคาจ้างในห้วงงบประมาณปี พ.ศ. 2556 จำนวน 7 รายการ 08/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-03-05  
 9/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ที่สอบราคาจ้างในห้วงงบประมาณปี พ.ศ. 2556 จำนวน 7 รายการ 08/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-03-05  
 9/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00009/2559   01/08/2559    
 10/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลผลการสอบสวนกรณีผู้ร้องถูกร้องเรียน 22/12/2549 ราชการส่วนภูมิภาค    
 10/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลผลการสอบสวนกรณีผู้ร้องถูกร้องเรียน 22/12/2549 ราชการส่วนภูมิภาค    
 10/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2551 14/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น 2551-01-23  
 10/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2551 14/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น 2551-01-23  
 10/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 11/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 10/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 11/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 10/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลและผลคดีการดำเนินคดีทางวินัย  09/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-01-21  
 10/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลและผลคดีการดำเนินคดีทางวินัย  09/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-01-21  
 10/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งลงโทษหรือคำสั่งยุติเรื่อง ฯลฯ 12/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 10/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งลงโทษหรือคำสั่งยุติเรื่อง ฯลฯ 12/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 10/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 02/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-02-22  
 10/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 02/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-02-22  
 10/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 11 รายการ 08/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-02-12  
 10/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 11 รายการ 08/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-02-12  
 10/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00010/2559   05/08/2559    
 11/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู 11/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-01-23  
 11/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู 11/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-01-23  
 11/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูล แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎระเบียบปฏิบัติหรือคำสั่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนคนพิการ 15/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 11/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูล แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎระเบียบปฏิบัติหรือคำสั่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนคนพิการ 15/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 11/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการ 11/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-02-12  
 11/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการ 11/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-02-12  
 11/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมของผู้ร้อง  05/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-01-17  
 11/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมของผู้ร้อง  05/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-01-17  
 11/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้อง 12/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 11/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้อง 12/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 11/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  08/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 11/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  08/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 11/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00011/2559   08/08/2559    
 12/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการขอให้กรมธนารักษ์แจ้งผลการพิจารณาอย่างถูกต้องและครบถ้วน 10/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 12/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการขอให้กรมธนารักษ์แจ้งผลการพิจารณาอย่างถูกต้องและครบถ้วน 10/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 12/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2549 14/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น 2551-01-30  
 12/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2549 14/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น 2551-01-30  
 12/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 20/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-02-12  
 12/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 20/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-02-12  
 12/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบเหตุผลของการมีมติในการสอบสวน 05/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 12/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบเหตุผลของการมีมติในการสอบสวน 05/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 12/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของเลขานุการผู้ว่าฯ ทุกฉบับที่มีถึง ปลัดกรุงเทพฯ เพื่อรายงานเรื่องต่างๆ ในคดีอาคารรายนายสิดปารายฯ  12/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 12/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของเลขานุการผู้ว่าฯ ทุกฉบับที่มีถึง ปลัดกรุงเทพฯ เพื่อรายงานเรื่องต่างๆ ในคดีอาคารรายนายสิดปารายฯ  12/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 12/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาบันทึกการประชุม 17/01/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-02-08  
 12/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาบันทึกการประชุม 17/01/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-02-08  
 12/2558 1. ร้องเรียน ม.13  07/01/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00012/2559   02/08/2559    
 13/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 13/01/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 13/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 13/01/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 13/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอผลการประเมินผลงานในการประเมินตำแหน่ง 23/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 13/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอผลการประเมินผลงานในการประเมินตำแหน่ง 23/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 13/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง, รายงานการประชุม และฎีกาเบิกจ่าย 15/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-02-15  
 13/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง, รายงานการประชุม และฎีกาเบิกจ่าย 15/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-02-15  
 13/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารใบแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจงานและใบตรวจรับงานจ้าง 07/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-01-21  
 13/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารใบแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจงานและใบตรวจรับงานจ้าง 07/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-01-21  
 13/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมเวทีประชาคมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ รวม ๓ รายการ 09/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-15  
 13/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมเวทีประชาคมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ รวม ๓ รายการ 09/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-15  
 13/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  15/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-03-27  
 13/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  15/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-03-27  
 13/2557 1. ร้องเรียน ม.13  19/01/2557 ราชการส่วนกลาง    
 13/2557 1. ร้องเรียน ม.13  19/01/2557 ราชการส่วนกลาง    
 13/2558 1. ร้องเรียน ม.13  06/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00013/2559   04/08/2559    
 14/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง 12/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-02-07  
 14/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง 12/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-02-07  
 14/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการเช่ารถไฟเพื่อก่อสร้างอาคาร 23/01/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 14/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการเช่ารถไฟเพื่อก่อสร้างอาคาร 23/01/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 14/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้างเหมา 18/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 14/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้างเหมา 18/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 14/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ โครงการละ ๑ ชุด ชุดละ ๕ รายการ  04/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 14/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ โครงการละ ๑ ชุด ชุดละ ๕ รายการ  04/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 14/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารเบิกจ่ายอุปกรณ์ยิงปืนของนักกีฬายิงปืน ของนักกีฬายิงปืน 11/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-08  
 14/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารเบิกจ่ายอุปกรณ์ยิงปืนของนักกีฬายิงปืน ของนักกีฬายิงปืน 11/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-08  
 14/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  15/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-03-19  
 14/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  15/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-03-19  
 14/2558 1. ร้องเรียน ม.13  06/01/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00014/2559   28/07/2559    
 15/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 11/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 15/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 11/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 15/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง 15/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น 2551-02-13  
 15/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง 15/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น 2551-02-13  
 15/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาฎีกาเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 15/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-02-12  
 15/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาฎีกาเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 15/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-02-12  
 15/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการมอบบ้าน วันแม่ ปี ๒๕๕๑  07/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-01  
 15/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการมอบบ้าน วันแม่ ปี ๒๕๕๑  07/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-01  
 15/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 09/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-10  
 15/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 09/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-10  
 15/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  15/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 15/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  15/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 15/2557 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนภูมิภาค    
 15/2557 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนภูมิภาค    
 15/2558 1. ร้องเรียน ม.13  14/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00015/2559   04/08/2559    
 16/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเรื่องมาตรการที่ ๓ และรายชื่อผู้ให้คะแนนประเมิน หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว 09/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 16/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเรื่องมาตรการที่ ๓ และรายชื่อผู้ให้คะแนนประเมิน หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว 09/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 16/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดลอกสำนวนการสอบสวนกรณีการขาดราชการและเอกสารอื่นที่เกี่ยวช้อง 15/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 16/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดลอกสำนวนการสอบสวนกรณีการขาดราชการและเอกสารอื่นที่เกี่ยวช้อง 15/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 16/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนากระดาษคำตอบปรนัยและอัตนัยที่ตรวจให้คะแนน 20/01/2552 ราชการส่วนกลาง    
 16/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนากระดาษคำตอบปรนัยและอัตนัยที่ตรวจให้คะแนน 20/01/2552 ราชการส่วนกลาง    
 16/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของตัวผู้ร้อง  12/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-19  
 16/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของตัวผู้ร้อง  12/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-19  
 16/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 13/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 16/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 13/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 16/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทางไปประเทศอังกฤษของประธานสภาผู้แทนราษฎร 14/01/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-04-09  
 16/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทางไปประเทศอังกฤษของประธานสภาผู้แทนราษฎร 14/01/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-04-09  
 16/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างฯ หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 315 KVA พร้อมติดตั้งแทนเครื่องเดิมที่ถูกโจรกรรม พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง 26/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 16/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างฯ หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 315 KVA พร้อมติดตั้งแทนเครื่องเดิมที่ถูกโจรกรรม พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง 26/01/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 16/2558 1. ร้องเรียน ม.13  15/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00016/2559   17/08/2559    
 17/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลนเอกสารการเบิกเงินและการตรวจรับงาน 12/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-02-07  
 17/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลนเอกสารการเบิกเงินและการตรวจรับงาน 12/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-02-07  
 17/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำนวนการสอบสวนทางวินัย 21/01/2551 ราชการส่วนกลาง 2551-02-13  
 17/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำนวนการสอบสวนทางวินัย 21/01/2551 ราชการส่วนกลาง 2551-02-13  
 17/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E1 และ E2 และสำเนาการลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 20/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-12  
 17/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E1 และ E2 และสำเนาการลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 20/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-12  
 17/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียน ผู้ร้อง จำนวน ๑๑ รายการ  10/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-02-08  
 17/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียน ผู้ร้อง จำนวน ๑๑ รายการ  10/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-02-08  
 17/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ติดตามเรื่องการร้องเรียนเทศบาลตำบลเม็งรายจังหวัดเชียงราย  01/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-02-10  
 17/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ติดตามเรื่องการร้องเรียนเทศบาลตำบลเม็งรายจังหวัดเชียงราย  01/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-02-10  
 17/2557 1. ร้องเรียน ม.13  30/01/2557 ราชการส่วนกลาง    
 17/2557 1. ร้องเรียน ม.13  30/01/2557 ราชการส่วนกลาง    
 17/2558 1. ร้องเรียน ม.13  15/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00017/2559   18/08/2559    
 18/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 15/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 18/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 15/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 18/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการกับร้านขายยา รวม 5 รายการ 23/01/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 18/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการกับร้านขายยา รวม 5 รายการ 23/01/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 18/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 24/01/2553 รัฐวิสาหกิจ    
 18/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 24/01/2553 รัฐวิสาหกิจ    
 18/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ร้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง รวม ๑๒ รายการ 10/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-08  
 18/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ร้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง รวม ๑๒ รายการ 10/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-08  
 18/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  11/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-22  
 18/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  11/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-22  
 18/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  18/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-02-28  
 18/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  18/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-02-28  
 18/2558 1. ร้องเรียน ม.13  13/01/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00018/2559   19/08/2559    
 19/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 15/12/2549 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-02-21  
 19/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 15/12/2549 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-02-21  
 19/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสมุดประวัติ/กพ. 7 25/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 19/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสมุดประวัติ/กพ. 7 25/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 19/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-02-12  
 19/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-02-12  
 19/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ   ราชการส่วนท้องถิ่น    
 19/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ   ราชการส่วนท้องถิ่น    
 19/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 16/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-02-29  
 19/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 16/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-02-29  
 19/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว  21/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 19/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว  21/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 19/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/02/2557 ราชการส่วนกลาง    
 19/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/02/2557 ราชการส่วนกลาง    
 19/2558 1. ร้องเรียน ม.13  13/01/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00019/2559 1 สำนักนายกรัฐมนตรี 18/08/2559 ราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี    
 20/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 16/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 20/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 16/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 20/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและสำเนาเอกสารประกาศสอบราคา 3 รายการ 28/01/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 20/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและสำเนาเอกสารประกาศสอบราคา 3 รายการ 28/01/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 20/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการตรวจสอบอาคารและความเห็นประกอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคาร 26/01/2553 ราชการส่วนกลาง    
 20/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการตรวจสอบอาคารและความเห็นประกอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคาร 26/01/2553 ราชการส่วนกลาง    
 20/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับต้นร่างรูปแผนที่โฉนดที่ดินและรายการคำนวณ จำนวน ๙ รายการ  06/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 20/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับต้นร่างรูปแผนที่โฉนดที่ดินและรายการคำนวณ จำนวน ๙ รายการ  06/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 20/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการดำเนินการออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามมาตรการ EIA โรงไฟฟ้าหนองแซง 13/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 20/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการดำเนินการออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามมาตรการ EIA โรงไฟฟ้าหนองแซง 13/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 20/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 23/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 20/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 23/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 20/2557 2. ร้องเรียน ม.33  12/02/2557 ราชการส่วนกลาง    
 20/2557 2. ร้องเรียน ม.33  12/02/2557 ราชการส่วนกลาง    
 20/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/01/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00020/2559   22/08/2559    
 21/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับกำลังเครื่องยนต์ที่ กฟน. ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้ที่อยู่ของผู้ร้อง หน่วยงานมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว 16/01/2550 รัฐวิสาหกิจ    
 21/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับกำลังเครื่องยนต์ที่ กฟน. ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้ที่อยู่ของผู้ร้อง หน่วยงานมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว 16/01/2550 รัฐวิสาหกิจ    
 21/2551 2. ร้องเรียน ม.33   ราชการส่วนท้องถิ่น    
 21/2551 2. ร้องเรียน ม.33   ราชการส่วนท้องถิ่น    
 21/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 28/01/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-05-11  
 21/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 28/01/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-05-11  
 21/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนของผู้ร้อง 12/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-22  
 21/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนของผู้ร้อง 12/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-22  
 21/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบและแบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ 15/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-15  
 21/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบและแบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ 15/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-15  
 21/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม 22/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 21/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม 22/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 21/2557 1. ร้องเรียน ม.13  11/02/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 21/2557 1. ร้องเรียน ม.13  11/02/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 21/2558 1. ร้องเรียน ม.13  22/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00021/2559   11/07/2559    
 22/2550 1. ร้องเรียน ม.13  15/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-07  
 22/2550 1. ร้องเรียน ม.13  15/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-07  
 22/2551 1. ร้องเรียน ม.13  30/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 22/2551 1. ร้องเรียน ม.13  30/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 22/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับเงินรางวัลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 27/01/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-26  
 22/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับเงินรางวัลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 27/01/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-26  
 22/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือของนายสัตนามซิงห์ กุลาตี และ/หรือหนังสือของนายโมเฮนยีตซิงห์ โกลาตี และ/หรือหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่มีถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ ๑๓๖/๒๕๕๓ ทั้งก่อนและหลังจาก วันที่ ๒ ก.ย. ๕๓ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  14/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-24  
 22/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือของนายสัตนามซิงห์ กุลาตี และ/หรือหนังสือของนายโมเฮนยีตซิงห์ โกลาตี และ/หรือหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่มีถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ ๑๓๖/๒๕๕๓ ทั้งก่อนและหลังจาก วันที่ ๒ ก.ย. ๕๓ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  14/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-24  
 22/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของนักศึกษาปริญญาโท 17/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-11  
 22/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของนักศึกษาปริญญาโท 17/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-11  
 22/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  22/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-02-06  
 22/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  22/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-02-06  
 22/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการ รวม 4 รายการ 18/02/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-05-21  
 22/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการ รวม 4 รายการ 18/02/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-05-21  
 22/2558 1. ร้องเรียน ม.13  26/01/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00022/2559   22/08/2559    
 23/2550 1. ร้องเรียน ม.13  18/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 23/2550 1. ร้องเรียน ม.13  18/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 23/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสัญญาเช่าที่ดิน รฟท. เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์ ที่ จ.ขอนแก่น 05/02/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 23/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสัญญาเช่าที่ดิน รฟท. เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์ ที่ จ.ขอนแก่น 05/02/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 23/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเทปบันทึกการประชุม 23/01/2553 รัฐวิสาหกิจ 2553-03-10  
 23/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเทปบันทึกการประชุม 23/01/2553 รัฐวิสาหกิจ 2553-03-10  
 23/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  14/01/2554 หน่วยงานอื่นๆ 2554-02-23  
 23/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  14/01/2554 หน่วยงานอื่นๆ 2554-02-23  
 23/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 17/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-10  
 23/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน 17/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-10  
 23/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ 22/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 23/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ 22/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 23/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/02/2557 ราชการส่วนกลาง    
 23/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/02/2557 ราชการส่วนกลาง    
 23/2558 1. ร้องเรียน ม.13  26/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00023/2559   24/08/2559    
 24/2550 1. ร้องเรียน ม.13  03/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 24/2550 1. ร้องเรียน ม.13  03/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 24/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลต้นทุนสินค้าจาก พณฯ และกระทรวงพลังงาน 30/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 24/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลต้นทุนสินค้าจาก พณฯ และกระทรวงพลังงาน 30/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 24/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเยี่ยมญาติ 28/01/2553 ราชการส่วนกลาง    
 24/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเยี่ยมญาติ 28/01/2553 ราชการส่วนกลาง    
 24/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการสอบผู้ช่วยช่างโยธา อบต. สะแก ของผู้ร้อง ในวันที่ 10 ม.ค. 54 ทั้งคะแนนข้อเขียนและสัมภาษณ์ของคณะกรรมการทั้ง 3 คน 18/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 24/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการสอบผู้ช่วยช่างโยธา อบต. สะแก ของผู้ร้อง ในวันที่ 10 ม.ค. 54 ทั้งคะแนนข้อเขียนและสัมภาษณ์ของคณะกรรมการทั้ง 3 คน 18/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 24/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนการรุกที่สาธารณประโยชน์ และการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 18/01/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 24/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนการรุกที่สาธารณประโยชน์ และการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 18/01/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 24/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-04-22  
 24/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-04-22  
 24/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/02/2557 ราชการส่วนกลาง    
 24/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/02/2557 ราชการส่วนกลาง    
 24/2558 1. ร้องเรียน ม.13  26/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00024/2559   24/08/2559    
 25/2550 1. ร้องเรียน ม.13  19/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 25/2550 1. ร้องเรียน ม.13  19/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 25/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เปิดเผยข้อมูล 29/01/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 25/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เปิดเผยข้อมูล 29/01/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 25/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 25/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 25/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารสอบราคาจ้าง/ประกวดราคาจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 30 พ.ย. 53 17/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-01-28  
 25/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารสอบราคาจ้าง/ประกวดราคาจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 30 พ.ย. 53 17/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-01-28  
 25/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านราย BM ๗๑๑ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๒ จากการสอบแก้สัญลักษณ์ I 16/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-02-10  
 25/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านราย BM ๗๑๑ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๒ จากการสอบแก้สัญลักษณ์ I 16/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-02-10  
 25/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม 24/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 25/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม 24/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 25/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาเอกสารการว่าจ้างขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆ ด้วยวิธีจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของกรมขนส่งทหารอากาศ รวม 4 รายการ  27/02/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-07-13  
 25/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาเอกสารการว่าจ้างขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆ ด้วยวิธีจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของกรมขนส่งทหารอากาศ รวม 4 รายการ  27/02/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-07-13  
 25/2558 1. ร้องเรียน ม.13  27/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00025/2559   24/08/2559    
 26/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้าง และออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูลแล้ว 23/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 26/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้าง และออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูลแล้ว 23/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 26/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคาร 08/02/2551 ราชการส่วนกลาง    
 26/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคาร 08/02/2551 ราชการส่วนกลาง    
 26/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่มีการพิจารณาการขอกลับเข้ารับราชการของผู้ร้อง 28/01/2553 ราชการส่วนกลาง    
 26/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่มีการพิจารณาการขอกลับเข้ารับราชการของผู้ร้อง 28/01/2553 ราชการส่วนกลาง    
 26/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 17/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 26/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 17/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 26/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้อง รวม ๒ รายการ  19/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 26/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้อง รวม ๒ รายการ  19/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 26/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 26/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 26/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 26/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 26/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00026/2559   25/07/2559    
 27/2550 1. ร้องเรียน ม.13  22/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 27/2550 1. ร้องเรียน ม.13  22/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 27/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 08/02/2551 ราชการส่วนกลาง    
 27/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 08/02/2551 ราชการส่วนกลาง    
 27/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีโฉนดเลขที่ ๙๘๕๓ 29/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 27/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีโฉนดเลขที่ ๙๘๕๓ 29/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 27/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของปั๊ม ปตท. สรรพยารวมกิจทั้งหมด 17/01/2554 หน่วยงานอื่นๆ 2554-02-25  
 27/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของปั๊ม ปตท. สรรพยารวมกิจทั้งหมด 17/01/2554 หน่วยงานอื่นๆ 2554-02-25  
 27/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  23/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 27/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  23/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 27/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 27/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 27/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 27/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 27/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/01/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00027/2559   28/07/2559    
 28/2550 1. ร้องเรียน ม.13  20/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-21  
 28/2550 1. ร้องเรียน ม.13  20/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-21  
 28/2551 1. ร้องเรียน ม.13 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม 27/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 28/2551 1. ร้องเรียน ม.13 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม 27/01/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 28/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 25/01/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-26  
 28/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 25/01/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-26  
 28/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับต้นร่างรูปแผนที่โฉนดที่ดินและรายการคำนวณ จำนวน ๙ รายการ  06/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 28/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับต้นร่างรูปแผนที่โฉนดที่ดินและรายการคำนวณ จำนวน ๙ รายการ  06/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 28/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 23/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 28/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 23/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 28/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-03-28  
 28/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-03-28  
 28/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 28/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 28/2558 1. ร้องเรียน ม.13  04/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00028/2559   28/07/2559    
 29/2550 1. ร้องเรียน ม.13  22/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-21  
 29/2550 1. ร้องเรียน ม.13  22/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-21  
 29/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนนายกเทศมนตรีตำบลนครหลวง 08/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 29/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนนายกเทศมนตรีตำบลนครหลวง 08/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 29/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ 29/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-03-26  
 29/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ 29/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-03-26  
 29/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 19/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-10  
 29/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 19/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-10  
 29/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือต่างๆ ของเลขานุการผู้ว่าฯ ที่มีถึงปลัดกรุงเทพฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  23/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 29/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือต่างๆ ของเลขานุการผู้ว่าฯ ที่มีถึงปลัดกรุงเทพฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  23/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 29/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-02-20  
 29/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-02-20  
 29/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 29/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 29/2558 1. ร้องเรียน ม.13  03/02/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00029/2559   04/08/2559    
 นร0103/ว7021   07/10/2558    
 30/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้ร้องขอให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด  26/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 30/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้ร้องขอให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด  26/01/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 30/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนการรถไฟแห่งประเทศไทยกรณีขอข้อมูลโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 12/02/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 30/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนการรถไฟแห่งประเทศไทยกรณีขอข้อมูลโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 12/02/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 30/2552 5. อื่นๆ ขอเอกสารมอบอำนาจโอนคดีไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 29/01/2552 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 30/2552 5. อื่นๆ ขอเอกสารมอบอำนาจโอนคดีไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 29/01/2552 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 30/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 01/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-12  
 30/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 01/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-12  
 30/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้อบจ.พิษณุโลกชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนนเข้าบึงราชนกฯ 20/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-08  
 30/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้อบจ.พิษณุโลกชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนนเข้าบึงราชนกฯ 20/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-08  
 30/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 23/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 30/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 23/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 30/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-04-25  
 30/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-04-25  
 30/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 30/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 30/2558 1. ร้องเรียน ม.13  03/02/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 00030/2559   01/08/2559    
 31/2550 1. ร้องเรียน ม.13  26/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 31/2550 1. ร้องเรียน ม.13  26/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 31/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง ม.เทคโนฯราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช 22/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 31/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง ม.เทคโนฯราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช 22/01/2551 ราชการส่วนกลาง    
 31/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกาศสอบราคา หลักฐานการจัดส่งเผยแพร่ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ซื้อแบบ และบันทึกคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยเปิดทางน้ำ 27/01/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 31/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกาศสอบราคา หลักฐานการจัดส่งเผยแพร่ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ซื้อแบบ และบันทึกคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยเปิดทางน้ำ 27/01/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 31/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลวิจัยกากสารส่าเหล้าจากโรงงานกลั่นสุรา 20/01/2553 ราชการส่วนกลาง    
 31/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลวิจัยกากสารส่าเหล้าจากโรงงานกลั่นสุรา 20/01/2553 ราชการส่วนกลาง    
 31/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-02-02  
 31/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-02-02  
 31/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  17/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 31/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  17/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 31/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-20  
 31/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  24/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-20  
 31/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 31/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 31/2558 1. ร้องเรียน ม.13  03/02/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00031/2559   05/08/2559    
 32/2550 1. ร้องเรียน ม.13  25/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-07  
 32/2550 1. ร้องเรียน ม.13  25/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-07  
 32/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามพรบ. 12/02/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 32/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามพรบ. 12/02/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 32/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผ่านโฉนดที่ดินเลขที่ 10307 27/01/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 32/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผ่านโฉนดที่ดินเลขที่ 10307 27/01/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 32/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสาร 03/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-05-26  
 32/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสาร 03/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-05-26  
 32/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม  20/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-18  
 32/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม  20/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-18  
 32/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 20/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-05  
 32/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 20/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-05  
 32/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน  24/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 32/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน  24/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 32/2558 1. ร้องเรียน ม.13  03/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00032/2559   08/08/2559    
 33/2550 1. ร้องเรียน ม.13  26/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 33/2550 1. ร้องเรียน ม.13  26/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 33/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน ขอคัดสำเนารายงานการสอบสวนวินัย 11/02/2551 ราชการส่วนกลาง    
 33/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน ขอคัดสำเนารายงานการสอบสวนวินัย 11/02/2551 ราชการส่วนกลาง    
 33/2552 4. หาประเด็นการใช้สิทธิ ขอสำเนาเอกสาร สปก. 4-01 23/01/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-02-27  
 33/2552 4. หาประเด็นการใช้สิทธิ ขอสำเนาเอกสาร สปก. 4-01 23/01/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-02-27  
 33/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ขอสำเนาการลงชื่อมาปฏิบัติราชการของ พล.ต.อ. ชาญชิต เพียรเลิศ 03/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 33/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ขอสำเนาการลงชื่อมาปฏิบัติราชการของ พล.ต.อ. ชาญชิต เพียรเลิศ 03/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 33/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 20/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 33/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 20/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 33/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  16/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 33/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  16/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 33/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน จำนวนหลายรายการ  28/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-03-19  
 33/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน จำนวนหลายรายการ  28/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-03-19  
 33/2557 1. ร้องเรียน ม.13  01/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 33/2557 1. ร้องเรียน ม.13  01/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 33/2558 1. ร้องเรียน ม.13  03/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00033/2559   04/08/2559    
 34/2550 1. ร้องเรียน ม.13  22/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-07  
 34/2550 1. ร้องเรียน ม.13  22/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-07  
 34/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน ปตท. กรณีขอเอกสารสัญญาการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติจากพม่า 14/02/2551 ราชการส่วนกลาง    
 34/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน ปตท. กรณีขอเอกสารสัญญาการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติจากพม่า 14/02/2551 ราชการส่วนกลาง    
 34/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 04/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 34/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 04/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 34/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารเกี่ยวกับการเข้าดำเนินการกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในอาคารโรงเรียน 21/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 34/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารเกี่ยวกับการเข้าดำเนินการกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในอาคารโรงเรียน 21/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 34/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาต บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เข้าใช้หรือครองที่ดินในเขตทางหลวงแผ่นดิน  23/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-02-24  
 34/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาต บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เข้าใช้หรือครองที่ดินในเขตทางหลวงแผ่นดิน  23/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-02-24  
 34/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  29/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 34/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  29/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 34/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ 06/03/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-06-04  
 34/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ 06/03/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-06-04  
 34/2558 1. ร้องเรียน ม.13  04/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00034/2559   08/08/2559    
 35/2550 1. ร้องเรียน ม.13  03/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-07  
 35/2550 1. ร้องเรียน ม.13  03/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-07  
 35/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน อบต.นาสีนวล จ.มุกดาหาร กรณีขอประกาศสอบราคา 12/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 35/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน อบต.นาสีนวล จ.มุกดาหาร กรณีขอประกาศสอบราคา 12/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 35/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายปี 2552 30/01/2552 ราชการส่วนภูมิภาค 2552-02-27  
 35/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายปี 2552 30/01/2552 ราชการส่วนภูมิภาค 2552-02-27  
 35/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 01/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 35/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 01/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 35/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร้อง 21/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-24  
 35/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร้อง 21/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-24  
 35/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวน/คำให้การ 23/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-08  
 35/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวน/คำให้การ 23/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-08  
 35/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ ของหน่วยงาน จำนวนหลายรายการ  28/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-07-31  
 35/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ ของหน่วยงาน จำนวนหลายรายการ  28/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-07-31  
 35/2557 1. ร้องเรียน ม.13  05/03/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 35/2557 1. ร้องเรียน ม.13  05/03/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 35/2558 1. ร้องเรียน ม.13  06/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00035/2559   28/07/2559    
 36/2550 1. ร้องเรียน ม.13  29/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 36/2550 1. ร้องเรียน ม.13  29/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 36/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน บจม. กสท. โทรคมนาคม ขอเอกสารบันทึกข้อผิดพลาดการปฏิบัติงานของพนักงาน 19/02/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 36/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน บจม. กสท. โทรคมนาคม ขอเอกสารบันทึกข้อผิดพลาดการปฏิบัติงานของพนักงาน 19/02/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 36/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ 05/02/2552 ราชการส่วนภูมิภาค    
 36/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ 05/02/2552 ราชการส่วนภูมิภาค    
 36/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 01/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-02-26  
 36/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 01/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-02-26  
 36/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ปปช. ในเรื่องที่ผู้ร้องร้องเรียน 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 36/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ปปช. ในเรื่องที่ผู้ร้องร้องเรียน 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 36/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน 24/01/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-03-08  
 36/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน 24/01/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-03-08  
 36/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน จำนวนหลายรายการ  28/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-03-19  
 36/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน จำนวนหลายรายการ  28/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-03-19  
 36/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 36/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 36/2558 1. ร้องเรียน ม.13  03/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00036/2559   04/08/2559    
 37/2550 1. ร้องเรียน ม.13  29/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 37/2550 1. ร้องเรียน ม.13  29/01/2550 ราชการส่วนกลาง    
 37/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกาศสอบราคาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 18/02/1551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 37/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกาศสอบราคาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 18/02/1551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 37/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือรับรองรายงานการประชุม 04/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 37/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือรับรองรายงานการประชุม 04/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 37/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการพิจารณาความดีความชอบ งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 03/12/2552 ราชการส่วนกลาง    
 37/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการพิจารณาความดีความชอบ งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 03/12/2552 ราชการส่วนกลาง    
 37/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการธรรมะเพื่อประชาชน และการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลนกออก ประจำปี ๒๕๕๓ พร้อมทั้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 24/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-03  
 37/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการธรรมะเพื่อประชาชน และการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลนกออก ประจำปี ๒๕๕๓ พร้อมทั้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 24/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-03  
 37/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๔ รายการ 26/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 37/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๔ รายการ 26/01/2555 ราชการส่วนกลาง    
 37/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 37/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 37/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/02/2557 ราชการส่วนกลาง    
 37/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/02/2557 ราชการส่วนกลาง    
 37/2558 1. ร้องเรียน ม.13  03/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00037/2559   17/08/2559    
 38/2550 1. ร้องเรียน ม.13  29/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-21  
 38/2550 1. ร้องเรียน ม.13  29/01/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-02-21  
 38/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกาศสอบราคา 18/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 38/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกาศสอบราคา 18/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 38/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม 13/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 38/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม 13/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 38/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบราคาจ้างเหมา ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ 03/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 38/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบราคาจ้างเหมา ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ 03/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 38/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบงบการเงิน ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ หมายเหตุการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่านายหน้า เงินค่าบริจาคจากธุรกิจประกันภัย ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ และใบเสร็จรับเงินค่าบริจาค เลขที่ ๒๔๗๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๙ ของกองทุนสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกให้ บจ อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จำนวนเงิน ๑๔,๐๕๑.๓๘ บาท เป็นเงินค่าบริจาค 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 38/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบงบการเงิน ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ หมายเหตุการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่านายหน้า เงินค่าบริจาคจากธุรกิจประกันภัย ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ และใบเสร็จรับเงินค่าบริจาค เลขที่ ๒๔๗๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๙ ของกองทุนสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกให้ บจ อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จำนวนเงิน ๑๔,๐๕๑.๓๘ บาท เป็นเงินค่าบริจาค 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 38/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี จำนวน ๒ รายการ 26/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 38/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี จำนวน ๒ รายการ 26/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 38/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  26/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-04-22  
 38/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  26/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-04-22  
 38/2557 1. ร้องเรียน ม.13  20/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 38/2557 1. ร้องเรียน ม.13  20/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 38/2558 1. ร้องเรียน ม.13  06/02/2558 ราชการส่วนกลาง 2558-มย-1   
 00038/2559   18/08/2559    
 39/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาข้อมูลการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ 29/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 39/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาข้อมูลการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ 29/01/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 39/2551 1. ร้องเรียน ม.13 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หลักฐานอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกัน 18/02/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 39/2551 1. ร้องเรียน ม.13 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หลักฐานอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกัน 18/02/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 39/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการ 14/02/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-03-12  
 39/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการ 14/02/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-03-12  
 39/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุม, การประเมินผลการปฏิบัติงาน และคำสั่งของมหาวิทยาลัย 02/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-26  
 39/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุม, การประเมินผลการปฏิบัติงาน และคำสั่งของมหาวิทยาลัย 02/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-26  
 39/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 53 24 ส.ค. 53๓ และ 1 ธ.ค. 53 และอัตราส่วนต่างดอกเบื้ยสุทธิของธนาคารต่างๆ โดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 20/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-02  
 39/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 53 24 ส.ค. 53๓ และ 1 ธ.ค. 53 และอัตราส่วนต่างดอกเบื้ยสุทธิของธนาคารต่างๆ โดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 20/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-02  
 39/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 26/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-18  
 39/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 26/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-18  
 39/2558 1. ร้องเรียน ม.13  03/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00039/2559   19/08/2559    
 40/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาสำนวนการสอบสวนคณะผู้บริหาร อบต.ดอนยายหอม 05/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 40/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาสำนวนการสอบสวนคณะผู้บริหาร อบต.ดอนยายหอม 05/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 40/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอฎีกาเบิกจ่ายเงินถมที่สนามกีฬา ../02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 40/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอฎีกาเบิกจ่ายเงินถมที่สนามกีฬา ../02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 40/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการสอบราคาจ้าง 11/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 40/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการสอบราคาจ้าง 11/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 40/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของอุทยานฯ 08/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-02-26  
 40/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของอุทยานฯ 08/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-02-26  
 40/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริจาค เลขที่ ๒๔๗๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๙ ของกองทุนสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ออกให้ บจ อวีว่า ประกันภัย (ไทย) เป็นเงินค่าบริจาค และจดหมายนำส่งเช็คของ บจ อวีว่า ประกันภัย (ไทย) ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 40/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริจาค เลขที่ ๒๔๗๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๙ ของกองทุนสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ออกให้ บจ อวีว่า ประกันภัย (ไทย) เป็นเงินค่าบริจาค และจดหมายนำส่งเช็คของ บจ อวีว่า ประกันภัย (ไทย) ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 40/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๕ รายการ 25/01/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 40/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๕ รายการ 25/01/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 40/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 40/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 40/2557 1. ร้องเรียน ม.13  20/03/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 40/2557 1. ร้องเรียน ม.13  20/03/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 40/2558 2. ร้องเรียน ม.33 ขอใช้สิทธิ ม.33 11/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00040/2559   18/08/2559    
 41/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาเอกสารจำนวน 54 รายการ เช่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดกลาง พร้อมแปลนและสัญญาจ้าง ฯลฯ 05/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 41/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาเอกสารจำนวน 54 รายการ เช่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดกลาง พร้อมแปลนและสัญญาจ้าง ฯลฯ 05/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 41/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอประกาศสอบราคา 25/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 41/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอประกาศสอบราคา 25/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 41/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารแจ้งผลการดำเนินการ 12/02/2552 ราชการส่วนกลาง    
 41/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารแจ้งผลการดำเนินการ 12/02/2552 ราชการส่วนกลาง    
 41/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ 08/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 41/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ 08/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 41/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา บันทึกการลงโทษ บจ เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 41/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา บันทึกการลงโทษ บจ เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 41/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับข้อมูลไม่ครบตามที่ขอ 10/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 41/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับข้อมูลไม่ครบตามที่ขอ 10/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 41/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 41/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 41/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชี่อผู้ขอเลขที่บ้านเลขที่ 211/3 หมู่ที่ 2 ตำบล/อำเภอ แม่ระมาด จังหวัดตาก โดยขอคัดเอกสารคำขอเลขที่บ้าน จำนวน 1 ฉบับ เพื่อการบังคับคดี 24/03/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-05-14  
 41/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชี่อผู้ขอเลขที่บ้านเลขที่ 211/3 หมู่ที่ 2 ตำบล/อำเภอ แม่ระมาด จังหวัดตาก โดยขอคัดเอกสารคำขอเลขที่บ้าน จำนวน 1 ฉบับ เพื่อการบังคับคดี 24/03/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-05-14  
 41/2558 1. ร้องเรียน ม.13  17/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00041/2559   22/08/2559    
 42/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาการประกาศสอบราคาโครงการของ อบต.วัดไทรย์ 07/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 42/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาการประกาศสอบราคาโครงการของ อบต.วัดไทรย์ 07/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 42/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้นำคดีเข้าระเบียบวาระการประชุม 25/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 42/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้นำคดีเข้าระเบียบวาระการประชุม 25/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 42/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของสวนสัตว์ 28/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 42/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของสวนสัตว์ 28/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 42/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๒๔๗๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๙ ของบริษัท อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จำกัด ออกโดยกองทุนสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 42/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๒๔๗๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๙ ของบริษัท อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จำกัด ออกโดยกองทุนสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 42/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับข้อมูลไม่ครบตามที่ขอ 27/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-15  
 42/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับข้อมูลไม่ครบตามที่ขอ 27/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-15  
 42/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 42/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 42/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/03/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-05  
 42/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/03/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-05  
 42/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/02/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00042/2559   11/07/2559    
 43/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาเอกสารบันทึกผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยไม่ร้ายแรง 01/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 43/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาเอกสารบันทึกผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยไม่ร้ายแรง 01/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 43/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 29/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 43/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 29/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 43/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง 16/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-04-24  
 43/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง 16/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-04-24  
 43/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายชื่อคณะกรรมการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการที่เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ 05/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 43/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายชื่อคณะกรรมการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการที่เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ 05/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 43/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับ ๑. การแจ้งงานเพื่อขอเอาประกันวินาศภัย ๒. สำเนากรมธรรม์ ๓. สำเนาการรับเอกสารกรมธรรม์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีและใบแจ้งหนี้ ๔. เอกสารการชำระเงินตามกรมธรรม์ ๕. ชื่อและสกุล พร้อมที่อยู่ของผู้แจ้งงาน ผู้รับกรมธรรม์ และผู้ชำระเงิน 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 43/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับ ๑. การแจ้งงานเพื่อขอเอาประกันวินาศภัย ๒. สำเนากรมธรรม์ ๓. สำเนาการรับเอกสารกรมธรรม์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีและใบแจ้งหนี้ ๔. เอกสารการชำระเงินตามกรมธรรม์ ๕. ชื่อและสกุล พร้อมที่อยู่ของผู้แจ้งงาน ผู้รับกรมธรรม์ และผู้ชำระเงิน 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง    
 43/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ พร้อมรายละเอียดสำเนาฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  01/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-14  
 43/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ พร้อมรายละเอียดสำเนาฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  01/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-14  
 43/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-04-10  
 43/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-04-10  
 43/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/03/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 43/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/03/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 43/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00043/2559   22/08/2559    
 44/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาเอกสารดังรายการที่แนบท้ายมา 09/02/2550 รัฐวิสาหกิจ    
 44/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาเอกสารดังรายการที่แนบท้ายมา 09/02/2550 รัฐวิสาหกิจ    
 44/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน สนง. เทศบาลเมือง จงกาณจนบุรี 25/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 44/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน สนง. เทศบาลเมือง จงกาณจนบุรี 25/02/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 44/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการสอบ 17/02/2552 หน่วยงานอื่นๆ    
 44/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการสอบ 17/02/2552 หน่วยงานอื่นๆ    
 44/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบริเวณรอบตลาดไนท์บาซาร์ 05/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 44/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบริเวณรอบตลาดไนท์บาซาร์ 05/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 44/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม  26/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-24  
 44/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม  26/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-24  
 44/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบลประจำปี ๒๕๕๔ 31/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 44/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบลประจำปี ๒๕๕๔ 31/01/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 44/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 44/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 44/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/03/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 44/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/03/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 44/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/02/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00044/2559   24/08/2559    
 45/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต"บ้านหนองไฮ - บ้านนาโนน" 07/02/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 45/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต"บ้านหนองไฮ - บ้านนาโนน" 07/02/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 45/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เติมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินมาใช้ใบเสร็จรับเงิน  รัฐวิสาหกิจ    
 45/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เติมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินมาใช้ใบเสร็จรับเงิน  รัฐวิสาหกิจ    
 45/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 45/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 45/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือก ผอ. สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ภาค ก. 02/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-26  
 45/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือก ผอ. สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ภาค ก. 02/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-26  
 45/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารที่แสดงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยออยส์ จำกัด(มหาชน) ที่แต่งตั้งนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ เอกสารคำสั่งบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่นายสุพลฯ ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-07  
 45/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารที่แสดงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยออยส์ จำกัด(มหาชน) ที่แต่งตั้งนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ เอกสารคำสั่งบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่นายสุพลฯ ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 24/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-07  
 45/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (ต.ค. ๕๔)  01/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-15  
 45/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (ต.ค. ๕๔)  01/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-15  
 45/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-02-20  
 45/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-02-20  
 45/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 27/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 45/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 27/03/2557 ราชการส่วนกลาง    
 45/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00045/2559   24/08/2559    
 46/2550 1. ร้องเรียน ม.13 รายละเอียดข้อเท็จจริงต่าง ๆเกี่ยวกับการให้บริการวิทยุสื่อสารในรถสาธารณะ TAXI จากสนง. กทช. 14/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 46/2550 1. ร้องเรียน ม.13 รายละเอียดข้อเท็จจริงต่าง ๆเกี่ยวกับการให้บริการวิทยุสื่อสารในรถสาธารณะ TAXI จากสนง. กทช. 14/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 46/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอผลการประเมินบุคคล 06/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 46/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอผลการประเมินบุคคล 06/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 46/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารรายงานการประชุม 19/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 46/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารรายงานการประชุม 19/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 46/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-03-30  
 46/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18/01/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-03-30  
 46/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนนทางเข้าบึงราชนก ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 26/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-22  
 46/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนนทางเข้าบึงราชนก ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 26/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-22  
 46/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 31/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-30  
 46/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 31/01/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-30  
 46/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 46/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 46/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00046/2559   24/08/2559    
 47/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาสัญญาจ้างและแบบแปลน จำนวน 3 รายการ 15/02/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 47/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาสัญญาจ้างและแบบแปลน จำนวน 3 รายการ 15/02/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 47/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารโครงการก่อสร้างถนน.จัดซื้อจัดจ้าง 06/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 47/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารโครงการก่อสร้างถนน.จัดซื้อจัดจ้าง 06/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 47/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551 23/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-04-24  
 47/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551 23/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-04-24  
 47/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้น 10/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-29  
 47/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้น 10/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-29  
 47/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม  28/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-22  
 47/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม  28/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-22  
 47/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  02/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-15  
 47/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  02/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-15  
 47/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 47/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 47/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน 5 รายการ 31/03/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-05-28  
 47/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน 5 รายการ 31/03/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-05-28  
 47/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00047/2559   22/08/2559    
 48/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณปี 2550 14/02/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 48/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณปี 2550 14/02/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 48/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา กรุงเมพมหานคร 11/03/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 48/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา กรุงเมพมหานคร 11/03/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 48/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 48/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 48/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 11/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 48/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 11/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 48/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารประกอบการประชุม กรณีย้ายผู้ร้องไปสังกัดส่วนราชการประจำจังหวัด  26/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-10  
 48/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารประกอบการประชุม กรณีย้ายผู้ร้องไปสังกัดส่วนราชการประจำจังหวัด  26/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-10  
 48/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  02/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-09  
 48/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  02/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-09  
 48/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 27/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-04-09  
 48/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 27/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-04-09  
 48/2558 1. ร้องเรียน ม.13 หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง 16/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00048/2559   25/08/2559    
 49/2550 1. ร้องเรียน ม.13 เกณฑ์การตัดสิน เกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกบุคคล ,คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯลฯ 15/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 49/2550 1. ร้องเรียน ม.13 เกณฑ์การตัดสิน เกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกบุคคล ,คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯลฯ 15/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 49/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอความเป็นธรรม, ขอเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน 10/03/2551 หน่วยงานอื่นๆ    
 49/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอความเป็นธรรม, ขอเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน 10/03/2551 หน่วยงานอื่นๆ    
 49/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารรายงานการประชุม และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 19/02/2552 หน่วยงานอื่นๆ    
 49/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารรายงานการประชุม และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 19/02/2552 หน่วยงานอื่นๆ    
 49/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ 05/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-05-27  
 49/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ 05/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-05-27  
 49/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเสร็จการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ ทุกชนิดและทุกครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. ๕๒ - ก.ย. ๕๓ และใบเสร็จหรือสัญญาซื้อ-ขาย ยางพาราทุกชนิดและทุกครั้งซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ ม.ค. ๕๒ - ก.ย. ๕๓  26/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-24  
 49/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเสร็จการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ ทุกชนิดและทุกครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. ๕๒ - ก.ย. ๕๓ และใบเสร็จหรือสัญญาซื้อ-ขาย ยางพาราทุกชนิดและทุกครั้งซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ ม.ค. ๕๒ - ก.ย. ๕๓  26/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-24  
 49/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกข้อความประวัติท่านขุนภักดีและภาพกิจกรรม 08/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-28  
 49/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกข้อความประวัติท่านขุนภักดีและภาพกิจกรรม 08/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-28  
 49/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 30/01/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-07-17  
 49/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 30/01/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-07-17  
 49/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาเอกสารสัญญาซื้อที่ดิน เพื่อสร้างสนามกีฬาและนันทนาการ 31/03/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-05-08  
 49/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาเอกสารสัญญาซื้อที่ดิน เพื่อสร้างสนามกีฬาและนันทนาการ 31/03/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-05-08  
 49/2558 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนกลาง    
 00049/2559   25/08/2559    
 50/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการผู้ตรวจอ่านผลงานแต่ละท่าน 14/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-03-07  
 50/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการผู้ตรวจอ่านผลงานแต่ละท่าน 14/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-03-07  
 50/2551 1. ร้องเรียน ม.13 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยช้อมูล สำนวนการสอบสวนคดีอาญา 11/03/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 50/2551 1. ร้องเรียน ม.13 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยช้อมูล สำนวนการสอบสวนคดีอาญา 11/03/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 50/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการเบิกจ่ายทุนการศึกษา 23/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 50/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการเบิกจ่ายทุนการศึกษา 23/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 50/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายการบัญชี 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-18  
 50/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายการบัญชี 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-18  
 50/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาเอกสารรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ ปปช. ที่พิจารณาคำร้องฯ พร้อมรายงานความเห็นในการประชุม เพื่อมีมติตามหนังสือสำนักงาน ปปช.(ลับ) ที่ ปช 0012/1378 ลง 11 ต.ค. 53 พร้อมหนังสือคำชี้แจงของกระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการกองทัพไทย ในการดำเนินการฯ และการอนุมัติคำสั่งฯ ต่อคณะกรรมการ ปปช. รวมทั้งสิ้น 4 รายการ 31/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-08  
 50/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาเอกสารรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ ปปช. ที่พิจารณาคำร้องฯ พร้อมรายงานความเห็นในการประชุม เพื่อมีมติตามหนังสือสำนักงาน ปปช.(ลับ) ที่ ปช 0012/1378 ลง 11 ต.ค. 53 พร้อมหนังสือคำชี้แจงของกระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการกองทัพไทย ในการดำเนินการฯ และการอนุมัติคำสั่งฯ ต่อคณะกรรมการ ปปช. รวมทั้งสิ้น 4 รายการ 31/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-08  
 50/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอมรทัต พิจิตรคดีพล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 50/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอมรทัต พิจิตรคดีพล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 50/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-18  
 50/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-18  
 50/2558 1. ร้องเรียน ม.13  17/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00050/2559 1 ตำบล 23/08/2559 ราชการส่วนภูมิภาค   
 51/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 16/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 51/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 16/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 51/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 10/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 51/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 10/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 51/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 51/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 51/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยสำเนาคำสั่งให้ครบถ้วน 12/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-02-15  
 51/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยสำเนาคำสั่งให้ครบถ้วน 12/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-02-15  
 51/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาเอกสารรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ ปปช. ที่พิจารณาคำร้องฯ พร้อมรายงานความเห็นในการประชุม เพื่อมีมติตามหนังสือสำนักงาน ปปช. (ลับ) ที่ ปช 0008/0916 ลง 18 ก.ย. 50 พร้อมหนังสือชี้แจงของสำนักงานศาลปกครอง ในการใช้ดุลยพินิจของตุลาการศาลปกครองสูงสุดต่อคณะกรรมการ ปปช. รวมทั้งสิ้น 3 รายการ 31/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-28  
 51/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาเอกสารรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ ปปช. ที่พิจารณาคำร้องฯ พร้อมรายงานความเห็นในการประชุม เพื่อมีมติตามหนังสือสำนักงาน ปปช. (ลับ) ที่ ปช 0008/0916 ลง 18 ก.ย. 50 พร้อมหนังสือชี้แจงของสำนักงานศาลปกครอง ในการใช้ดุลยพินิจของตุลาการศาลปกครองสูงสุดต่อคณะกรรมการ ปปช. รวมทั้งสิ้น 3 รายการ 31/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-28  
 51/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอมรทัต พิจิตรคดีพล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 51/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอมรทัต พิจิตรคดีพล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 51/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 29/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-08-07  
 51/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 29/01/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-08-07  
 51/2558 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนกลาง    
 52/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลคะแนนการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 52/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลคะแนนการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 52/2551 1. ร้องเรียน ม.13 เอกสารกู้ยืมเงินโครงการ ศก. ชุมนุม 10/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 52/2551 1. ร้องเรียน ม.13 เอกสารกู้ยืมเงินโครงการ ศก. ชุมนุม 10/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 52/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร รายงานการเดินทาง 03/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 52/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร รายงานการเดินทาง 03/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 52/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวการประกาศสอบราคา 12/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 52/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวการประกาศสอบราคา 12/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 52/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยผู้เชียวชาญและผู้ชำนาญการของสำนักงานศาลปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ 104-5/2553 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 53 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 27/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 52/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยผู้เชียวชาญและผู้ชำนาญการของสำนักงานศาลปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ 104-5/2553 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 53 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 27/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 52/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายสมบัติฯ นายดนัยฯ นายชุมพลฯ นายธิติธัญฯ นายสมชัยฯ นายวันชัยฯ นายเสวกฯ และนายกิตินันท์ฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 52/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายสมบัติฯ นายดนัยฯ นายชุมพลฯ นายธิติธัญฯ นายสมชัยฯ นายวันชัยฯ นายเสวกฯ และนายกิตินันท์ฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 52/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 26/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 52/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 26/01/2556 ราชการส่วนกลาง    
 52/2558 1. ร้องเรียน ม.13  20/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 53/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาเอกสารจากการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม 21/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 53/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาเอกสารจากการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม 21/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 53/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนปลัดจังหวัดมุกดาหารกรณีงบอุทกภัย,ภัยแล้งปี 2551 12/03/2551 ราชการส่วนกลาง    
 53/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนปลัดจังหวัดมุกดาหารกรณีงบอุทกภัย,ภัยแล้งปี 2551 12/03/2551 ราชการส่วนกลาง    
 53/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 53/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 53/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโฉนดที่ดินแปลงที่ ๗/๗๕ 16/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 53/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโฉนดที่ดินแปลงที่ ๗/๗๕ 16/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 53/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเพื่อประกอบการยื่นคำอุทธรณ์ร้องทุกข์ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนด จำนวน 8 รายการ 28/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-07  
 53/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเพื่อประกอบการยื่นคำอุทธรณ์ร้องทุกข์ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนด จำนวน 8 รายการ 28/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-07  
 53/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้นายโมเฮนยิตซิงห์ฯ รื้อถอนอาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 53/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้นายโมเฮนยิตซิงห์ฯ รื้อถอนอาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 53/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการของเลขาธิการนายกรัญมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออุทธรณ์ 04/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 53/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการของเลขาธิการนายกรัญมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออุทธรณ์ 04/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 53/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/04/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 53/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/04/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 53/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00053/2559   31/08/2559    
 54/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูสำนวนการสอบวนข้อเท็จจริง พร้อมให้รับรองสำเนาถูกต้อง 20/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 54/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูสำนวนการสอบวนข้อเท็จจริง พร้อมให้รับรองสำเนาถูกต้อง 20/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 54/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนอบต.นิคมพัฒนา จ.หนองบัวลำภู กรณีประกาศสอบราคา 13/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 54/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนอบต.นิคมพัฒนา จ.หนองบัวลำภู กรณีประกาศสอบราคา 13/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 54/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 26/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 54/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 26/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 54/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-03  
 54/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-03  
 54/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 13 และมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวทั้งสองคณะ 3. หนังสือหรือรายงานที่ประธานคณะกรรมการหรือคณะกรรมการแต่ละคณะดังกล่าว เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 4. แบบของหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ อสมท. กำหนด 5. สำเนาหนังสือของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด นำส่งหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบที่ อสมท. กำหนดต่อ อสมท. และสำเนาหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว 6. หนังสือโต้ตอบระหว่าง อสมท. กับ บริษัทบางกอกฯ กรณี บริษัทบางกอกฯ ย้ายสถานีออกอากาศและสถานีรับส่งจากหนองแขมไปยังสถานที่อื่นๆ 26/01/2554 หน่วยงานอื่นๆ 2554-02-21  
 54/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 13 และมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวทั้งสองคณะ 3. หนังสือหรือรายงานที่ประธานคณะกรรมการหรือคณะกรรมการแต่ละคณะดังกล่าว เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 4. แบบของหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ อสมท. กำหนด 5. สำเนาหนังสือของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด นำส่งหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบที่ อสมท. กำหนดต่อ อสมท. และสำเนาหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว 6. หนังสือโต้ตอบระหว่าง อสมท. กับ บริษัทบางกอกฯ กรณี บริษัทบางกอกฯ ย้ายสถานีออกอากาศและสถานีรับส่งจากหนองแขมไปยังสถานที่อื่นๆ 26/01/2554 หน่วยงานอื่นๆ 2554-02-21  
 54/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของสำนักงานเขตฯ จำนวน ๖ รายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 54/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของสำนักงานเขตฯ จำนวน ๖ รายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 54/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึก ช.ร.บ. ของหมู่ที่ ๗ ต.พังลา ประจำปี ๒๕๕๕ 31/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 54/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึก ช.ร.บ. ของหมู่ที่ ๗ ต.พังลา ประจำปี ๒๕๕๕ 31/01/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 54/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ 17/04/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-06-11  
 54/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ 17/04/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-06-11  
 54/2558 1. ร้องเรียน ม.13  18/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00054/2559   05/09/2559    
 55/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบเอกสารการขอใบอนุญาต ของบริษัท ลิฟวิ่ง แอสเซ็ท จำกัด 20/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 55/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบเอกสารการขอใบอนุญาต ของบริษัท ลิฟวิ่ง แอสเซ็ท จำกัด 20/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 55/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประเมิณผลการปฏิบัติงานและพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน 17/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 55/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประเมิณผลการปฏิบัติงานและพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน 17/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 55/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหาย 02/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 55/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหาย 02/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 55/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 16/02/2553 รัฐวิสาหกิจ    
 55/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 16/02/2553 รัฐวิสาหกิจ    
 55/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูและขอถ่ายสำเนาเอกสารในการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ เจ ชี บี ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 โดยขอดูเอกสารตัวจริงและขอถ่ายสำเนาเฉพาะส่วนคือ 1. สัญญาซื้อขายและฎีกาการจ่ายเงิน 2. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนที่บริษัท บางกอกมอเตอร์ เวอคส์ จำกัด ที่เป็นตัวแทนจำหน่วยรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อโคมัสสุแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ที่มอบให้ หจก. ฮง เซอร์วิส แอนด์ พาร์ท และ หจก. ซี.อาร์. ออยล์ แอนด์ พร์าทส์ มายื่นซองประกวดราคา ในการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังกับเทศบาลตำบลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 01/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-02-09  
 55/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูและขอถ่ายสำเนาเอกสารในการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ เจ ชี บี ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 โดยขอดูเอกสารตัวจริงและขอถ่ายสำเนาเฉพาะส่วนคือ 1. สัญญาซื้อขายและฎีกาการจ่ายเงิน 2. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนที่บริษัท บางกอกมอเตอร์ เวอคส์ จำกัด ที่เป็นตัวแทนจำหน่วยรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อโคมัสสุแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ที่มอบให้ หจก. ฮง เซอร์วิส แอนด์ พาร์ท และ หจก. ซี.อาร์. ออยล์ แอนด์ พร์าทส์ มายื่นซองประกวดราคา ในการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังกับเทศบาลตำบลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 01/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-02-09  
 55/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ทุกคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 55/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ทุกคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 55/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแฟ้มประวัติป่าสงวน 06/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 55/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแฟ้มประวัติป่าสงวน 06/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 55/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/04/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 55/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/04/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 55/2558 1. ร้องเรียน ม.13  19/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00055/2559   06/09/2559    
 56/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการกล่าวหาที่มีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 08/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 56/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการกล่าวหาที่มีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 08/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 56/2551 2. ร้องเรียน ม.33 ขอใช้สิทธิร้องเรียนตาม มาตรา 33 กรณีขอสถิติวันลาพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2540-2550 17/03/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 56/2551 2. ร้องเรียน ม.33 ขอใช้สิทธิร้องเรียนตาม มาตรา 33 กรณีขอสถิติวันลาพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2540-2550 17/03/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 56/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร รายงานผลการดำเนินการ 03/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 56/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร รายงานผลการดำเนินการ 03/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 56/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 12/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-03-26  
 56/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 12/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-03-26  
 56/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพอากาศในท้องที่อำเภอเมืองตราด จ.ตราด พ.ศ.2522 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 28/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-22  
 56/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพอากาศในท้องที่อำเภอเมืองตราด จ.ตราด พ.ศ.2522 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 28/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-22  
 56/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายสมบัติฯ นายดนัยฯ นายชุมพลฯ นายธิติธัญฯ นายสมชัยฯ นายวันชัยฯ นายเสวกฯ และนายกิตินันท์ฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 56/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายสมบัติฯ นายดนัยฯ นายชุมพลฯ นายธิติธัญฯ นายสมชัยฯ นายวันชัยฯ นายเสวกฯ และนายกิตินันท์ฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 56/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 04/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-03-28  
 56/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 04/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-03-28  
 56/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/04/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 56/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/04/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 56/2558 1. ร้องเรียน ม.13  20/02/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 00056/2559   05/09/2559    
 57/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าสำเนาเอกสาร 23/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 57/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าสำเนาเอกสาร 23/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 57/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล 19/03/2551 ราชการส่วนกลาง    
 57/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล 19/03/2551 ราชการส่วนกลาง    
 57/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร รายงานผลการดำเนินการ 03/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 57/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร รายงานผลการดำเนินการ 03/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 57/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 57/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 57/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารตามที่ได้รับแจ้งจากผลการพิจารณาวินิจฉัยมีความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 03/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 57/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารตามที่ได้รับแจ้งจากผลการพิจารณาวินิจฉัยมีความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 03/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 57/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของสำนักงานเขตฯ ที่มีถึงปลัดฯ และ/หรือผู้ว่าฯ และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ต่อคดีอาคารรายนายสิดปารายฯ และคดีอาคารเลขที่ ๑๒๓/๒๗ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 57/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของสำนักงานเขตฯ ที่มีถึงปลัดฯ และ/หรือผู้ว่าฯ และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ต่อคดีอาคารรายนายสิดปารายฯ และคดีอาคารเลขที่ ๑๒๓/๒๗ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 57/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 04/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 57/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 04/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 57/2557 1. ร้องเรียน ม.13  18/04/2557 ราชการส่วนกลาง    
 57/2557 1. ร้องเรียน ม.13  18/04/2557 ราชการส่วนกลาง    
 57/2558 1. ร้องเรียน ม.13  19/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00057/2559   05/09/2559    
 58/2550 1. ร้องเรียน ม.13  23/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 58/2550 1. ร้องเรียน ม.13  23/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 58/2551 2. ร้องเรียน ม.33 ขอส่งเรื่องร้องเรียน 14/03/2551 ราชการส่วนกลาง    
 58/2551 2. ร้องเรียน ม.33 ขอส่งเรื่องร้องเรียน 14/03/2551 ราชการส่วนกลาง    
 58/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 03/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 58/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 03/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 58/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการตรวจวินิจฉัยอาการ 19/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-05-27  
 58/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการตรวจวินิจฉัยอาการ 19/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-05-27  
 58/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 03/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 58/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 03/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 58/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือที่นางปิยะภรณ์ฯ ประสานปลัดกรุงเทพฯ ให้ปลัดแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ และหนังสือของปลัดกรุงเทพฯ ที่มีถึงผู้ว่าฯ 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 58/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือที่นางปิยะภรณ์ฯ ประสานปลัดกรุงเทพฯ ให้ปลัดแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ และหนังสือของปลัดกรุงเทพฯ ที่มีถึงผู้ว่าฯ 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 58/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ผู้ร้องถูกร้องเรียน 07/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 58/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ผู้ร้องถูกร้องเรียน 07/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 58/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/04/2557 ราชการส่วนกลาง    
 58/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/04/2557 ราชการส่วนกลาง    
 58/2558 1. ร้องเรียน ม.13  19/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00058/2559   08/09/2559    
 59/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ผลการสอบสวนเรื่องร้องเรียน 20/02/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-03-21  
 59/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ผลการสอบสวนเรื่องร้องเรียน 20/02/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-03-21  
 59/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนอบจ.หนองบัวลำภู กรณีขอเอกสารการสอบข้อเท็จจริง 20/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 59/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนอบจ.หนองบัวลำภู กรณีขอเอกสารการสอบข้อเท็จจริง 20/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 59/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 03/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 59/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 03/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 59/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 18/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-04-29  
 59/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 18/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-04-29  
 59/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอถ่ายสำเนาเอกสารการแจ้งความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๓ เฉพาะของหมู่ที่ ๙ บ้านวังคลัก 27/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-09  
 59/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอถ่ายสำเนาเอกสารการแจ้งความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๓ เฉพาะของหมู่ที่ ๙ บ้านวังคลัก 27/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-09  
 59/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-16  
 59/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-16  
 59/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องของผู้ร้อง 06/02/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-04-09  
 59/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องของผู้ร้อง 06/02/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-04-09  
 59/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2557 ราชการส่วนกลาง    
 59/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2557 ราชการส่วนกลาง    
 59/2557 1  12/05/2557    
 59/2558 1. ร้องเรียน ม.13  19/02/2558 ราชการส่วนกลาง 2558-.ค-8   
 00059/2559   09/09/2559    
 60/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 23/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 60/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 23/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 60/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนอบต.สังเม็ก,อบต.โนนสำราญ,อบต.สวนกล้วย จ.ศรีษะเกศ กรณีขอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 21/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 60/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนอบต.สังเม็ก,อบต.โนนสำราญ,อบต.สวนกล้วย จ.ศรีษะเกศ กรณีขอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 21/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 60/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 27/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 60/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 27/02/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 60/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 18/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-04-29  
 60/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 18/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-04-29  
 60/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 01/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 60/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 01/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 60/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบความหมายสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค  02/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-26  
 60/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบความหมายสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค  02/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-26  
 60/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ตรงตามที่ขอ  05/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 60/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ตรงตามที่ขอ  05/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 60/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2557 ราชการส่วนกลาง    
 60/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2557 ราชการส่วนกลาง    
 60/2557 1  12/05/2557    
 00060/2559   09/09/2559    
 61/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การขอคัดสำเนาคำให้การของตนเอง 26/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 61/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การขอคัดสำเนาคำให้การของตนเอง 26/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 61/2551 1. ร้องเรียน ม.13 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา 20/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 61/2551 1. ร้องเรียน ม.13 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา 20/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 61/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 09/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 61/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 09/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 61/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารสอบราคาจ้างเหมา 18/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-05-12  
 61/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารสอบราคาจ้างเหมา 18/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-05-12  
 61/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม  01/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 61/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม  01/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 61/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานีน้ำมัน ป.ต.ท. และสถานีแก๊ส NGV พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ รายการ  02/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 61/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานีน้ำมัน ป.ต.ท. และสถานีแก๊ส NGV พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ รายการ  02/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 61/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน 08/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 61/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน 08/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 61/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2557 ราชการส่วนกลาง    
 61/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2557 ราชการส่วนกลาง    
 61/2557 0  12/05/2557    
 00061/2559   09/09/2559    
 62/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การสอบราคาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 19/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 62/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การสอบราคาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 19/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 62/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน อบต.น้ำแก่น จ.น่าน กรณีขอแบบแปลน,ใบประมาณการโครงการก่อสร้างทำนบ 24/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 62/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน อบต.น้ำแก่น จ.น่าน กรณีขอแบบแปลน,ใบประมาณการโครงการก่อสร้างทำนบ 24/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 62/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ 05/03/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-04-24  
 62/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ 05/03/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-04-24  
 62/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-03-30  
 62/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-03-30  
 62/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนขอความเป็นธรรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 03/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 62/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนขอความเป็นธรรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 03/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 62/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาบันทึกหรือรายงานการเดินสำรวจที่ดินก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ สำเนาระวางเขตอุทยานฯ และสำเนาการกำหนดจุดที่ตั้ง จัดทำแผนผัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ รายการ 02/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 62/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาบันทึกหรือรายงานการเดินสำรวจที่ดินก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ สำเนาระวางเขตอุทยานฯ และสำเนาการกำหนดจุดที่ตั้ง จัดทำแผนผัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ รายการ 02/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 62/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 08/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 62/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 08/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 62/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอคัดถ่ายการรายงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่สอบสวนกรณีค้นหาหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อยเลขที่ กท 5803/6192 ลงวันที่ 6 กันยายน 2548 28/04/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-07-23  
 62/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอคัดถ่ายการรายงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่สอบสวนกรณีค้นหาหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อยเลขที่ กท 5803/6192 ลงวันที่ 6 กันยายน 2548 28/04/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-07-23  
 62/2557 1  12/05/2557    
 00062/2559   02/09/2559    
 63/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง 28/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 63/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง 28/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 63/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้แงเรียน อบต.บางระจัน จ.สิงห์บุรี กรณีขอเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน 24/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 63/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้แงเรียน อบต.บางระจัน จ.สิงห์บุรี กรณีขอเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน 24/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 63/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 10/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 63/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 10/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 63/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 17/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 63/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 17/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 63/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง สำเนารายงานการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบวินัย สำเนาการพิจารณาโทษทางวินัยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่มีต่อผู้ร้อง 04/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-10  
 63/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง สำเนารายงานการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบวินัย สำเนาการพิจารณาโทษทางวินัยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่มีต่อผู้ร้อง 04/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-10  
 63/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบความหมายศัพท์และลักษณะสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค  02/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-26  
 63/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบความหมายศัพท์และลักษณะสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค  02/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-26  
 63/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 04/02/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-06-14  
 63/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี 04/02/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-06-14  
 63/2557 1. ร้องเรียน ม.13  01/05/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-21  
 63/2557 1. ร้องเรียน ม.13  01/05/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-21  
 63/2558 1. ร้องเรียน ม.13  24/03/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 00063/2559   31/08/2559    
 64/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการเบิกจ่ายเรื่องการจัดทัศนศึกษาดูงานภาคของ อบต.โรงเข้ 27/02/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-03-28  
 64/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการเบิกจ่ายเรื่องการจัดทัศนศึกษาดูงานภาคของ อบต.โรงเข้ 27/02/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-03-28  
 64/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน อบต.นาสีนวล จ.มุกดาหาร 18/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 64/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน อบต.นาสีนวล จ.มุกดาหาร 18/03/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 64/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้น 12/03/2552 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 64/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้น 12/03/2552 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 64/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือ เลขที่ กท ๕๘๐๓/๑๐๐๐๙ ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๔๙ 12/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 64/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือ เลขที่ กท ๕๘๐๓/๑๐๐๐๙ ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๔๙ 12/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 64/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ 02/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-08  
 64/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ 02/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-08  
 64/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-24  
 64/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-24  
 64/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 64/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 64/2557 2. ร้องเรียน ม.33  01/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 64/2557 2. ร้องเรียน ม.33  01/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 00064/2559   05/09/2559    
 65/2550 2. ร้องเรียน ม.33 ขอข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุกรณีคัดค้านแนวเขตรังวัด 26/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 65/2550 2. ร้องเรียน ม.33 ขอข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุกรณีคัดค้านแนวเขตรังวัด 26/02/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 65/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 31/03/2551 ราชการส่วนกลาง    
 65/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียน ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 31/03/2551 ราชการส่วนกลาง    
 65/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ขอเอกสารการเพิกถอนโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๘๐๐ 12/03/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-06-04  
 65/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ขอเอกสารการเพิกถอนโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๘๐๐ 12/03/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-06-04  
 65/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 65/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 65/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคา หลักฐานการเผยแพร่ประกาศ และบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านฮองฮี หมู่ที่ ๑๓ และบ้านหัวงัว หมู่ที่ ๗ 05/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-03  
 65/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคา หลักฐานการเผยแพร่ประกาศ และบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านฮองฮี หมู่ที่ ๑๓ และบ้านหัวงัว หมู่ที่ ๗ 05/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-03  
 65/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-21  
 65/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-21  
 65/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 65/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 65/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 65/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 00065/2559   05/09/2559    
 66/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 27/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 66/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 27/02/2550 ราชการส่วนกลาง    
 66/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้ กฟภ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยขอเอกสารการดำเนินการของกฟภ.ในการจัดเก็บค่าไฟ 31/03/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 66/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้ กฟภ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยขอเอกสารการดำเนินการของกฟภ.ในการจัดเก็บค่าไฟ 31/03/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 66/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 16/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 66/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 16/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 66/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 66/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 66/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการการพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกนิติกรรมและสัญญา 03/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 66/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการการพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกนิติกรรมและสัญญา 03/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 66/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-21  
 66/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-21  
 66/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 66/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 66/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 66/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 66/2558 1. ร้องเรียน ม.13  26/02/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00066/2559   07/09/2559    
 67/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-03-14  
 67/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-03-14  
 67/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรณีไม่ให้ขอคัดสำเนาเอกสารขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนยายหอม 04/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 67/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรณีไม่ให้ขอคัดสำเนาเอกสารขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนยายหอม 04/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 67/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 16/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 67/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 16/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 67/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 67/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 67/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการการพิจารณาให้มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกนิติกรรมและสัญญา  03/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 67/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการการพิจารณาให้มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกนิติกรรมและสัญญา  03/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 67/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-09-25  
 67/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-09-25  
 67/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 67/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 67/2557 1. ร้องเรียน ม.13  12/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 67/2557 1. ร้องเรียน ม.13  12/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 67/2558 1. ร้องเรียน ม.13  02/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00067/2559   07/09/2559    
 68/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งให้ย้ายข้าราชการไปปฏิบัติงานและการอนุญาตให้นำเรือไปใช้ 01/03/2550 ราชการส่วนกลาง    
 68/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งให้ย้ายข้าราชการไปปฏิบัติงานและการอนุญาตให้นำเรือไปใช้ 01/03/2550 ราชการส่วนกลาง    
 68/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 08/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 68/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 08/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 68/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 16/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 68/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 16/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 68/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 68/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 68/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการการพิจารณาให้มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย  03/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 68/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการการพิจารณาให้มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย  03/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 68/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-21  
 68/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-21  
 68/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 68/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 68/2557 1. ร้องเรียน ม.13  12/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 68/2557 1. ร้องเรียน ม.13  12/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 68/2558 1. ร้องเรียน ม.13  21/02/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 00068/2559   01/09/2559    
 69/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราคา 06/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 69/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราคา 06/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 69/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 20/03/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-04-28  
 69/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 20/03/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-04-28  
 69/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 69/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 69/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ 02/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-08  
 69/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ 02/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-08  
 69/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-21  
 69/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-21  
 69/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 69/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 69/2557 1. ร้องเรียน ม.13  12/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 69/2557 1. ร้องเรียน ม.13  12/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 69/2558 1. ร้องเรียน ม.13  02/03/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00069/2559   06/09/2559    
 70/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 08/03/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 70/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 08/03/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 70/2551 1. ร้องเรียน ม.13 เรื่องอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ข้อมูลข่าวสาร 08/04/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 70/2551 1. ร้องเรียน ม.13 เรื่องอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ข้อมูลข่าวสาร 08/04/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 70/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้น 19/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 70/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้น 19/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 70/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 70/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 70/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ 02/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-18  
 70/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ 02/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-18  
 70/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  03/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-28  
 70/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  03/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-28  
 70/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 70/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 70/2557 2. ร้องเรียน ม.33  07/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 70/2557 2. ร้องเรียน ม.33  07/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 70/2558 1. ร้องเรียน ม.13  05/03/2558 ราชการส่วนกลาง 2558-.ค-8   
 00070/2559   05/09/2559    
 71/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีทุจริต 09/03/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 71/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีทุจริต 09/03/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 71/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาเอกสารทางคดี 09/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 71/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาเอกสารทางคดี 09/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 71/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 19/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 71/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 19/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 71/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 71/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 71/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ  02/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-03-08  
 71/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ  02/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-03-08  
 71/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-09-26  
 71/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-09-26  
 71/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครของนายวิภาส รุจนากร 05/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 71/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครของนายวิภาส รุจนากร 05/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 71/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00071/2559   05/09/2559    
 72/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลการสอบสวนเกี่ยวกับคดีทุจริต 09/03/2550 ราชการส่วนกลาง    
 72/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลการสอบสวนเกี่ยวกับคดีทุจริต 09/03/2550 ราชการส่วนกลาง    
 72/2551 1. ร้องเรียน ม.13 อุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ 09/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 72/2551 1. ร้องเรียน ม.13 อุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ 09/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 72/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงการเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย 17/03/2552 ราชการส่วนภูมิภาค    
 72/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงการเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย 17/03/2552 ราชการส่วนภูมิภาค    
 72/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารสอบราคาจ้างเหมา 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 72/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารสอบราคาจ้างเหมา 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 72/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยเอกสารที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชี้มูลความผิด กรณีการกระทำการสมยอมในการเสนอราคาแก่หน่วยงานรัฐ และปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด ในปีงบประมาณ ๒๕๔๖  04/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 72/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยเอกสารที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชี้มูลความผิด กรณีการกระทำการสมยอมในการเสนอราคาแก่หน่วยงานรัฐ และปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด ในปีงบประมาณ ๒๕๔๖  04/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 72/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-24  
 72/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-24  
 72/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 72/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 72/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลพิมูล จำนวน 4 โครงการ โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านหากทรายมูล หมู่ที่ 5 (ถนนคำใหญ่ – โคกเครือไปป่าช้าบ้านหาดทรายมูล) และโครงการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยสายบาตรบ้านพิกุล หมู่ที่ 2 โดยไม่มีการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 6รายการ 15/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-06-11  
 72/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลพิมูล จำนวน 4 โครงการ โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านหากทรายมูล หมู่ที่ 5 (ถนนคำใหญ่ – โคกเครือไปป่าช้าบ้านหาดทรายมูล) และโครงการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยสายบาตรบ้านพิกุล หมู่ที่ 2 โดยไม่มีการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 6รายการ 15/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-06-11  
 72/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00072/2559   31/08/2559    
 73/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 09/02/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 73/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 09/02/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 73/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 รายการ 17/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 73/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 รายการ 17/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 73/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยและทางอาญา 08/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 73/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยและทางอาญา 08/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 73/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 73/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 09/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 73/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท ยูโรเวสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  04/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-28  
 73/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท ยูโรเวสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  04/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-28  
 73/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  03/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-28  
 73/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  03/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-28  
 73/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 73/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 11/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 73/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 73/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 73/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00073/2559   09/09/2559    
 74/2550 2. ร้องเรียน ม.33 ข้อมูลเกี่ยวกับการนำข้อมูลการต่อสร้างเรือขุดลงเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศของกรมฯ เมื่อปี พ.ศ. 2545 13/03/2550 ราชการส่วนกลาง    
 74/2550 2. ร้องเรียน ม.33 ข้อมูลเกี่ยวกับการนำข้อมูลการต่อสร้างเรือขุดลงเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศของกรมฯ เมื่อปี พ.ศ. 2545 13/03/2550 ราชการส่วนกลาง    
 74/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการมีอยู่ของเอกสารในความครอบครอง ของกรมธนารักษ์ 11/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 74/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการมีอยู่ของเอกสารในความครอบครอง ของกรมธนารักษ์ 11/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 74/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 19/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 74/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 19/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 74/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 19/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-04-02  
 74/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 19/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-04-02  
 74/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านหนองริวหนัง ตำบลลำหนองแสน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการอยู่ดีมีสุข ประจำปี ๒๕๕๓  04/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 74/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านหนองริวหนัง ตำบลลำหนองแสน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการอยู่ดีมีสุข ประจำปี ๒๕๕๓  04/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 74/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-05-21  
 74/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-05-21  
 74/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 14/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 74/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 14/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 74/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 74/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 74/2558 1. ร้องเรียน ม.13  11/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00074/2559   08/09/2559    
 75/2550 1. ร้องเรียน ม.13  15/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-04-04  
 75/2550 1. ร้องเรียน ม.13  15/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-04-04  
 75/2551 1. ร้องเรียน ม.13 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปศุสัตว์ จังหว้ดลพบุรี 03/04/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 75/2551 1. ร้องเรียน ม.13 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปศุสัตว์ จังหว้ดลพบุรี 03/04/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 75/2552 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 20/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 75/2552 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 20/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 75/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 19/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 75/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 19/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 75/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ  02/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-17  
 75/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ  02/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-17  
 75/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-03-22  
 75/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-03-22  
 75/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-10  
 75/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 18/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-10  
 75/2557 1. ร้องเรียน ม.13  19/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 75/2557 1. ร้องเรียน ม.13  19/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 75/2558 1. ร้องเรียน ม.13  11/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00075/2559   09/09/2559    
 76/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายผ้ร้อง 14/03/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-04-18  
 76/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายผ้ร้อง 14/03/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-04-18  
 76/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการมีอยู่ของเอกสารที่อยู่ในความครอบครอง 17/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 76/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการมีอยู่ของเอกสารที่อยู่ในความครอบครอง 17/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 76/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร รายงานผลการสืบสวนและบันทึกการสืบสวนข้อเท็จจริง 23/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 76/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร รายงานผลการสืบสวนและบันทึกการสืบสวนข้อเท็จจริง 23/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 76/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาย้ายราชการ 24/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 76/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาย้ายราชการ 24/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 76/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโครงการ ศ.พ.ช. ๒๕๕๒ 10/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 76/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโครงการ ศ.พ.ช. ๒๕๕๒ 10/01/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 76/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-28  
 76/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-28  
 76/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม 12/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 76/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม 12/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 76/2557 1. ร้องเรียน ม.13  20/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 76/2557 1. ร้องเรียน ม.13  20/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 76/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00076/2559   09/09/2559    
 77/2550 1. ร้องเรียน ม.13  20/03/2550 ราชการส่วนกลาง    
 77/2550 1. ร้องเรียน ม.13  20/03/2550 ราชการส่วนกลาง    
 77/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสาร 21/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 77/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสาร 21/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 77/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 77/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 77/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุม กขร. 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 77/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุม กขร. 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 77/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารการประกาศงานสอบราคาและเอกสารแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ 08/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-03-08  
 77/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารการประกาศงานสอบราคาและเอกสารแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ 08/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-03-08  
 77/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-17  
 77/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-17  
 77/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  12/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-18  
 77/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  12/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-18  
 77/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนหน่วยงาน 3 แห่ง 21/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 77/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนหน่วยงาน 3 แห่ง 21/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 77/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/03/2558 ราชการส่วนภูมิภาค . 58-เม-22  
 00077/2559   08/09/2559    
 78/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครอง 21/03/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-05-02  
 78/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครอง 21/03/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-05-02  
 78/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 18/04/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 78/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 18/04/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 78/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 78/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 78/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุม กขร. 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 78/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุม กขร. 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 78/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 04/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-24  
 78/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 04/01/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-02-24  
 78/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยของผู้ร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  12/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 78/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยของผู้ร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  12/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 78/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกและประเมินบุคคล 12/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 78/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกและประเมินบุคคล 12/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 78/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00078/2559   08/09/2559    
 79/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 20/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-03-28  
 79/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 20/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-03-28  
 79/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสารงบประมาณปี51 02/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 79/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสารงบประมาณปี51 02/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 79/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารที่เกี่ยวกับการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของนายวิทยา ยาม่วง 24/03/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-04-28  
 79/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารที่เกี่ยวกับการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของนายวิทยา ยาม่วง 24/03/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-04-28  
 79/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุม กขร. 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 79/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุม กขร. 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 79/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร ส.ค.๑ 04/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-23  
 79/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร ส.ค.๑ 04/01/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-02-23  
 79/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-12  
 79/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-12  
 79/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้ตรวจสอบเรื่องของผู้ร้องในสารบบคดี 15/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 79/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้ตรวจสอบเรื่องของผู้ร้องในสารบบคดี 15/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 79/2557 1. ร้องเรียน ม.13 เพื่อขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ และสำเนาหลักฐานการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 12 รายการ 21/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-13  
 79/2557 1. ร้องเรียน ม.13 เพื่อขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ และสำเนาหลักฐานการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 12 รายการ 21/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-13  
 79/2558 1. ร้องเรียน ม.13  06/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00079/2559   08/09/2559    
 80/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 23/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-04-18  
 80/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 23/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-04-18  
 80/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอตรวจสอบสถานที่ทำงาน 16/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 80/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอตรวจสอบสถานที่ทำงาน 16/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 80/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 80/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 80/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-04-29  
 80/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-04-29  
 80/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายรายงานการประชุมเรื่องการคัดค้านกรรมการทุกครั้งที่มีการประชุมเรื่องการคัดค้านกรรมการ นับแต่ที่มีการประชุมครั้งแรกโดยละเอียดและหนังสือของประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ที่ได้นัดประชุมต่อกรณีดังกล่าวทุกครั้ง  15/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 80/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายรายงานการประชุมเรื่องการคัดค้านกรรมการทุกครั้งที่มีการประชุมเรื่องการคัดค้านกรรมการ นับแต่ที่มีการประชุมครั้งแรกโดยละเอียดและหนังสือของประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ที่ได้นัดประชุมต่อกรณีดังกล่าวทุกครั้ง  15/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 80/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-12  
 80/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-12  
 80/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 13/02/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-08-02  
 80/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 13/02/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-08-02  
 80/2557 1. ร้องเรียน ม.13  23/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 80/2557 1. ร้องเรียน ม.13  23/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 80/2558 1. ร้องเรียน ม.13  08/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00080/2559   12/09/2559    
 81/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-04-04  
 81/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-04-04  
 81/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอเอกสารงบประมาณรายจ่าย ปี2551 21/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 81/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอเอกสารงบประมาณรายจ่าย ปี2551 21/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 81/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารสรุปสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๙/๒๕๕๑ 01/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 81/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารสรุปสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๙/๒๕๕๑ 01/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 81/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานบริการสุขภาพ 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-04-29  
 81/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานบริการสุขภาพ 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-04-29  
 81/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีรับจ่ายเงินค่าหนังสือเรียน ระหว่าง ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙ ซึ่งเป็นพยานเอกสารในการสอบสวนกรณีละเมิดที่นางสาววารี มฤคทัต รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแสนสุขเป็นผู้เสนอพยานเอกสารดังกล่าวนี้  14/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-05-19  
 81/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีรับจ่ายเงินค่าหนังสือเรียน ระหว่าง ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙ ซึ่งเป็นพยานเอกสารในการสอบสวนกรณีละเมิดที่นางสาววารี มฤคทัต รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแสนสุขเป็นผู้เสนอพยานเอกสารดังกล่าวนี้  14/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-05-19  
 81/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 81/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 81/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-04-02  
 81/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-04-02  
 81/2557 1. ร้องเรียน ม.13  30/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 81/2557 1. ร้องเรียน ม.13  30/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 81/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00081/2559   14/09/2559    
 82/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 26/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 82/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 26/03/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 82/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสาร 18/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 82/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสาร 18/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 82/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 25/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 82/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 25/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 82/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 22/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-24  
 82/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 22/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-24  
 82/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-24  
 82/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-24  
 82/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 13/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 82/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 13/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 82/2557 1. ร้องเรียน ม.13  30/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 82/2557 1. ร้องเรียน ม.13  30/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 82/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00082/2559   09/09/2559    
 83/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการขออนุญาตให้เรือต่างชาติบรรทุกสินค้า 05/04/2550 ราชการส่วนกลาง    
 83/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการขออนุญาตให้เรือต่างชาติบรรทุกสินค้า 05/04/2550 ราชการส่วนกลาง    
 83/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอคัดสำเนาเอกสาร 3 รายการ 21/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 83/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอคัดสำเนาเอกสาร 3 รายการ 21/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 83/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดี 10/03/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-05-28  
 83/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดี 10/03/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-05-28  
 83/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 22/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-24  
 83/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 22/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-24  
 83/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคืนสู่เหย้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 15/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 83/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคืนสู่เหย้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 15/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 83/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-26  
 83/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-26  
 83/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารภายในโรงไฟฟ้าหนองแซง 15/02/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 83/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารภายในโรงไฟฟ้าหนองแซง 15/02/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 83/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00083/2559   12/09/2559    
 84/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน 05/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-04-25  
 84/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน 05/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-04-25  
 84/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารจำนวน 39 รายการ 21/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 84/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารจำนวน 39 รายการ 21/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 84/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 27/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-07-20  
 84/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 27/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-07-20  
 84/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 23/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 84/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 23/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 84/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 17/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-03-09  
 84/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 17/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-03-09  
 84/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 84/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 84/2557 1. ร้องเรียน ม.13  29/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 84/2557 1. ร้องเรียน ม.13  29/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 84/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00084/2559   14/09/2559    
 85/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ร้อง 29/03/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-04-25  
 85/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ร้อง 29/03/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-04-25  
 85/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 21/04/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 85/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 21/04/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 85/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 27/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-05-18  
 85/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 27/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-05-18  
 85/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการประเมินผลการปฏิบัติการครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ 10/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-30  
 85/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการประเมินผลการปฏิบัติการครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ 10/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-30  
 85/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการรับส่งงานในหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรณีรับบุตรบุญธรรมเสียหาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 17/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-30  
 85/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการรับส่งงานในหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรณีรับบุตรบุญธรรมเสียหาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 17/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-30  
 85/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 10/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-21  
 85/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 10/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-21  
 85/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 18/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-10  
 85/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 18/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-10  
 85/2557 2. ร้องเรียน ม.33  30/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 85/2557 2. ร้องเรียน ม.33  30/05/2557 ราชการส่วนกลาง    
 85/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00085/2559   09/09/2559    
 86/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับสำเนาหนังสือการลาออกกรณีร้องเรียนการทุจริต 05/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-05-09  
 86/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับสำเนาหนังสือการลาออกกรณีร้องเรียนการทุจริต 05/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-05-09  
 86/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินคดีปกครอง 21/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 86/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินคดีปกครอง 21/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 86/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรายชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่กรมชลประทานแจ้งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 02/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 86/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรายชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่กรมชลประทานแจ้งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 02/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 86/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 23/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-15  
 86/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 23/02/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-03-15  
 86/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารรายงานการประชุม สรุปสำนวนอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ความเห็นและรายงานการประชุม ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยที่ ๑๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๓ มติและคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทุกคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ ในคดีอาคารตามคำวินิจฉัยที่ ๑๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๓  18/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 86/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารรายงานการประชุม สรุปสำนวนอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ความเห็นและรายงานการประชุม ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยที่ ๑๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๓ มติและคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทุกคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ ในคดีอาคารตามคำวินิจฉัยที่ ๑๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๓  18/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 86/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 86/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 86/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการออกแบบโครงสร้างถนนยกระดับถนน หมู่ที่ ๑-๕ 25/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-20  
 86/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการออกแบบโครงสร้างถนนยกระดับถนน หมู่ที่ ๑-๕ 25/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-20  
 86/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 86/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 86/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00086/2559   19/09/2559    
 87/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การสอบเลื่อนขั้นนายทหาร 19/04/2550 ราชการส่วนกลาง    
 87/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การสอบเลื่อนขั้นนายทหาร 19/04/2550 ราชการส่วนกลาง    
 87/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 30/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 87/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 30/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 87/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาแบบแปลนโครงสร้าง และใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 02/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-05-06  
 87/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาแบบแปลนโครงสร้าง และใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 02/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-05-06  
 87/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารรายงานการประชุม สรุปสำนวนอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ความเห็นและรายงานการประชุม ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยที่ ๑๓๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๓ มติและคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุกคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ ในคดีอาคารตาม คำวินิจฉัยที่ ๑๓๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๓  18/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 87/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารรายงานการประชุม สรุปสำนวนอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ความเห็นและรายงานการประชุม ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยที่ ๑๓๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๓ มติและคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุกคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ ในคดีอาคารตาม คำวินิจฉัยที่ ๑๓๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๓  18/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 87/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 87/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  10/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 87/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรรพเอกสารของสำนวนคดีทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่สอบสวนจาก สภ.พลูตาหลวงสรุปนำส่งอัยการจังหวัดพัทยาไปแล้ว 21/02/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 87/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรรพเอกสารของสำนวนคดีทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่สอบสวนจาก สภ.พลูตาหลวงสรุปนำส่งอัยการจังหวัดพัทยาไปแล้ว 21/02/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 87/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศงานสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 รายการ 09/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-30  
 87/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศงานสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 รายการ 09/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-30  
 87/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00087/2559   26/09/2559    
 88/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสัญญาเงินกู้ลูกค้ารายหนึ่งของ ธกส. สาขา อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อกรณีผู้ร้องถูกให้ออกจากราชการข้อหาปลอมแปลงลายมือชื่อ 19/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-04-25  
 88/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสัญญาเงินกู้ลูกค้ารายหนึ่งของ ธกส. สาขา อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อกรณีผู้ร้องถูกให้ออกจากราชการข้อหาปลอมแปลงลายมือชื่อ 19/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-04-25  
 88/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเพื่อทำการตรวจสอบเงินกองทุน อยู่ดีมีสุข 28/04/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 88/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเพื่อทำการตรวจสอบเงินกองทุน อยู่ดีมีสุข 28/04/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 88/2552 2. ร้องเรียน ม.33 เอกสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย 31/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 88/2552 2. ร้องเรียน ม.33 เอกสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย 31/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 88/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยรายละเอียดและให้สำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้บริหารที่ขอรับการประเมิน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 16/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-18  
 88/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยรายละเอียดและให้สำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้บริหารที่ขอรับการประเมิน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 16/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-18  
 88/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกการประชุม ๑๑ ธ.ค. ๕๔ ของแผนกช่างไฟฟ้าฯ 14/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 88/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกการประชุม ๑๑ ธ.ค. ๕๔ ของแผนกช่างไฟฟ้าฯ 14/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 88/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 26/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 88/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 26/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 88/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 88/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 88/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00088/2559 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  02/10/2559 ราชการส่วนกลาง   
 89/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การประกวดราคา 18/04/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 89/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การประกวดราคา 18/04/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 89/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสาร เรื่องการเลื่อนขั้นและอันดับ เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 01/05/2551 ราชการส่วนกลาง    
 89/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสาร เรื่องการเลื่อนขั้นและอันดับ เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 01/05/2551 ราชการส่วนกลาง    
 89/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารความเห็นและรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๐ มติและคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทุกคณะเพื่อปฏิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย โดยระบุถึงวาระการอยู่ในตำแหน่งของคณะอนุกรรมการ มติและคำสั่งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๐ 18/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 89/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารความเห็นและรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๐ มติและคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทุกคณะเพื่อปฏิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย โดยระบุถึงวาระการอยู่ในตำแหน่งของคณะอนุกรรมการ มติและคำสั่งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๐ 18/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 89/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ จำนวน ๒ รายการแต่หน่วยงานส่งเงินคืนและให้ไปดำเนินการด้วยตนเอง  13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-14  
 89/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ จำนวน ๒ รายการแต่หน่วยงานส่งเงินคืนและให้ไปดำเนินการด้วยตนเอง  13/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-03-14  
 89/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  26/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-04-04  
 89/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  26/02/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-04-04  
 89/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา โดยไม่มีการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 6 รายการ 15/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-06-25  
 89/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา โดยไม่มีการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 6 รายการ 15/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-06-25  
 89/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00089/2559   21/10/2559    
 90/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การจัดซื้อจัดจ้าง 18/04/2550 ราชการส่วนกลาง    
 90/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การจัดซื้อจัดจ้าง 18/04/2550 ราชการส่วนกลาง    
 90/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุรับสิทธิ์แทนราชการบำนาญและผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม จำนวน13 คน 29/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 90/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุรับสิทธิ์แทนราชการบำนาญและผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม จำนวน13 คน 29/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 90/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ขอรายงานการตรวจสอบอาคารและความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 09/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 90/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ขอรายงานการตรวจสอบอาคารและความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 09/03/2552 ราชการส่วนกลาง    
 90/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาแบบแปลนโครงสร้าง และใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 25/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-05-06  
 90/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาแบบแปลนโครงสร้าง และใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 25/02/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-05-06  
 90/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายอุทธรณ์หรือหนังสือของนายสัตนามซิงห์ กุลาตี และหรือนายโมเฮนยิตซิงห์ โกลาตี และหรือของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่มีถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในการพิจารณาอุทธรณ์คดีอาคารราย นายโมเฮนยิตซิงห์ โกลาตี ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นสำนักงานเขตบางกอกน้อย เลขที่ กท ๕๘๐๓/๗๖๘๓ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๓ พร้อมหนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่ส่งอุทธรณ์ดังกล่าวถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  18/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 90/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายอุทธรณ์หรือหนังสือของนายสัตนามซิงห์ กุลาตี และหรือนายโมเฮนยิตซิงห์ โกลาตี และหรือของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่มีถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในการพิจารณาอุทธรณ์คดีอาคารราย นายโมเฮนยิตซิงห์ โกลาตี ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นสำนักงานเขตบางกอกน้อย เลขที่ กท ๕๘๐๓/๗๖๘๓ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๓ พร้อมหนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่ส่งอุทธรณ์ดังกล่าวถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  18/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 90/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๗ รายการ 17/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 90/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๗ รายการ 17/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 90/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายการมอบอำนาจของคณะอนุกรรมการฯ 26/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 90/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายการมอบอำนาจของคณะอนุกรรมการฯ 26/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 90/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลโคกสะอาด โดยไม่มีการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 5 รายการ 15/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-06-25  
 90/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลโคกสะอาด โดยไม่มีการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 5 รายการ 15/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-06-25  
 90/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00090/2559   22/10/2559    
 91/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ร้องผิดกฎหมายและเป็นผู้ทิ้งงาน 23/04/2550 รัฐวิสาหกิจ    
 91/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ร้องผิดกฎหมายและเป็นผู้ทิ้งงาน 23/04/2550 รัฐวิสาหกิจ    
 91/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอคัดสำเนาคำสั่งไม่อนุญาตให้ร้องสอดเข้าร่วมคดี 18/04/2551 ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี    
 91/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอคัดสำเนาคำสั่งไม่อนุญาตให้ร้องสอดเข้าร่วมคดี 18/04/2551 ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี    
 91/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบจองที่ดินของนายอำพล ฯ 06/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 91/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบจองที่ดินของนายอำพล ฯ 06/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 91/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 03/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 91/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 03/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 91/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารตามที่ขอไม่ครบถ้วน 18/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 91/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารตามที่ขอไม่ครบถ้วน 18/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 91/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ 15/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 91/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ 15/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 91/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 18/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 91/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 18/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 91/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจ้างสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 9 รายการ 15/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-09  
 91/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจ้างสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 9 รายการ 15/05/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-09  
 91/2558 1. ร้องเรียน ม.13  13/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00091/2559   31/10/2559    
 92/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารมติที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ประจำจังหวัดระยอง 20/04/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 92/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารมติที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ประจำจังหวัดระยอง 20/04/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 92/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอสำเนาหนังสือรับรองการเกิดและประวัติการรักษาความพิการ 21/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 92/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอสำเนาหนังสือรับรองการเกิดและประวัติการรักษาความพิการ 21/04/2551 ราชการส่วนกลาง    
 92/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 18/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 92/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 18/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 92/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 02/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 92/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 02/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 92/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการซื้อ-ขายน้ำมันปาล์มขององค์การคลังสินค้า 16/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 92/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการซื้อ-ขายน้ำมันปาล์มขององค์การคลังสินค้า 16/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 92/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ 15/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 92/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ 15/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 92/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาล 27/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 92/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาล 27/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 92/2557 2. ร้องเรียน ม.33  12/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 92/2557 2. ร้องเรียน ม.33  12/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 92/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/80//255 ราชการส่วนกลาง    
 00092/2559   31/10/2559    
 93/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารที่สำนักงานเขตแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบว่าผู้ร้องก่อสร้างอาคารผิดกฎหมาย 30/04/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 93/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารที่สำนักงานเขตแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบว่าผู้ร้องก่อสร้างอาคารผิดกฎหมาย 30/04/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 93/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเรื่องการเลื่อนขั้นและอันดับ เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 01/05/2551 ราชการส่วนกลาง    
 93/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเรื่องการเลื่อนขั้นและอันดับ เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 01/05/2551 ราชการส่วนกลาง    
 93/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประชุม อ.ก.ค.ศ. และรายชื่อผู้รับผิดชอบในการร่างประกาศ อ.ก.ค.ศ. 10/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 93/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประชุม อ.ก.ค.ศ. และรายชื่อผู้รับผิดชอบในการร่างประกาศ อ.ก.ค.ศ. 10/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 93/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีสำเนาบัญชีขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 08/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 93/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีสำเนาบัญชีขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 08/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 93/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลจริง และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของพ.ต.อ.สมเจตน์ มงคลหัตถี พ.ต.ท.อมรนัต มาลัย และ พ.ต.ท.ทศนารถ ภวภูตานนท์ และคำสั่งแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง และคำสั่งสุดท้าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  22/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-11  
 93/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลจริง และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของพ.ต.อ.สมเจตน์ มงคลหัตถี พ.ต.ท.อมรนัต มาลัย และ พ.ต.ท.ทศนารถ ภวภูตานนท์ และคำสั่งแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง และคำสั่งสุดท้าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  22/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-11  
 93/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน 17/02/2555 หน่วยงานอื่นๆ    
 93/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน 17/02/2555 หน่วยงานอื่นๆ    
 93/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง   ราชการส่วนกลาง    
 93/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง   ราชการส่วนกลาง    
 93/2558 1. ร้องเรียน ม.13  12/03/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 00093/2559   31/10/2559    
 94/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 30/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-05-09  
 94/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 30/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-05-09  
 94/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูล เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2552 07/05/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 94/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูล เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2552 07/05/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 94/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และฎีกาเบิกเงินค่าใช้จ่าย 20/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 94/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และฎีกาเบิกเงินค่าใช้จ่าย 20/03/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 94/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา สบ.๕ และการดำเนินการการขอขึ้นทะเบียน 05/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 94/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา สบ.๕ และการดำเนินการการขอขึ้นทะเบียน 05/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 94/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสมุดลงเวลามาทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.๓ อศ. ในช่วงเดือน ส.ค. ๒๕๓๙ ของ บช.ศ. และ กก.๓ อศ. และผลการตรวจสอบลายมือชื่อของ พ.ต.ท. สำราญ ช้างเยาว์ กับพวก ๒๙ คน พร้อมชื่อเต็มและตำแหน่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  22/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-11  
 94/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสมุดลงเวลามาทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.๓ อศ. ในช่วงเดือน ส.ค. ๒๕๓๙ ของ บช.ศ. และ กก.๓ อศ. และผลการตรวจสอบลายมือชื่อของ พ.ต.ท. สำราญ ช้างเยาว์ กับพวก ๒๙ คน พร้อมชื่อเต็มและตำแหน่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  22/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-11  
 94/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน  16/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-06  
 94/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน  16/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-06  
 94/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง 26/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 94/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง 26/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 94/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 13/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 94/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 13/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 94/2558 1. ร้องเรียน ม.13  17/03/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 00094/2559   31/10/2559    
 95/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุ  ราชการส่วนกลาง 2550-05-16  
 95/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุ  ราชการส่วนกลาง 2550-05-16  
 95/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอคัดลอกสำเนาใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านเลขที่ 304/1005 08/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 95/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอคัดลอกสำเนาใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านเลขที่ 304/1005 08/04/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 95/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึกภาพและเสียงจากการประชุมสัมมนา 20/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 95/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึกภาพและเสียงจากการประชุมสัมมนา 20/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 95/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 03/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 95/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 03/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 95/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอหลักฐานและเหตุผลของการคิดคำนวณประเมินค่าเสียหายในการชดเชยค่าช่วยเหลือเกษตรกรได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ว่ารายใดมีความเสียหายเท่าใด ได้รับชดเชยเท่าใด  17/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-03-28  
 95/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอหลักฐานและเหตุผลของการคิดคำนวณประเมินค่าเสียหายในการชดเชยค่าช่วยเหลือเกษตรกรได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ว่ารายใดมีความเสียหายเท่าใด ได้รับชดเชยเท่าใด  17/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-03-28  
 95/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน 20/02/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-03-30  
 95/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน 20/02/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-03-30  
 95/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 95/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 00095/2559   31/10/2559    
 96/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการสอบแพทย์แผนไทย 27/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-05-23  
 96/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการสอบแพทย์แผนไทย 27/04/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-05-23  
 96/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่1 12/05/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 96/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่1 12/05/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 96/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ 21/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 96/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ 21/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 96/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเช่าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 08/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 96/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเช่าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 08/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 96/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูข้อมูลและขอสำเนาข้อมูลที่มีคำรับรองสำเนาถูกต้อง เกี่ยวกับการกำหนดข้อห้ามบางอย่างไว้ในระเบียบของนักศึกษาหรือนิสิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 23/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 96/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูข้อมูลและขอสำเนาข้อมูลที่มีคำรับรองสำเนาถูกต้อง เกี่ยวกับการกำหนดข้อห้ามบางอย่างไว้ในระเบียบของนักศึกษาหรือนิสิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 23/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-30  
 96/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการที่มีผู้ร้องเรียน 16/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-12  
 96/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการที่มีผู้ร้องเรียน 16/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-03-12  
 96/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 27/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 96/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 27/02/2556 ราชการส่วนกลาง    
 96/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 96/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 00096/2559   31/10/2559    
 97/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การจัดซื้อจัดจ้าง 30/04/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-05-09  
 97/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การจัดซื้อจัดจ้าง 30/04/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-05-09  
 97/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง 15/05/2551 ราชการส่วนกลาง    
 97/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง 15/05/2551 ราชการส่วนกลาง    
 97/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 23/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 97/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 23/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 97/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเช่าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 08/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 97/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเช่าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 08/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 97/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม จำนวน ๓ รายการ  23/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-10  
 97/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม จำนวน ๓ รายการ  23/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-10  
 97/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  14/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 97/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  14/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 97/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือรับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 28/02/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-04-11  
 97/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือรับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 28/02/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-04-11  
 97/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน 4 รายการ 17/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-30  
 97/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน 4 รายการ 17/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-30  
 00097/2559   28/10/2559    
 98/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการประชุมประจำเดือนผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ใช้ประกอบในการไต่สวนของ ป.ป.ช. 04/05/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-06-20  
 98/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการประชุมประจำเดือนผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ใช้ประกอบในการไต่สวนของ ป.ป.ช. 04/05/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-06-20  
 98/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสาร 4 รายการ 20/05/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 98/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสาร 4 รายการ 20/05/2551 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 98/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการเสียภาษีของนายมณี คุณาเนตร 22/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 98/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการเสียภาษีของนายมณี คุณาเนตร 22/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 98/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจสอบการจำนองสิทธิการเช่าที่ดิน 08/03/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-21  
 98/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจสอบการจำนองสิทธิการเช่าที่ดิน 08/03/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-21  
 98/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม จำนวน ๑๑ รายการ  21/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-27  
 98/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม จำนวน ๑๑ รายการ  21/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-27  
 98/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานของหน่วยงานที่มีถึงปลัดกรุงเทพฯ เลขานุการผู้ว่าฯ และที่เลขานุการผู้ว่าฯ มีถึงปลัดกรุงเทพฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  14/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 98/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานของหน่วยงานที่มีถึงปลัดกรุงเทพฯ เลขานุการผู้ว่าฯ และที่เลขานุการผู้ว่าฯ มีถึงปลัดกรุงเทพฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  14/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 98/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการศึกษาผลกระทบและการทำประชาพิจารณ์ 04/02/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-03-28  
 98/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการศึกษาผลกระทบและการทำประชาพิจารณ์ 04/02/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-03-28  
 98/2557 1. ร้องเรียน ม.13  20/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 98/2557 1. ร้องเรียน ม.13  20/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00098/2559   01/11/2559    
 99/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหลักฐานของผู้กล่าวหาตามสำนวน ฯ 08/05/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-05-30  
 99/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหลักฐานของผู้กล่าวหาตามสำนวน ฯ 08/05/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-05-30  
 99/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสารสำเนาสัญยาจ้าง support desk 21/05/2551 ราชการส่วนกลาง    
 99/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสารสำเนาสัญยาจ้าง support desk 21/05/2551 ราชการส่วนกลาง    
 99/2552 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีไม่เชิ่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของ สปน. 23/04/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-07  
 99/2552 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีไม่เชิ่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของ สปน. 23/04/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-07  
 99/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับที่ดินบริเวณถนนเชิดวุฒากาศในความครอบครองของกองทัพอากาศ 08/03/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-04-20  
 99/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับที่ดินบริเวณถนนเชิดวุฒากาศในความครอบครองของกองทัพอากาศ 08/03/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-04-20  
 99/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการชี้แจงราคาค่าอะไหล่ที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า (BOQ) และราคาที่ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๒๒,๐๐๐ โวล ที่ติดตั้ง ณ หจก.ฯ ตาม INV.264618  22/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-22  
 99/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการชี้แจงราคาค่าอะไหล่ที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า (BOQ) และราคาที่ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๒๒,๐๐๐ โวล ที่ติดตั้ง ณ หจก.ฯ ตาม INV.264618  22/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-22  
 99/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือกล่าวหาร้องเรียนพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐาน 20/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-24  
 99/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือกล่าวหาร้องเรียนพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐาน 20/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-24  
 99/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้เอกชนเช่าช่วงพื้นที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 07/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 99/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้เอกชนเช่าช่วงพื้นที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 07/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 99/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 99/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00099/2559   03/11/2559    
 สธ/2558   20/11/2558    
 100/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 19 โครงการ 04/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-05-30  
 100/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 19 โครงการ 04/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-05-30  
 100/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/05/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 100/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/05/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 100/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครู และรายงานการประชุม 22/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 100/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครู และรายงานการประชุม 22/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 100/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ส.๔๕๔/๒๕๕๓ 10/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 100/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ส.๔๕๔/๒๕๕๓ 10/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 100/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๔ รายการ  25/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-22  
 100/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๔ รายการ  25/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-22  
 100/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนของผู้ร้อง 20/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 100/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนของผู้ร้อง 20/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 100/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 11/03/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-04-10  
 100/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 11/03/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-04-10  
 100/2557 1. ร้องเรียน ม.13  14/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 100/2557 1. ร้องเรียน ม.13  14/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 00100/2559   03/11/2559    
 101/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาการจัดซื้อจัดจ้างการประกาศงานสอบราคา 15/05/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-05-30  
 101/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาการจัดซื้อจัดจ้างการประกาศงานสอบราคา 15/05/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-05-30  
 101/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 26/05/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 101/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 26/05/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 101/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการ และรายงานการประชุมของอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการร้องทุกข์ 24/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 101/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการ และรายงานการประชุมของอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการร้องทุกข์ 24/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 101/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 12/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-17  
 101/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 12/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-17  
 101/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาพยานเอกสารและบันทึกปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีร้องขอความเป็นธรรมกรณีสิทธิครอบครองที่ดินที่ทำกินถูกขัดขวางรบกวนสิทธิ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ ๒ ชุด  26/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-28  
 101/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาพยานเอกสารและบันทึกปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีร้องขอความเป็นธรรมกรณีสิทธิครอบครองที่ดินที่ทำกินถูกขัดขวางรบกวนสิทธิ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ ๒ ชุด  26/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-28  
 101/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบคำสั่งคดีของผู้บัญชาการทหารสูงสุดหลังจากได้รับทราบว่าผู้ร้องมิได้ทำผิดตามที่กล่าวหาในคดีอาญา 23/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 101/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบคำสั่งคดีของผู้บัญชาการทหารสูงสุดหลังจากได้รับทราบว่าผู้ร้องมิได้ทำผิดตามที่กล่าวหาในคดีอาญา 23/02/2555 ราชการส่วนกลาง    
 101/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 08/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 101/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 08/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 101/2557 1. ร้องเรียน ม.13  23/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 101/2557 1. ร้องเรียน ม.13  23/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 101/2558 1. ร้องเรียน ม.13  19/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00101/2559   04/11/2559    
 102/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร 3 รายการ รายงานการประชุม ,รายชื่อผู้ร่วมประชุมและหนังสือสอบถามบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด 17/05/2550 ราชการส่วนกลาง    
 102/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร 3 รายการ รายงานการประชุม ,รายชื่อผู้ร่วมประชุมและหนังสือสอบถามบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด 17/05/2550 ราชการส่วนกลาง    
 102/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลสมุดประวัติและกพ.7 23/05/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 102/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลสมุดประวัติและกพ.7 23/05/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 102/2552 1. ร้องเรียน ม.13 การเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 20/04/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-10  
 102/2552 1. ร้องเรียน ม.13 การเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 20/04/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-10  
 102/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 12/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-17  
 102/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 12/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-17  
 102/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชือว่าไม่มีเอกสาร 24/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2555-01-19  
 102/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชือว่าไม่มีเอกสาร 24/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2555-01-19  
 102/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  22/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-24  
 102/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  22/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-24  
 102/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 08/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-08  
 102/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 08/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-08  
 102/2557 1. ร้องเรียน ม.13  19/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 102/2557 1. ร้องเรียน ม.13  19/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 00102/2559   04/11/2559    
 103/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ 14/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 103/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ 14/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 103/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลการประกาศสอบราคา ประจำปี 2551 27/05/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 103/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลการประกาศสอบราคา ประจำปี 2551 27/05/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 103/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับคำสั่งการไม่รับนายเจตพัฒน์ฯ เข้าเรียน 24/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 103/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับคำสั่งการไม่รับนายเจตพัฒน์ฯ เข้าเรียน 24/04/2552 ราชการส่วนกลาง    
 103/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 103/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 103/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  28/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 103/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  28/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 103/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ  27/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-26  
 103/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ  27/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-26  
 103/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 08/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-20  
 103/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 08/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-20  
 103/2557 1. ร้องเรียน ม.13  20/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 103/2557 1. ร้องเรียน ม.13  20/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 103/2558 1. ร้องเรียน ม.13  19/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 00103/2559   27/10/2559    
 104/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 15/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-04  
 104/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 15/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-04  
 104/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 30/05/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 104/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 30/05/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 104/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร งบประมาณประจำปี โครงการจัซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการ 27/04/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-06-08  
 104/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร งบประมาณประจำปี โครงการจัซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการ 27/04/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-06-08  
 104/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ 11/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 104/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ 11/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 104/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 28/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-17  
 104/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 28/02/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-17  
 104/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน  27/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-11  
 104/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน  27/02/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-11  
 104/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 08/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-18  
 104/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 08/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-18  
 104/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบการขุดบ่อดินในที่ดินข้างเคียงที่ของผู้ร้องฯ ทางด้านทศเหนือ (หลังวัดห่าง-ร้ัาน) 20/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-30  
 104/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบการขุดบ่อดินในที่ดินข้างเคียงที่ของผู้ร้องฯ ทางด้านทศเหนือ (หลังวัดห่าง-ร้ัาน) 20/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-30  
 104/2558 1. ร้องเรียน ม.13  19/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 105/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลโครงการศึกษาดูงาน รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 17/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 105/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลโครงการศึกษาดูงาน รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 17/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 105/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการอนุรักษ์"พระราชวัง ปฐมนคร" 05/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 105/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการอนุรักษ์"พระราชวัง ปฐมนคร" 05/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 105/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีดำเนินการจัดทำหนังสือสำนักงาน กพ. เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ 01/05/2552 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2552-06-18  
 105/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีดำเนินการจัดทำหนังสือสำนักงาน กพ. เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ 01/05/2552 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2552-06-18  
 105/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ขอสำเนาการพิจารณาของสำนักการโยธา 19/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 105/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ขอสำเนาการพิจารณาของสำนักการโยธา 19/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 105/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการพิจารณาสรุปเสนอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เรื่องดำที่ ๕๒๑๐๐๕๗ แดงที่ ๐๐๕๖๑๕๓ 25/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 105/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการพิจารณาสรุปเสนอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เรื่องดำที่ ๕๒๑๐๐๕๗ แดงที่ ๐๐๕๖๑๕๓ 25/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 105/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์โดยสารที่ได้ขออนุญาตวิ่งรับส่งนักเรียนหรือรับส่งผู้โดยสาร ทั้งหมดจำนวนกี่ราย และเป็นรถยนต์ประเภทใด 27/02/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-03-28  
 105/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์โดยสารที่ได้ขออนุญาตวิ่งรับส่งนักเรียนหรือรับส่งผู้โดยสาร ทั้งหมดจำนวนกี่ราย และเป็นรถยนต์ประเภทใด 27/02/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-03-28  
 105/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๖ รายการ 07/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 105/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๖ รายการ 07/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 105/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาข้อบังคับ คปภ. ว่าด้วย “ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2553 ” พร้อมฉบับแก้ไข (หากมี) 24/06/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-17  
 105/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาข้อบังคับ คปภ. ว่าด้วย “ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2553 ” พร้อมฉบับแก้ไข (หากมี) 24/06/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-17  
 ศป.รท.ตม.ที่105/2558   21/10/2558    
 106/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาอบต. จำนวน 18 แห่ง 18/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-06-20  
 106/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาอบต. จำนวน 18 แห่ง 18/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-06-20  
 106/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูและคัดเอกสาร กระดาษคำตอบของผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ เพื่อคัดเลือกตุลาการศาลปกครองชั้นต้นรุ่น 5 06/06/2551 ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี    
 106/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูและคัดเอกสาร กระดาษคำตอบของผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ เพื่อคัดเลือกตุลาการศาลปกครองชั้นต้นรุ่น 5 06/06/2551 ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี    
 106/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามคำสั่งกรมที่ดินที่ ๔๖๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 06/05/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-08-03  
 106/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามคำสั่งกรมที่ดินที่ ๔๖๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 06/05/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-08-03  
 106/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการพิจารณาของกรมธนารักษ์ 19/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 106/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการพิจารณาของกรมธนารักษ์ 19/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 106/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๔ รายการ  23/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-22  
 106/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๔ รายการ  23/02/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-22  
 106/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง 29/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-08-06  
 106/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง 29/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-08-06  
 106/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือรับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 28/02/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-04-11  
 106/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือรับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 28/02/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-04-11  
 106/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการก่อสร้าง/ซ่อมและขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. และโครงการก่อสร้าง/ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. และโครงการก่่อสร้างระบายน้ำตัวยูฝารางวี 24/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-30  
 106/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการก่อสร้าง/ซ่อมและขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. และโครงการก่อสร้าง/ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. และโครงการก่่อสร้างระบายน้ำตัวยูฝารางวี 24/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-30  
 106/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/03/2558 ราชการส่วนกลาง  255-พค-27  
 107/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสืบสวนของคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย 22/05/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-05-30  
 107/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสืบสวนของคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย 22/05/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-05-30  
 107/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสาร 05/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 107/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสาร 05/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 107/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม 30/04/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 107/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม 30/04/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 107/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 17/03/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-05-06  
 107/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 17/03/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-05-06  
 107/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการยกเลิกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์จาก ก.พ.ค. และขอคัดสำเนาการสั่งการจากกรมฯ 28/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 107/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการยกเลิกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์จาก ก.พ.ค. และขอคัดสำเนาการสั่งการจากกรมฯ 28/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 107/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ  08/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-04-19  
 107/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ  08/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-04-19  
 107/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินงบประมาณ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 17/03/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 107/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินงบประมาณ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 17/03/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 107/2557 1. ร้องเรียน ม.13  27/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 107/2557 1. ร้องเรียน ม.13  27/06/2557 ราชการส่วนกลาง    
 107/2558 1. ร้องเรียน ม.13  19/03/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 108/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดู รายงานค่าตอบแทนประเภทสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู หลักฐานเอกสารรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการและแบบคำขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพครู 28/06/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 108/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดู รายงานค่าตอบแทนประเภทสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู หลักฐานเอกสารรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการและแบบคำขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพครู 28/06/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 108/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 09/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 108/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 09/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 108/2552 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีกรมธนารักษ์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 12/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 108/2552 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีกรมธนารักษ์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 12/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 108/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการพิจารณาของ สปน. 10/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 108/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการพิจารณาของ สปน. 10/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 108/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ของ พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ ขาวลิขิต  02/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-28  
 108/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ของ พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ ขาวลิขิต  02/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-03-28  
 108/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ  08/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-04-19  
 108/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ  08/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-04-19  
 108/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 15/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-24  
 108/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 15/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-24  
 108/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 25/06/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-11-20  
 108/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 25/06/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-11-20  
 108/2558 1. ร้องเรียน ม.13  19/03/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 109/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบสาเหตุของการขาดสมบัติของการสอบเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 30/05/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-06-20  
 109/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบสาเหตุของการขาดสมบัติของการสอบเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 30/05/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-06-20  
 109/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอเอกสารของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ลงชื่อเพื่อนำไปขอเบิกเงินและเอกสารเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย 06/06/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 109/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอเอกสารของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ลงชื่อเพื่อนำไปขอเบิกเงินและเอกสารเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย 06/06/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 109/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยสัญญาซื้อขายระหว่าง กฟผ. กับ บ.เก็คโค่-วัน และ กฟผ. กับกัลฟ์-เจพี 13/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 109/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยสัญญาซื้อขายระหว่าง กฟผ. กับ บ.เก็คโค่-วัน และ กฟผ. กับกัลฟ์-เจพี 13/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 109/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการพิจารณาของ สปน. 10/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 109/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการพิจารณาของ สปน. 10/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 109/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 01/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-04  
 109/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 01/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-04  
 109/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 08/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 109/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 08/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 109/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับจำนำข้าว 20/03/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-04-24  
 109/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับจำนำข้าว 20/03/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-04-24  
 109/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเเกี่ยวกับการขอคัดสำเนารายละเอียดฎีกาการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ จำนวน 2 รายการ และการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสำราญของเดือน ก.พ. - มี.ค. 2557 01/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 109/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเเกี่ยวกับการขอคัดสำเนารายละเอียดฎีกาการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ จำนวน 2 รายการ และการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสำราญของเดือน ก.พ. - มี.ค. 2557 01/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 109/2558 1. ร้องเรียน ม.13  18/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 110/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการ 25/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-06-20  
 110/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการ 25/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-06-20  
 110/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือขอสำนักงานที่ดิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ลงชื่อจ.ส.ต.ชัยวัฒน์ แก้วจำรัส 09/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 110/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือขอสำนักงานที่ดิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ลงชื่อจ.ส.ต.ชัยวัฒน์ แก้วจำรัส 09/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 110/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสาย ก(ง) 13/03/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-22  
 110/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสาย ก(ง) 13/03/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-22  
 110/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 01/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 110/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 01/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 110/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 05/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-06-07  
 110/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 05/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-06-07  
 110/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การได้มาของที่ดิน และสอบถามข้อมูล 13/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 110/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การได้มาของที่ดิน และสอบถามข้อมูล 13/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 110/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาประกาศงานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กบ้านคูขาด ตำบลคูเมือง จำนวน 3 รายการ 30/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-13  
 110/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาประกาศงานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กบ้านคูขาด ตำบลคูเมือง จำนวน 3 รายการ 30/06/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-13  
 110/2558 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 13/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 111/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับประกวดราคาถมดิน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน โครงการถมดิน และโครงการสร้างระบายน้ำ 30/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 111/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับประกวดราคาถมดิน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน โครงการถมดิน และโครงการสร้างระบายน้ำ 30/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 111/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 111/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 111/2552 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีกองทัพอากาศไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 12/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 111/2552 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีกองทัพอากาศไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 12/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 111/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาระเบียบข้อบังคับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ 12/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 111/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาระเบียบข้อบังคับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ 12/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 111/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินการบัญชีโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 25/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-03-24  
 111/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินการบัญชีโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 25/02/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-03-24  
 111/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนของผู้ร้อง 08/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-09-18  
 111/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนของผู้ร้อง 08/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-09-18  
 111/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-10  
 111/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-10  
 111/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทั้งหมด 02/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 111/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทั้งหมด 02/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 111/2558 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 13/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 112/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ 28/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 112/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ 28/05/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 112/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 112/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 112/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างประปาหมู่บ้านเหล่าโพธิ์ 04/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 112/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างประปาหมู่บ้านเหล่าโพธิ์ 04/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 112/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ๘๖๔-๓๐/๒๕๕๑, รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และสรุปสำนวนอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 12/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 112/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ๘๖๔-๓๐/๒๕๕๑, รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และสรุปสำนวนอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 12/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 112/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้างที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลลงนามแล้ว และอยู่ในระหว่างการขาย หรือให้เอกสารสอบราคาจ้างทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-01  
 112/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้างที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลลงนามแล้ว และอยู่ในระหว่างการขาย หรือให้เอกสารสอบราคาจ้างทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-01  
 112/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 09/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-11  
 112/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 09/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-11  
 112/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-12  
 112/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-12  
 112/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอยืมตัวข้าราชการ 03/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-02  
 112/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอยืมตัวข้าราชการ 03/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-02  
 113/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาประกาศขายแบบ และยื่นซอง ,สำเนาสัญญาจ้าง และสำเนาคู่สัญญา 05/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 113/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาประกาศขายแบบ และยื่นซอง ,สำเนาสัญญาจ้าง และสำเนาคู่สัญญา 05/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 113/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 113/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 113/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารบันทึกการตรวจค้นบ้านพักและผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 13/05/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-06-04  
 113/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารบันทึกการตรวจค้นบ้านพักและผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 13/05/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-06-04  
 113/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการแต่งตั้งนายเล็ก รุ่งลอย 24/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-05-06  
 113/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการแต่งตั้งนายเล็ก รุ่งลอย 24/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-05-06  
 113/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคารที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ส่งมาตรวจสอบอาคารบ้านของผู้ร้องในฐานะเป็นอาคารมูลกรณี 04/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 113/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคารที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ส่งมาตรวจสอบอาคารบ้านของผู้ร้องในฐานะเป็นอาคารมูลกรณี 04/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 113/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน 09/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-08-01  
 113/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน 09/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-08-01  
 113/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาของการดำเนินการป้องกันปัญหาและการแก้ปัญหา และรายชื่อบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพที่มีหน้าที่ควบคุมงานที่รับผิดชอบโครงการวางท่อก๊าซ 20/03/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-06-19  
 113/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาของการดำเนินการป้องกันปัญหาและการแก้ปัญหา และรายชื่อบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพที่มีหน้าที่ควบคุมงานที่รับผิดชอบโครงการวางท่อก๊าซ 20/03/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-06-19  
 113/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการ 01/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 113/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการ 01/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 113/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 114/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาสัญญาจ้าง สำเนาหนังสือจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 05/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 114/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สำเนาสัญญาจ้าง สำเนาหนังสือจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 05/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 114/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 114/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 114/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการชี้แจงกรณีการยืมเงินสงฆ์ของนายนิยม บุตราช ต่อนายอำเภอ และรายงานการประชุมราษฎรบ้านดินดำ 13/05/2552 ราชการส่วนภูมิภาค    
 114/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการชี้แจงกรณีการยืมเงินสงฆ์ของนายนิยม บุตราช ต่อนายอำเภอ และรายงานการประชุมราษฎรบ้านดินดำ 13/05/2552 ราชการส่วนภูมิภาค    
 114/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 24/03/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-04-09  
 114/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 24/03/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-04-09  
 114/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการพิจารณาความผิดทางวินัยที่ผู้ร้องเป็นผู้ร้องเรียน 04/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-22  
 114/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการพิจารณาความผิดทางวินัยที่ผู้ร้องเป็นผู้ร้องเรียน 04/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-22  
 114/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร 12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 114/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสาร 12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 114/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 16/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 114/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 16/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 114/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายรายงานการพิจารณาทางปกครองในการออกหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5803/2588 ลว. 23 เม.ย. 56 04/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 114/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายรายงานการพิจารณาทางปกครองในการออกหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5803/2588 ลว. 23 เม.ย. 56 04/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 114/2558 1. ร้องเรียน ม.13  20/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 115/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาออกคำสั่งเลิกจ้าง 07/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 115/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาออกคำสั่งเลิกจ้าง 07/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 115/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 115/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 115/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารคำสั่งทางปกครองแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง รอง ผกก. กลุ่มงานสืบสวน ภูธรจังหวัดปัตตานี 12/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 115/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารคำสั่งทางปกครองแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง รอง ผกก. กลุ่มงานสืบสวน ภูธรจังหวัดปัตตานี 12/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 115/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลสอบปากคำของผู้ยื่นแก้ไขมรณบัตร 22/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-04-09  
 115/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลสอบปากคำของผู้ยื่นแก้ไขมรณบัตร 22/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-04-09  
 115/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุมหรือรายงานการวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ที่ได้พิจารณาแล้ว 03/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 115/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุมหรือรายงานการวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ที่ได้พิจารณาแล้ว 03/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 115/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคะแนนผลการสอบคัดเลือกของผู้ร้อง 12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 115/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคะแนนผลการสอบคัดเลือกของผู้ร้อง 12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 115/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารประกอบคำชี้แจงกรณีการซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 15/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-04-18  
 115/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารประกอบคำชี้แจงกรณีการซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ 15/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-04-18  
 115/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลคดีรายนายสิดปารายฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 04/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 115/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลคดีรายนายสิดปารายฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 04/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 115/2558 1. ร้องเรียน ม.13  23/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 116/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อให้ลบข้อมูลประวัติออกจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร 11/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 116/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อให้ลบข้อมูลประวัติออกจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร 11/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 116/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 116/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 116/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเทปบันทึกการประชุม 15/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 116/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเทปบันทึกการประชุม 15/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 116/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคา 27/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-29  
 116/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคา 27/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-29  
 116/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๔, ๒/๒๕๕๔ และ ๓/๒๕๕๔ รวม ๓ โครงการ โครงการละ ๑ ชุด ชุดละ ๕ รายการ 02/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-25  
 116/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๔, ๒/๒๕๕๔ และ ๓/๒๕๕๔ รวม ๓ โครงการ โครงการละ ๑ ชุด ชุดละ ๕ รายการ 02/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-25  
 116/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จำนวนหลายรายการ 30/12/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 116/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จำนวนหลายรายการ 30/12/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 116/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 116/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 116/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายการไม่มาปฏิบัติราชการของนายอภิรัฐ ตราดุษฎี ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ จากสำเนาลงชื่อปฎิบัติราชการ 04/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 116/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายการไม่มาปฏิบัติราชการของนายอภิรัฐ ตราดุษฎี ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ จากสำเนาลงชื่อปฎิบัติราชการ 04/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 116/2558 1. ร้องเรียน ม.13  23/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 117/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศขายแบบ สำเนาสัญญาจ้าง-รับจ้างและสำเนาคู่สัญญาการเสนอราคา 05/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-06-27  
 117/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศขายแบบ สำเนาสัญญาจ้าง-รับจ้างและสำเนาคู่สัญญาการเสนอราคา 05/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-06-27  
 117/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 117/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 117/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 15/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 117/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 15/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 117/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร 28/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 117/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร 28/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 117/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 07/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 117/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 07/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 117/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ชี้แจงต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 13/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 117/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ชี้แจงต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 13/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 117/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 117/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 117/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายการมา/ไม่มาปฏิบัติราชการของเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 03/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 117/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายการมา/ไม่มาปฏิบัติราชการของเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 03/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 118/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคู่สัญญาการเสนอราคา สำเนาสัญญาจ้างและสำเนาคู่การเสนอราคา 04/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 118/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคู่สัญญาการเสนอราคา สำเนาสัญญาจ้างและสำเนาคู่การเสนอราคา 04/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 118/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 118/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 118/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค 12/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 118/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค 12/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 118/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 29/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 118/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 29/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 118/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 07/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 118/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 07/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 118/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่เป็นมูลเหตุให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีหนังสือที่ กท ๕๘๐๐/๓๑๘๓ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๓ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  13/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 118/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่เป็นมูลเหตุให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีหนังสือที่ กท ๕๘๐๐/๓๑๘๓ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๓ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  13/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 118/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-14  
 118/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-14  
 118/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ประกอบคำให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน ครั้ง ๔ 04/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-10  
 118/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ประกอบคำให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน ครั้ง ๔ 04/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-10  
 118/2558 1. ร้องเรียน ม.13  23/03/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 119/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศขายแบบ-ยื่นซองเสนอราคา สำเนาสัญญาจ้างและคู่สัญญา 04/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-06-20  
 119/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศขายแบบ-ยื่นซองเสนอราคา สำเนาสัญญาจ้างและคู่สัญญา 04/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-06-20  
 119/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 119/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 119/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรมที่ดินไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 19/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 119/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรมที่ดินไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 19/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 119/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 30/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-22  
 119/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 30/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-22  
 119/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 07/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-18  
 119/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 07/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-18  
 119/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ ของผู้ร้องโดยขอถ่ายให้ติดรายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นและรายงานของสำนักงานฯ ต่อกรณีดังกล่าว ที่มีถึงผู้ว่าฯ  13/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 119/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ ของผู้ร้องโดยขอถ่ายให้ติดรายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นและรายงานของสำนักงานฯ ต่อกรณีดังกล่าว ที่มีถึงผู้ว่าฯ  13/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 119/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม 18/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 119/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม 18/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 119/2558 1. ร้องเรียน ม.13  24/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 120/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำฯ และคำสั่งกระทรวงคมนาคม 08/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 120/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำฯ และคำสั่งกระทรวงคมนาคม 08/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 120/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 120/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 120/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายงานการตรวจสอบการขนส่งสินค้าของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด 20/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 120/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายงานการตรวจสอบการขนส่งสินค้าของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด 20/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 120/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 30/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-22  
 120/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 30/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-22  
 120/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึก ด่วนที่สุด ลว. ๑ ก.พ. ๕๔ ที่อธิบดีมีข้อสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัยใหม่ฯ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๔ 07/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-18  
 120/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึก ด่วนที่สุด ลว. ๑ ก.พ. ๕๔ ที่อธิบดีมีข้อสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัยใหม่ฯ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๔ 07/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-18  
 120/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-11  
 120/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-11  
 120/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 120/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 120/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 08/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 120/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 08/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-12-11  
 120/2558 1. ร้องเรียน ม.13  23/03/2558 ราชการส่วนภูมิภาค 2558-พค-20  
 121/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและรับข้อมูลข่าวสาร หนังสือกระทรวงการคลังและหนังสือกรมบัญชีกลาง 08/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 121/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและรับข้อมูลข่าวสาร หนังสือกระทรวงการคลังและหนังสือกรมบัญชีกลาง 08/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 121/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 121/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนภูมิภาค    
 121/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรมโยธาธิการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 19/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 121/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรมโยธาธิการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 19/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 121/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 30/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-22  
 121/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 30/03/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-22  
 121/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 07/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-18  
 121/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 07/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-18  
 121/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-23  
 121/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-23  
 121/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาขอย้ายของผู้ร้อง 20/03/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-04-18  
 121/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาขอย้ายของผู้ร้อง 20/03/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-04-18  
 121/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงของผู้ร้่อง 07/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-17  
 121/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงของผู้ร้่อง 07/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-17  
 121/2558 1. ร้องเรียน ม.13  26/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 122/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมบังคับคดี 11/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 122/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมบังคับคดี 11/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 122/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 122/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 122/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรมธนารักษ์ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 20/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 122/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรมธนารักษ์ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 20/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 122/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 31/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 122/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 31/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 122/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนหน่วยงานไม่นำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 08/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 122/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนหน่วยงานไม่นำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 08/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 122/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-25  
 122/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-25  
 122/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 122/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 122/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ร้อง 04/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-08  
 122/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ร้อง 04/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-08  
 122/2558 1. ร้องเรียน ม.13  26/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 123/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและสำเนา หนังสือกระทรวงคมนาคม 17/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 123/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและสำเนา หนังสือกระทรวงคมนาคม 17/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 123/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 123/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 12/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 123/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการประจำสำนักงานสรรพากร ภาค ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน 14/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 123/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการประจำสำนักงานสรรพากร ภาค ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน 14/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 123/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติ อ.ก.ตร. กรณีการร้องทุกข์ 05/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 123/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติ อ.ก.ตร. กรณีการร้องทุกข์ 05/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 123/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออกสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑, ๒, ๓ 08/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-05  
 123/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออกสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑, ๒, ๓ 08/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-05  
 123/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-25  
 123/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-25  
 123/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของผู้ร้อง 15/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 123/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของผู้ร้อง 15/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 123/2558 1. ร้องเรียน ม.13  24/03/2558 ราชการส่วนกลาง  255-พค-27  
 124/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว 13/06/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-07-04  
 124/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว 13/06/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-07-04  
 124/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 2รายการ 13/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 124/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 2รายการ 13/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 124/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนสำนักการโยธาไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 20/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 124/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนสำนักการโยธาไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 20/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 124/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยชื่อ 08/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 124/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยชื่อ 08/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 124/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาแบบแปลนพร้อมสัญญาจ้างการก่อสร้างระบบน้ำประปาบ้านศิลาทอง หมู่ ๒๑ 08/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 124/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาแบบแปลนพร้อมสัญญาจ้างการก่อสร้างระบบน้ำประปาบ้านศิลาทอง หมู่ ๒๑ 08/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 124/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-25  
 124/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-25  
 124/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินของผู้ร้อง 21/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 124/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินของผู้ร้อง 21/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 124/2558       
 124/2558 1. ร้องเรียน ม.13  03/12/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 125/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารตอบยืนยันการสอบถามนายจ้าง จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำเนาหนังสือลาออก 15/06/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-06-27  
 125/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารตอบยืนยันการสอบถามนายจ้าง จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำเนาหนังสือลาออก 15/06/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-06-27  
 125/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการรับพนักงานธุรการเข้าทำงาน 17/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 125/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการรับพนักงานธุรการเข้าทำงาน 17/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 125/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารคำสั่งการผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีโครงการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร 26/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 125/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารคำสั่งการผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีโครงการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร 26/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 125/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้น 01/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 125/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้น 01/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 125/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๖ โครงการ ใน ๑๘ อำเภอ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๕๔ 24/03/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 125/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๖ โครงการ ใน ๑๘ อำเภอ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๕๔ 24/03/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 125/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-11  
 125/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-11  
 125/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-08-02  
 125/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-08-02  
 125/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาเอกสารราชการที่เกี่ยวกับผู้ร้อง 08/07/2557 ราชการส่วนกลาง ยายน-กั-30  
 125/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาเอกสารราชการที่เกี่ยวกับผู้ร้อง 08/07/2557 ราชการส่วนกลาง ยายน-กั-30  
 125/2558 1. ร้องเรียน ม.13  30/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 126/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้กรมธนารักษ์แจ้งผลการพิจารณาพร้อมมีเหตุผลสนับสนุน ตามรูปแบบการพิจารณาตาม พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 18/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 126/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้กรมธนารักษ์แจ้งผลการพิจารณาพร้อมมีเหตุผลสนับสนุน ตามรูปแบบการพิจารณาตาม พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 18/06/2550 ราชการส่วนกลาง    
 126/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการประมูลจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น 18/06/2551 หน่วยงานอื่นๆ    
 126/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการประมูลจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น 18/06/2551 หน่วยงานอื่นๆ    
 126/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับความพร้อมของโรงพยาบาลเวชธานีที่ร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสังคมในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน 28/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 126/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับความพร้อมของโรงพยาบาลเวชธานีที่ร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสังคมในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน 28/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 126/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนคดีอาญา 03/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 126/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนคดีอาญา 03/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 126/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนหน่วยงานไม่นำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 09/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 126/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนหน่วยงานไม่นำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 09/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 126/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งความรับผิดทางละเมิด 12/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-11  
 126/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งความรับผิดทางละเมิด 12/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-11  
 126/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและคำถาม-คำตอบ 01/04/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-05-01  
 126/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและคำถาม-คำตอบ 01/04/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-05-01  
 126/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายรายงานของกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่มีถึงปลัดกรุงเทพมหานครตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีข้อสั่งการให้ "ผอ.กงต. ตรวจสอบและพิจารณาแจ้งผู้ร้องทราบแล้วรายงานผลให้ทราบด้วย" 10/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 126/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายรายงานของกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่มีถึงปลัดกรุงเทพมหานครตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีข้อสั่งการให้ "ผอ.กงต. ตรวจสอบและพิจารณาแจ้งผู้ร้องทราบแล้วรายงานผลให้ทราบด้วย" 10/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 126/2558 1. ร้องเรียน ม.13  25/03/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 127/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือรับรอง หรือหลักฐานเพื่อแสดงประสบการณ์การบริหารจัดการโรงอาหารที่มีการเสนอราคา และข้อมูลในแผ่น CD 14/06/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-07-04  
 127/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือรับรอง หรือหลักฐานเพื่อแสดงประสบการณ์การบริหารจัดการโรงอาหารที่มีการเสนอราคา และข้อมูลในแผ่น CD 14/06/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-07-04  
 127/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเลขที่5/2551ถึงเลขที่13/2551 20/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 127/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเลขที่5/2551ถึงเลขที่13/2551 20/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 127/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ จำนวน ๖ รายการ 26/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 127/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ จำนวน ๖ รายการ 26/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 127/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการไต่สวน  ราชการส่วนกลาง    
 127/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการไต่สวน  ราชการส่วนกลาง    
 127/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวด/สอบราคาจ้างเหมาจากทางเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 14/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-05  
 127/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวด/สอบราคาจ้างเหมาจากทางเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 14/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-05  
 127/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 14/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-04  
 127/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 14/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-04  
 127/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของผู้ร้อง  29/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 127/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของผู้ร้อง  29/03/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 127/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-20  
 127/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-20  
 127/2558 1. ร้องเรียน ม.13  26/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 128/2550 1. ร้องเรียน ม.13 เอกสารตอบยืนยันการสอบถามนายจ้าง และหนังสือลาออก 15/06/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-06-27  
 128/2550 1. ร้องเรียน ม.13 เอกสารตอบยืนยันการสอบถามนายจ้าง และหนังสือลาออก 15/06/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-06-27  
 128/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารการสรุปสำนวนคดี พร้อมพยานหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับคดีของผู้ตาย ฯลฯ 18/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 128/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารการสรุปสำนวนคดี พร้อมพยานหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับคดีของผู้ตาย ฯลฯ 18/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 128/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรายงานผลการดำเนินงานที่สมาคมต่างๆต้องส่งให้กับ กทช. ตามระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 27/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 128/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรายงานผลการดำเนินงานที่สมาคมต่างๆต้องส่งให้กับ กทช. ตามระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 27/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 128/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีสำนวนการสอบสวน 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 128/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีสำนวนการสอบสวน 22/02/2553 ราชการส่วนกลาง    
 128/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารตามที่ขอไม่ครบถ้วน 08/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 128/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารตามที่ขอไม่ครบถ้วน 08/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 128/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  15/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 128/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  15/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 128/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 25/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 128/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 25/03/2556 ราชการส่วนกลาง    
 128/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 128/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 128/2558 1. ร้องเรียน ม.13  26/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 129/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเทปเสียง เอกสารการถอดเทป และรายงานการประชุม 19/06/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-07-11  
 129/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเทปเสียง เอกสารการถอดเทป และรายงานการประชุม 19/06/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-07-11  
 129/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลการสืบสวนหาข้อเท็จจริง 25/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 129/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลการสืบสวนหาข้อเท็จจริง 25/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 129/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการจ้างโครงการกำจัดวัชพืช 09/04/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 129/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการจ้างโครงการกำจัดวัชพืช 09/04/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 129/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศ สอบราคา หลักฐานการเผยแพร่ประกาศ และบันทึกคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านฮองฮี หมู่ที่ ๑๓ และบ้านหัวงัว หมู่ที่ ๗  10/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-29  
 129/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศ สอบราคา หลักฐานการเผยแพร่ประกาศ และบันทึกคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านฮองฮี หมู่ที่ ๑๓ และบ้านหัวงัว หมู่ที่ ๗  10/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-03-29  
 129/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 14/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-11  
 129/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 14/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-11  
 129/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 14/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 129/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 14/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 129/2558 1. ร้องเรียน ม.13  31/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 130/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอผลการตรวจสุขภาพจิตจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ที่เป็นผู้ประเมิน 20/06/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2550-07-04  
 130/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอผลการตรวจสุขภาพจิตจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ที่เป็นผู้ประเมิน 20/06/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2550-07-04  
 130/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารไม้ 18/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 130/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารไม้ 18/06/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 130/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ สาขาการบริการ 01/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 130/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ สาขาการบริการ 01/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 130/2553 1. ร้องเรียน ม.13 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน 09/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-03-30  
 130/2553 1. ร้องเรียน ม.13 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน 09/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-03-30  
 130/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยหนังสือเรียกประชุมและรายงานการประชุมทุกครั้ง ทุกหน้า 16/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 130/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้เปิดเผยหนังสือเรียกประชุมและรายงานการประชุมทุกครั้ง ทุกหน้า 16/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 130/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของนายโมเฮนยิตซิงห์ โกลาตี ที่มีถึงสำนักงานเขต บางกอกน้อย  15/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 130/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของนายโมเฮนยิตซิงห์ โกลาตี ที่มีถึงสำนักงานเขต บางกอกน้อย  15/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 130/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 130/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 130/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 130/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 131/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง 29/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-11  
 131/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง 29/06/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-11  
 131/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเวชระเบียนการรักษาของผู้ร้อง 28/06/2551 หน่วยงานอื่นๆ    
 131/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเวชระเบียนการรักษาของผู้ร้อง 28/06/2551 หน่วยงานอื่นๆ    
 131/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗ โครงการ 01/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 131/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗ โครงการ 01/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 131/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 08/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-05-25  
 131/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 08/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-05-25  
 131/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคา เอกสารตกลงจ้างสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15/03/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 131/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคา เอกสารตกลงจ้างสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15/03/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 131/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ใน ก.พ.๗ 19/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-08-09  
 131/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ใน ก.พ.๗ 19/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-08-09  
 131/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 131/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 131/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 131/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 131/2558 1. ร้องเรียน ม.13  31/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 132/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรายงานเงินค่าตอบแทนประเภทสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู 19/06/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-07-11  
 132/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรายงานเงินค่าตอบแทนประเภทสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู 19/06/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-07-11  
 132/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการฯที่อยู่ในความครอบครองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 24/06/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 132/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการฯที่อยู่ในความครอบครองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 24/06/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 132/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 25/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 132/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 25/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 132/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 26/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 132/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 26/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 132/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 17/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 132/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 17/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 132/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้ยกเลิก เปลี่ยนแปลงข้อสั่งการเดิมที่ปรากฏ ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๕/๕๑๙๘ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๔๘  15/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 132/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้ยกเลิก เปลี่ยนแปลงข้อสั่งการเดิมที่ปรากฏ ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๕/๕๑๙๘ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๔๘  15/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 132/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-07-10  
 132/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-07-10  
 132/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 132/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 133/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอหลักฐานการรักษาของบุตรผู้ร้องเรียน 02/07/2550 หน่วยงานอื่นๆ    
 133/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอหลักฐานการรักษาของบุตรผู้ร้องเรียน 02/07/2550 หน่วยงานอื่นๆ    
 133/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งให้ผู้ร้องออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ฐานหย่อนความสามารถ 30/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 133/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งให้ผู้ร้องออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ฐานหย่อนความสามารถ 30/06/2551 ราชการส่วนกลาง    
 133/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 133/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 133/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินบนเกาะเสม็ด 12/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 133/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินบนเกาะเสม็ด 12/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 133/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถวัดไชโยวรวิหาร (ไทยเข้มแข็ง)รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งหมด รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้น ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๓) ทั้งหมด  17/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-05  
 133/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถวัดไชโยวรวิหาร (ไทยเข้มแข็ง)รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งหมด รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้น ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๓) ทั้งหมด  17/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-05  
 133/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในบัตรเงินเดือน  21/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-07-30  
 133/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในบัตรเงินเดือน  21/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-07-30  
 133/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 03/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-10  
 133/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 03/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-10  
 133/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 11 รายการ 14/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-08-27  
 133/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 11 รายการ 14/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-08-27  
 134/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอมติผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ และหลักฐาน พร้อมแผนที่/กฎหมาย ข้อกำหนดห้ามใช้พื้นที่ 02/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-18  
 134/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอมติผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ และหลักฐาน พร้อมแผนที่/กฎหมาย ข้อกำหนดห้ามใช้พื้นที่ 02/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-18  
 134/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับฎีกาการเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเอดส์ 25/07/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 134/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับฎีกาการเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเอดส์ 25/07/2551 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 134/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 134/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 134/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. 09/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 134/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. 09/01/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 134/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 09/03/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-04-29  
 134/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 09/03/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-04-29  
 134/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเก็บและงดเก็บค่าน้ำประปา 20/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-20  
 134/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเก็บและงดเก็บค่าน้ำประปา 20/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-04-20  
 134/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง  04/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 134/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง  04/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 134/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 134/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 135/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ราชการส่วนกลาง 2550-07-18  
 135/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ราชการส่วนกลาง 2550-07-18  
 135/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวการดำเนินการของ ปตท. 03/07/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 135/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวการดำเนินการของ ปตท. 03/07/2551 รัฐวิสาหกิจ    
 135/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 135/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 135/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทางหลวง 09/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-18  
 135/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทางหลวง 09/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-18  
 135/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอผลคำวินิจฉัยกรณีอัยการฯ สั่งให้ยุติการดำเนินคดี นายชุติพนธ์ อินทโชติ ผู้ต้องหาเรื่องการ เข้าไปครอบครองที่ดินสาธารณะชายตลิ่ง บริเวณ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระขาวและตำบลบ้านคลัง  16/03/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-04-05  
 135/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอผลคำวินิจฉัยกรณีอัยการฯ สั่งให้ยุติการดำเนินคดี นายชุติพนธ์ อินทโชติ ผู้ต้องหาเรื่องการ เข้าไปครอบครองที่ดินสาธารณะชายตลิ่ง บริเวณ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระขาวและตำบลบ้านคลัง  16/03/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-04-05  
 135/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารและสอบถามจำนวนหลายรายการ 15/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-22  
 135/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารและสอบถามจำนวนหลายรายการ 15/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-22  
 135/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 01/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 135/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 01/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 135/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-06  
 135/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-06  
 135/2558 1. ร้องเรียน ม.13  30/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 136/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ราชบัณฑิตยสถานไม่จัดห้องข้อมูลข่าวสารและไม่จัดข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมาย(พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)กำหนด 10/07/2550 ราชการส่วนกลาง    
 136/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ราชบัณฑิตยสถานไม่จัดห้องข้อมูลข่าวสารและไม่จัดข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมาย(พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)กำหนด 10/07/2550 ราชการส่วนกลาง    
 136/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลในความครอบครองของกรมที่ดินจำนวน 3 รายการเพื่อตรวจสอบกฎหมายที่สนับสนุนการปฎิบัติในอำนาจของกรมที่ดิน 04/07/2551 ราชการส่วนกลาง    
 136/2551 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลในความครอบครองของกรมที่ดินจำนวน 3 รายการเพื่อตรวจสอบกฎหมายที่สนับสนุนการปฎิบัติในอำนาจของกรมที่ดิน 04/07/2551 ราชการส่วนกลาง    
 136/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 136/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 136/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาภาพถ่ายแบบแปลนอาคารเรียนโรงเรียนประชาบำรุงที่ดัดแปลงแก้ไขแล้ว 08/04/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 136/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาภาพถ่ายแบบแปลนอาคารเรียนโรงเรียนประชาบำรุงที่ดัดแปลงแก้ไขแล้ว 08/04/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 136/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลโครงการหรือกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๒๗ ๓๐ ๓๑ 17/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-07  
 136/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลโครงการหรือกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๒๗ ๓๐ ๓๑ 17/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-07  
 136/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีคัดลอกผลงาน  23/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-21  
 136/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีคัดลอกผลงาน  23/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-21  
 136/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 02/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 136/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 02/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 136/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-17  
 136/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-17  
 136/2558 1. ร้องเรียน ม.13  23/03/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 137/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลกังแอน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2550 05/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-18  
 137/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลกังแอน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2550 05/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-18  
 137/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 137/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 137/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 20/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 137/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 20/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 137/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 21/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-18  
 137/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 21/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-18  
 137/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารใบฎีกาเบิกจ่ายตอนเกิดภัย น้ำท่วม ปี ๕๕  22/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-06-29  
 137/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารใบฎีกาเบิกจ่ายตอนเกิดภัย น้ำท่วม ปี ๕๕  22/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-06-29  
 137/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 09/04/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 137/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 09/04/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 137/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 15/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 137/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 15/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 137/2558 1. ร้องเรียน ม.13  03/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 138/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารที่สามารถขอตรวจสอบได้ จำนวน 5 รายการ ของการปฏิบัติงานอบต.บ่อถ้ำ 09/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-25  
 138/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารที่สามารถขอตรวจสอบได้ จำนวน 5 รายการ ของการปฏิบัติงานอบต.บ่อถ้ำ 09/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-25  
 138/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 138/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 138/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 25/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-29  
 138/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 25/03/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-29  
 138/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเรื่องการดำเนินการ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมฯ หนองแซง 21/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-22  
 138/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเรื่องการดำเนินการ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมฯ หนองแซง 21/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-22  
 138/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการ 21/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-07-06  
 138/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการ 21/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-07-06  
 138/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.  04/04/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 138/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.  04/04/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 138/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/07/8255 ราชการส่วนกลาง   
 138/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/07/8255 ราชการส่วนกลาง   
 138/2558 1. ร้องเรียน ม.13  07/01/2558 ราชการส่วนกลาง    
 139/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการสอบราคาและการประกวดราคา 09/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-18  
 139/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการสอบราคาและการประกวดราคา 09/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-18  
 139/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 139/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 139/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับทะเบียนและสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 19/04/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 139/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับทะเบียนและสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 19/04/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 139/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง 21/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 139/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง 21/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 139/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีของผู้ร้อง 23/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 139/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีของผู้ร้อง 23/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 139/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 11/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-20  
 139/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 11/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-20  
 139/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 139/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 139/2558 1. ร้องเรียน ม.13  30/03/2558 ราชการส่วนกลาง    
 140/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวน รายงานบันทึกประจำของพนักงานสอบสวน รายงานคดีที่เกี่ยวกับผู้ร้อง 09/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 140/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวน รายงานบันทึกประจำของพนักงานสอบสวน รายงานคดีที่เกี่ยวกับผู้ร้อง 09/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 140/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 140/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 140/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบการรถตู้ร่วมบริการ 19/04/2553 รัฐวิสาหกิจ    
 140/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบการรถตู้ร่วมบริการ 19/04/2553 รัฐวิสาหกิจ    
 140/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ชอสำเนาเอกสารคำสั่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเกี่ยวกับการออกคำสั่งปิดสถาบันฯ และหยุดการเรียนการสอน พร้อมป้ายระเบียบการเข้า-ออกสถาบันฯ การตรวจบัตรบุคคล-นักศึกษาอย่างเข้มงวด รวมถึงการปรับแต่งภูมิทัศน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 22/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-14  
 140/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ชอสำเนาเอกสารคำสั่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเกี่ยวกับการออกคำสั่งปิดสถาบันฯ และหยุดการเรียนการสอน พร้อมป้ายระเบียบการเข้า-ออกสถาบันฯ การตรวจบัตรบุคคล-นักศึกษาอย่างเข้มงวด รวมถึงการปรับแต่งภูมิทัศน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 22/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-14  
 140/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-07-12  
 140/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-07-12  
 140/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง 09/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 140/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง 09/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 140/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 140/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 140/2558 1. ร้องเรียน ม.13  07/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 141/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารตามเอกสารแนบท้าย 5 รายการ 09/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 141/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารตามเอกสารแนบท้าย 5 รายการ 09/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 141/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 141/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 141/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดำเนินกิจการในอุทยาน 19/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 141/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดำเนินกิจการในอุทยาน 19/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 141/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 21/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 141/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 21/03/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 141/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาฎีกา ตกเบิก การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าโพนค้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  23/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-19  
 141/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาฎีกา ตกเบิก การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าโพนค้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  23/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-19  
 141/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร 09/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-01  
 141/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร 09/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-01  
 141/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 141/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 141/2558 1. ร้องเรียน ม.13  08/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 142/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการพิจารณาการจัดบุคคลลงในตำแหน่ง 10/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-08-01  
 142/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการพิจารณาการจัดบุคคลลงในตำแหน่ง 10/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-08-01  
 142/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 142/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 142/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดำเนินกิจการในอุทยาน 19/04/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 142/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดำเนินกิจการในอุทยาน 19/04/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 142/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 28/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-04  
 142/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 28/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-04  
 142/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 142/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 142/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 142/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 142/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/04/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 143/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำนวนการสอบสวน จำนวน 6 รายการ 10/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 143/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำนวนการสอบสวน จำนวน 6 รายการ 10/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 143/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 143/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 143/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าสารในความครอบครองของกองทัพอากาศ จำนวน ๓ รายการ 20/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-30  
 143/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าสารในความครอบครองของกองทัพอากาศ จำนวน ๓ รายการ 20/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-30  
 143/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุทธรณ์และเอกสารประกอบอุทธรณ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 26/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 143/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุทธรณ์และเอกสารประกอบอุทธรณ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 26/03/2554 ราชการส่วนกลาง    
 143/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 143/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  12/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 143/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบหรือหลักเกณฑ์ บันทึกการประชุม และหลักฐานประกอบฎีกาเบิกเงิน 04/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-10  
 143/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบหรือหลักเกณฑ์ บันทึกการประชุม และหลักฐานประกอบฎีกาเบิกเงิน 04/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-10  
 143/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 143/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 143/2558 1. ร้องเรียน ม.13  04/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 144/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเผยแพร่ประกาศสอบราคา จำนวน 2 รายการ 12/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-25  
 144/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเผยแพร่ประกาศสอบราคา จำนวน 2 รายการ 12/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-07-25  
 144/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 144/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 144/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๔ รายการ 22/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 144/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๔ รายการ 22/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 144/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 30/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-20  
 144/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 30/03/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-20  
 144/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  22/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 144/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  22/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 144/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 17/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 144/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 17/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 144/2557 1. ร้องเรียน ม.13  23/07/2557 ราชการส่วนกลาง ยายน-กั-15  
 144/2557 1. ร้องเรียน ม.13  23/07/2557 ราชการส่วนกลาง ยายน-กั-15  
 144/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 145/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ไม่จัดทำเอกสารตาม มาตรา 9 (3) 18/07/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-07-25  
 145/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ไม่จัดทำเอกสารตาม มาตรา 9 (3) 18/07/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-07-25  
 145/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 145/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน 25/05/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 145/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เทปบันทึกเสียง และรายงานการประชุม 22/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 145/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เทปบันทึกเสียง และรายงานการประชุม 22/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 145/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับสำนวนสอบสวนทางวินัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  30/03/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 145/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับสำนวนสอบสวนทางวินัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  30/03/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 145/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  22/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 145/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  22/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 145/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 17/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 145/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 17/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 145/2557 1. ร้องเรียน ม.13  23/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 145/2557 1. ร้องเรียน ม.13  23/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 145/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 146/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและรับสำเนาข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการจัดหาเรือลากจูง ขนาด 25 ตัน 17/07/2550 ราชการส่วนกลาง    
 146/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและรับสำเนาข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการจัดหาเรือลากจูง ขนาด 25 ตัน 17/07/2550 ราชการส่วนกลาง    
 146/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 26/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-22  
 146/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 26/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-22  
 146/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ปฎิเสธว่าไม่เคยได้รับหนังสือของจุฬาฯ ที่ ศธ 0512.39/0522 และเชื่อว่าจุฬาฯ ยังคงเก็บไฟล์เอกสารไว้ในคอมพิวเตอร์ 31/03/2554 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 146/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ปฎิเสธว่าไม่เคยได้รับหนังสือของจุฬาฯ ที่ ศธ 0512.39/0522 และเชื่อว่าจุฬาฯ ยังคงเก็บไฟล์เอกสารไว้ในคอมพิวเตอร์ 31/03/2554 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 146/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  22/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-09-26  
 146/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  22/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-09-26  
 146/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 17/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 146/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 17/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 146/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/07/2557 ราชการส่วนกลาง ยายน-กั-30  
 146/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/07/2557 ราชการส่วนกลาง ยายน-กั-30  
 146/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 147/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอผลการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีการเบิกค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ต.ศาลารีไทย 19/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 147/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอผลการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีการเบิกค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ต.ศาลารีไทย 19/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 147/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกวดราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการทำสัญญาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 03/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-10  
 147/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกวดราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการทำสัญญาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 03/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-10  
 147/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรณีหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ 27/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 147/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรณีหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ 27/04/2553 ราชการส่วนกลาง    
 147/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกี่ยวกับ ๑.) รายงานผลการจัดทำทะเบียนประวัติหลักสูตรต่างๆ ของ บช.ศ. เป็นบันทึกเล็ก ๒.) หนังสือ กก.๓ อศ. ที่ ๐๕๑๒.๑๓/๕๒๓ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๓๙ ๓.) ขอให้เปิดเผยชื่อ พ.ต.อ.สมเจตน์ มงคลหัตถี พ.ต.ท.อมรนัต มาลัย และ พ.ต.ท.ทศนารถ ภวภูตานนน์ ที่ลงลายมือชื่อแสดงตนและปลอมตนเป็นคนอื่น 04/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 147/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกี่ยวกับ ๑.) รายงานผลการจัดทำทะเบียนประวัติหลักสูตรต่างๆ ของ บช.ศ. เป็นบันทึกเล็ก ๒.) หนังสือ กก.๓ อศ. ที่ ๐๕๑๒.๑๓/๕๒๓ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๓๙ ๓.) ขอให้เปิดเผยชื่อ พ.ต.อ.สมเจตน์ มงคลหัตถี พ.ต.ท.อมรนัต มาลัย และ พ.ต.ท.ทศนารถ ภวภูตานนน์ ที่ลงลายมือชื่อแสดงตนและปลอมตนเป็นคนอื่น 04/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 147/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 26/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-26  
 147/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 26/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-26  
 147/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 17/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-05  
 147/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 17/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-05  
 147/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 10 รายการ 21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-10  
 147/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 10 รายการ 21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-10  
 147/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 148/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารสำเนาการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง 20/07/2550 ราชการส่วนกลาง    
 148/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารสำเนาการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง 20/07/2550 ราชการส่วนกลาง    
 148/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานทางวิชาการ รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 03/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 148/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานทางวิชาการ รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 03/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 148/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาวุฒิการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 26/04/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-30  
 148/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาวุฒิการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 26/04/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-30  
 148/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าหน่วยงานไม่มีเอกสารในครอบครอง 04/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 148/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าหน่วยงานไม่มีเอกสารในครอบครอง 04/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 148/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 26/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-26  
 148/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 26/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-26  
 148/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 22/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 148/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 22/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 148/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 148/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 148/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 ศธ04148/5738   30/11/2558    
 149/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร สำนักงานเกษตร อ.สากเหล็ก 16/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-22  
 149/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร สำนักงานเกษตร อ.สากเหล็ก 16/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-22  
 149/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางวินัย 03/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-06-18  
 149/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางวินัย 03/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-06-18  
 149/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 28/04/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 149/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 28/04/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 149/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ 05/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-28  
 149/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ 05/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-04-28  
 149/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 26/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-04  
 149/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 26/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-04  
 149/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 149/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 149/2558 1. ร้องเรียน ม.13  16/04/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 150/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอแบบแปลนอนุญาติก่อสร้างอาคาร 18/07/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-08-01  
 150/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอแบบแปลนอนุญาติก่อสร้างอาคาร 18/07/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-08-01  
 150/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 29/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 150/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 29/05/2552 ราชการส่วนกลาง    
 150/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคา 28/04/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 150/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคา 28/04/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 150/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ 04/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-29  
 150/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ 04/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-29  
 150/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  29/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 150/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  29/03/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 150/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดิน 05/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 150/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดิน 05/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 150/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 150/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 150/2558 1. ร้องเรียน ม.13  21/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 151/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อบัญญัติงกประมาณรายจ่ายประจำปี บันทึกการประชุม แผนพัฒนาตำบล และฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ 20/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-08  
 151/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อบัญญัติงกประมาณรายจ่ายประจำปี บันทึกการประชุม แผนพัฒนาตำบล และฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ 20/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-08  
 151/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาหอประชุมโรงเรียน 05/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 151/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาหอประชุมโรงเรียน 05/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 151/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการโอนสิทธิ 30/04/2553 รัฐวิสาหกิจ 2553-06-11  
 151/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการโอนสิทธิ 30/04/2553 รัฐวิสาหกิจ 2553-06-11  
 151/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ร้องทั้งหมด 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-20  
 151/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ร้องทั้งหมด 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-04-20  
 151/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  30/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-10  
 151/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  30/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-10  
 151/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-08-02  
 151/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-08-02  
 151/2557 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนท้องถิ่น    
 151/2557 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนท้องถิ่น    
 151/2558 1. ร้องเรียน ม.13  22/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 152/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลที่อยุ่ในความครอบครองของศาสปกครอง จำนวน 3 รายการ 16/07/2550 ราชการส่วนกลาง    
 152/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลที่อยุ่ในความครอบครองของศาสปกครอง จำนวน 3 รายการ 16/07/2550 ราชการส่วนกลาง    
 152/2552 1. ร้องเรียน ม.13 สำนักการโยธาไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 05/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 152/2552 1. ร้องเรียน ม.13 สำนักการโยธาไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 05/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 152/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคา  ราชการส่วนภูมิภาค    
 152/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคา  ราชการส่วนภูมิภาค    
 152/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือของปลัดกรุงเทพมหานครที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 152/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือของปลัดกรุงเทพมหานครที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 152/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 23/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-25  
 152/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 23/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-25  
 152/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจ้าง 18/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 152/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจ้าง 18/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 152/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 152/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 152/2558 1. ร้องเรียน ม.13  22/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 153/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนา บันทึกการประชุม สภา อบต.สำพันตา บันทึกการประชุมประชาคม 26/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-15  
 153/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนา บันทึกการประชุม สภา อบต.สำพันตา บันทึกการประชุมประชาคม 26/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-15  
 153/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน 05/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 153/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน 05/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 153/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 26/04/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-09  
 153/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 26/04/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-09  
 153/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือ บันทึกรายงานของกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร ต่อกรณีต่างๆ ที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร และกรณีต่างๆ ตามคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารีกับพวก นับตั้งแต่วันที่ ๑ มค. ๕๓ ทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 153/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือ บันทึกรายงานของกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร ต่อกรณีต่างๆ ที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร และกรณีต่างๆ ตามคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารีกับพวก นับตั้งแต่วันที่ ๑ มค. ๕๓ ทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 153/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติงาน  12/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 153/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติงาน  12/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 153/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 23/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 153/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 23/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 153/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ 21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-10  
 153/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ 21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-10  
 153/2558 1. ร้องเรียน ม.13  22/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 154/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุม การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 27/07/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-08-08  
 154/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุม การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 27/07/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-08-08  
 154/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกองทัพอากาศไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 05/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 154/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกองทัพอากาศไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 05/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 154/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วย ผอ.เขตบางกอกน้อย 04/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 154/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วย ผอ.เขตบางกอกน้อย 04/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 154/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือ บันทึก รายงานของปลัดกรุงเทพมหานคร ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี กับพวก และต่อการขอความเป็นธรรมและหรือตามหนังสือร้องเรียนของผู้ร้องในทุกกรณี และต่อคดีอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตี กับพวกทั้งหมด นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 154/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือ บันทึก รายงานของปลัดกรุงเทพมหานคร ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี กับพวก และต่อการขอความเป็นธรรมและหรือตามหนังสือร้องเรียนของผู้ร้องในทุกกรณี และต่อคดีอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตี กับพวกทั้งหมด นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 154/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 02/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 154/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 02/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 154/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 23/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 154/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 23/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 154/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-08-20  
 154/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-08-20  
 154/2558 1. ร้องเรียน ม.13  22/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 155/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 25/07/2550 ราชการส่วนกลาง    
 155/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 25/07/2550 ราชการส่วนกลาง    
 155/2552 5. อื่นๆ สขร. ไม่จัดข้อมูลข่าวสารตาม ม. ๙(๓) 10/06/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-06-30  
 155/2552 5. อื่นๆ สขร. ไม่จัดข้อมูลข่าวสารตาม ม. ๙(๓) 10/06/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-06-30  
 155/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 30/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-30  
 155/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 30/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-30  
 155/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือ บันทึก รายงานของเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อกรณีต่างๆ ที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร และกรณีต่างๆ ตามคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี กับพวก และคดีอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตี กับพวก นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๓ ทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 155/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือ บันทึก รายงานของเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อกรณีต่างๆ ที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร และกรณีต่างๆ ตามคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี กับพวก และคดีอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตี กับพวก นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๓ ทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 155/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 02/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-18  
 155/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 02/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-18  
 155/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างศาลเจ้าพ่อขุนภักดี 17/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 155/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างศาลเจ้าพ่อขุนภักดี 17/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 155/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษของปีงบประมาณ 2556 จำนวน 3 รายการ 21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-08-27  
 155/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษของปีงบประมาณ 2556 จำนวน 3 รายการ 21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-08-27  
 155/2558 1. ร้องเรียน ม.13  17/04/2558 ราชการส่วนภูมิภาค 2558-.ค-8   
 156/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและก๊ฬา และสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 25/07/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-08-22  
 156/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและก๊ฬา และสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 25/07/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-08-22  
 156/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน การหักภาษี และการลดขั้นเงินเดือน 09/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 156/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน การหักภาษี และการลดขั้นเงินเดือน 09/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 156/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๕ รายการ 29/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-01  
 156/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๕ รายการ 29/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-01  
 156/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสถานะทางราชการของนางสาวอุบลวรรณ กิตติมานนท์ และนางสาวอุบลวรรณ กิตติยานนท์ เจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 156/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสถานะทางราชการของนางสาวอุบลวรรณ กิตติมานนท์ และนางสาวอุบลวรรณ กิตติยานนท์ เจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 156/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากาญจน์ 04/04/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 156/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากาญจน์ 04/04/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 156/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 156/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 156/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 12 รายการ 21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-17  
 156/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 12 รายการ 21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-17  
 156/2558 1. ร้องเรียน ม.13  21/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 157/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลรายชื่อวิชาในหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ 01/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 157/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลรายชื่อวิชาในหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ 01/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 157/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามคำสั่งที่ ๔๖๔/๒๕๕๑ 09/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 157/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามคำสั่งที่ ๔๖๔/๒๕๕๑ 09/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 157/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 29/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-29  
 157/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 29/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-29  
 157/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา ๑.) คำสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครที่ปรากฎในท้ายหนังสือลงวันที่ ๖ ส.ค. ๕๓ ของผู้ร้อง ๒.) หนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท ๕๘๐๓/๔๘๘๙ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๕๓ ๓.) หนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท ๕๘๐๓/๔๑๓๔ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๓ 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 157/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา ๑.) คำสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครที่ปรากฎในท้ายหนังสือลงวันที่ ๖ ส.ค. ๕๓ ของผู้ร้อง ๒.) หนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท ๕๘๐๓/๔๘๘๙ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๕๓ ๓.) หนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท ๕๘๐๓/๔๑๓๔ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๓ 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 157/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 26/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 157/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 26/03/2555 ราชการส่วนกลาง    
 157/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 22/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 157/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 22/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 157/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 157/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 157/2558 1. ร้องเรียน ม.13  21/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 158/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคำสั่งที่เกี่ยวกับงบประมาณการจัดซื้อเครื่องเล่น และกรจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 01/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 158/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคำสั่งที่เกี่ยวกับงบประมาณการจัดซื้อเครื่องเล่น และกรจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย 01/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 158/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารทางวิชาการ และผลการดำเนินงานเรื่องการกำจัดขยะ 08/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 158/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารทางวิชาการ และผลการดำเนินงานเรื่องการกำจัดขยะ 08/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 158/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหลักฐานการส่งหนังสือของผู้ร้อง 22/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 158/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหลักฐานการส่งหนังสือของผู้ร้อง 22/03/2553 ราชการส่วนกลาง    
 158/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา ๑.) คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๕๐๙๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ๒.) บันทึกลับที่ ๗๕๒ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๐ ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการกองการเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการ 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 158/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา ๑.) คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๕๐๙๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ๒.) บันทึกลับที่ ๗๕๒ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๐ ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการกองการเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการ 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 158/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 30/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-05-30  
 158/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 30/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-05-30  
 158/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ สปก. ในที่ดินแปลงพิพาท 26/04/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-06-19  
 158/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ สปก. ในที่ดินแปลงพิพาท 26/04/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-06-19  
 158/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-03  
 158/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-03  
 159/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดู และคัดสำเนาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 27/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-08  
 159/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดู และคัดสำเนาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 27/07/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-08  
 159/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน ก.ย. ๕๑ ถึง เม.ย. ๕๒ 09/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-06-23  
 159/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน ก.ย. ๕๑ ถึง เม.ย. ๕๒ 09/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-06-23  
 159/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินคดีร่วมกันรุมทำร้ายร่างกาย 06/05/2553 ราชการส่วนกลาง    
 159/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินคดีร่วมกันรุมทำร้ายร่างกาย 06/05/2553 ราชการส่วนกลาง    
 159/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน 01/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 159/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน 01/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 159/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 30/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 159/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 30/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 159/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลสรุปการสอบหาข้อเท็จจริง 25/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 159/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลสรุปการสอบหาข้อเท็จจริง 25/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 159/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-03  
 159/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-07-03  
 160/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเวชระเบียนของบุตร 27/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-09-05  
 160/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเวชระเบียนของบุตร 27/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-09-05  
 160/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสาร สทภ. ๔ 08/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 160/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสาร สทภ. ๔ 08/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 160/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินคดีหมิ่นประมาท 06/05/2553 ราชการส่วนกลาง    
 160/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินคดีหมิ่นประมาท 06/05/2553 ราชการส่วนกลาง    
 160/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารไม่ตรงตามที่ขอ 07/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 160/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารไม่ตรงตามที่ขอ 07/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 160/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 30/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 160/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 30/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 160/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดผลการประเมินปฏิบัติงาน 25/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 160/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดผลการประเมินปฏิบัติงาน 25/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 160/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 160/2557 1. ร้องเรียน ม.13   22/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 160/2558 1. ร้องเรียน ม.13  20/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 161/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้อื่น 02/08/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-08-22  
 161/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้อื่น 02/08/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-08-22  
 161/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑ โครงการ 08/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-06-30  
 161/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑ โครงการ 08/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-06-30  
 161/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ 04/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 161/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ 04/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 161/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่ง อบต. นิคมพัฒนา เรื่องแต่งตั้งผู้จัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้บริการตรลาดกลาง) และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน เจ้าหน้าที่รับของ และคณะกรรมการปิดและปลดประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก 07/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-19  
 161/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่ง อบต. นิคมพัฒนา เรื่องแต่งตั้งผู้จัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้บริการตรลาดกลาง) และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน เจ้าหน้าที่รับของ และคณะกรรมการปิดและปลดประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก 07/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-19  
 161/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 30/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-13  
 161/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 30/03/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-13  
 161/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 161/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 25/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 161/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 161/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 161/2558 1. ร้องเรียน ม.13  23/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 162/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคา จำนวน 6 รายการและผลพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจ้าง ข้างต้น 01/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 162/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคา จำนวน 6 รายการและผลพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจ้าง ข้างต้น 01/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 162/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการที่ สนง. เขตบางกอกน้อยมีคำสั่งตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 11/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 162/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการที่ สนง. เขตบางกอกน้อยมีคำสั่งตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 11/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 162/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จำนวน ๕ รายการ 28/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-23  
 162/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จำนวน ๕ รายการ 28/04/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-23  
 162/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอความเป็นธรรม 09/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-04  
 162/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอความเป็นธรรม 09/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-04  
 162/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 03/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-26  
 162/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 03/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-04-26  
 162/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 162/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 162/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-28  
 162/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-08-28  
 162/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 163/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง และงบประมาณเงินของ อบต.อมก๋อยจ. เชียงใหม่ 03/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-22  
 163/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง และงบประมาณเงินของ อบต.อมก๋อยจ. เชียงใหม่ 03/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-22  
 163/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 10/06/2552 ราชการส่วนภูมิภาค    
 163/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 10/06/2552 ราชการส่วนภูมิภาค    
 163/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 04/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-29  
 163/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 04/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-29  
 163/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินคดีกรณีรถยนต์ชนกับรถของผู้ร้อง 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-19  
 163/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินคดีกรณีรถยนต์ชนกับรถของผู้ร้อง 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-19  
 163/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๑๕ รายการ 08/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-28  
 163/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๑๕ รายการ 08/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-28  
 163/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-15  
 163/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-05-15  
 163/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 163/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 163/2558 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 23/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 164/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในลักษณะผู้มีสิทธิประกอบการกิจการโรงงาน และอำนาจของอุตสาหกรรม  06/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 164/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในลักษณะผู้มีสิทธิประกอบการกิจการโรงงาน และอำนาจของอุตสาหกรรม  06/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 164/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือการรับรองสถานที่เกิดจากอำเภอแม่ฟ้าหลวง 09/06/2552 ราชการส่วนภูมิภาค 2552-08-04  
 164/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือการรับรองสถานที่เกิดจากอำเภอแม่ฟ้าหลวง 09/06/2552 ราชการส่วนภูมิภาค 2552-08-04  
 164/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 05/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-17  
 164/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 05/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-17  
 164/2554 1. ร้องเรียน ม.13 หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยมิชอบ 18/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-14  
 164/2554 1. ร้องเรียน ม.13 หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยมิชอบ 18/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-14  
 164/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 01/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-28  
 164/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 01/02/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-28  
 164/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 164/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 164/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 164/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 164/2558 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 23/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 165/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนากรายงานการประชุมพิจารณาผู้สมควรเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และของคณะกรรมการคัดเลือกฯ 07/08/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-09-05  
 165/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนากรายงานการประชุมพิจารณาผู้สมควรเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และของคณะกรรมการคัดเลือกฯ 07/08/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-09-05  
 165/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 165/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 165/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 10/05/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-02  
 165/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 10/05/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-02  
 165/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม กรณีแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ของผู้ร้อง 15/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 165/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม กรณีแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ของผู้ร้อง 15/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 165/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 11/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 165/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 11/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 165/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 165/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 165/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 23/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-09-29  
 165/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 23/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-09-29  
 165/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 166/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ไม่จัดข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 ,9 07/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 166/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ไม่จัดข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 ,9 07/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 166/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์ 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 166/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์ 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 166/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการงบพัฒนาท้องถิ่นงบไทยเข้มแข็งปี 53 11/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-10  
 166/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการงบพัฒนาท้องถิ่นงบไทยเข้มแข็งปี 53 11/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-10  
 166/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ร้องร้องเรียนการกระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณของ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 18/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-31  
 166/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ร้องร้องเรียนการกระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณของ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 18/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-31  
 166/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๒ รายการ 16/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 166/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๒ รายการ 16/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 166/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-18  
 166/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23/04/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-18  
 166/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-08-27  
 166/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-08-27  
 166/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 167/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งหรือบันทึกข้อความ สอบสวนหาข้อเท็จจริง การตักเตือนการกระทำผิด และที่แจ้งเหตุผลของการถอดถอน 02/08/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2550-09-05  
 167/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งหรือบันทึกข้อความ สอบสวนหาข้อเท็จจริง การตักเตือนการกระทำผิด และที่แจ้งเหตุผลของการถอดถอน 02/08/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2550-09-05  
 167/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการดำเนินโครงการของ อบต. จำนวน ๔ โครงการ 12/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-07-09  
 167/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการดำเนินโครงการของ อบต. จำนวน ๔ โครงการ 12/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-07-09  
 167/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการงบพัฒนาท้องถิ่นงบไทยเข้มแข็งเร่งด่วน ปี 53 11/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-10  
 167/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการงบพัฒนาท้องถิ่นงบไทยเข้มแข็งเร่งด่วน ปี 53 11/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-10  
 167/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสงสว่าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 18/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-04  
 167/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสงสว่าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 18/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-04  
 167/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  18/04/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-06-29  
 167/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  18/04/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-06-29  
 167/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 25/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 167/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน 25/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 167/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 167/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 167/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 168/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอ ขอทราบคดีอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีกี่คดีและคดีใดบ้าง ของอัยการฝ่ายคดีศาสสูงเขต 2 และของจังหวัดสระแก้ว  06/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 168/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอ ขอทราบคดีอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีกี่คดีและคดีใดบ้าง ของอัยการฝ่ายคดีศาสสูงเขต 2 และของจังหวัดสระแก้ว  06/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 168/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด 18/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 168/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด 18/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 168/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 11/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 168/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 11/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 168/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือรายงานผลของอำเภอผักไห่ ตามหนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๑๖.๕/๑๘๗๘ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 18/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-08-18  
 168/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือรายงานผลของอำเภอผักไห่ ตามหนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๑๖.๕/๑๘๗๘ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 18/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-08-18  
 168/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 18/04/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-06-13  
 168/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 18/04/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-06-13  
 168/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัย ในอาคารสูง  03/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 168/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัย ในอาคารสูง  03/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 168/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 168/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 168/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 169/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบข้อมูลการสอบ การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 08/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-09-05  
 169/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบข้อมูลการสอบ การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 08/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-09-05  
 169/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 169/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 169/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 11/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 169/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 11/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 169/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายการที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-20  
 169/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายการที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 08/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-20  
 169/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจ้าง 20/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 169/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจ้าง 20/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 169/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 04/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-10  
 169/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 04/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-10  
 169/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-03  
 169/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-03  
 169/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 170/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบสวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 12/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 170/2550 1. ร้องเรียน ม.13 การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบสวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 12/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 170/2552 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีกรมบังคับคดีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 170/2552 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีกรมบังคับคดีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 170/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 11/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 170/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 11/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 170/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของสำนักเทศกิจที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย และหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามที่นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ สั่งการ รวมถึงรายงานต่อกรณีดังกล่าวของสำนักเทศกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 170/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของสำนักเทศกิจที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย และหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามที่นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ สั่งการ รวมถึงรายงานต่อกรณีดังกล่าวของสำนักเทศกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 170/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งนายด่านศุลกากร 20/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 170/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งนายด่านศุลกากร 20/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 170/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 02/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 170/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 02/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 170/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 170/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 170/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 171/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการส่งเงินสมทบกองทุนของผู้ประกันตน 07/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-08-22  
 171/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการส่งเงินสมทบกองทุนของผู้ประกันตน 07/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-08-22  
 171/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของ สลค. 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 171/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของ สลค. 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 171/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการรายงานพฤติกรรมของผู้ร้องต่ออำเภอลับแล 13/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 171/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการรายงานพฤติกรรมของผู้ร้องต่ออำเภอลับแล 13/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 171/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของสำนักเทศกิจที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย และหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ รวมถึงรายงานต่อกรณีดังกล่าวของสำนักเทศกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 171/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของสำนักเทศกิจที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย และหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ รวมถึงรายงานต่อกรณีดังกล่าวของสำนักเทศกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 171/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกนายด่านศุลกากร 20/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-21  
 171/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกนายด่านศุลกากร 20/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-21  
 171/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง 07/05/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-08-19  
 171/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง 07/05/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-08-19  
 171/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-11-05  
 171/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-11-05  
 171/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 172/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 18/07/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-08-15  
 172/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 18/07/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-08-15  
 172/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบราคาโครงการต่าง ๆ ของ อบต. จำนวน ๕ โครงการ 15/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-07  
 172/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบราคาโครงการต่าง ๆ ของ อบต. จำนวน ๕ โครงการ 15/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-07  
 172/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการรายงานพฤติกรรมของผู้ร้องต่ออำเภอฟากท่า 14/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-10  
 172/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการรายงานพฤติกรรมของผู้ร้องต่ออำเภอฟากท่า 14/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-10  
 172/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของกองงานผู้ตรวจราชการที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสั่งกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 172/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของกองงานผู้ตรวจราชการที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสั่งกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 172/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเวียนหนังสือ 23/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 172/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเวียนหนังสือ 23/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 172/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน 08/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 172/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน 08/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 172/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเอกสารในการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษของปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4 รายการ 22/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-08-20  
 172/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเอกสารในการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษของปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4 รายการ 22/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-08-20  
 172/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 173/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารสัญญาค้ำประกันและสัญญาจ้าง 14/08/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-09-05  
 173/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารสัญญาค้ำประกันและสัญญาจ้าง 14/08/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-09-05  
 173/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๑ 15/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 173/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๑ 15/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 173/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับที่ดิน ส.ค.๑ และเอกสารสิทธิที่ออกโดย ส.ค.๑ 20/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 173/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับที่ดิน ส.ค.๑ และเอกสารสิทธิที่ออกโดย ส.ค.๑ 20/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 173/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของกองงานผู้ตรวจราชการที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสั่งกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 173/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของกองงานผู้ตรวจราชการที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสั่งกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 173/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินคดี  19/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 173/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินคดี  19/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 173/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 03/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 173/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 03/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 173/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 24/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 173/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 24/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 173/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 174/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร 14/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-09-05  
 174/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร 14/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-09-05  
 174/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 17/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 174/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 17/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 174/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ 11/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-29  
 174/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ 11/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-29  
 174/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของกองงานผู้ตรวจราชการที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อยตามที่นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์สั่งการ 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 174/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของกองงานผู้ตรวจราชการที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อยตามที่นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์สั่งการ 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 174/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 174/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 174/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง  08/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-10  
 174/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง  08/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-10  
 174/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-09-03  
 174/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-09-03  
 174/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 175/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูเอกสาร การขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2549 14/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 175/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูเอกสาร การขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2549 14/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 175/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายชื่อคณะกรรมการของบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด 17/06/2552 องค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพ    
 175/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายชื่อคณะกรรมการของบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด 17/06/2552 องค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพ    
 175/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 25/05/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-24  
 175/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 25/05/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-06-24  
 175/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารทุกฉบับที่มีถึงและออกไปจากกองงานผู้ตรวจราชการต่อกรณีที่ผู้ร้องขอให้ดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยกับผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยกับพวก 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 175/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารทุกฉบับที่มีถึงและออกไปจากกองงานผู้ตรวจราชการต่อกรณีที่ผู้ร้องขอให้ดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยกับผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยกับพวก 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 175/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อจะออกหนังสือ ที่ กท ๕๘๐๓/๔๔๓๑ ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๔๙  19/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 175/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อจะออกหนังสือ ที่ กท ๕๘๐๓/๔๔๓๑ ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๔๙  19/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 175/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการร้องขอความเป็นธรรม 06/05/2556 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 175/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการร้องขอความเป็นธรรม 06/05/2556 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 175/2557 1. ร้องเรียน ม.13  29/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-25  
 175/2557 1. ร้องเรียน ม.13  29/07/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-25  
 175/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 176/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับ 14/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 176/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับ 14/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 176/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 176/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 18/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 176/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 17/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 176/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 17/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 176/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของสำนักเทศกิจที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ รวมถึงรายงานต่อกรณีดังกล่าวของสำนักเทศกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 176/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารของสำนักเทศกิจที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ รวมถึงรายงานต่อกรณีดังกล่าวของสำนักเทศกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 176/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดค้านการยุติข้อเท็จจริง 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 176/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดค้านการยุติข้อเท็จจริง 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 176/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ 10/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 176/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ 10/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 176/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/08/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-25  
 176/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/08/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-25  
 176/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 177/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและคัดสำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 14/08/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 177/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและคัดสำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 14/08/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 177/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน 23/06/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-07-23  
 177/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน 23/06/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-07-23  
 177/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 14/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 177/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 14/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 177/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารแสดงสถานะบุคคลทางราชการของนางสาวอารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 177/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายเอกสารแสดงสถานะบุคคลทางราชการของนางสาวอารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 177/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลคืบหน้าการดำเนินคดี 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 177/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลคืบหน้าการดำเนินคดี 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 177/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์ผลงานวิชาการ 10/05/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-08-19  
 177/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์ผลงานวิชาการ 10/05/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-08-19  
 177/2557 1. ร้องเรียน ม.13 รายงานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 06/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 177/2557 1. ร้องเรียน ม.13 รายงานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 06/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 177/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 178/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบข้อสอบ และผลคะแนนจากกระดาษคำตอบ 17/08/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2550-09-19  
 178/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบข้อสอบ และผลคะแนนจากกระดาษคำตอบ 17/08/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2550-09-19  
 178/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 23/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 178/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 23/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 178/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางอาญา 21/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-18  
 178/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางอาญา 21/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-06-18  
 178/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายหนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ร้องถึงการดำเนินการและหนังสือของปลัดกรุงเทพฯ ที่รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ทราบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 178/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายหนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ร้องถึงการดำเนินการและหนังสือของปลัดกรุงเทพฯ ที่รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ทราบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 178/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินคดี 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 178/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินคดี 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 178/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 09/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 178/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 09/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 178/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 178/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 178/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 179/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ 14/08/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 179/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ 14/08/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 179/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 22/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 179/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 22/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 179/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 11/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-07-21  
 179/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 11/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-07-21  
 179/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายผลของการดำเนินการทางวินัยและผลการสอบสวนข้อเท็จจริงรวมไปถึงคำให้การพยานต่างๆ ในท้องสำนวนและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการพิจารณาด้านวินัย 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 179/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายผลของการดำเนินการทางวินัยและผลการสอบสวนข้อเท็จจริงรวมไปถึงคำให้การพยานต่างๆ ในท้องสำนวนและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการพิจารณาด้านวินัย 21/04/2554 ราชการส่วนกลาง    
 179/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินคดี 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 179/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินคดี 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 179/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอความเป็นธรรม   ราชการส่วนกลาง    
 179/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนขอความเป็นธรรม   ราชการส่วนกลาง    
 179/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 179/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 179/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 180/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเพื่อประกอบการสอบสวน 12 รายการ 15/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-29  
 180/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเพื่อประกอบการสอบสวน 12 รายการ 15/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-29  
 180/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ชุดที่ ๓๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ 22/06/2552 หน่วยงานอื่นๆ    
 180/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ชุดที่ ๓๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ 22/06/2552 หน่วยงานอื่นๆ    
 180/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และการยืมรถ 31/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-18  
 180/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และการยืมรถ 31/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-18  
 180/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอหลักฐานที่เป็นเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ร้องทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ 22/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-04  
 180/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอหลักฐานที่เป็นเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ร้องทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ 22/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-04  
 180/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ/บันทึกต่างๆ ที่หน่วยงานมีถึง ปลัด/ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 180/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ/บันทึกต่างๆ ที่หน่วยงานมีถึง ปลัด/ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 180/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-08-02  
 180/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-08-02  
 180/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 180/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 180/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 181/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเทปเสียงและเอกสารจาการประชุม 21/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 181/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเทปเสียงและเอกสารจาการประชุม 21/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 181/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้รับรองสำเนาบันทึกการจับกุม บันทึกการสอบสวน และบันทึกประจำวัน 26/06/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-07-30  
 181/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้รับรองสำเนาบันทึกการจับกุม บันทึกการสอบสวน และบันทึกประจำวัน 26/06/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-07-30  
 181/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีรายชื่อนักเรียนและผลการสอบแข่งขัน  ราชการส่วนกลาง    
 181/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญชีรายชื่อนักเรียนและผลการสอบแข่งขัน  ราชการส่วนกลาง    
 181/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆ ที่ได้ซื้อเอกสารงานประกวดราคาจ้างดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งชื่อ-ชื่อสกุล และตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 20/04/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-06-03  
 181/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆ ที่ได้ซื้อเอกสารงานประกวดราคาจ้างดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งชื่อ-ชื่อสกุล และตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 20/04/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-06-03  
 181/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ/บันทึกต่างๆ ที่หน่วยงานมีถึง ปลัด/ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ต่อคดีอาคารฯ  19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 181/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ/บันทึกต่างๆ ที่หน่วยงานมีถึง ปลัด/ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ต่อคดีอาคารฯ  19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 181/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 15/05/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 181/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 15/05/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 181/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 181/2557 1. ร้องเรียน ม.13  06/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 181/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 182/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สัญญา/ข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกรายงานการประชุม 21/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-29  
 182/2550 1. ร้องเรียน ม.13 สัญญา/ข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกรายงานการประชุม 21/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-08-29  
 182/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารคำสั่งของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๓ เรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล และรายชื่อบุคคล นิติบุคคลที่ทางเทศบาลต้องส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชพัสดุ 29/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 182/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารคำสั่งของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๓ เรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล และรายชื่อบุคคล นิติบุคคลที่ทางเทศบาลต้องส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชพัสดุ 29/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 182/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ส.ค.๑  ราชการส่วนภูมิภาค    
 182/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ส.ค.๑  ราชการส่วนภูมิภาค    
 182/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 05/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-06-03  
 182/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 05/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-06-03  
 182/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการผู้ร้องขอใช้สิทธิอุทธรณ์ 21/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 182/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการผู้ร้องขอใช้สิทธิอุทธรณ์ 21/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 182/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-08-29  
 182/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-08-29  
 182/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/08/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 182/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/08/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 182/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 183/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและเงินค่ารักษาพยาบาล 17/09/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-09-26  
 183/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและเงินค่ารักษาพยาบาล 17/09/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-09-26  
 183/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 26/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 183/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 26/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 183/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 31/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-18  
 183/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 31/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-06-18  
 183/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ๑.) เหตุผลหรือหลักเกณฑ์ของการคำนวณพื้นที่ของการให้ค่าชดเชยในความเสียหายของบุคคลแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.) บันทึกหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการในการประชุมเพื่อการชดเชยความเสียหาย 19/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-20  
 183/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ๑.) เหตุผลหรือหลักเกณฑ์ของการคำนวณพื้นที่ของการให้ค่าชดเชยในความเสียหายของบุคคลแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.) บันทึกหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการในการประชุมเพื่อการชดเชยความเสียหาย 19/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-20  
 183/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-11  
 183/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม 19/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-11  
 183/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 15/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 183/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 15/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 183/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/08/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-24  
 183/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/08/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-24  
 183/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 184/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนามติชี้มูลความผิดและรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง 22/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 184/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนามติชี้มูลความผิดและรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง 22/08/2550 ราชการส่วนกลาง    
 184/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรมที่ดินไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 30/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 184/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรมที่ดินไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 30/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 184/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบราคาจ้างโครงการ 26/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-07-30  
 184/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบราคาจ้างโครงการ 26/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-07-30  
 184/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 21/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-20  
 184/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 21/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-20  
 184/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 24/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 184/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 24/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 184/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-31  
 184/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-07-31  
 184/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 184/2557 1. ร้องเรียน ม.13   03/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 184/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 185/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายชื่อผู้รับจ้างทำงานและหลักฐานการจ่ายค่าจ้างตามโครงการถนนคอนกรีตเสิมเหล็กภายในบ้านขามน้อย จำนวน 2 โครงการ 24/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 185/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายชื่อผู้รับจ้างทำงานและหลักฐานการจ่ายค่าจ้างตามโครงการถนนคอนกรีตเสิมเหล็กภายในบ้านขามน้อย จำนวน 2 โครงการ 24/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 185/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือสำนักงาน กค ที่ ศธ ๑๓๐๓/๕๓๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๔๒ 29/06/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-07-16  
 185/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือสำนักงาน กค ที่ ศธ ๑๓๐๓/๕๓๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๔๒ 29/06/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-07-16  
 185/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาราคาประกวดจ้างเหมา 24/05/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-19  
 185/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาราคาประกวดจ้างเหมา 24/05/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-02-19  
 185/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 21/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-20  
 185/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 21/04/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-20  
 185/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 27/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-08  
 185/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 27/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-08  
 185/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 185/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 185/2557 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีมีความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 3 รายการ 08/03/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-17  
 185/2557 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีมีความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 3 รายการ 08/03/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-17  
 185/2558 1. ร้องเรียน ม.13  27/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 186/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือ ที่ ชบ0019/7597 23/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-09-19  
 186/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือ ที่ ชบ0019/7597 23/07/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-09-19  
 186/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการสอบราคาจ้างเหมาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 30/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 186/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการสอบราคาจ้างเหมาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 30/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 186/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร 30/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 186/2553 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร 30/05/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 186/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 20/04/2554 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 186/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 20/04/2554 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 186/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชระเบียนการรักษาของบุตรสาว 27/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-16  
 186/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชระเบียนการรักษาของบุตรสาว 27/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-16  
 186/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 186/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 186/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 186/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 186/2558 1. ร้องเรียน ม.13  27/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 187/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวน บันทึกปากคำ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบ/สวนวินัย และคำสั่งลงโทษทางวินัย 20/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 187/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวน บันทึกปากคำ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบ/สวนวินัย และคำสั่งลงโทษทางวินัย 20/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 187/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินความดีความชอบครู ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ 30/06/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-07-23  
 187/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินความดีความชอบครู ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ 30/06/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-07-23  
 187/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงาน 24/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 187/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงาน 24/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 187/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาในการสั่งการของสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง เกี่ยวกับการตรวจสอบโรงแรมและคนต่างด้าว 27/04/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-05-27  
 187/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาในการสั่งการของสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง เกี่ยวกับการตรวจสอบโรงแรมและคนต่างด้าว 27/04/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-05-27  
 187/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๓ รายการ 26/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-08-06  
 187/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๓ รายการ 26/04/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-08-06  
 187/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 187/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 187/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 187/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 187/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 188/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสารการประกาศงานสอบราคา 27/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-09-19  
 188/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสารการประกาศงานสอบราคา 27/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-09-19  
 188/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 01/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 188/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 01/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 188/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 03/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 188/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 03/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 188/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 28/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-15  
 188/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 28/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-15  
 188/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือรับแจ้งความ  26/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 188/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือรับแจ้งความ  26/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 188/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-08-29  
 188/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนภูมิภาค 2556-08-29  
 188/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/08/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 188/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/08/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 188/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 189/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจเอกสารพยานหลักฐานและขอสำเนาเอกสาร เพื่อนำไปประกอบการทำ อุธรณ์คำสั่ง 29/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-03  
 189/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจเอกสารพยานหลักฐานและขอสำเนาเอกสาร เพื่อนำไปประกอบการทำ อุธรณ์คำสั่ง 29/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-03  
 189/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 01/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 189/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 01/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 189/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 25/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 189/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง 25/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 189/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม รายงานการสรุปผลการสอบสวนที่เสนอผู้อำนวยการ และหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคดีทั้งหมดของคณะกรรมการสอบวินัยและจรรยาบรรณ 27/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-03  
 189/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม รายงานการสรุปผลการสอบสวนที่เสนอผู้อำนวยการ และหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคดีทั้งหมดของคณะกรรมการสอบวินัยและจรรยาบรรณ 27/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-03  
 189/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งกรมเจ้าท่า ความรับผิดทางละเมิดฯ และ คู่มือการปฏิบัติการเรื่องกระบวนงานธุรการและสารบรรณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  26/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 189/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งกรมเจ้าท่า ความรับผิดทางละเมิดฯ และ คู่มือการปฏิบัติการเรื่องกระบวนงานธุรการและสารบรรณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  26/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 189/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-09-25  
 189/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 14/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-09-25  
 189/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 189/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 189/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 190/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการรับทุนของบุคลากร 31/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-09-12  
 190/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการรับทุนของบุคลากร 31/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-09-12  
 190/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโครงการย้ายมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 30/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 190/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโครงการย้ายมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 30/06/2552 ราชการส่วนกลาง    
 190/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร 03/06/2553 หน่วยงานอื่นๆ    
 190/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร 03/06/2553 หน่วยงานอื่นๆ    
 190/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) ไม่ทราบปี พ.ศ. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับอื่นๆ ที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 02/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 190/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) ไม่ทราบปี พ.ศ. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับอื่นๆ ที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 02/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 190/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือฝ่ายช่างกล เรื่องขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ศาลปกครอง 25/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 190/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือฝ่ายช่างกล เรื่องขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ศาลปกครอง 25/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 190/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขอรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 14/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 190/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขอรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 14/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 190/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 190/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 190/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 191/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลกรณี มติที่ที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี 31/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-01  
 191/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลกรณี มติที่ที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี 31/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-01  
 191/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 30/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 191/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 30/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 191/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาพยานหลักฐานการสอบสวน 04/06/2553 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2553-07-01  
 191/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาพยานหลักฐานการสอบสวน 04/06/2553 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2553-07-01  
 191/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนคดีอาญา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๖ รายการ 28/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-09-27  
 191/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนคดีอาญา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๖ รายการ 28/04/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-09-27  
 191/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ วิธีสอบราคาฯ  01/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 191/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ วิธีสอบราคาฯ  01/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 191/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่ง จำนวน ๓ รายการ  20/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 191/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่ง จำนวน ๓ รายการ  20/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 191/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 191/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 191/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 192/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึกการจับกุมและบันทึกการให้ปากคำ 27/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-10  
 192/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึกการจับกุมและบันทึกการให้ปากคำ 27/08/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-10  
 192/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ หน่วยงานมีหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียม เป็นเงิน ๑๒,๗๒๐ บาท ผู้ร้องจึงขอให้ตรวจสอบ 30/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-07-21  
 192/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ หน่วยงานมีหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียม เป็นเงิน ๑๒,๗๒๐ บาท ผู้ร้องจึงขอให้ตรวจสอบ 30/06/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-07-21  
 192/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูผลสอบและผลการตรวจกระดาษคำตอบ 02/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-07-30  
 192/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูผลสอบและผลการตรวจกระดาษคำตอบ 02/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-07-30  
 192/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 02/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-31  
 192/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 02/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-31  
 192/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์และการประชุมสภา อบต. ดอกไม้  26/04/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-06-13  
 192/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์และการประชุมสภา อบต. ดอกไม้  26/04/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-06-13  
 192/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบสวนและขอให้ชี้แจงให้ชัดเจน 15/05/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 192/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบสวนและขอให้ชี้แจงให้ชัดเจน 15/05/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 192/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/08/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 192/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/08/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 192/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 193/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาการสืบสวนข้อเท็จจริง 05/09/2550 ราชการส่วนกลาง    
 193/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาการสืบสวนข้อเท็จจริง 05/09/2550 ราชการส่วนกลาง    
 193/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนคดีอาญาที่ ๕๑๗/๒๕๔๘ และ ๑๔๑๘/๒๕๔๙ 10/07/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-08-06  
 193/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนคดีอาญาที่ ๕๑๗/๒๕๔๘ และ ๑๔๑๘/๒๕๔๙ 10/07/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-08-06  
 193/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 08/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 193/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 08/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 193/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  04/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-06-03  
 193/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  04/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-06-03  
 193/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักปลัดกรุงเทพมหานครที่มีถึงปลัดกรุงเทพมหานคร 28/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 193/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักปลัดกรุงเทพมหานครที่มีถึงปลัดกรุงเทพมหานคร 28/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 193/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 20/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 193/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 20/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 193/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และถ่ายสำเนาเอกสารประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 14 เครื่อง ที่ยื่นซองเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 57 – 8 เม.ย. 57 จำนวน 4 รายการ 08/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-11-19  
 193/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และถ่ายสำเนาเอกสารประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 14 เครื่อง ที่ยื่นซองเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 57 – 8 เม.ย. 57 จำนวน 4 รายการ 08/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-11-19  
 193/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 194/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง 05/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 194/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง 05/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 194/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาคะแนนด้านเทคนิคการประมูลงานให้สิทธิประกอบการสื่อโฆษณาบริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสาร 13/07/2552 รัฐวิสาหกิจ 2552-08-24  
 194/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาคะแนนด้านเทคนิคการประมูลงานให้สิทธิประกอบการสื่อโฆษณาบริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสาร 13/07/2552 รัฐวิสาหกิจ 2552-08-24  
 194/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนการสอบสวน 24/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 194/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนการสอบสวน 24/05/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 194/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม รายงานการสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงที่เสนอผู้อำนวยการ และหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคดีทั้งหมดของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ 04/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-25  
 194/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม รายงานการสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงที่เสนอผู้อำนวยการ และหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคดีทั้งหมดของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ 04/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-25  
 194/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลคะแนนสอบในแต่ละวิชาของการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕  02/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-27  
 194/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลคะแนนสอบในแต่ละวิชาของการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕  02/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-27  
 194/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 20/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 194/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 20/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 194/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการที่ยื่นซองเอกสารสอบราคาวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 จำนวน 4 รายการ 28/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-10  
 194/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการที่ยื่นซองเอกสารสอบราคาวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 จำนวน 4 รายการ 28/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-10  
 194/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 195/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารจาก อบจ.จังหวัดอุดรธานี 3 รายการ 05/09/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-03  
 195/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารจาก อบจ.จังหวัดอุดรธานี 3 รายการ 05/09/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-03  
 195/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๒ 14/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 195/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๒ 14/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 195/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 04/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 195/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง 04/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 195/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการขอส่งคืนพื้นที่นิคมสร้างตนเอง สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๐๙ ให้แก่กรมป่าไม้ รวมถึงบรรดาหนังสือหรือคำสั่งที่มีอยู่  05/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-05-19  
 195/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการขอส่งคืนพื้นที่นิคมสร้างตนเอง สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๐๙ ให้แก่กรมป่าไม้ รวมถึงบรรดาหนังสือหรือคำสั่งที่มีอยู่  05/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-05-19  
 195/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจติดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โรงไฟฟ้าหนองแซง 02/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-11  
 195/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจติดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โรงไฟฟ้าหนองแซง 02/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-11  
 195/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21/05/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 195/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21/05/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 195/2557 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีมีความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และถ่ายสำเนาเอกสารประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ ที่ยื่นซองเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 3-4, 7 กรกฎาคม 2557 จำนวน 4 รายการ 28/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-17  
 195/2557 1. ร้องเรียน ม.13 กรณีมีความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และถ่ายสำเนาเอกสารประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ ที่ยื่นซองเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 3-4, 7 กรกฎาคม 2557 จำนวน 4 รายการ 28/07/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-09-17  
 195/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 196/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารรายชื่อคณะกรรมการบริษัท AIG 14/07/2552 องค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพ    
 196/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารรายชื่อคณะกรรมการบริษัท AIG 14/07/2552 องค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพ    
 196/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 03/06/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-21  
 196/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 03/06/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-21  
 196/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งเรื่องการจ้าง น.ส.เพ็ญประภา ช่วยบำรุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๕๒ ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดทุกคำสั่ง  04/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-05-19  
 196/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งเรื่องการจ้าง น.ส.เพ็ญประภา ช่วยบำรุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๕๒ ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดทุกคำสั่ง  04/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-05-19  
 196/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ร้อง 09/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 196/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ร้อง 09/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 196/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-19  
 196/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-19  
 196/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 196/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 197/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลรายชื่อผู้เปิดบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ คนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 18/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-03  
 197/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลรายชื่อผู้เปิดบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ คนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 18/08/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-03  
 197/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารประกาศสอบราคารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 14/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-07-30  
 197/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารประกาศสอบราคารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 14/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-07-30  
 197/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนากระบวนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดระยอง รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมอำเภอปลวกแดง 03/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-07-05  
 197/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนากระบวนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดระยอง รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมอำเภอปลวกแดง 03/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-07-05  
 197/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น ในกลุ่มผู้ที่ได้รับประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น รอบที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 09/05/2554 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2554-06-03  
 197/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น ในกลุ่มผู้ที่ได้รับประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น รอบที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 09/05/2554 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2554-06-03  
 197/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  08/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-06-13  
 197/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  08/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-06-13  
 197/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-19  
 197/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-06-19  
 197/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 197/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 197/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 198/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง 10/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-09-24  
 198/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง 10/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-09-24  
 198/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒ 15/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 198/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒ 15/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 198/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมา 09/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-07-21  
 198/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมา 09/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-07-21  
 198/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ๑.) สำเนาหนังสือร้องเรียน ๒.) ผลการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน จากนายอำเภอนาหม่อม  09/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-31  
 198/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ๑.) สำเนาหนังสือร้องเรียน ๒.) ผลการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน จากนายอำเภอนาหม่อม  09/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-31  
 198/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่มีการร้องเรียนผู้ร้อง 03/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-05-24  
 198/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่มีการร้องเรียนผู้ร้อง 03/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-05-24  
 198/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/05/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 198/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/05/2556 ราชการส่วนภูมิภาค    
 198/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 198/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 198/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 199/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึกสั่งการเรื่องการพิจรณาพนักงานดำรงตำแหน่ง 13/09/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-09-26  
 199/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึกสั่งการเรื่องการพิจรณาพนักงานดำรงตำแหน่ง 13/09/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-09-26  
 199/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนสำนักการโยธาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 20/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 199/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนสำนักการโยธาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 20/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 199/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่พิจารณาเรื่องของผู้ร้อง 06/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 199/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่พิจารณาเรื่องของผู้ร้อง 06/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 199/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าเอกสารสูญหาย 11/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 199/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าเอกสารสูญหาย 11/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 199/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ปลัดกรุงเทพฯ รายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กรณีที่ผู้ร้องมีหนังสือถึงสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย 10/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 199/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ปลัดกรุงเทพฯ รายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กรณีที่ผู้ร้องมีหนังสือถึงสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย 10/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 199/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 199/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 199/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/08/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 199/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/08/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 199/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 200/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง 4 รายการ มติ ครม. ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการเงิน ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้า และหนังสือเวียน 11/09/2550 รัฐวิสาหกิจ    
 200/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง 4 รายการ มติ ครม. ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการเงิน ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้า และหนังสือเวียน 11/09/2550 รัฐวิสาหกิจ    
 200/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรมธนารักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 17/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 200/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรมธนารักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 17/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 200/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 08/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 200/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 08/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 200/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการสอบสวนคดีอาญา 11/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-20  
 200/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการสอบสวนคดีอาญา 11/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-05-20  
 200/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กรณีที่ผู้ร้องมีหนังสือถึงสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย 10/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 200/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กรณีที่ผู้ร้องมีหนังสือถึงสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย 10/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 200/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ  22/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 200/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ  22/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 200/2557 1. ร้องเรียน ม.13  19/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 200/2557 1. ร้องเรียน ม.13  19/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 200/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 201/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 05/09/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 201/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 05/09/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 201/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาพยานหลักฐานการสอบสวน 08/06/2553 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2553-07-01  
 201/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาพยานหลักฐานการสอบสวน 08/06/2553 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2553-07-01  
 201/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 09/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-31  
 201/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 09/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-05-31  
 201/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กรณีที่ผู้ร้องมีหนังสือถึงสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย 10/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 201/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กรณีที่ผู้ร้องมีหนังสือถึงสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย 10/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 201/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการรักษาของผู้ร้อง 01/04/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-07-12  
 201/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการรักษาของผู้ร้อง 01/04/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-07-12  
 201/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอสำเนาเอกสารเพื่อใช้ประกอบคำให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน ครั้งที่ 4 จำนวน 5 รายการ 19/08/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-10  
 201/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอสำเนาเอกสารเพื่อใช้ประกอบคำให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน ครั้งที่ 4 จำนวน 5 รายการ 19/08/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-10  
 201/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 202/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึกการประชุม อ.ก.ค.สปช. และสำเนาบันทึกการประชุม อ.ก.ค.สปช. ในฐานะ อ.ก.พ.กระทรวง 13/09/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-11-07  
 202/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบันทึกการประชุม อ.ก.ค.สปช. และสำเนาบันทึกการประชุม อ.ก.ค.สปช. ในฐานะ อ.ก.พ.กระทรวง 13/09/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-11-07  
 202/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายงานต่างๆ ที่มีถึงผู้ว่าฯ กทม. ต่อคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี และอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตีกับพวก 21/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 202/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายงานต่างๆ ที่มีถึงผู้ว่าฯ กทม. ต่อคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี และอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตีกับพวก 21/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 202/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 09/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 202/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 09/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 202/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  12/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-07-19  
 202/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  12/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-07-19  
 202/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท ๕๘๐๓/๔๖๙๓ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๓  10/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 202/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท ๕๘๐๓/๔๖๙๓ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๓  10/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 202/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและการขอและออกอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 23/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 202/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและการขอและออกอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 23/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 202/2557 1. ร้องเรียน ม.13  18/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 202/2557 1. ร้องเรียน ม.13  18/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 202/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 203/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและสำเนาการจัดซื้อจัดจ้าง 12/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 203/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและสำเนาการจัดซื้อจัดจ้าง 12/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 203/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของนายดนัย จงประเสริฐ 21/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 203/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของนายดนัย จงประเสริฐ 21/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 203/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการพิจารณาการร้องทุกข์ 15/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 203/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการพิจารณาการร้องทุกข์ 15/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 203/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 15/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 203/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 15/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 203/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้อง 03/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 203/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้อง 03/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 203/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงาน การประชุม  20/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 203/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงาน การประชุม  20/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 203/2557 1. ร้องเรียน ม.13  18/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 203/2557 1. ร้องเรียน ม.13  18/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 203/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 204/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง 17/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-09-26  
 204/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง 17/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-09-26  
 204/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของนายอมรทัต พิจิตรคดีพล 21/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-25  
 204/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของนายอมรทัต พิจิตรคดีพล 21/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-25  
 204/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 16/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 204/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ 16/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 204/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุมของ ก.จ.จ. เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๓  09/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-06-15  
 204/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนารายงานการประชุมของ ก.จ.จ. เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๓  09/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-06-15  
 204/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของฝ่ายงานโยธาสำนักงานเขตบางกอกน้อย 10/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 204/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของฝ่ายงานโยธาสำนักงานเขตบางกอกน้อย 10/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 204/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงาน การประชุม  27/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 204/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงาน การประชุม  27/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 204/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/08/2557 หน่วยงานอื่นๆ ยายน-กั-15  
 204/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/08/2557 หน่วยงานอื่นๆ ยายน-กั-15  
 204/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 205/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการยืนยันการส่งผลการพิจารณาการไม่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระเจดีย์ไทยในวัดมังกรกมลาวาส 17/09/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-10-03  
 205/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการยืนยันการส่งผลการพิจารณาการไม่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระเจดีย์ไทยในวัดมังกรกมลาวาส 17/09/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-10-03  
 205/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายงานต่างๆ ที่มีถึงปลัด กทม. ต่อคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี และอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตีกับพวก 21/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-25  
 205/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายงานต่างๆ ที่มีถึงปลัด กทม. ต่อคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี และอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตีกับพวก 21/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-25  
 205/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 18/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-25  
 205/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 18/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-25  
 205/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาฎีกาการเบิกเงิน  18/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 205/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนาฎีกาการเบิกเงิน  18/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 205/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนารายงานการประชุมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 11/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 205/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนารายงานการประชุมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 11/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-29  
 205/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 28/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 205/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 28/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 205/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 205/2557 1. ร้องเรียน ม.13  21/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 205/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 206/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางานสอบราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 19/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-10  
 206/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางานสอบราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 19/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-10  
 206/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการดำเนินงาน จำนวน ๑๓ รายการ 23/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 206/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการดำเนินงาน จำนวน ๑๓ รายการ 23/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 206/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบราคา และสัญญาจ้างทุกโครงการในช่วงเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม ๒๕๕๒ 18/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-07-05  
 206/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบราคา และสัญญาจ้างทุกโครงการในช่วงเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม ๒๕๕๒ 18/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-07-05  
 206/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 18/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 206/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 18/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 206/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสืออนุญาตให้บริษัท ฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด หรือ บริษํท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด ใช้ที่ดินในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ในการวางท่อน้ำดิบและท่อน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  14/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-06-18  
 206/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสืออนุญาตให้บริษัท ฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด หรือ บริษํท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด ใช้ที่ดินในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ในการวางท่อน้ำดิบและท่อน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  14/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-06-18  
 206/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการเซ็นต์ชื่อของนักศึกษา 29/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 206/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการเซ็นต์ชื่อของนักศึกษา 29/04/2556 ราชการส่วนกลาง    
 206/2557 1. ร้องเรียน ม.13  19/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 206/2557 1. ร้องเรียน ม.13  19/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 206/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 207/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างประปา ,แผนงานโครงการและงบประมาณ 10/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 207/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างประปา ,แผนงานโครงการและงบประมาณ 10/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 207/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารคำขอรับหนังสืออนุญาตบรรทุกของที่สั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยตามแบบ พว. - ค. ๒ 27/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 207/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารคำขอรับหนังสืออนุญาตบรรทุกของที่สั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยตามแบบ พว. - ค. ๒ 27/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 207/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการไทยเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 23/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 207/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการจัดจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการไทยเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 23/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 207/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  15/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 207/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  15/02/2554 ราชการส่วนกลาง    
 207/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่กรมทางหลวงอนุญาตให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการต่างๆ ในเขตพื้นที่ทางหลวง จำนวนหลายรายการ  08/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-25  
 207/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่กรมทางหลวงอนุญาตให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการต่างๆ ในเขตพื้นที่ทางหลวง จำนวนหลายรายการ  08/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-25  
 207/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือก ผู้เข้ารับการอบรม  24/05/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-09-11  
 207/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือก ผู้เข้ารับการอบรม  24/05/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-09-11  
 207/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 207/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 207/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 208/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการกรก่อสร้างประปา ม. 3และม. 6  10/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 208/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการกรก่อสร้างประปา ม. 3และม. 6  10/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 208/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารผลงานทางวิชาการ และการยื่นผลงานทางวิชาการของ พล.ต.ต. พิศาล มุขแจ้ง 27/07/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-02  
 208/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารผลงานทางวิชาการ และการยื่นผลงานทางวิชาการของ พล.ต.ต. พิศาล มุขแจ้ง 27/07/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-02  
 208/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ กขร. ของปลัดกระทรวงพาณิชย์ 23/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 208/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ กขร. ของปลัดกระทรวงพาณิชย์ 23/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 208/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา ที่สอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๕๔ 18/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 208/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา ที่สอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๕๔ 18/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 208/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาต ให้ก่อสร้างป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองพัทยา  08/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-20  
 208/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาต ให้ก่อสร้างป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองพัทยา  08/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-20  
 208/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยต่อนายศุภชัย หล่อโลหการ 30/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 208/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยต่อนายศุภชัย หล่อโลหการ 30/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 208/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/08/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-22  
 208/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/08/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-09-22  
 208/2558 1. ร้องเรียน ม.13  21/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 209/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 21/09/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-10-10  
 209/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 21/09/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-10-10  
 209/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายละเอียด ข้อตกลง และสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย 16/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 209/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารรายละเอียด ข้อตกลง และสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย 16/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 209/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ กขร. ของปลัดกระทรวงการคลัง 23/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 209/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ กขร. ของปลัดกระทรวงการคลัง 23/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 209/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้อง 17/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-07  
 209/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้อง 17/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-06-07  
 209/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าฉะเชิงเทรา โคเจเนอเรชั่น จำนวนหลายรายการ  01/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-25  
 209/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าฉะเชิงเทรา โคเจเนอเรชั่น จำนวนหลายรายการ  01/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-25  
 209/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยต่อนายศุภชัย หล่อโลหการ 30/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 209/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยต่อนายศุภชัย หล่อโลหการ 30/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 209/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 209/2557 1. ร้องเรียน ม.13  25/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 209/2558 1. ร้องเรียน ม.13  21/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 210/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งและการดำเนินการทางวินัย 20/09/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-24  
 210/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งและการดำเนินการทางวินัย 20/09/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-24  
 210/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการสอบสวนทางวินัยของนายสมร ขาวพราย 27/07/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-08-27  
 210/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการสอบสวนทางวินัยของนายสมร ขาวพราย 27/07/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-08-27  
 210/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รอบการประเมินที่ ๑ 27/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 210/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รอบการประเมินที่ ๑ 27/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 210/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 23/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 210/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม 23/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 210/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  14/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 210/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  14/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 210/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่มีผลเป็นการตัดสิทธิการเข้าสอบของผู้สมัครสอบผู้ช่วย ผู้พิพากษาไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ศาลยุติธรรม  30/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 210/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่มีผลเป็นการตัดสิทธิการเข้าสอบของผู้สมัครสอบผู้ช่วย ผู้พิพากษาไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ศาลยุติธรรม  30/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 210/2557 1. ร้องเรียน ม.13  26/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 210/2557 1. ร้องเรียน ม.13  26/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 210/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 211/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญญัติงบประมาณ ,สัญญาเอกสารประกอบสัญญา 24/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-24  
 211/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาบัญญัติงบประมาณ ,สัญญาเอกสารประกอบสัญญา 24/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-24  
 211/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการจัดตั้งร้านค้า ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผลงานทางวิชาการของบุคลอื่น 27/07/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-02  
 211/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการจัดตั้งร้านค้า ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผลงานทางวิชาการของบุคลอื่น 27/07/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-02  
 211/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ สำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ 24/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 211/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ สำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ 24/06/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 211/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 211/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 211/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๒ และผลการพิจารณา  11/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-13  
 211/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๒ และผลการพิจารณา  11/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-13  
 211/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 30/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 211/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 30/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 211/2558 1. ร้องเรียน ม.13  21/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 212/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางานประปาและการเปลี่ยนแปลงจากประปากรมทรัพยากรน้ำเป็นแบบนครหลวง 4 รายการ 24/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-17  
 212/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนางานประปาและการเปลี่ยนแปลงจากประปากรมทรัพยากรน้ำเป็นแบบนครหลวง 4 รายการ 24/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-17  
 212/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 27/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 212/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 27/07/2552 ราชการส่วนกลาง    
 212/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนและขั้นตอนการวินิจฉัยร้องทุกข์ 29/06/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-08  
 212/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนและขั้นตอนการวินิจฉัยร้องทุกข์ 29/06/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-07-08  
 212/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 212/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 212/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนารายงานการตรวจสอบ ส.ค.๑ และสำเนาทะเบียนครอบครองที่ดิน 21/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 212/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนารายงานการตรวจสอบ ส.ค.๑ และสำเนาทะเบียนครอบครองที่ดิน 21/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 212/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 29/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-09-09  
 212/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 29/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-09-09  
 212/2557 1. ร้องเรียน ม.13  27/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 212/2557 1. ร้องเรียน ม.13  27/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 212/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 213/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสอบราคาจ้างโครงการสร้างระบบประปา 4 รายการ 24/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-17  
 213/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสอบราคาจ้างโครงการสร้างระบบประปา 4 รายการ 24/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-17  
 213/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๕๒ - ๕๓ และโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกองช่างเทศบาลเมืองพะเยา 01/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 213/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๕๒ - ๕๓ และโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกองช่างเทศบาลเมืองพะเยา 01/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 213/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 29/06/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-08-11  
 213/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 29/06/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-08-11  
 213/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 213/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 213/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 24/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 213/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 24/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 213/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชระเบียน ทะเบียนประวัติการตรวจรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของนายถวัลย์ ขุนภักดี  26/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 213/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชระเบียน ทะเบียนประวัติการตรวจรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของนายถวัลย์ ขุนภักดี  26/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 213/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 213/2557 1. ร้องเรียน ม.13  28/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 213/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 214/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายพร้อมรับรองระเบียบว่าด้วยการทำคำพิพากษาของศาสอุทธรณ์ 27/09/2550 ราชการส่วนกลาง    
 214/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดถ่ายพร้อมรับรองระเบียบว่าด้วยการทำคำพิพากษาของศาสอุทธรณ์ 27/09/2550 ราชการส่วนกลาง    
 214/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 31/07/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-21  
 214/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 31/07/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-21  
 214/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร 30/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 214/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร 30/06/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 214/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 214/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 214/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 24/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 214/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 24/04/2555 ราชการส่วนกลาง    
 214/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบหาข้อเท็จจริง 23/05/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-07-03  
 214/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบหาข้อเท็จจริง 23/05/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-07-03  
 214/2557 1. ร้องเรียน ม.13  27/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 214/2557 1. ร้องเรียน ม.13  27/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 214/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 215/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการร้องเรียนคัดค้านการเบิกจ่ายงบประมาณซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน และฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน 24/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 215/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการร้องเรียนคัดค้านการเบิกจ่ายงบประมาณซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน และฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน 24/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 215/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาฟิล์มและผลการอัลตร้าซาวนด์ และผลชันสูตรศพของ น.ส. วิไลพร บุตรวงศ์ 04/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 215/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาฟิล์มและผลการอัลตร้าซาวนด์ และผลชันสูตรศพของ น.ส. วิไลพร บุตรวงศ์ 04/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 215/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานบรรจุก๊าซ LPG 29/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 215/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานบรรจุก๊าซ LPG 29/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 215/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 215/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 215/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  17/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-12  
 215/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  17/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-12  
 215/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 215/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 215/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 02/09/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-10-06  
 215/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 02/09/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-10-06  
 215/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 216/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารการให้คะแนนของคณะกรรมการ ทั้งของผู้ร้องและของผู้สมัครรับการคัดเลือกทุกคน 24/09/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-31  
 216/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารการให้คะแนนของคณะกรรมการ ทั้งของผู้ร้องและของผู้สมัครรับการคัดเลือกทุกคน 24/09/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-31  
 216/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ในส่วนของโยธา 30/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-14  
 216/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ในส่วนของโยธา 30/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-14  
 216/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาลายมือชื่อปฏิบัติราชการ 02/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 216/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาลายมือชื่อปฏิบัติราชการ 02/06/2553 ราชการส่วนกลาง    
 216/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 216/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 216/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดที่ได้ยื่นในการลงสมัคร  16/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-31  
 216/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดที่ได้ยื่นในการลงสมัคร  16/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-05-31  
 216/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรูปถ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีการระบุชื่อทุกคน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 216/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรูปถ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีการระบุชื่อทุกคน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 216/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการประกวดราคา จำนวน 4 รายการ  ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-10-29  
 216/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการประกวดราคา จำนวน 4 รายการ  ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-10-29  
 216/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 217/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างถนน 4 โครงการ โครงการล่ะ 7 รายการ 01/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-11-07  
 217/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างถนน 4 โครงการ โครงการล่ะ 7 รายการ 01/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-11-07  
 217/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายกำมะถัน 04/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-14  
 217/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายกำมะถัน 04/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-14  
 217/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาทุกโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 05/07/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-08-25  
 217/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาทุกโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 05/07/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-08-25  
 217/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 217/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 217/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  17/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-06-29  
 217/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  17/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-06-29  
 217/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจให้ นายกนก ศรีสวัสดิ์  31/05/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-06-19  
 217/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจให้ นายกนก ศรีสวัสดิ์  31/05/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-06-19  
 217/2557 1. ร้องเรียน ม.13  18/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 217/2557 1. ร้องเรียน ม.13  18/08/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 217/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 218/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบอัตราเงินเดือนและเอกสาร 5 รายการ 28/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-17  
 218/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบอัตราเงินเดือนและเอกสาร 5 รายการ 28/09/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-17  
 218/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 03/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-01  
 218/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย 03/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-01  
 218/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายม่องคะ 12/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-11  
 218/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายม่องคะ 12/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-11  
 218/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  09/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 218/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  09/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 218/2555 1. ร้องเรียน ม.13 *** เป็นการสำเนาคำขอข้อมูลให้ กขร. รับทราบ เท่านั้น  18/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-30  
 218/2555 1. ร้องเรียน ม.13 *** เป็นการสำเนาคำขอข้อมูลให้ กขร. รับทราบ เท่านั้น  18/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-30  
 218/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในภาพถ่ายที่หน่วยงานส่งให้ผู้ร้อง 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 218/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในภาพถ่ายที่หน่วยงานส่งให้ผู้ร้อง 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 218/2557 1. ร้องเรียน ม.13  05/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 218/2557 1. ร้องเรียน ม.13  05/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 218/2558 1. ร้องเรียน ม.13  21/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 219/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรับการเปิดเผยความคืบหน้าในการรียกค่าความเสียหาย 01/10/2550 ราชการส่วนกลาง    
 219/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรับการเปิดเผยความคืบหน้าในการรียกค่าความเสียหาย 01/10/2550 ราชการส่วนกลาง    
 219/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเสร็จค่าปรับไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 06/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 219/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาใบเสร็จค่าปรับไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 06/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 219/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 07/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 219/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 07/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 219/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 219/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  20/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 219/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับค่าเวชภัณฑ์ 18/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-07-06  
 219/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับค่าเวชภัณฑ์ 18/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-07-06  
 219/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 219/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 219/2557 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนกลาง    
 219/2557 1. ร้องเรียน ม.13   ราชการส่วนกลาง    
 219/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 220/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 03/10/2550 ราชการส่วนกลาง    
 220/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 03/10/2550 ราชการส่วนกลาง    
 220/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสันทำนบบนดิน และขยายอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนกระเสียว 10/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-14  
 220/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสันทำนบบนดิน และขยายอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนกระเสียว 10/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-14  
 220/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 08/07/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-09-30  
 220/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 08/07/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-09-30  
 220/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ 23/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-06-14  
 220/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ 23/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-06-14  
 220/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก นายด่านศุลกากร  21/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-21  
 220/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก นายด่านศุลกากร  21/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-05-21  
 220/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 220/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 220/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 220/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 220/2558 1. ร้องเรียน ม.13  27/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 221/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหลักฐานการซื้อแบบ หลักฐานคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 02/10/2550 ราชการส่วนกลาง    
 221/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหลักฐานการซื้อแบบ หลักฐานคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 02/10/2550 ราชการส่วนกลาง    
 221/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรพีพัฒน์ 10/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-14  
 221/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรพีพัฒน์ 10/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-14  
 221/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 08/07/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 221/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 08/07/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 221/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  25/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-06-03  
 221/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  25/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-06-03  
 221/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารและสอบถามเกี่ยวกับวันลา 11/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 221/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารและสอบถามเกี่ยวกับวันลา 11/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 221/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 221/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 221/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน 3 รายการ 05/09/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-10-29  
 221/2557 1 กระทรวงการคลัง 09/09/2557 รัฐวิสาหกิจ   
 221/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน 3 รายการ 05/09/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-10-29  
 221/2558 1. ร้องเรียน ม.13  27/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 222/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลโครงการการจัดซื้/จัดจ้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หลักฐานการซื้อแบบ และหลักฐานคู่สัญญา 02/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-24  
 222/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลโครงการการจัดซื้/จัดจ้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หลักฐานการซื้อแบบ และหลักฐานคู่สัญญา 02/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-24  
 222/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 06/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 222/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 06/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 222/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 08/07/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-09-30  
 222/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง 08/07/2553 ราชการส่วนภูมิภาค 2553-09-30  
 222/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 25/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-05  
 222/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 25/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-05  
 222/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารและสอบถามเกี่ยวกับวันลา 12/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 222/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารและสอบถามเกี่ยวกับวันลา 12/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 222/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 222/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 222/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/09/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 222/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/09/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 222/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 223/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 และรายชื่อโรงแรมที่ได้รับอณุญาติให้เปิด/ต่อใบอณุญาติใน จ.นครสวรรค์ 08/10/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-31  
 223/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอคัดสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 และรายชื่อโรงแรมที่ได้รับอณุญาติให้เปิด/ต่อใบอณุญาติใน จ.นครสวรรค์ 08/10/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-31  
 223/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 04/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-09-03  
 223/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 04/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-09-03  
 223/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 09/07/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-09-09  
 223/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 09/07/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-09-09  
 223/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 25/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-05  
 223/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 25/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-05  
 223/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 21/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-12  
 223/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 21/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-12  
 223/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 223/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 223/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/09/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-11-05  
 223/2557 1. ร้องเรียน ม.13  08/09/2557 ราชการส่วนภูมิภาค 2557-11-05  
 223/2558 1. ร้องเรียน ม.13  28/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 224/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 7 รายการ 08/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-24  
 224/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 7 รายการ 08/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-24  
 224/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของนายเมธี สมศรี 06/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-03  
 224/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของนายเมธี สมศรี 06/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-03  
 224/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 09/07/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-09-09  
 224/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 09/07/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-09-09  
 224/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 25/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-05  
 224/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม 25/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-05  
 224/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินการปฎิบัติราชการ 21/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-06-08  
 224/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินการปฎิบัติราชการ 21/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-06-08  
 224/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 224/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 224/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 224/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 224/2558 1. ร้องเรียน ม.13  27/04/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 225/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอมติการจ่ายเงินบำเหน็จและไม่จ่ายดอกเบี้ยผิดนัดค้างจ่าย 09/10/2550 รัฐวิสาหกิจ    
 225/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอมติการจ่ายเงินบำเหน็จและไม่จ่ายดอกเบี้ยผิดนัดค้างจ่าย 09/10/2550 รัฐวิสาหกิจ    
 225/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโฉนดที่ดิน ที่ระบุว่า เป็นทางสาธารณประโยชน์ 07/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-15  
 225/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารโฉนดที่ดิน ที่ระบุว่า เป็นทางสาธารณประโยชน์ 07/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-15  
 225/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยฯ 09/07/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-09-09  
 225/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยฯ 09/07/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-09-09  
 225/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 22/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-29  
 225/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 22/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-02-29  
 225/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๔  21/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-06  
 225/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๔  21/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-06  
 225/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 225/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 225/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 225/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/07/2557 ราชการส่วนกลาง    
 225/2558 1. ร้องเรียน ม.13  20/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 226/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเทปบันทึกการประชุมสภาคณาจารย์ 10/10/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2550-10-24  
 226/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเทปบันทึกการประชุมสภาคณาจารย์ 10/10/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2550-10-24  
 226/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบราคาจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 14/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 226/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบราคาจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 14/07/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 226/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนเรียบคลองแม่รำพัน 12/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 226/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนเรียบคลองแม่รำพัน 12/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 226/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-12  
 226/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-12  
 226/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้อง 21/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 226/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้อง 21/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 226/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 226/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 226/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 226/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 226/2558 1. ร้องเรียน ม.13  26/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 227/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อแรงงานจังหวัดสุโขทัย จำนวน 40 ฉบับ 15/10/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-31  
 227/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อแรงงานจังหวัดสุโขทัย จำนวน 40 ฉบับ 15/10/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-31  
 227/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารประชาคม ณ วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๒ 17/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-09-15  
 227/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารประชาคม ณ วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๒ 17/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-09-15  
 227/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ 13/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 227/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ 13/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 227/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 27/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-06-14  
 227/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 27/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-06-14  
 227/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินการปฎิบัติราชการ 21/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 227/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินการปฎิบัติราชการ 21/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 227/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในภาพถ่ายที่หน่วยงานส่งให้ผู้ร้อง 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 227/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในภาพถ่ายที่หน่วยงานส่งให้ผู้ร้อง 31/05/2556 ราชการส่วนกลาง    
 227/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 227/2557 1. ร้องเรียน ม.13  03/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 227/2558 1. ร้องเรียน ม.13  26/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 228/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและสำเนาสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 3 รายการ 11/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-24  
 228/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอตรวจดูและสำเนาสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 3 รายการ 11/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น 2550-10-24  
 228/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒๔ รายการ 17/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-10-22  
 228/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒๔ รายการ 17/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-10-22  
 228/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลการเงินของโรงเรียน สหกรณ์ร้านค้า และสวัสดิการ  14/07/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 228/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลการเงินของโรงเรียน สหกรณ์ร้านค้า และสวัสดิการ  14/07/2553 ราชการส่วนภูมิภาค    
 228/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 27/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-06  
 228/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 27/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-06  
 228/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  23/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-06  
 228/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  23/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-06  
 228/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 03/06/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-08-28  
 228/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 03/06/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-08-28  
 228/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลพนักงานส่วนท้องถิ่นราย นางสาวหรือนางกัญญาภัค บุตรพรมหรือนนทะมาตย์ จำนวน 3 รายการ 11/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-10-29  
 228/2557 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลพนักงานส่วนท้องถิ่นราย นางสาวหรือนางกัญญาภัค บุตรพรมหรือนนทะมาตย์ จำนวน 3 รายการ 11/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น 2557-10-29  
 228/2558 1. ร้องเรียน ม.13  06/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 229/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูรายละเอียดเงวินกู้และเงินรางวัล ประเภทสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู 10/10/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-16  
 229/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูรายละเอียดเงวินกู้และเงินรางวัล ประเภทสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู 10/10/2550 ราชการส่วนภูมิภาค 2550-10-16  
 229/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒๔ รายการ 17/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-10-22  
 229/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒๔ รายการ 17/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-10-22  
 229/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  12/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-30  
 229/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  12/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-30  
 229/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 27/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 229/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 27/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค    
 229/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาสำนวนการสอบสวน 23/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 229/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาสำนวนการสอบสวน 23/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 229/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 03/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 229/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง 03/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 229/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/09/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 229/2557 1. ร้องเรียน ม.13  16/09/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 230/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูคะแนนและหรือข้อสอบ สมุดคำตอบ 12/10/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 230/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูคะแนนและหรือข้อสอบ สมุดคำตอบ 12/10/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ    
 230/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒๔ รายการ 17/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-10-22  
 230/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒๔ รายการ 17/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-10-22  
 230/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยของนายญาณ ปิงวงศ์  08/07/2553 ราชการส่วนกลาง    
 230/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยของนายญาณ ปิงวงศ์  08/07/2553 ราชการส่วนกลาง    
 230/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีร้องทุกข์ ตามคำสั่งองค์การเภสัชกรรมที่ อภ.๑๒๔/๒๕๕๒ และ อภ.๑๖๐/๒๕๕๓ 25/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-07  
 230/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีร้องทุกข์ ตามคำสั่งองค์การเภสัชกรรมที่ อภ.๑๒๔/๒๕๕๒ และ อภ.๑๖๐/๒๕๕๓ 25/05/2554 ราชการส่วนกลาง 2554-07-07  
 230/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงาน 24/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 230/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงาน 24/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค    
 230/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 03/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 230/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 03/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 230/2557 1. ร้องเรียน ม.13  26/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 230/2557 1. ร้องเรียน ม.13 หลักเกณฑ์ ประกาศ บันทึกการประชุมของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติระดับจังหวัด  26/07/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 231/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือราชการ 17/10/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-10-31  
 231/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือราชการ 17/10/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-10-31  
 231/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรณีกรมบังคับคดีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 17/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 231/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนกรณีกรมบังคับคดีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 17/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 231/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการประชุมและมติที่ประชุม  17/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-05  
 231/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการประชุมและมติที่ประชุม  17/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-05  
 231/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งกระทรวงการคลังที่แต่งตั้ง นางดนุชา ยินดีพิธ เป็นกรรมการ อสมท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๑ 26/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 231/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาคำสั่งกระทรวงการคลังที่แต่งตั้ง นางดนุชา ยินดีพิธ เป็นกรรมการ อสมท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๑ 26/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 231/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-09-14  
 231/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-09-14  
 231/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งและการมอบอำนาจ 03/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 231/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งและการมอบอำนาจ 03/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 231/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 231/2557 1. ร้องเรียน ม.13  10/08/2557 ราชการส่วนกลาง    
 231/2558 1. ร้องเรียน ม.13  06/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 232/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการสืบสวนดำเนินคดีอาญาของบุคคล 2 รายการ 17/10/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2550-11-07  
 232/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการสืบสวนดำเนินคดีอาญาของบุคคล 2 รายการ 17/10/2550 หน่วยงานอิสระของรัฐ 2550-11-07  
 232/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกำมะถัน 21/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-13  
 232/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกำมะถัน 21/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-08-13  
 232/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการคิดคำนวณค่าธรรมเนียมพิเศษ และใบเสร็จค่าธรรมเนียมที่ออกโดยกรมเจ้าท่า  16/07/2553 ราชการส่วนกลาง    
 232/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการคิดคำนวณค่าธรรมเนียมพิเศษ และใบเสร็จค่าธรรมเนียมที่ออกโดยกรมเจ้าท่า  16/07/2553 ราชการส่วนกลาง    
 232/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาถึงผู้ร้อง 26/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 232/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาถึงผู้ร้อง 26/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 232/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-08-16  
 232/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-08-16  
 232/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบล หัวนาคำ ระดับ ๘  31/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 232/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบล หัวนาคำ ระดับ ๘  31/05/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 232/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 232/2557 1. ร้องเรียน ม.13  13/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 232/2558 1. ร้องเรียน ม.13  06/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 233/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาบริการ 17/10/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-10-30  
 233/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาบริการ 17/10/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-10-30  
 233/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ 24/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-28  
 233/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ 24/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-28  
 233/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคา งบไทยเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓   ราชการส่วนกลาง    
 233/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคา งบไทยเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓   ราชการส่วนกลาง    
 233/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ รายการ 31/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 233/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอดูข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ รายการ 31/05/2554 ราชการส่วนกลาง    
 233/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข.๖ และ แบบ อ.๖ 21/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-05  
 233/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข.๖ และ แบบ อ.๖ 21/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-05  
 233/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อและนโยบายการปรับปรุงลานตลาด 11/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 233/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อและนโยบายการปรับปรุงลานตลาด 11/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 233/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 233/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 233/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 234/2550 1. ร้องเรียน ม.13 (มาตรา 33)ขอสำเนาประวัติการคลอดและรักษาของบุตรผู้ร้องเรียน 24/10/2550 ราชการส่วนกลาง    
 234/2550 1. ร้องเรียน ม.13 (มาตรา 33)ขอสำเนาประวัติการคลอดและรักษาของบุตรผู้ร้องเรียน 24/10/2550 ราชการส่วนกลาง    
 234/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ด.ญ. ณิชา ทะวาย 19/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-06  
 234/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ด.ญ. ณิชา ทะวาย 19/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-06  
 234/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการใช้มติ และประกาศของ อ.ก.ม..  15/07/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-09-09  
 234/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการใช้มติ และประกาศของ อ.ก.ม..  15/07/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-09-09  
 234/2554 1. ร้องเรียน ม.13 หน่วยงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถ่ายเอกสารแพงเกินจริง และไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมราคานี้ได้ (A4 แผ่นละ ๑๕ บาท)  24/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-07-06  
 234/2554 1. ร้องเรียน ม.13 หน่วยงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถ่ายเอกสารแพงเกินจริง และไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมราคานี้ได้ (A4 แผ่นละ ๑๕ บาท)  24/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น 2554-07-06  
 234/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-06-13  
 234/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-06-13  
 234/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 12/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 234/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 12/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 234/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 234/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 234/2558 1. ร้องเรียน ม.13  11/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 235/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารบันทึกคืนเงินค่าน้ำมันรถยนต์ 25/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 235/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารบันทึกคืนเงินค่าน้ำมันรถยนต์ 25/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 235/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 19/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 235/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 19/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 235/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล  15/07/2553 ราชการส่วนกลาง    
 235/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล  15/07/2553 ราชการส่วนกลาง    
 235/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกขอให้ออกคำสั่งจังหวัดอ่างทอง รวม ๓ รายการ 31/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-07-06  
 235/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกขอให้ออกคำสั่งจังหวัดอ่างทอง รวม ๓ รายการ 31/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-07-06  
 235/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 16/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-07-12  
 235/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 16/03/2555 ราชการส่วนภูมิภาค 2555-07-12  
 235/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  12/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 235/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  12/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 235/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 235/2557 1. ร้องเรียน ม.13  15/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 235/2558 1. ร้องเรียน ม.13  11/05/2558 ราชการส่วนกลาง 2558-.ค-8   
 236/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสรุปรายละเอียดการดูแลรักษาพยาบาล 30/10/2550 หน่วยงานอื่นๆ 2550-11-21  
 236/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสรุปรายละเอียดการดูแลรักษาพยาบาล 30/10/2550 หน่วยงานอื่นๆ 2550-11-21  
 236/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างรถขยะ 19/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-10  
 236/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างรถขยะ 19/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-09-10  
 236/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกระจายเสียงดิจิตอลไร้สาย  15/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-25  
 236/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกระจายเสียงดิจิตอลไร้สาย  15/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-25  
 236/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 27/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น . 55-ก.-29  
 236/2554 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 27/05/2554 ราชการส่วนท้องถิ่น . 55-ก.-29  
 236/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 236/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 236/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา และหลักเกณฑ์ 12/06/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-10-09  
 236/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา และหลักเกณฑ์ 12/06/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-10-09  
 236/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 17/09/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 236/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 17/09/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 236/2558 1. ร้องเรียน ม.13  11/05/2558 ราชการส่วนกลาง 2558-.ค-8   
 237/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ สพพ. 31/10/2550 หน่วยงานอื่นๆ    
 237/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ สพพ. 31/10/2550 หน่วยงานอื่นๆ    
 237/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 21/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 237/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 21/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 237/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนไม่ได้รับความสะดวกในการตรวจคัดสำเนาข้อมูลข่าวสาร  20/07/2553 ราชการส่วนกลาง    
 237/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ร้องเรียนไม่ได้รับความสะดวกในการตรวจคัดสำเนาข้อมูลข่าวสาร  20/07/2553 ราชการส่วนกลาง    
 237/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 31/05/2554 หน่วยงานอื่นๆ 2554-06-23  
 237/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 31/05/2554 หน่วยงานอื่นๆ 2554-06-23  
 237/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการร้องเรียนพนักงานขับรถ ขสมก. สาย42 28/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 237/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบผลการร้องเรียนพนักงานขับรถ ขสมก. สาย42 28/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 237/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสอบข้อเท็จจริง 10/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 237/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสอบข้อเท็จจริง 10/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 237/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 237/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 237/2558 1. ร้องเรียน ม.13  11/05/2558 ราชการส่วนกลาง 2558-.ค-8   
 238/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบระเบียบการรับเงินสงเคราะห์จากทางราชการ 05/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 238/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบระเบียบการรับเงินสงเคราะห์จากทางราชการ 05/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 238/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 21/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-02  
 238/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 21/08/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-02  
 238/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ของผู้ร้อง  19/07/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-08-06  
 238/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ของผู้ร้อง  19/07/2553 ราชการส่วนกลาง 2553-08-06  
 238/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารไม่ครบ 28/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-07-19  
 238/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารไม่ครบ 28/05/2554 ราชการส่วนภูมิภาค 2554-07-19  
 238/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 28/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 238/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 28/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 238/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม 09/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 238/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม 09/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 238/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/09/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 238/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/09/2557 ราชการส่วนภูมิภาค    
 238/2558 1. ร้องเรียน ม.13  11/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 239/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา 5 รายการเกี่ยวกับการคิดราคาน้ำมันลอยตัว 05/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 239/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา 5 รายการเกี่ยวกับการคิดราคาน้ำมันลอยตัว 05/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 239/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลรายงานภาษาอังกฤษและรูปถ่าย 28/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 239/2552 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลรายงานภาษาอังกฤษและรูปถ่าย 28/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 239/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง   ราชการส่วนท้องถิ่น    
 239/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง   ราชการส่วนท้องถิ่น    
 239/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศ รายชื่อการรายงานตัวนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปี ๔๗ และหนังสือกระทรวงศึกษาธิการเลขที่ ๒๑๖๑ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๔๙  ราชการส่วนกลาง    
 239/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศ รายชื่อการรายงานตัวนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปี ๔๗ และหนังสือกระทรวงศึกษาธิการเลขที่ ๒๑๖๑ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๔๙  ราชการส่วนกลาง    
 239/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจำนวน ๔ รายการ 29/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-20  
 239/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจำนวน ๔ รายการ 29/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-20  
 239/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบหาข้อเท็จจริง 18/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 239/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบหาข้อเท็จจริง 18/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 239/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/09/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-10-30  
 239/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/09/2557 ราชการส่วนกลาง 2557-10-30  
 239/2558 1. ร้องเรียน ม.13  09/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 240/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดการโครงการฝ฿กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 06/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 240/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดการโครงการฝ฿กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 06/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 240/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการถนน คสล. และรางระบายน้ำ 26/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-09-17  
 240/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการถนน คสล. และรางระบายน้ำ 26/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-09-17  
 240/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย   หน่วยงานอื่นๆ    
 240/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย   หน่วยงานอื่นๆ    
 240/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ สขร. และ/หรือแนวปฎิบัติในการปฎิบัติงาน ในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งในข้อเท็จจริงและในทางวินัย  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 240/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ สขร. และ/หรือแนวปฎิบัติในการปฎิบัติงาน ในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งในข้อเท็จจริงและในทางวินัย  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 240/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ดิน 28/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-11  
 240/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ดิน 28/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-11  
 240/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 19/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 240/2556 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 19/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 240/2557 1. ร้องเรียน ม.13 การสอบสวนข้อเท็จจริง 20/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 240/2557 1. ร้องเรียน ม.13 การสอบสวนข้อเท็จจริง 20/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 240/2558 2. ร้องเรียน ม.33  06/05/2558 ราชการส่วนภูมิภาค    
 241/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารและวัตถุพยานเกี่ยวกับการจัดซื้อเพื่อจัดตั้งศูนย์ราชการ จำนวน 21 รายการ 08/11/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 241/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารและวัตถุพยานเกี่ยวกับการจัดซื้อเพื่อจัดตั้งศูนย์ราชการ จำนวน 21 รายการ 08/11/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 241/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือร้องเรียน 28/08/2552 รัฐวิสาหกิจ 2552-09-17  
 241/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือร้องเรียน 28/08/2552 รัฐวิสาหกิจ 2552-09-17  
 241/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ราชการส่วนท้องถิ่น    
 241/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ราชการส่วนท้องถิ่น    
 241/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ ของผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๔ เรื่องขอทราบสถานะของอุทธรณ์ กรณียื่นอุทธรณ์คัดค้านการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 241/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ ของผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๔ เรื่องขอทราบสถานะของอุทธรณ์ กรณียื่นอุทธรณ์คัดค้านการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 241/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารไม่ตรงตามที่ขอ 31/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 241/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ได้รับเอกสารไม่ตรงตามที่ขอ 31/05/2555 ราชการส่วนกลาง    
 241/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 19/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 241/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 19/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 241/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 241/2557 1. ร้องเรียน ม.13  24/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 241/2558 1. ร้องเรียน ม.13  07/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 242/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาและเอกสารขาบแบบแปลนสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 รายการ 06/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 242/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาและเอกสารขาบแบบแปลนสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 รายการ 06/10/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 242/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อกรณีพิเศษ ๒๕๕๒ เรื่องไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ 26/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-11-09  
 242/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อกรณีพิเศษ ๒๕๕๒ เรื่องไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ 26/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-11-09  
 242/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย   ราชการส่วนกลาง    
 242/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย   ราชการส่วนกลาง    
 242/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๔ 03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 242/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๔ 03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 242/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ บริษัท เอส วี พลาซ่า สุโขทัย จำกัด และผู้ร้อง เป็นผู้ทิ้งงาน  31/06/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 242/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ บริษัท เอส วี พลาซ่า สุโขทัย จำกัด และผู้ร้อง เป็นผู้ทิ้งงาน  31/06/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-26  
 242/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาสัญญาการเช่าที่ดินของหน่วยงาน 17/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 242/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาสัญญาการเช่าที่ดินของหน่วยงาน 17/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 242/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 242/2557 1. ร้องเรียน ม.13  22/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 242/2558 1. ร้องเรียน ม.13  13/05/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 243/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลโครงการจ้างเหมาปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโต 07/11/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 243/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลโครงการจ้างเหมาปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโต 07/11/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 243/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาฎีกาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินโครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๔ โครงการ 28/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-10-12  
 243/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาฎีกาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินโครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๔ โครงการ 28/08/2552 ราชการส่วนท้องถิ่น 2552-10-12  
 243/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-11  
 243/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-11  
 243/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๓ 03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 243/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๓ 03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 243/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 21/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-07-02  
 243/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 21/05/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-07-02  
 243/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 243/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 20/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 243/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 25/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 243/2557 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 25/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 243/2558 1. ร้องเรียน ม.13  13/05/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 244/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร ตาม มาตรา 9 (3) (5) (7) (8) 12/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 244/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสาร ตาม มาตรา 9 (3) (5) (7) (8) 12/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 244/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา ก.พ. 7 และบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการของ พ.ต.ต. อำพล พันธ์อารีย์ 28/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 244/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนา ก.พ. 7 และบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการของ พ.ต.ต. อำพล พันธ์อารีย์ 28/08/2552 ราชการส่วนกลาง    
 244/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการสอบสวนและผลการดำเนินคดี   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-30  
 244/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารการสอบสวนและผลการดำเนินคดี   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-30  
 244/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบกรุงเทพมหานคร และ/หรือแนวปฎิบัติในการ ปฎิบัติงานในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งในข้อเท็จจริงและในทางวินัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 244/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบกรุงเทพมหานคร และ/หรือแนวปฎิบัติในการ ปฎิบัติงานในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งในข้อเท็จจริงและในทางวินัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 244/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ร้อง และรายงานการประชุมทุกครั้งที่เกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 05/06/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-14  
 244/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ร้อง และรายงานการประชุมทุกครั้งที่เกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 05/06/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-09-14  
 244/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนวินัย 19/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 244/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนวินัย 19/06/2556 ราชการส่วนกลาง    
 244/2557 1. ร้องเรียน ม.13  23/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 244/2557 1. ร้องเรียน ม.13  23/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 244/2558 1. ร้องเรียน ม.13  13/05/2558 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 245/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการดำเนินการการซื้อขายก่อนการจัดซื้อ การทำสัญญาซื้อขาย 13/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 245/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลการดำเนินการการซื้อขายก่อนการจัดซื้อ การทำสัญญาซื้อขาย 13/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 245/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวนเครือข่ายการค้าประเวณี 27/04/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-06  
 245/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวนเครือข่ายการค้าประเวณี 27/04/2552 ราชการส่วนกลาง 2552-10-06  
 245/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือโอนสิทธิ์ในการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.  19/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-03  
 245/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือโอนสิทธิ์ในการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.  19/07/2553 ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-03  
 245/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือของผู้ร้องฉบับวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๔ ที่มีถึงสำนักงานเขต บางกอกน้อย เลขรับของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่ ๒๗๕๑ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๔  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 245/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือของผู้ร้องฉบับวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๔ ที่มีถึงสำนักงานเขต บางกอกน้อย เลขรับของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่ ๒๗๕๑ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๔  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 245/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ 05/06/2555 ราชการส่วนกลาง    
 245/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ 05/06/2555 ราชการส่วนกลาง    
 245/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21/06/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-09-11  
 245/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 21/06/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น 2556-09-11  
 245/2557 1. ร้องเรียน ม.13 รายงานการพิจารณาทางปกครอง 27/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 245/2557 1. ร้องเรียน ม.13  27/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 245/2558 1. ร้องเรียน ม.13  08/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 246/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ส่งเว็บบอรด์ของกระทรวงศึกษาธิการ  08/11/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-11-21  
 246/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ส่งเว็บบอรด์ของกระทรวงศึกษาธิการ  08/11/2550 ราชการส่วนกลาง 2550-11-21  
 246/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนคำให้การ 01/09/2552 ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 2552-09-17  
 246/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาสำนวนคำให้การ 01/09/2552 ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 2552-09-17  
 246/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือสัญญาตกลงจ้าง งบประมาณเงินเหลือจ่าย โครงการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-25  
 246/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือสัญญาตกลงจ้าง งบประมาณเงินเหลือจ่าย โครงการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-08-25  
 246/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อยทุกฉบับที่มีถึงปลัดกรุงเทพฯ หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ คดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารีกับพวก และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของผู้ร้องและเรื่องรายงานการปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 246/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อยทุกฉบับที่มีถึงปลัดกรุงเทพฯ หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ คดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารีกับพวก และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของผู้ร้องและเรื่องรายงานการปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 246/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง  05/06/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-07-16  
 246/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง  05/06/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-07-16  
 246/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตดัดแปลง รื้อถอน อาคาร  26/06/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 246/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตดัดแปลง รื้อถอน อาคาร  26/06/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 246/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 246/2557 1. ร้องเรียน ม.13  17/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 246/2558 1. ร้องเรียน ม.13  29/04/2558 ราชการส่วนกลาง    
 247/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูล ทะเบียนใบอนุญาติยา การตรวจที่พบยาหมดอายุ และร้านขายยาที่ไม่มีใบอนุญาติ 07/11/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 247/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอทราบข้อมูล ทะเบียนใบอนุญาติยา การตรวจที่พบยาหมดอายุ และร้านขายยาที่ไม่มีใบอนุญาติ 07/11/2550 ราชการส่วนภูมิภาค    
 247/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับคำสั่งการของผู้บัญชาการทหารสูงสุด จำนวน ๕ รายการ 02/09/2552 ราชการส่วนกลาง    
 247/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับคำสั่งการของผู้บัญชาการทหารสูงสุด จำนวน ๕ รายการ 02/09/2552 ราชการส่วนกลาง    
 247/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งถอดถอนนายผาพูลออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี(กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว)   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-30  
 247/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งถอดถอนนายผาพูลออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี(กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว)   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-30  
 247/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับรายงานการปฎิบัติราชการของผู้แทน เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่รายงานข้อเท็จจริงต่างๆ ในการปฎิบัติราชการในวันที่ ๖ ก.ค. ๕๓  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 247/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับรายงานการปฎิบัติราชการของผู้แทน เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่รายงานข้อเท็จจริงต่างๆ ในการปฎิบัติราชการในวันที่ ๖ ก.ค. ๕๓  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 247/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 06/06/2555 ราชการส่วนกลาง    
 247/2555 2. ร้องเรียน ม.33 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 06/06/2555 ราชการส่วนกลาง    
 247/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร บันทึกข้อความงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 27/06/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 247/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร บันทึกข้อความงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 27/06/2556 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 247/2557 1. ร้องเรียน ม.13  29/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 247/2557 1. ร้องเรียน ม.13  29/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 247/2558 1. ร้องเรียน ม.13  13/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 248/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาระเบียบคำสั่งเกี่ยวกับโครงการ จดหน่วย จัดพิมพ์ ส่งใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้า และหนังสือเวียนให้ กฟอ.พิมาย 16/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 248/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาระเบียบคำสั่งเกี่ยวกับโครงการ จดหน่วย จัดพิมพ์ ส่งใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้า และหนังสือเวียนให้ กฟอ.พิมาย 16/11/2550 ราชการส่วนกลาง    
 248/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนคดี จำนวน ๖ รายการ 02/09/2552 ราชการส่วนกลาง    
 248/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนคดี จำนวน ๖ รายการ 02/09/2552 ราชการส่วนกลาง    
 248/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งถอดถอนนายผาพูลออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี(กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว)   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-30  
 248/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งถอดถอนนายผาพูลออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี(กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว)   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-30  
 248/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๗๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือ ลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๑๓/๒๓๙๕  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 248/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๗๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือ ลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๑๓/๒๓๙๕  03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 248/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 01/06/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-20  
 248/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 01/06/2555 ราชการส่วนท้องถิ่น 2555-07-20  
 248/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คำรับรอง สรุปจำนวนวันลา และรายงานการประชุม รวม ๗ รายการ 01/07/2556 ราชการส่วนกลาง    
 248/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คำรับรอง สรุปจำนวนวันลา และรายงานการประชุม รวม ๗ รายการ 01/07/2556 ราชการส่วนกลาง    
 248/2557 1. ร้องเรียน ม.13  29/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 248/2557 1. ร้องเรียน ม.13  29/09/2557 ราชการส่วนกลาง    
 248/2558 1. ร้องเรียน ม.13  13/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 249/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการยื่นขออนุญาติก่อสร้างของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 15/11/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 249/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอเอกสารการยื่นขออนุญาติก่อสร้างของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 15/11/2550 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 249/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือคำให้การและพยาน 02/09/2552 ราชการส่วนกลาง    
 249/2552 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาหนังสือคำให้การและพยาน 02/09/2552 ราชการส่วนกลาง    
 249/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งถอดถอนนายผาพูลออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี(กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว)   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-30  
 249/2553 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งถอดถอนนายผาพูลออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี(กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว)   ราชการส่วนท้องถิ่น 2553-09-30  
 249/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 249/2554 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 03/06/2554 ราชการส่วนกลาง    
 249/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประตูระบายน้ำทิ้งลงคลองห้วยป่า 08/06/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-27  
 249/2555 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประตูระบายน้ำทิ้งลงคลองห้วยป่า 08/06/2555 ราชการส่วนกลาง 2555-06-27  
 249/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 27/06/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-08-19  
 249/2556 1. ร้องเรียน ม.13 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 27/06/2556 ราชการส่วนกลาง 2556-08-19  
 249/2557 1. ร้องเรียน ม.13  29/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 249/2557 1. ร้องเรียน ม.13  29/09/2557 ราชการส่วนท้องถิ่น    
 249/2558 1. ร้องเรียน ม.13  13/05/2558 ราชการส่วนกลาง    
 250/2550 1. ร้องเรียน ม.13 ขอสำเนาผลการสอบส