เรื่องร้องเรียนทั้งหมด ค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูล   พิมพ์รายงาน    

ทะเบียนร้องเรียนที่ ชื่อผู้ร้องเรียนหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสขร. รับเรื่องวันที่ข้อมูลที่มีการร้องเรียนสถานะของเรื่องหมายเหตุ
 อนุฯหารือ 10/2554 กรมปศุสัตว์  30/08/2554 ขอหารือทางการสิงคโปร์ขอทราบข้อมูล GPS coordinates เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 10/2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา  19/10/2555 ขอหารือ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 11/2553 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  15/10/2553 ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ประกอบการทำนาเกลือ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 11/2554 เทศบาลเมืองท่าข้าม  26/09/2554 ขอหารือเกี่ยวกับคำสั่งลงโทษทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 11/2555 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  19/11/2555 ขอหารือการขอประวัติการถูกดำเนินการทางวินัย รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 อนุฯหารือ 12/2553 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  09/11/2553 ขอหาเรือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 12/2554 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  19/10/2554 ขอหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 12/2555 ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  30/08/2555 ขอหารือกรณี จ่าสิบตำรวจ การันต์ เลิศชะกิจ ขอถ่ายสำเนาเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 13/2553 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  23/11/2553 ขอหารือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอตรวจสอบประวัติ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 13/2554 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์  01/04/2554 ขอหารือการคิดค่าบริการการขอสำเนาเอกสารที่มีคำรับรองถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 13/2555 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง  10/08/2555 ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 14/2554 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์  06/09/2554 ขอหารือตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 14/2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  07/08/2555 ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 15/2554 พันตำรวจโท บรรจง ใหญ่ยงค์  16/06/2554 ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 15/2555 กรมสุขภาพจิต  17/04/2555 ขอหารือกรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 16/2554 สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง  22/11/2554 ขอหารือกรณีประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 16/2555 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  18/06/2555 ขอความเห็นชอบใน "ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ" เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 17/2554 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์  13/12/2554 ขอหารือข้อกฎหมาย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 17/2555 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  25/12/2555 ขอหารือแนวทางปฏิบัติ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 18/2554 กรมประชาสัมพันธ์  29/12/2554 ขอหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 อนุฯหารือ 18/2555 กรมบัญชีกลาง  29/11/2555 ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 0/2559 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ อำเภออาจสามารถ 23/02/2559 ผลการสิอบสวนข้อเท็จจริงกรณีราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวหา นายกอบต.หน่อม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 -- นายบุญเกื้อ สารพันธ์ สนง.ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี 22/06/2553 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร  ระหว่างดำเนินการ  
 - นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 23/04/2553 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลของหน่วยงาน  ระหว่างดำเนินการ  
 23 นายประเสริฐ เหล่าโสภาพันธ์ รฟท. 1 /.พ/2551  ระหว่างดำเนินการ  
 24 กมลพรรณ ชีวพรรณศรี ก.พาณิชย์ และ ก.พลังงาน   เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 25 พงศธร สิริภาณุพงษ์ สนง   ระหว่างดำเนินการ  
 26 ธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 29/.ค/2551  ระหว่างดำเนินการ  
 201 นายศุภชัย อุณหโชค กรมธนารักษ์ 20/07/2552 ร้องเรียนไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์ ระหว่างดำเนินการ  
 297 นางสาวชญานันท์ สะอาด    เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 307 นายสามชัย บุญยอ    เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 443 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14/12/2556  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 1531 นางสาวชญานันท์ สะอาด    เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 1642 นายสามชัย บุญยอ  20/พ./.255  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 ลับ35 นายประสิทธิ์ วิจิตรวรรณา กรุงเทพมหานคร  ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย  ระหว่างดำเนินการ  
 1/2550 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 03/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน1111 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 1/2551 นายอนันต์ แพวตะคุ เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์ 28/12/2550 ขอตรวจดู รายการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเบิกกจ่าย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 1/2553 นายสนิท เกตุแก้ว สนง. สรรพากรภาค ๑๒ 17/12/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 1/2554 08 นางสาวศกุลตลา ชิณวรรณ อำเภอหว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 29/12/2553 ขอสำเนาบัญชีรายชื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านไผ่ล้อม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 1/2555 นายเจริญ พิมลี องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด จังหวัดขอนแก่น 04/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 1/2556 สิบตรี ทศพร ตาคม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 02/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนคนพิการที่หน่วยงานของรัฐรับเข้าทำงาน ในปัจจุบัน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 1/2557 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 29/12/2556  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 1/2559 นายวิละ อุดม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 30/12/2558 เอกสารการร้องเรียน เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 1/2560 นายปิติ แววหงส์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 04/01/2560 โดยมีประเด็นข้อร้องเรียนว่า บริษัทไทย ไลอ้อน เมทารี จำกัด ได้รับนายเตชาภณ สิทธิสมิทธิเข้าทำงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งนักบิน ซึ่งบุคคลดังกล่าวกระทำการปลอมเอกสารเข้าทำงานกับบริษัทฯ เห็นว่า การกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบิน รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 2/2550 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ ผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา 03/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 2/2551 นางผาสุข โสภา สรพพากรพื้นที่อุทัยธานี จ.อุทัยธานี 28/12/2550 ขอสำเนาการสอบสวน และบันทึกคำให้การของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 2/2553 นายวีระชัย ศิริพานิช และนายประดิษฐ์ อังคะนิตย์ สนง. แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 29/12/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๑ ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 2/2554 05 พันโท แพทย์หญิง กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 30/12/2553 ขอมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้ระบบแอดมิชชั่น และมติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 2/2555 นายวิชัย วิชิรมาลา สำนักงานอัยการสูงสุด 04/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนและเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 2/2556 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 04/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบบรรยายลักษณะงานและแผนปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองกิจการนักศึกษา  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 2/2558 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 06/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 2/2559 นายพงศ์ อุตราภรณ์ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) 30/12/2559 ขอข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 2/2560 นายทีปพิพัฒน์ ศรีไชยกิจ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ จังหวัดลำปาง 29/12/2559 การจัดซื้อจัดจ้าง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 3/2550 นาวาตรี เนตร สัจจวาณิชย์ กรมการฃนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 04/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินการต่อสร้างเรือขุด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 3/2551 นายชาญณรงค์ พูนวิริยาภรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ.พะเยา 04/01/2551 ขอเอกสารข้อบัญญัติรายรับ-รายจ่าย ประจำปี ระหว่างดำเนินการ  
 3/2553 นายพนม รื่นเสือ สำนักงาน ป.ป.ช. 06/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 3/2554 01 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 04/01/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 3/2555 นายกัณณพงศ์ ศรีนิธี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 06/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 3/2556 นางผ่องพรรณ บุญไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 04/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 3/2557 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12/01/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 3/2558 นางชไมพร สายเกษม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 05/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 3/2559 นายทิเวช ไชยคำภา สำนักงานศาลยุติธรรม และ สำนักงาน ป.ป.ช. 29/12/2558 เอกสารการตรวจสอบข้อร้องเรียน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 3/2560 นายสัตวแพทย์ ดร. บุญฤทธิ์ ทองทรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28/12/2559 1.แบบแสดงภาระงาน และผลการประเมิน 2.ผลสรุปการประเมิน และเปอร์เซ็นการปรับเงินเดือนของคณาจารย์ในภาควิชาสัตวบาล รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 4/2550 นางศีริรัตน์ ตั้งพาณิช คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินฯ สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว 05/12/2549 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 4/2551 นายสถิตย์ ม่วงทอง เทศบาลตำบลบ้านโต้น จ.ขอนแก่น 02/01/2551 ขอสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ รวม 3 โครงการ ระหว่างดำเนินการ  
 4/2553 นายประวิทย์ กิติเรียงลาภ อบต. บางระจัน จ. สิงห์บุรี 07/01/2553 ขอสำเนาสมุดหนังสือ สมุดคำสั่งและประกาศต่างๆ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 4/2554 06 บริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล โบรคเกร์ จำกัด โดยนายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) 04/01/2554 ขอสำเนาผลการตรวจสอบรายการจ่ายเงินค่าสินไหมแทน บจ เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำนวน ๓,๕๐๐ บาท ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เลขที่ ๓๔๘๐๕๐๒๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๑  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 4/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 03/01/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 4/2556 นายชูเกียรติ งานไว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 04/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 4/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ 13/01/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 4/2559 นายเมธา คุ้มวงศ์ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 04/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์บริเวณหน้าบ้านพักของ ดาบตำรวจ อธิพัชร์ สุ่มดาย หมู่ ๗ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และสำเนาเอกสารการรับมอบถ่ายโอนอำนาจการดูแลรักษาลำรางสาธารณะ และหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 4/2560 นายอรุณ อังศุยานนท์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราตร 05/01/2560 เอกสารโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 5/2550 นายองอาจ พึ่งพาพงศ์ เทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี 04/01/2550 ขอข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 5/2551 นายชาญชัย ทองทับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุลบลราชธานี 08/01/2551 ขอสำเนาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ระหว่างดำเนินการ  
 5/2553 นายสลัก พันธ์ขาว อบต. บางระจัน จ. สิงห์บุรี 04/01/2553 ขอสำเนาสมุดหนังสือ สมุดคำสั่งและประกาศต่างๆ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 5/2554 06 บริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล โบรคเกร์ จำกัด โดยนายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) 04/01/2554 ขอสำเนาผลการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เลขที่ ๐๖-๓๔๘๐๕๐๒๖ ชื่อผู้เอาประกันภัยคือ คุณพูนชัย ศรีน้อย ระยะเวลาเอาประกันภัย ๒๕ เม.ย.๔๙ – ๒๕ เม.ย.๕๐ ในสมุดทะเบียนการรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัท อวีว่า ประกันภัย(ไทย) จำกัด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 5/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 03/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเอกสารการสอบสวนข้อเท็จจริง จำนวน ๓ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 5/2556 นายสัญชาย สร้างคอมพัฒนา กรมป่าไม้ 07/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 5/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ 13/01/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 5/2558 นายแสนบุญ รัชมาช องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 07/01/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 5/2559 นายวิละ อุดม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 30/12/2558 เอกสารการร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 5/2560 นายอรุณ อังศุยานนท์ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 05/01/2560 รายงานการประชุมและระเบียบจากการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่องเด่นชัย -เชียงใหม่ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 6/2550 นายบัญญัติ พิมพ์จักร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงนา จ.กาฬสินธุ์ 08/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 6/2551 นางปราณี ศรีชัยมูล โรงพยาบาลอุดรธานี 10/01/2551 ขอเวชระเบียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 6/2553 น.ส. พิมพ์พา ปานอภิชาติวงศ์ ม. ราชภัฎสุราษฎร์ธานี 07/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวผลการสอบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 6/2554 06 บริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล โบรคเกร์ จำกัด โดยนายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) 04/01/2554 ขอสำเนาผลการตรวจสอบรายการจ่ายค่าสินไหมรถยนต์เลขที่ BM07012849 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เลขที่ ๐๖-๓๔๘๐๕๐๒๖ ชื่อผู้เอาประกันภัยคือ คุณพูนชัย ศรีน้อย ระยะเวลาเอาประกันภัย ๒๕ เม.ย.๔๙ – ๒๕ เม.ย.๕๐ ในสมุดทะเบียนการรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัท อวีว่า ประกันภัย(ไทย) จำกัด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 6/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ ตำรวจภูธร ภาค ๖ 03/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 6/2556 นายสัญชาย สร้างคอมพัฒนา กรมธนารักษ์ 07/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 6/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลเมืองบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 08/01/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 6/2558 นายปรีชา ทิพพาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 07/01/2558 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 6/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร 29/12/2559 เกี่ยวกับเงินค่าปรับจราจร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 6/2560 นายอรุณ อังศุยานนท์ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 05/01/2560 งบประมาณค่าจ้างที่ปรึกษาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร ทุกโครงการตั้งแต่ปี 2539 - 2559 รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 7/2550 นายบัญญัติ พิมพ์จักร เทศบาลตำบลร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 08/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 7/2551 นายกสมา บุญเรือง เทศบาลกุดสิม จ.กาฬสินธุ์ 11/01/2551 ขอสำเนาข่าวสารจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างดำเนินการ  
 7/2553 นางปรีชญาภรณ์ เหมวิมล สนง. เลขาธิการคุรุสภา 12/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 7/2554 06 บริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล โบรคเกร์ จำกัด โดยนายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) 04/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๗ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 7/2555 ดาบตำรวจ วรยุทธ ทรัพย์บุญ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 05/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 7/2556 นายสัญชาย สร้างคอมพัฒนา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี 07/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 7/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ 08/01/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ของงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น จำนวน 3 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 7/2558 นายประมุท สูตะบุตร กรมเจ้าท่า 05/01/2558 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 7/2559 นายอาทิตย์ เทียนเพิ่มพูล สำนักงานศาลปกครองและเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 04/01/2559 เอกสารเกี่ยวกับการสอบพนักงานคดีปกครอง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 7/2560 นายอรุณ อังศุยานนท์ จังหวัดลำปาง 05/01/2560 ข้อมูลข่าวสารโครงการศึกาาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 8/2550 นายบรรจง ยนต์ดัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.กาฬสินธุ์ 08/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 8/2551 นางนุชนรินทร์ ช้างป่าดี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่ 11/01/2551 ขอสำนวนสอบสวนข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 8/2553 นายพรสุพจน์ สุขสมบูรณ์ การประปาส่วนภูมิภาค 12/01/2553 ขอสำเนาหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงในการแต่งตั้งผู้อำนวยการกอง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 8/2554 06 บริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล โบรคเกร์ จำกัด โดยนายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) 04/01/2554 ขอสำเนาผลการตรวจสอบ รายการโอนเงิน จำนวน ๔,๒๐๐ บาท เข้าบัญชี บจ เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 8/2555 ดาบตำรวจ วรยุทธ ทรัพย์บุญ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 05/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 8/2556 นายสัญชาย สร้างคอมพัฒนา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี 07/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบพิจารณาข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 8/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลตำบลสระพังทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 08/01/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 8/2559 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ และนายวัชระ เพชรทอง กรุงเทพมหานคร 05/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่กรุงเทพมหานครจัดซื้อจัดจ้างกล้อง CCTV ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และสัญญาเกี่ยวเนื่องกับการจัดซื้อจัดจ้างกล้อง CCTV ทุกสัญญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 8/2560 นายอรุณ อังศุยานนท์ กระทรวงคมนาคม 05/01/2560 ขอสำเนา Mo โครงการรถไฟไทย - จีน และไทย - ญี่ปุ่น รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 9/2550 นางสุวิมล จิตรารัชต์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรน้ำบาดาล จ.สมุทรปราการ 10/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 9/2551 นายอนุศร สุรัตนะ เทศบาลตำบลลูกแก จ.กาญจนบุรี 12/01/2551 ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระหว่างดำเนินการ  
 9/2553 นางชนัญชิดา เกษตรสิน อบต. ท่าคอย จ. เพชรบุรี 13/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยและการเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 9/2554 01 นางสาวกังสดาล สุทธวิรีสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร 03/01/2554 ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสำเนาการสอบสวน ข้อเท็จจริงทั้งหมด กรณีที่ผู้ร้องถูกกล่าวหาร้องทุกข์จากผู้ใต้บังคับบัญชา และกรณีที่ผู้ร้อง ร้องทุกข์นางอำนวยพร มหาวิไล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 9/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ เทศบาลเมืองพัทยา 30/12/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 9/2556 ดร.สุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 03/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภา มศว. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 9/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่าง จังหวัดมหาสารคาม 08/01/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ที่สอบราคาจ้างในห้วงงบประมาณปี พ.ศ. 2556 จำนวน 7 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 9/2558 นายวิละ อุดม สำนักงานเขตตลิ่งชัน 09/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 9/2559 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ และนายวัชระ เพชรทอง กรุงเทพมหานคร 08/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตารางการลาราชการและเหตุผลในการลาของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพล สำเภาพล และนายอมร กิจเชวงกุล) ตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งพร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 9/2560 นายอรุณ อังศุยานนท์ กรมป่าไม้ 05/01/2560 สัญญาจ้างที่ปรึกษา/รายงานการประชุม/ระเบียบวาระการประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 10/2550 นางไพจิตร หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 22/12/2549 ข้อมูลผลการสอบสวนกรณีผู้ร้องถูกร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 10/2551 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ จ.สุรินทร์ 14/01/2551 ขอข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2551 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 10/2553 นายสุวิช ชูสวัสดิ์ เมืองพัทยา จ. ชลบุรี 11/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 10/2554 01 ดาบตำรวจ ธนกร ศรีจันทร์ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง 09/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลและผลคดีการดำเนินคดีทางวินัย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 10/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 12/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งลงโทษหรือคำสั่งยุติเรื่อง ฯลฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 10/2556 จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ จันทวิมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ 02/01/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 10/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ จังหวัดกาฬสินธุ์ 08/01/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 11 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 10/2558 นายวิละ อุดม สำนักงานเขตตลิ่งชัน 09/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 10/2559 นางดวงสมร ไม้จันทร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 08/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 10/2560 นายอรุณ อังศุยานนท์ กระทรวงคมนาคม 05/01/2560 เอกสารแสดงการยืนยันการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมต่อกรณีทุจริตโครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ชวงเด่นชัย - เชียงใหม่ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 11/2550 นายสำเร็จ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 11/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 11/2551 นายสมชาย หอมลออ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ 15/01/2551 ขอข้อมูล แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎระเบียบปฏิบัติหรือคำสั่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนคนพิการ ระหว่างดำเนินการ  
 11/2553 นายพรหมลิขิต ภวภูตานนท์ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ. มหาสารคาม 11/01/2553 ขอสำเนาบัญชีการลงเวลาปฏิบัติราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 11/2554 01 นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 05/01/2554 ขอสำเนาหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 11/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 12/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 11/2556 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 08/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 11/2558 นายวิละ อุดม สำนักงานเขตตลิ่งชัน 09/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 11/2559 นางสาวศรัณยา ธาราแสวง สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12/01/2559 ขอสำเนาผลการประเมินของผู้ร้อง ผลการประเมินและหลักฐานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘ ที่ข้าราชการได้รับการประเมินดีเด่น  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 11/2560 นายอรุณ อังศุยานนท์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 05/01/2560 สัญญาจ้างที่ปรึกษา รายงานการประชุม และระเบียบวาระการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 12/2550 นายธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 10/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการขอให้กรมธนารักษ์แจ้งผลการพิจารณาอย่างถูกต้องและครบถ้วน ระหว่างดำเนินการ  
 12/2551 นายประวีร์ อิทธิพลาลักษณ์ เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา 14/01/2551 ขอข้อมูลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2549 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 12/2553 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี จังหวัดสระบุรี 20/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 12/2554 01 นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์ ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา 05/01/2554 ขอทราบเหตุผลของการมีมติในการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 12/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 12/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของเลขานุการผู้ว่าฯ ทุกฉบับที่มีถึง ปลัดกรุงเทพฯ เพื่อรายงานเรื่องต่างๆ ในคดีอาคารรายนายสิดปารายฯ  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 12/2556 นายเธียร นาคะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาบันทึกการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 12/2558 นายวิชัย สิถิระบุตร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 07/01/2558  ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 12/2559 นายวิชัยยุทธ ยินดีจินดา การประปานครหลวง 12/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระเบียบการวางสินค้าและการตั้งแผงลอย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 12/2560 นางสาวเพ็ญศรี อมรศิลปชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 26/12/2559 คุณสมบัติหรือความเหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒิ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 13/2550 นายภิญโญ ฉันทศรัทธาการ ประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย, ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 13/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย ระหว่างดำเนินการ  
 13/2551 นางรตี เดชวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 23/01/2551 ขอผลการประเมินผลงานในการประเมินตำแหน่ง ระหว่างดำเนินการ  
 13/2553 นายสุรนิต เศรษฐมาก เทศบาลตำบลด่านคล้า จ. นครราชสีมา 15/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง, รายงานการประชุม และฎีกาเบิกจ่าย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 13/2554 08 นายศรัณย์ ทันตานนท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา 07/01/2554 ขอสำเนาเอกสารใบแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจงานและใบตรวจรับงานจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 13/2555 นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม เทศบาลตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 09/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมเวทีประชาคมการก่อสร้างท่าเทียบเรือ รวม ๓ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 13/2556 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 13/2557 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19/01/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 13/2558 นายบุญเกื้อ สารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล จังหวัดอุดรธานี 06/01/2558  ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 13/2559 นายวิชัยยุทธ ยินดีจินดา สำนักงานเขตบางซื่อ 12/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสำนักงานเขตบางซื่อ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 13/2560 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 10/01/2560 เจ้าหน้าที่รัฐผ่าผืนไม่ปฏิบัตและหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องและหรือปฏิบัติล่าช้า รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 14/2550 นายอนิรุทธิ์ อินทร์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาเพชรบุรี เขต 2 12/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 14/2551 นายประเสริฐ เหล่าโสภาพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย 23/01/2551 ขอสำเนาการเช่ารถไฟเพื่อก่อสร้างอาคาร ระหว่างดำเนินการ  
 14/2553 น.ส. สุภาพร เฮงสวัสดิ์ อบต.หนองแวง อบต. ดอนมนต์ อบต. สระแก อบต. ดอนกอก อบต. ลำนางรอง และเทศบาลตำบลละหานทราย จ. บุรีรัมย์ 18/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้างเหมา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 14/2554 02 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี 04/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ โครงการละ ๑ ชุด ชุดละ ๕ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 14/2555 นายโอภาส เรืองปัญญาวุฒิ การกีฬาแห่งประเทศไทย 11/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารเบิกจ่ายอุปกรณ์ยิงปืนของนักกีฬายิงปืน ของนักกีฬายิงปืน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 14/2556 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ 15/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 14/2558 นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ จังหวัดชุมพร 06/01/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 14/2559 นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล โดยนายมานัส วัฒน์ชัยพนา องค์การเภสัชกรรม 12/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา และการจัดทำโครงการ CSR ตรวจตา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 14/2560 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 10/01/2560 กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติและหรือปฏิบัติล่าช้าไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2540 รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 15/2550 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก จ.สุรินทร์ 11/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 15/2551 นางพรรณี บัวทิน องค์การบริหารส่วนตำบลเสือเฒ่า จ.มหาสารคาม 15/01/2551 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 15/2553 นายวิสานนท์ แสวงหา อบต. บึงนา จ. ปทุมธานี 15/01/2553 ขอสำเนาฎีกาเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 15/2554 01 นางสาวปัทมา มณีอินทร์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 07/01/2554 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการมอบบ้าน วันแม่ ปี ๒๕๕๑  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 15/2555 นางบุปผา กลิ่นสวาทหอม เทศบาลตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 09/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 15/2556 นายพิทยา ภักดีสัตยากุล เทศบาลตำบลโกรกแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ 15/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 15/2557 นายอรรถกร ตังคณิตานนท์ สำนักงานจังหวัดเลย   เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 15/2558 นายวิละ อุดม สำนักงาน ป.ป.ช. 14/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 15/2559 จ่าเอกสุจินต์ ฮะสุนทร กระทรวงมหาดไทย 14/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาเอกสารการก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บริเวณที่ดินเลขที่ ๔๗๑ ๔๗๒ และ ๔๗๓ ในพื้นที่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 15/2560 ส.อ. ฐิระวัชน์ อรรคนันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวดำ 04/01/2560 เกี่ยวกับการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 16/2550 นายกฤษฎี ศรีจามร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี 09/01/2550 ขอข้อมูลเรื่องมาตรการที่ ๓ และรายชื่อผู้ให้คะแนนประเมิน หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 16/2551 นายพิมลศักดิ์ นิ่มเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 15/01/2551 ขอคัดลอกสำนวนการสอบสวนกรณีการขาดราชการและเอกสารอื่นที่เกี่ยวช้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 16/2553 นายชัยวัช เวชกามา ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 20/01/2552 ขอสำเนากระดาษคำตอบปรนัยและอัตนัยที่ตรวจให้คะแนน ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 16/2554 08 นายสมจิตร สังสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 12/01/2554 ขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของตัวผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 16/2555 ว่าที่ร้อยตรีนิจศาล จันภูตระกูล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 13/01/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 16/2556 นายบัณรส บัวคลี่ รัฐสภา 14/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทางไปประเทศอังกฤษของประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 16/2557 นรา วิมุขมนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด จังหวัดร้อยเอ็ด 26/01/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างฯ หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 315 KVA พร้อมติดตั้งแทนเครื่องเดิมที่ถูกโจรกรรม พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 16/2558 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงาน ป.ป.ช. 15/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 16/2559 นายวิละ อุดม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 14/01/2559 ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DSI เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 16/2560 นางสาวอรวรรณ หมั่นอภัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ 10/01/2560 กรณีมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 17/2550 นายสมบูรณ์ โพธิ์มณี องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 12/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบแปลนเอกสารการเบิกเงินและการตรวจรับงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 17/2551 ร.ต.อ.พิศิษฐ์ กิติพัฒน์ธารากุล สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตรวจแห่งชาติ 21/01/2551 ขอสำนวนการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 17/2553 นายภูมิมเรศ เชิกรัมย์ อบต. เสาเดียว จ. บุรีรัมย์ 20/01/2553 ขอสำเนาประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E1 และ E2 และสำเนาการลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 17/2554 01 นายทิเวช ไชยคำภา โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ จังหวัดหนองบัวลำภู 10/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียน ผู้ร้อง จำนวน ๑๑ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 17/2555 นายปริญญา โสดาวัตร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 01/01/2555 ติดตามเรื่องการร้องเรียนเทศบาลตำบลเม็งรายจังหวัดเชียงราย  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 17/2557 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30/01/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 17/2558 นางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 15/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 17/2559 นายสุดชัย ไพโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ 12/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 17/2560 นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล อำเภอพยุหะคีรี 10/01/2560 1.ทำเนียบการดำรงตำแหน่งกำนัน และ2.ทำเนียบการดำรงตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 18/2550 นายบัญญัติ พิมพ์จักร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด จ.กาฬสินธุ์ 15/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 18/2551 นายอภิรักษ์ ธีรการุณวงศ์ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 23/01/2551 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการกับร้านขายยา รวม 5 รายการ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 18/2553 นายประมุท สูตะบุตร บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) 24/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 18/2554 01 นายทิเวช ไชยคำภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ จังหวัดหนองบัวลำภู 10/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ร้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง รวม ๑๒ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 18/2555 นายอำพร ผ่อนผัน เทศบาลตำบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์ 11/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 18/2556 นายสงวน สมสัตย์ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี 18/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 18/2558 สิบเอก สูงศักดิ์ พรรณขาม เทศบาลตำบลวัฒนา จังหวัดสกลนคร 13/01/2558  ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 18/2559 นายประสาร จุฑากฤษฎา การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๓ 13/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 18/2560 พ.ต.ท. วัชริน ตันเจริญรัตน์ สำนักงานจเรตำรวจ 12/01/2560 รายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และสำเนาคำให้การ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 19/2550 นายเจริญชัย พลเจริญอนันต์ กับพวก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จ.ขอนแก่น 15/12/2549 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 19/2551 นายประชิน สหัสสพาศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๑ 25/01/2551 ขอสำเนาสมุดประวัติ/กพ. 7 ระหว่างดำเนินการ  
 19/2553 นายวิรัตน์ มีทรัพย์ทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ. ระยอง 25/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 19/2554 08 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 19/2555 นายก่อเกียรติ จตุรภัทร์ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 16/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 19/2556 นายอดิศักดิ์ คุ้มเมือง เทศบาลตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 21/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 19/2557 นายจารุวัช เรืองสุวรรณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 10/02/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 19/2558 สิบเอก สูงศักดิ์ พรรณขาม เทศบาลตำบลปทุมวาปี จังหวัดสกลนคร 13/01/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 19/2559 นายกิตติศักดิ์ คำสิลา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 07/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 19/2560 นายแสวง แอบเพ็ชร์ กับพวก กรมธนารักษ์ 09/01/2560 สำเนาเอกสารหลักฐานการนำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงเรือนจำชั่วคราว รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 20/2550 นายนวินวิชญ์ สวรรค์พันทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16/01/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 20/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน จ.มุกดาหาร ,อำเภอเมืองมุกดาหาร 28/01/2551 ขอตรวจดูและสำเนาเอกสารประกาศสอบราคา 3 รายการ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง  
 20/2553 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรมโยธาธิการและผังเมือง 26/01/2553 ขอสำเนารายงานการตรวจสอบอาคารและความเห็นประกอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาคาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 20/2554 08 นายจุฑารมณ์ มั่งคั่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา 06/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับต้นร่างรูปแผนที่โฉนดที่ดินและรายการคำนวณ จำนวน ๙ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 20/2555 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 13/01/2555 ขอทราบผลการดำเนินการออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตามมาตรการ EIA โรงไฟฟ้าหนองแซง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 20/2556 ว่าที่ร้อยตรีนิจศาล จันภูตระกูล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 23/01/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 20/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพ 12/02/2557  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 20/2558 นายมงคล จงใจลาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน จังหวัดลพบุรี 16/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 20/2559 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี จังหวัดหนองบัวลำภู 15/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 20/2560 นายเดชา ประชารัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม 13/01/2560 สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่องแก้ไขคำสั่งการบริหาร และแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 21/2550 นายโวหาร เดชวิเศษ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 16/01/2550 ขอข้อมูลเกี่ยวกับกำลังเครื่องยนต์ที่ กฟน. ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้ที่อยู่ของผู้ร้อง หน่วยงานมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้ว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 21/2551 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ อบต.เมืองลีง จ.สุรินทร์   ระหว่างดำเนินการ  
 21/2553 ว่าที่ ร.ต. นิจศาล จันภูตระกูล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 28/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 21/2554 01 นางสาวแสงเดือน พัสถาน จังหวัดพิษณุโลก 12/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 21/2555 นายเกียรติชัย ทรงศาสตร์ปริญญาวงศ์ ศูนย์พัฒนาสังคม ที่ ๓๘ จังหวัดเพชรบูรณ์ 15/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบและแบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 21/2556 นายสัมพันธ์ กล่ำโกมล สำนักสภาพยาบาลการประกอบโรคศิลปะ 22/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 21/2557 นายอำนาจ เตชะติลานนท์ สำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 11/02/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 21/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 22/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 21/2560 นายจักรกฤษณ์ เชาวน์รุ่งเมธี จังหวัดลำปาง 13/01/2560 เอกสารการตรวจสอบออกโฉนด และเอกสารการตรวจสอบตามคำสั่งจังหวัดลำปาง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 22/2550 นางสาวปทุมมาลย์ อินประสิทธิ์ กับพวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 15/01/2550  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 22/2551 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ อำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ 30/01/2551  ระหว่างดำเนินการ  
 22/2553 น.ส.วราภรณ์ ธรรมเลอศักดิ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 27/01/2553 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับเงินรางวัลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 22/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง 14/01/2554 ขอสำเนาหนังสือของนายสัตนามซิงห์ กุลาตี และ/หรือหนังสือของนายโมเฮนยีตซิงห์ โกลาตี และ/หรือหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่มีถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ ๑๓๖/๒๕๕๓ ทั้งก่อนและหลังจาก วันที่ ๒ ก.ย. ๕๓ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 22/2555 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของนักศึกษาปริญญาโท เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 22/2556 นายสมเพชร เสนา องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎรเจริญ จังหวัดมหาสารคาม 22/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 22/2557 นายบรรณวิชญ์ คงชู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (นครสวรรค์-อุทัยฯ) จังหวัดนครสวรรค์ 18/02/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการ รวม 4 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 22/2558 นายดิเรก ยา และพวกรวม ๓ คน เทศบาลเมืองนราธิวาส 26/01/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 22/2559 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 15/01/2559 ขอสำเนาหนังสือของหน่วยงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 22/2560 นายประมุท สูตะบุตร สำนักงาน ป.ป.ช. 12/01/2560 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 23/2550 นายเอกรินทร์ เชียร์ศิริกุล สำนักงานเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 18/01/2550  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 23/2551 นายประเสริฐ เหล่าโสภาพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย 05/02/2551 ขอสัญญาเช่าที่ดิน รฟท. เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์ ที่ จ.ขอนแก่น ระหว่างดำเนินการ  
 23/2553 นายทองอินทร์ แสงงาม บมจ. ท่าอากาศยานไทย 23/01/2553 ขอสำเนาเทปบันทึกการประชุม ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 23/2554 08 นายประมุท สูตะบุตร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 14/01/2554 ขอสำเนาเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 23/2555 นายวิรัตน์ มีทรัพย์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ 17/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 23/2556 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ กรมศุลกากร 22/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 23/2557 นางสาวจันทร์พิมพ์ ร่มโพธิ์สารทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 24/02/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 23/2558 นางสาววนิดา เฉลิมสุข สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่ 26/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 23/2559 นายบัณฑิตย์ พุ่มทิพย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 15/01/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 23/2560 นายสมมาตร มะเต็ง ผู้้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 16/01/2560 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 24/2550 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน 03/01/2550  ระหว่างดำเนินการ  
 24/2551 พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพรรณศรี กระทรวงพลังงาน 30/01/2551 ขอข้อมูลต้นทุนสินค้าจาก พณฯ และกระทรวงพลังงาน ระหว่างดำเนินการ  
 24/2553 นายเบนนี่ เบห์แนม จันทรกุล เรือนจำพิเศษมีนบุรี แดน ๒ 28/01/2553 ขอสำเนาใบเยี่ยมญาติ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 24/2554 08 นายณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์ 18/01/2554 ขอสำเนาผลการสอบผู้ช่วยช่างโยธา อบต. สะแก ของผู้ร้อง ในวันที่ 10 ม.ค. 54 ทั้งคะแนนข้อเขียนและสัมภาษณ์ของคณะกรรมการทั้ง 3 คน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 24/2555 พันตำรวจโทพีรพัฒน์ ศิริวรไชยกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 18/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนการรุกที่สาธารณประโยชน์ และการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 24/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 23/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 24/2557 นายชูชีพ มหโชค สำนักงาน ป.ป.ช. 25/02/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 24/2558 นายบัณฑิต ณ ลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 24/2559 นายปรีชา มากนาคา สภาเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ 18/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล รวม 15 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 24/2560 นายทวีป สุขพล จังหวัดชัยภูมิ 13/01/2560 ข้อมูลแบบแปลน แผนผัง แบบการก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างและอาคาร ของบริษัทอาเซียนโปแตซชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 25/2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19/01/2550  ระหว่างดำเนินการ  
 25/2551 นายพงศธร สิริภาณุพงศ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 29/01/2551 ร้องเรียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เปิดเผยข้อมูล ระหว่างดำเนินการ  
 25/2553 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง อบต. น้ำโมง จ. อุดรธานี 18/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 25/2554 06 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ฐิติพงศ์ก่อสร้าง โดย นางพนิดา ศรีตัมพวา เทศบาลตำบลกังแอน จังหวัดสุรินทร์ 17/01/2554 ขอเอกสารสอบราคาจ้าง/ประกวดราคาจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 30 พ.ย. 53 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 25/2555 นางจินตนา ปัญญานะ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 16/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านราย BM ๗๑๑ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๒ จากการสอบแก้สัญลักษณ์ I เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 25/2556 นายธงไชย บุญศักดิ์เลิศวิทยา สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙ 24/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 25/2557 นายจุลพงษ์ สัตย์ถาวงศ์ กรมขนส่งทหารอากาศ 27/02/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาเอกสารการว่าจ้างขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆ ด้วยวิธีจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของกรมขนส่งทหารอากาศ รวม 4 รายการ  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 25/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 27/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 25/2559 นายธนวัชร ศรีแสนยง โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง 19/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 25/2560 นายทวีป สุขพล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13/01/2560 รายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 26/2550 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 23/01/2550 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้าง และออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูลแล้ว ขอยุติ ยุติเรื่อง
 26/2551 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคาร 08/02/2551 ร้องเรียนสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคาร ระหว่างดำเนินการ  
 26/2553 นายไกรสีห์ รัตนเศียร สนง. คณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 28/01/2553 ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่มีการพิจารณาการขอกลับเข้ารับราชการของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 26/2554 01 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17/01/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 26/2555 นายถาวร เสนเนียม อัยการสูงสุด 19/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้อง รวม ๒ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 26/2556 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 26/2557 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ กรมศุลกากร 03/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 26/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 28/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 26/2559 นายศุภเดช ศักดิ์ดวง กองทัพบก 21/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ (๑) ผลสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด(๒) ยอดเงินบริจาคทั้งหมดที่บริจาคให้กองทัพบก และมูลนิธิราชภักดิ์ รายชื่อผู้บริจาค และรายการค่าใช้จ่าย ยอดเงินคงเหลือ ณ ล่าสุดทั้งของกองทัพบกและของมูลนิธิราชภักดิ์ และ (๓) งบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปในการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ รายละเอียดการว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 26/2560 ว่าที่ ร.ต. นิจศาล จันภูตระกูล สำนักเลขาธิดารนายกรัฐมนตรี 17/01/2560 ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 27/2550 นายบัญญัติ พิมพ์จักร องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา จ.กาฬสินธุ์ 22/01/2550  ระหว่างดำเนินการ  
 27/2551 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรมโยธาธิการและผังเมือง 08/02/2551 ร้องเรียนสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ระหว่างดำเนินการ  
 27/2553 นายเหม นิ่งทอง สนง. ที่ดินจังหวัดภูเก็ต 29/01/2553 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีโฉนดเลขที่ ๙๘๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 27/2554 08 นางสมคิด โชติพฤกษวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 17/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของปั๊ม ปตท. สรรพยารวมกิจทั้งหมด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 27/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 23/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 27/2556 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก จังหวัดอุดรธานี 24/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 27/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 03/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 27/2558 สิบเอก บุญเลิศ ศรีสยาม องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด จังหวัดปราจีนบุรี 28/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 27/2559 นายบัณฑิต ณ ลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 04/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนของผู้ร้องจำนวน 9 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 27/2560 นายจำลอง กุลศรี สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 17/01/2560 ร้องเรียนสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอคัดคู่มือรายการจดทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 28/2550 นายวิเศษ จร้สแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 20/01/2550  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 28/2551 นายจเด็จ ทองชมภู เทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม 27/01/2551 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม ระหว่างดำเนินการ  
 28/2553 นายทิเวช ไชยคำภา สนง. เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ จ. หนองบัวลำภู 25/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 28/2554 10 นายจุฑารมณ์ มั่งคั่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา 06/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับต้นร่างรูปแผนที่โฉนดที่ดินและรายการคำนวณ จำนวน ๙ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 28/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 23/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 28/2556 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 24/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 28/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 03/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 28/2558 นายลทธพล จารุวัฒนวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวิศึกษา 04/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 28/2559 นายพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ กองทัพบก 27/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารสำเนาเอกสารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมกิจการพลเรือนทหารบก และกรมยุทธโยธาทหารบก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเอกสารราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 28/2560 นายแสวง แอบเพ็ชร์ กับพวก จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ 16/01/2560 คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 29/2550 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างปี่ จ.สุรินทร์ 22/01/2550  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 29/2551 พ.ต.ต.ทวี ญาณโกมุท เทศบาลตำบลนครหลวง 08/02/2551 ร้องเรียนนายกเทศมนตรีตำบลนครหลวง ระหว่างดำเนินการ  
 29/2553 นายหมัด รินธิจักร์ กรมที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 29/01/2553 ขอหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 29/2554 01 นายปรีชา ทองตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 19/01/2554 ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 29/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 23/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือต่างๆ ของเลขานุการผู้ว่าฯ ที่มีถึงปลัดกรุงเทพฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 29/2556 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๕ จังหวัดหนองบัวลำภู 24/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 29/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 03/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 29/2558 นายณัฐวิทย์ พรหมบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ 03/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 29/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 20/01/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 29/2560 นางสุดใจ อ่อนภักดี สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 19/01/2560 เอกสารโครงการศึกษาความเหมะสมและออกแบบระบบนถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 30/2550 นายสมพงษ์ เกลี้ยงสะอาด เทศบาลนครสวรรค์ 26/01/2550 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้ร้องขอให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 30/2551 นส.พินิตา ปาละวงศ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย 12/02/2551 ร้องเรียนการรถไฟแห่งประเทศไทยกรณีขอข้อมูลโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างดำเนินการ  
 30/2552 นายบุญเทียม คลังวิเชียร ป.ป.ช. 29/01/2552 ขอเอกสารมอบอำนาจโอนคดีไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างดำเนินการ  
 30/2553 นายชาญยุทธ ทะกิจ เทศบาลตำบลบางเตย จ. ปทุมธานี 01/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 30/2554 06 บริษัท บาเนีย จำกัด โดย นายสุทธภา เขมพฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 20/01/2554 ขอให้อบจ.พิษณุโลกชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนนเข้าบึงราชนกฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 30/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 23/01/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 30/2556 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จังหวัดหนองบัวลำภู 24/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 30/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 03/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 30/2558 นายณัฐวิทย์ พรหมบุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ 03/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 30/2559 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 30/2560 นางสาวสุภาภรณ์ เมธีวรคุณ สำนักงาน ป.ป.ช. 18/01/2560 1.หนังสือร้องเรียนและเอกสารประกอบการร้องเรียน 2.มติที่ประชุม วันที่ 11 ตุลาคม 2559 รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 31/2550 นางนิ่ม เกลี้ยงจันทร์ จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ 26/01/2550  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 31/2551 นางจันทร์จิรา พงษ์พิริยะเดชะ ม.เทคโนโลยีฯราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช 22/01/2551 ขอทราบผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง ม.เทคโนฯราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างดำเนินการ  
 31/2552 นายปิยฉัตร สระแก้ว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาฬสินธุ์ 27/01/2552 ขอเอกสารประกาศสอบราคา หลักฐานการจัดส่งเผยแพร่ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ซื้อแบบ และบันทึกคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยเปิดทางน้ำ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 31/2553 นายบุญทรง สุวรรณฉวี สนง. วิจัยสถาบันอุดมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 20/01/2553 ขอข้อมูลวิจัยกากสารส่าเหล้าจากโรงงานกลั่นสุรา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 31/2554 08 นายพิเชฐ บุตรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม จังหวัดสุรินทร์ 21/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 31/2555 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี 17/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 31/2556 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำภู 24/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 31/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 03/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 31/2558 นายณัฐวิทย์ พรหมบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ 03/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 31/2559 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 31/2560 นางสาวสุภาภรณ์ เมธีวรคุณ สำนักงานอัยการสูงสุด 18/01/2560 สำเนาคำสั่งอัยการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้อง ตามหนังสือที่ อส 0048.1/1148 วันที่ 9 ธ.ค. 2559 รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 32/2550 นายจำรัส เหล่าแค องค์การบริหารส่วนตำบล 25/01/2550  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 32/2551 นส.พีรัมพร ผันเยื้อง คตส. 12/02/2551 ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามพรบ. ระหว่างดำเนินการ  
 32/2552 นางบุญชะดี วงศ์พนารัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 27/01/2552 ขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผ่านโฉนดที่ดินเลขที่ 10307 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 32/2553 นางอัญชลี สันหกรณ์ สนง. สรรพากร ภาค ๑ 03/02/2553 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 32/2554 01 นางสาวสุธาสิฬฬ์ ปรีชา กรมที่ดิน 20/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 32/2555 นายเจริญชัย ภุมรินทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก 20/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 32/2556 นางชไมพร สายเกษม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 24/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 32/2558 นายธีรชัย กอวรกุล กรุงเทพมหานคร 03/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 32/2559 นางชยุดา มณีวงษ์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 21/01/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 32/2560 นายมิทซึจิ โคโนชิตะ (บริษัท กรุปลีส จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20/01/2560 การคัดเลือกหลักทรัพย์ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 33/2550 นายธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 26/01/2550  ระหว่างดำเนินการ  
 33/2551 นายพรชัย ศีลกุล รร.เพชรพิทยาคมและสพท.เพชรบูรณ์ เขต1 11/02/2551 ร้องเรียน ขอคัดสำเนารายงานการสอบสวนวินัย ระหว่างดำเนินการ  
 33/2552 นายเสถียรพงศ์ ถมคำ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ. ขอนแก่น 23/01/2552 ขอสำเนาเอกสาร สปก. 4-01 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 33/2553 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 03/02/2553 ขอสำเนาการลงชื่อมาปฏิบัติราชการของ พล.ต.อ. ชาญชิต เพียรเลิศ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 33/2554 06 ร้านจงสมทรัพย์ โดย นายกุญญ์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลตำบลนาขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 20/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 33/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี 16/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 33/2556 ด.ต.วรยุทธ ทรัพย์บุญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน จำนวนหลายรายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 33/2557 นายสุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 01/03/2557  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 33/2558 นายสมยศ สินถาวร สำนักงาน ก.พ. 03/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 33/2559 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 20/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 33/2560 นายจักรกฤษณ์ เชาวน์รุ่งเมธี กรมที่ดิน 17/01/2560 ขอเอกสารการตรวจสอบการออกโฉนด 181962 ส.20974 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 34/2550 นายเศรษฐา เจียมกิจวัฒนา สำนักอัยการศาลแขวงคดีเชียงใหม่ 22/01/2550  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 34/2551 นส.กัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด ปตท. 14/02/2551 ร้องเรียน ปตท. กรณีขอเอกสารสัญญาการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติจากพม่า ระหว่างดำเนินการ  
 34/2553 นายโสภณ มูลขุนทด สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 04/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 34/2554 01 พันตำรวจเอก ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 21/01/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารเกี่ยวกับการเข้าดำเนินการกิจการร้านค้าสวัสดิการภายในอาคารโรงเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 34/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ ๑. อธิบดีกรมทางหลวง ๒. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 23/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาต บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เข้าใช้หรือครองที่ดินในเขตทางหลวงแผ่นดิน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 34/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม 29/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 34/2557 นางสาวกานต์สินี บวรพัฒน์อดิสร องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 06/03/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 34/2558 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ ธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชน 04/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 34/2559 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 18/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 35/2550 นายกมล อนุดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 03/01/2550  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 35/2551 นายบุญชู ประสิงสิต อบต.นาสีนวล จ.มุกดาหาร 12/02/2551 ร้องเรียน อบต.นาสีนวล จ.มุกดาหาร กรณีขอประกาศสอบราคา ระหว่างดำเนินการ  
 35/2552 นายทรงวุฒิ ช่วยศรีนวล อำเภอท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ 30/01/2552 ขอข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายปี 2552 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 35/2553 นายประกาศ ดำรงศรี คณะแพทย์ศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ 01/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 35/2554 01 นายกำพล จำปาพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/01/2554 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 35/2555 นายธีรพันธ์ อินต๊ะปาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวน/คำให้การ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 35/2556 ด.ต.วรยุทธ ทรัพย์บุญ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ ของหน่วยงาน จำนวนหลายรายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 35/2557 นายทิเวช ไชยคำภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 05/03/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 35/2558 ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 06/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 35/2559 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 19/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 36/2550 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 29/01/2550  ระหว่างดำเนินการ  
 36/2551 น.ส.ภาณุมาศ กิจวิทยานุกิจ บจม. กสท. โทรคมนาคม 19/02/2551 ร้องเรียน บจม. กสท. โทรคมนาคม ขอเอกสารบันทึกข้อผิดพลาดการปฏิบัติงานของพนักงาน ระหว่างดำเนินการ  
 36/2552 นายวิรัตน์ คำยา สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 05/02/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 36/2553 น.ส. ธันยาพร จิตรเกษม อบต. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 01/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 36/2554 08 นายวิรัตน์ มีทรัพย์ทอง สำนักงาน ปปช. 24/01/2554 ขอสำเนารายงานการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ปปช. ในเรื่องที่ผู้ร้องร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 36/2555 นายอำสะ หวังหลี สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา 24/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 36/2556 ด.ต.วรยุทธ ทรัพย์บุญ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน จำนวนหลายรายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 36/2557 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 06/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 36/2558 นายสุพิศ ภูนาคง โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ 03/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 36/2559 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 14/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 37/2550 นายธีรชัย กอวรกุล กรมที่ดิน 29/01/2550  ระหว่างดำเนินการ  
 37/2551 นายบุญชู ประสิงสิต อบต.เหล่าสร้างถ่อ จ.มุกดาหาร 18/02/1551 ขอเอกสารประกาศสอบราคาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ระหว่างดำเนินการ  
 37/2552 นางประไพ บรรเทา โรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร 04/02/2552 ขอสำเนาหนังสือรับรองรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 37/2553 นายณัฐพล พรมราช วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 03/12/2552 ขอสำเนาการพิจารณาความดีความชอบ งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 37/2554 01 นายทศ หมั่นตะคุ เทศบาลตำบลนกออก จังหวัดนครราชสีมา 24/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการธรรมะเพื่อประชาชน และการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลนกออก ประจำปี ๒๕๕๓ พร้อมทั้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 37/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 26/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๔ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 37/2556 นายอำพร ผ่อนผัน อำเภอพยัคฆภูมิสัย จังหวัดมหาสารคาม 18/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 37/2557 นายณัฐวิทย์ พรหมบุตร โรงเรียนบ้านวารไพรศรี จังหวัดสุรินทร์ 25/02/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 37/2558 นางพรนภัส ภูกองไชย โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ 03/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 37/2559 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 22/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนเรื่องร้องเรียน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 38/2550 นายประชิน สหัสสพาศน์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 29/01/2550  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 38/2551 นายบุญชู ประสิงสิต อบต.โพนทราย 18/02/2551 ขอเอกสารประกาศสอบราคา ระหว่างดำเนินการ  
 38/2552 นายสมเดช สุวรรณฉวี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 13/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 38/2553 ส.อ. สูงศักดิ์ พรรณขาม อำเภอส่องดาว จ. สกลนคร 03/02/2553 ขอสำเนาการสอบราคาจ้างเหมา ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 38/2554 06 บริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล โบรคเกร์ จำกัด โดยนายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 24/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบงบการเงิน ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ หมายเหตุการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่านายหน้า เงินค่าบริจาคจากธุรกิจประกันภัย ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ และใบเสร็จรับเงินค่าบริจาค เลขที่ ๒๔๗๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๙ ของกองทุนสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกให้ บจ อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จำนวนเงิน ๑๔,๐๕๑.๓๘ บาท เป็นเงินค่าบริจาค เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 38/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 26/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี จำนวน ๒ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 38/2556 ร.ท.วิชาญ ชวนรักษาสัตย์ สำนักงานแขวงการทางจังหวัดพิจิตร 26/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 38/2557 นายวานิช เวชวิริยกุล ร้องหน่วยงานหลายแห่ง 20/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 38/2558 ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 06/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 38/2559 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 15/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 39/2550 นายนิคม สุจารี เทศบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี 29/01/2550 สำเนาข้อมูลการยื่นซองสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ ระหว่างดำเนินการ  
 39/2551 นายสิงหา การุณ สภ.อ. ลาดใหญ่ จ.ชยภูมิ 18/02/2551 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หลักฐานอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกัน ระหว่างดำเนินการ  
 39/2552 จ.ส.ต.หญิง ฐิตาภรณ์ ฉายางาม กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14/02/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 39/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02/02/2553 ขอสำเนารายงานการประชุม, การประเมินผลการปฏิบัติงาน และคำสั่งของมหาวิทยาลัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 39/2554 01 พันโทแพทย์หญิง กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ธนาคารแห่งประเทศไทย 20/01/2554 ขอสำเนาเอกสารมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 53 24 ส.ค. 53๓ และ 1 ธ.ค. 53 และอัตราส่วนต่างดอกเบื้ยสุทธิของธนาคารต่างๆ โดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 39/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สำนักทะเบียนกลาง 26/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 39/2558 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ 03/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 39/2559 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 21/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 40/2550 นางม่วย ปิยะสกุลแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จ.นครปฐม 05/02/2550 สำเนาสำนวนการสอบสวนคณะผู้บริหาร อบต.ดอนยายหอม ขอยุติ ยุติเรื่อง
 40/2551 นางหนูกลิ่น ชาลี อบต.สวนกล้วย จ.ศรีษะเกษ ../02/2551 ขอฎีกาเบิกจ่ายเงินถมที่สนามกีฬา ระหว่างดำเนินการ  
 40/2552 นายปิยพรรณ จันทวงค์ เทศบาลตำบลดอนตาล 11/02/2552 ขอเอกสารการสอบราคาจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 40/2553 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย 08/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของอุทยานฯ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 40/2554 06 บริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล โบรคเกร์ จำกัด โดยนายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24/01/2554 ขอสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริจาค เลขที่ ๒๔๗๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๙ ของกองทุนสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ออกให้ บจ อวีว่า ประกันภัย (ไทย) เป็นเงินค่าบริจาค และจดหมายนำส่งเช็คของ บจ อวีว่า ประกันภัย (ไทย) ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 40/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ จังหวัดพิษณุโลก 25/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๕ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 40/2556 นายอำพร ผ่อนผัน เทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 18/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 40/2557 นายสมศรี พูลทอง เทศบาลตำบลหนองผือ จังหวัดอุบลราชธานี 20/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 40/2558 นายธีรชัย กอวรกุล กรุงเทพมหานคร 11/02/2558 ขอใช้สิทธิ ม.33 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 41/2550 นายวิพัฒน์ ไชยโกฏิ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำโดมน้อย จ.อุบลราชธานี 05/02/2550 สำเนาเอกสารจำนวน 54 รายการ เช่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดกลาง พร้อมแปลนและสัญญาจ้าง ฯลฯ ขอยุติ ยุติเรื่อง
 41/2551 นายบัญญัติ พิมพ์จักร์ อบต.หัวงัว จ.กาฬสินธ์ 25/02/2551 ขอประกาศสอบราคา ระหว่างดำเนินการ  
 41/2552 พ.ต.อ. ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 12/02/2552 ขอเอกสารแจ้งผลการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ  
 41/2553 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 08/02/2553 ขอสำเนาใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 41/2554 06 บริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล โบรคเกอร์ จำกัด โดยนายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 24/01/2554 ขอสำเนา บันทึกการลงโทษ บจ เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 41/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ จังหวัดอุดรธานี 10/01/2555 ได้รับข้อมูลไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 41/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน จังหวัดมหาสารคาม 18/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 41/2557 นายโอรส วงศ์ถิรวรรธน์ อำเภอแม่ระมาด 24/03/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชี่อผู้ขอเลขที่บ้านเลขที่ 211/3 หมู่ที่ 2 ตำบล/อำเภอ แม่ระมาด จังหวัดตาก โดยขอคัดเอกสารคำขอเลขที่บ้าน จำนวน 1 ฉบับ เพื่อการบังคับคดี รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 41/2558 นายวิละ อุดม ธนาคารแห่งประเทศไทย 17/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 41/2559 นายวิละ อุดม ๑๑๑๑ (ทำเนียบรัฐบาล) 27/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเอกสารเรื่องร้องเรียน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 42/2550 นายวีรเดช ทองแท้ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ 07/02/2550 สำเนาการประกาศสอบราคาโครงการของ อบต.วัดไทรย์ ขอยุติ ยุติเรื่อง
 42/2551 นายบรรจง ยนต์ดัน อบต. โคกเครือ จง กาฬสิทธุ์ 25/02/2551 ขอให้นำคดีเข้าระเบียบวาระการประชุม ระหว่างดำเนินการ  
 42/2553 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ สวนสัตว์เชียงใหม่ 28/01/2553 ขอสำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของสวนสัตว์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 42/2554 06 บริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล โบรคเกอร์ จำกัด โดยนายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 24/01/2554 ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๒๔๗๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๙ ของบริษัท อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จำกัด ออกโดยกองทุนสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 42/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหวาย จังหวัดอุดรธานี 27/01/2555 ได้รับข้อมูลไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 42/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม 18/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 42/2557 นางปรียานุช หลั่งสิโย และนายสาธิต ดิษเจริญ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ(ตาก) 25/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 42/2558 นายสถิตย์ ม่วงทอง เทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 16/02/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 42/2559 นายวิละ อุดม คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 27/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับค่าบริการในบิลเก็บค่าไฟ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 43/2550 ร.ต.อ.ญ.วิภาดา มาตแย้ม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนแห่งชาติ 01/02/2550 สำเนาเอกสารบันทึกผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยไม่ร้ายแรง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 43/2551 นายภิญโญ ตั้งมั่น อบต.วัดไทรย์ จงนครสวรรค์ 29/02/2551 ขอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 43/2552 นางกาญจนา สุรวิทย์ อบต. ขนุน จ. ศรีสะเกษ 16/02/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 43/2553 นายสมนิตย์ ทองลิ่ม ม. ศิลปากร 05/02/2553 ขอสำเนารายชื่อคณะกรรมการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการที่เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 43/2554 06 บริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล โบรคเกอร์ จำกัด โดยนายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 24/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับ ๑. การแจ้งงานเพื่อขอเอาประกันวินาศภัย ๒. สำเนากรมธรรม์ ๓. สำเนาการรับเอกสารกรมธรรม์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีและใบแจ้งหนี้ ๔. เอกสารการชำระเงินตามกรมธรรม์ ๕. ชื่อและสกุล พร้อมที่อยู่ของผู้แจ้งงาน ผู้รับกรมธรรม์ และผู้ชำระเงิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 43/2555 นายสุธา สิงห์โตทอง เทศบาลเมืองชลบุรี 01/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ พร้อมรายละเอียดสำเนาฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 43/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ จังหวัดมหาสารคาม 18/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 43/2557 นายพยนต์ ชาวตุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนองบัวลำภู เขต2 28/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 43/2558 นางปิ่นแก้ว เหิมขุนทด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน 16/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 43/2559 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดอุดรธานี 27/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 44/2550 นายธีรชัย กอวรกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย 09/02/2550 สำเนาเอกสารดังรายการที่แนบท้ายมา ขอยุติ ยุติเรื่อง
 44/2551 นายสุทธภา เจนพฤษ์ ร้องเรียน สนง. เทศบาลเมือง จงกาณจนบุรี 25/02/2551 ร้องเรียน สนง. เทศบาลเมือง จงกาณจนบุรี ระหว่างดำเนินการ  
 44/2552 นายยงยุทธ ศักดิ์ชัยพานิชกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 17/02/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการสอบ ระหว่างดำเนินการ  
 44/2553 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ เทศบาลนครเชียงใหม่ 05/02/2553 ขอสำเนาใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบริเวณรอบตลาดไนท์บาซาร์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 44/2554 08 ดาบตำรวจ ธนกร ศรีจันทร์ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๒ จังหวัดชลบุรี 26/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 44/2555 นายอังกฤษฎา ราวินิช องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู 31/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบลประจำปี ๒๕๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 44/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม 18/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 44/2557 นายยรรยงค์ พละสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนองบัวลำภู เขต2 28/03/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 44/2558 นายพิชัย ยุภาคณิต องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 16/02/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 44/2559 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดอุดรธานี 27/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 45/2550 นางคำผิว ฤทธาภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จ.ศรีสะเกษ 07/02/2550 สำเนาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต"บ้านหนองไฮ - บ้านนาโนน" ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 45/2551 นายโสภณ ทิย์มนตรี องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้  ขอระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เติมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินมาใช้ใบเสร็จรับเงิน ระหว่างดำเนินการ  
 45/2552 นายปิยฉัตร สระแก้ว อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 18/02/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 45/2553 นายอุดม คุณชมภู สนง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 02/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือก ผอ. สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ภาค ก. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 45/2554 08 นายประมุท สูตะบุตร กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 24/01/2554 ขอเอกสารที่แสดงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยออยส์ จำกัด(มหาชน) ที่แต่งตั้งนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ เอกสารคำสั่งบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่นายสุพลฯ ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 45/2555 นางสิริพร มงคลกำธร โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ 01/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (ต.ค. ๕๔)  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 45/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน จังหวัดกาฬสินธุ์ 14/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 45/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 27/03/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 45/2558 นายสงกรานต์ หาญสงคราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน 16/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 45/2559 นายวิละ อุดม บริษัทไปรษณีย์ไทย สาขาตลิ่งชัน 27/01/2559  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 46/2550 นายสมปอง ภู่มุสิก สำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 14/02/2550 รายละเอียดข้อเท็จจริงต่าง ๆเกี่ยวกับการให้บริการวิทยุสื่อสารในรถสาธารณะ TAXI จากสนง. กทช. ขอยุติ ยุติเรื่อง
 46/2551 นายชัชวาล พันชมภู อบต. บางระจัน จ.สิงห์บุรี 06/03/2551 ขอผลการประเมินบุคคล ระหว่างดำเนินการ  
 46/2552 นางเฉลิมศรี ฤทธาภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19/02/2552 ขอเอกสารรายงานการประชุม รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 46/2553 นายพรหมลิขิต ภวภูตานนท์ สนง. เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 18/01/2553 ขอสำเนาบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 46/2554 06 บริษัท บาเนีย จำกัด โดย นายสุทธภา เขมพฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 26/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนนทางเข้าบึงราชนก ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 46/2555 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 31/01/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 46/2556 นายอำพร ผ่อนผัน เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ 14/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 46/2558 นายชุมพร จันทร์รัตนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 46/2559 นายไผท สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 27/01/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 47/2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพนพรัตน์แทรกเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแตง จ.กาฬสินธุ์ 15/02/2550 สำเนาสัญญาจ้างและแบบแปลน จำนวน 3 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 47/2551 นายบุญลือ ปิยะสกุลแก้ว อบต. คอนบายหอม จ.นครปฐม 06/03/2551 ขอเอกสารโครงการก่อสร้างถนน.จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 47/2552 นางอรวรรณ เซลี่ และนางสาวพัดชา ตันติเวชวรลักษ์ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 23/02/2552 ขอเอกสารงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 47/2553 น.ส. ศุภรำไพ หาญทวีพาณิชย์ กรมศุลกากร 10/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้น เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 47/2554 01 นางสาวฉวีวรรณ โสภาจารีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/01/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 47/2555 นายบัญญัติ พิมพจักร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ จังหวัดกาฬสินธุ์ 02/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 47/2556 นายอำพร ผ่อนผัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 14/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 47/2557 นายภาณุพงศ์ จำปาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว 31/03/2557 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน 5 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 47/2558 นางบังอร พรอันแสง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 16/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 47/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ 01/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารสำเนาหนังสือ สน. สำราญราษฎร์ที่ส่งเรื่องที่ผู้ร้องร้องทุกข์กล่าวโทษ นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ กับพวก ฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่มิชอบและหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 48/2550 นายสมบัติ จันทรประทักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จ.มหาสารคาม 14/02/2550 สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณปี 2550 ขอยุติ ยุติเรื่อง
 48/2551 นางรุ่งฤดี ห่อนาค สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 11/03/2551 ขอทราบข้อมูลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา กรุงเมพมหานคร ระหว่างดำเนินการ  
 48/2552 นายบัญญัติ พิมพจักร์ อบจ. กาฬสินธุ์ 25/02/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 48/2553 นายรังสรรค์ พลนิกรกิจ รร. นายเรืออากาศ 11/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 48/2554 01 นายวิชัย ธรรมวิจิตรเดช ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 26/01/2554 ขอสำเนาเอกสารประกอบการประชุม กรณีย้ายผู้ร้องไปสังกัดส่วนราชการประจำจังหวัด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 48/2555 นายบัญญัติ พิมพจักร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 02/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 48/2556 นายสุนันท์ ช่อทับทิม อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 27/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 48/2558 นายไพ อินทจันทร์ จังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์ดำรงธรรม) 16/02/2558 หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 48/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ 01/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารสำเนาหนังสือสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ที่ส่งเรื่องที่ผู้ร้องร้องทุกข์กล่าวโทษ นายพิชัย ไชยพจน์พานิช กับพวก ฐานความผิดร่วมกันแทนกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 49/2550 นายจิตติภักดิ์ อังคประเสริฐกุล กับพวก สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 15/02/2550 เกณฑ์การตัดสิน เกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกบุคคล ,คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯลฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 49/2551 นางปราณี ประสบพิชัย ร.ร. เทศบาลวัดภูผาภิบุข จ.พัทลุง 10/03/2551 ขอความเป็นธรรม, ขอเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างดำเนินการ  
 49/2552 นายจีระพงษ์ ถนอมดำรงศักดิ์ กองทุนหมู่บ้านบ้านศาลาหนองขอน จ. นครราชสีมา 19/02/2552 ขอเอกสารรายงานการประชุม และการแต่งตั้งคณะกรรมการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 49/2553 นายวิรัตน์ มีทรัพย์ทอง อบต. แม่น้ำคู้ จ.ระยอง 05/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 49/2554 08 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 26/01/2554 ขอสำเนาใบเสร็จการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ ทุกชนิดและทุกครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. ๕๒ - ก.ย. ๕๓ และใบเสร็จหรือสัญญาซื้อ-ขาย ยางพาราทุกชนิดและทุกครั้งซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ ม.ค. ๕๒ - ก.ย. ๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 49/2555 นายนิพนธ์ ขุนภักดี สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ขอนแก่น 08/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกข้อความประวัติท่านขุนภักดีและภาพกิจกรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 49/2556 นางสาวมนรวี อำพลพิทยานันท์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 30/01/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 49/2557 นายจรัล แดงสุวรรณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ 31/03/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาเอกสารสัญญาซื้อที่ดิน เพื่อสร้างสนามกีฬาและนันทนาการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 49/2558 นายอัษฎา ชัยนาม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 49/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ 01/02/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 50/2550 นายยศพัทธ์ ศิริสราญลักษณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 14/02/2550 ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการผู้ตรวจอ่านผลงานแต่ละท่าน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 50/2551 นายพิเชษฐ์ นิ่มตระกูล สภ.อ. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปารการ 11/03/2551 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยช้อมูล สำนวนการสอบสวนคดีอาญา ระหว่างดำเนินการ  
 50/2552 นางณัฐรวี จันเครือดี อบต. บ่อภาค จ. พิษณุโลก 23/02/2552 ขอเอกสารการเบิกจ่ายทุนการศึกษา ระหว่างดำเนินการ  
 50/2553 นายวีระพงษ์ ดวงธนะวงค์ กองทุนหมู่บ้านหนองไฮ จ. อำนาจเจริญ 09/02/2553 ขอสำเนารายการบัญชี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 50/2554 01 จ.ส.อ. กฤษดา แก้วประพาฬ เลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. 31/01/2554 ขอคัดสำเนาเอกสารรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ ปปช. ที่พิจารณาคำร้องฯ พร้อมรายงานความเห็นในการประชุม เพื่อมีมติตามหนังสือสำนักงาน ปปช.(ลับ) ที่ ปช 0012/1378 ลง 11 ต.ค. 53 พร้อมหนังสือคำชี้แจงของกระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการกองทัพไทย ในการดำเนินการฯ และการอนุมัติคำสั่งฯ ต่อคณะกรรมการ ปปช. รวมทั้งสิ้น 4 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 50/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 13/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอมรทัต พิจิตรคดีพล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 50/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จังหวัดมหาสารคาม 18/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 50/2558 นายสมภพ รัตนวลี กระทรวงการคลัง 17/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 50/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ 01/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารสำเนาหนังสือสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ที่ส่งเรื่องที่ผู้ร้องร้องทุกข์กล่าวโทษ นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ กับพวก ความผิดฐานกระทำการเป็นซ่องโจร โดยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 51/2550 ผช.ศจ.ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16/02/2550 ขอตรวจดูสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 51/2551 นางศุภรดา สิทธิฉัตร เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ จ. ศรีษะเกษ 10/03/2551 ขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 51/2552 นางวิจิตรา บุญกาญจน์ อบต. โคกสว่าง จ. ร้อยเอ็ด 02/03/2552 ขอเอกสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 51/2553 นายประวิทย์ กิติเรียงลาภ อบต. บางระจัน จ. สิงห์บุรี 12/02/2553 ขอให้เปิดเผยสำเนาคำสั่งให้ครบถ้วน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 51/2554 01 จ.ส.อ. กฤษดา แก้วประพาฬ เลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. 31/01/2554 ขอคัดสำเนาเอกสารรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ ปปช. ที่พิจารณาคำร้องฯ พร้อมรายงานความเห็นในการประชุม เพื่อมีมติตามหนังสือสำนักงาน ปปช. (ลับ) ที่ ปช 0008/0916 ลง 18 ก.ย. 50 พร้อมหนังสือชี้แจงของสำนักงานศาลปกครอง ในการใช้ดุลยพินิจของตุลาการศาลปกครองสูงสุดต่อคณะกรรมการ ปปช. รวมทั้งสิ้น 3 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 51/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 13/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอมรทัต พิจิตรคดีพล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 51/2556 นางปิ่นทอง ฮ่อธิวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ 29/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 51/2558 นายฐิติพงศ์ มงคลเกษม คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 51/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ 01/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารสำเนาหนังสือสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ที่ส่งเรื่องที่ผู้ร้องร้องทุกข์กล่าวโทษ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับพวก ฐานเป็นซ่องโจร โดยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 52/2550 นายยศพัทธ์ ศิริสราญลักษณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 14/02/2550 ขอทราบผลคะแนนการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 52/2551 นายสมชาย ศรีแก้ว กับพวก อบต.ขาเฒ่าพัฒนา จ.มหาสารคาม 10/03/2551 เอกสารกู้ยืมเงินโครงการ ศก. ชุมนุม ระหว่างดำเนินการ  
 52/2552 พ.ต.อ. ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ร.ร. นายร้อยตำรวจ 03/03/2552 ขอเอกสาร รายงานการเดินทาง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 52/2553 น.ส. สุภาพร เฮงสวัสดิ์ อบต. หนองแวง, อบต. สระแก, เทศบาลตำบลคูเมือง และเทศบาลตำบลอิสาณ จ. บุรีรัมย์ 12/02/2553 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวการประกาศสอบราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 52/2554 08 นายประมุท สูตะบุตร ศาลปกครองสูงสุด 27/01/2554 ขอสำเนาระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยผู้เชียวชาญและผู้ชำนาญการของสำนักงานศาลปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ 104-5/2553 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 53 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 52/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 13/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายสมบัติฯ นายดนัยฯ นายชุมพลฯ นายธิติธัญฯ นายสมชัยฯ นายวันชัยฯ นายเสวกฯ และนายกิตินันท์ฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 52/2556 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 26/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 52/2558 นายจำรัส มัฆนาโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 20/02/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 52/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 01/02/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 53/2550 นางอำนวย ทรวดทรง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 21/02/2550 ขอคัดสำเนาเอกสารจากการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วม เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 53/2551 นายบุญชู ประสิงสิต ปลัดจังหวัดมุกดาหาร 12/03/2551 ร้องเรียนปลัดจังหวัดมุกดาหารกรณีงบอุทกภัย,ภัยแล้งปี 2551 ระหว่างดำเนินการ  
 53/2552 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน อบต. โนนแหลมทอง จ. กาฬสินธุ์ 02/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 53/2553 นางธัญยรัตน์ พัฒนพันธ์ สนง. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี 16/02/2553 ขอสำเนาเอกสารโฉนดที่ดินแปลงที่ ๗/๗๕ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 53/2554 01 ร้อยโทหญิง พรพิมล ยังประภากร โรงพยาบาลราชวิถี 28/01/2554 ขอเอกสารเพื่อประกอบการยื่นคำอุทธรณ์ร้องทุกข์ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนด จำนวน 8 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 53/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 13/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้นายโมเฮนยิตซิงห์ฯ รื้อถอนอาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 53/2556 ว่าที่ ร.ต. นิจศาล จันภูตระกูล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 04/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการของเลขาธิการนายกรัญมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออุทธรณ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 53/2557 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบิรหารส่วนตำบลปลาปาก 17/04/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 53/2558 นายสนิท เกตุแก้ว สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 53/2559 นายอาทิตย์ ดำสมอ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดระนอง 29/01/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 54/2550 ผช.ศจ.ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20/02/2550 ขอตรวจดูสำนวนการสอบวนข้อเท็จจริง พร้อมให้รับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 54/2551 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ อบต.นิคมพัฒนา จ.หนองบัวลำภู 13/03/2551 ร้องเรียนอบต.นิคมพัฒนา จ.หนองบัวลำภู กรณีประกาศสอบราคา ระหว่างดำเนินการ  
 54/2552 นายอดิศักดิ์ ชอพัฒน์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 26/02/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 54/2553 นายภูมิมเรศ เชิกรัมย์ อบต. ปังกู จ. บุรีรัมย์ 16/02/2553 ขอสำเนาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 54/2554 08 นายประมุท สูตะบุตร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 26/01/2554 ขอเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 13 และมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวทั้งสองคณะ 3. หนังสือหรือรายงานที่ประธานคณะกรรมการหรือคณะกรรมการแต่ละคณะดังกล่าว เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 4. แบบของหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ อสมท. กำหนด 5. สำเนาหนังสือของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด นำส่งหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบที่ อสมท. กำหนดต่อ อสมท. และสำเนาหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว 6. หนังสือโต้ตอบระหว่าง อสมท. กับ บริษัทบางกอกฯ กรณี บริษัทบางกอกฯ ย้ายสถานีออกอากาศและสถานีรับส่งจากหนองแขมไปยังสถานที่อื่นๆ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 54/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 13/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของสำนักงานเขตฯ จำนวน ๖ รายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 54/2556 นางสาวเขมนันท์ ขวัญแก้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 31/01/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึก ช.ร.บ. ของหมู่ที่ ๗ ต.พังลา ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 54/2557 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 17/04/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 54/2558 นายณัฐวิทย์ พรหมบุตร โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 18/02/2558  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 54/2559 นายสดายุ หุตะสุรเชษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 03/02/2559 ขอสำเนาหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๐๐๑๗.๓/๑๕๖๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 55/2550 นายณณัฐ ลีลาภัทรี สำนักงานเขตวัฒนา จ.กรุงเทพ 20/02/2550 ขอตรวจสอบเอกสารการขอใบอนุญาต ของบริษัท ลิฟวิ่ง แอสเซ็ท จำกัด เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 55/2551 น.ส.กัลยา พุทธนา อบต.มาบแค จ.นครปฐม 17/03/2551 ขอเอกสารประเมิณผลการปฏิบัติงานและพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน ระหว่างดำเนินการ  
 55/2552 นายสุทธภา เขมพฤทธิ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 02/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหาย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 55/2553 นายประภาส รัศมี การรถไฟแห่งประเทศไทย 16/02/2553 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 55/2554 08 นายวินิต กองบุญเทียม เทศบาลตำบลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 01/02/2554 ขอดูและขอถ่ายสำเนาเอกสารในการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ เจ ชี บี ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 โดยขอดูเอกสารตัวจริงและขอถ่ายสำเนาเฉพาะส่วนคือ 1. สัญญาซื้อขายและฎีกาการจ่ายเงิน 2. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนที่บริษัท บางกอกมอเตอร์ เวอคส์ จำกัด ที่เป็นตัวแทนจำหน่วยรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อโคมัสสุแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ที่มอบให้ หจก. ฮง เซอร์วิส แอนด์ พาร์ท และ หจก. ซี.อาร์. ออยล์ แอนด์ พร์าทส์ มายื่นซองประกวดราคา ในการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังกับเทศบาลตำบลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 55/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 13/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ทุกคน ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 55/2556 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ กรมป่าไม้ 06/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแฟ้มประวัติป่าสงวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 55/2557 นายบุญชู ประสังสิต เทศบาลตำบลหนองพอก 17/04/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 55/2558 นายสมบูรณ์ สิ่งกิ่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 19/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 55/2559 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 29/01/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 56/2550 นายพินิจ วุฒิ สภต.พระอินทร์ราชา จ.สุราษฏร์ธานี 08/02/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการกล่าวหาที่มีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 56/2551 น.ส.ภานุมาศ กิจวิทยานุกิจ บมจ.กสท โทรคมนาคม 17/03/2551 ขอใช้สิทธิร้องเรียนตาม มาตรา 33 กรณีขอสถิติวันลาพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2540-2550 ระหว่างดำเนินการ  
 56/2552 พ.ต.อ. ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ร.ร. นายร้อยตำรวจ 03/03/2552 ขอเอกสาร รายงานผลการดำเนินการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 56/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12/02/2553 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 56/2554 08 นายจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนฝูงบิน 207 จ.ตราด 28/01/2554 ขอสำเนาพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพอากาศในท้องที่อำเภอเมืองตราด จ.ตราด พ.ศ.2522 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 56/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 13/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายสมบัติฯ นายดนัยฯ นายชุมพลฯ นายธิติธัญฯ นายสมชัยฯ นายวันชัยฯ นายเสวกฯ และนายกิตินันท์ฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 56/2556 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 04/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 56/2557 นายทวี ชอบชื่นชม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จังหวัดชลบุรี 21/04/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 56/2558 นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ 20/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 56/2559 นายวัชรากร เสรีกุล สำนักงาน ก.ค.ศ. 20/01/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 57/2550 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ กองบัญชาการศึกษา 23/02/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าสำเนาเอกสาร เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 57/2551 นายสิงคม พรหมมี สำนักพระราชวัง 19/03/2551 ขอยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล ระหว่างดำเนินการ  
 57/2552 พ.ต.อ. ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ร.ร. นายร้อยตำรวจ 03/03/2552 ขอเอกสาร รายงานผลการดำเนินการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 57/2553 นายธนกฤต พิศชวนชม อบต. โพนเมืองน้อย จ. อำนาจเจริญ 09/02/2553 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 57/2554 01 นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 03/02/2554 ขอสำเนาเอกสารตามที่ได้รับแจ้งจากผลการพิจารณาวินิจฉัยมีความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 57/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 13/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของสำนักงานเขตฯ ที่มีถึงปลัดฯ และ/หรือผู้ว่าฯ และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ต่อคดีอาคารรายนายสิดปารายฯ และคดีอาคารเลขที่ ๑๒๓/๒๗ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 57/2556 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนจำปา จังหวัดอุดรธานี 04/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 57/2557 จ.ส.อ.กฤษฎา แก้วประพาฬ สำนักงาน ป.ป.ช. 18/04/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 57/2558 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ อธิบดีกรมป่าไม้และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 19/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 57/2559 นายวิทยา พิพิธทรัพย์ สถาบันจิตวิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 05/02/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 58/2550 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ กองบัญชาการศึกษา 23/02/2550  ระหว่างดำเนินการ  
 58/2551 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 14/03/2551 ขอส่งเรื่องร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 58/2552 พ.ต.อ. ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ร.ร. นายร้อยตำรวจ 03/03/2552 ขอเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 58/2553 นายนิพนธ์ ขุนภักดี โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ 19/02/2553 ขอสำเนาผลการตรวจวินิจฉัยอาการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 58/2554 01 นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 03/02/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 58/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 13/02/2555 ขอสำเนาหนังสือที่นางปิยะภรณ์ฯ ประสานปลัดกรุงเทพฯ ให้ปลัดแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ และหนังสือของปลัดกรุงเทพฯ ที่มีถึงผู้ว่าฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 58/2556 รศ.ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 07/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ผู้ร้องถูกร้องเรียน เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 58/2557 นายสุทธิเวช เกยุราพันธุ์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 2 25/04/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 58/2558 นายบัณฑิตย์ พุ่มทิพย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 19/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 58/2559 นายสังวาลย์ งามแก้ว โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร 04/02/2559  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 59/2550 นางจันทร์จิรา พงษ์พิริยะเดชะ อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา 20/02/2550 ผลการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 59/2551 นายวิชัย ธรรมวิจิตรเดช อบจ.หนองบุวลำภู 20/03/2551 ร้องเรียนอบจ.หนองบัวลำภู กรณีขอเอกสารการสอบข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 59/2552 นายวรวิทย์ ตั้งกิจเจริญพงษ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 03/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 59/2553 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง อบต. หนองบัวบาน จ. อุดรธานี 18/02/2553 ขอสำเนาโครงการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 59/2554 01 นายวิเชียร จันทฤก (นายก อบต. บางเคียน) อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 27/01/2554 ขอถ่ายสำเนาเอกสารการแจ้งความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๓ เฉพาะของหมู่ที่ ๙ บ้านวังคลัก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 59/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 13/02/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 59/2556 นายนาวี นาคนาวา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 06/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 59/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 28/04/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 59/2558 นายบัณฑิตย์ พุ่มทิพย์ สำนักงาน ป.ป.ช. 19/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 59/2559 นายสิทธิชัย คุณมาศ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุบลราชธานี จำกัด 04/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเ้กี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 60/2550 นายสุรทัศน์ ห์ลีละเมียร สำนักงานศาลยุติธรรม 23/02/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ  
 60/2551 น.ส.ปัญญา บุญมาวงศ์ อบต.สังเม็ก,อบต.โนนสำราญ,อบต.สวนกล้วย จ.ศรีษะเกศ 21/03/2551 ร้องเรียนอบต.สังเม็ก,อบต.โนนสำราญ,อบต.สวนกล้วย จ.ศรีษะเกศ กรณีขอเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 60/2552 นายชันชัย แสนใจอิ อบต. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 27/02/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 60/2553 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง อบต. หนองบัวบาน จ. อุดรธานี 18/02/2553 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 60/2554 01 นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา 01/02/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 60/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ กรมการค้าภายใน 02/02/2555 ขอทราบความหมายสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 60/2556 นางสาวแสงเดือน พัสถาน โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 05/02/2556 ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ตรงตามที่ขอ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 60/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพ 28/04/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 60/2559 นายอาทร โยธา เทศบาลตำบลประตูป่า จังหวัดลำพูน 02/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการกำจัดวัชพืชในลำเหมืองและโครงการจัดซื้อปฏิทินปี 2559 สมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการของผู้บริหาร การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน และการสอบสวน รวม 6 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 61/2550 นายประเสริฐ เหล่าโสภาพันธ์ สถานีตำรวจสำราญราษฎร์ 26/02/2550 การขอคัดสำเนาคำให้การของตนเอง เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 61/2551 นายถวิล จันทสุนีย์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 20/03/2551 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา ระหว่างดำเนินการ  
 61/2552 นายประเทือง แซ่เอี้ย สถาบันราชประชาสมาสัย 09/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 61/2553 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง อบต. โคกใหญ่ จ. หนองบัวลำภู 18/02/2553 ขอสำเนาเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 61/2554 01 นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 01/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 61/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จังหวัดปราจีนบุรี 02/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานีน้ำมัน ป.ต.ท. และสถานีแก๊ส NGV พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 61/2556 นายเอกราช คูวัฒนวณิช สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง 08/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 61/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานกฎหมายและคดี 28/04/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 61/2559 นายชินภัทร ภูมิรัตน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29/01/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 62/2550 ร.ต.ท. อาคม คำโสภา กับพวก เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 19/02/2550 การสอบราคาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 62/2551 นายชาญณรงค์ จันนะชัย อบต.น้ำแก่น จ.น่าน 24/03/2551 ร้องเรียน อบต.น้ำแก่น จ.น่าน กรณีขอแบบแปลน,ใบประมาณการโครงการก่อสร้างทำนบ ระหว่างดำเนินการ  
 62/2552 นายรัชพล จาบทอง สาธารณสุขอำเภอไพศาลี จ. นครสวรรค์ 05/03/2552 ขอเอกสาร ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 62/2553 น.ส. มะลิ ภู่สันติสัมพันธ์ สนง. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 22/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 62/2554 08 ร.ต.อ.พิภพ เจริญกิจ ผกก.สน.พหลโยธิน 03/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนขอความเป็นธรรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 62/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 02/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาบันทึกหรือรายงานการเดินสำรวจที่ดินก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ สำเนาระวางเขตอุทยานฯ และสำเนาการกำหนดจุดที่ตั้ง จัดทำแผนผัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ รายการ เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 62/2556 นายศักดิ์ประสงค์ เรืองชัย สำนักงานเทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 08/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 62/2557 นายสิดปาราย อาอูวารี สำนักงานกฎหมายและคดี 28/04/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอคัดถ่ายการรายงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่สอบสวนกรณีค้นหาหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อยเลขที่ กท 5803/6192 ลงวันที่ 6 กันยายน 2548 รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 62/2559 นายชูวิทย์ รักสิทธิธรรม สำนักงานประกันสังคม 09/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 63/2550 นาย ธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 28/02/2550 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการให้เช่าที่ราชพัสดุบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 63/2551 น.ส.เพชรินทร์ ลักษณะเพชร อบต.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 24/03/2551 ร้แงเรียน อบต.บางระจัน จ.สิงห์บุรี กรณีขอเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างดำเนินการ  
 63/2552 นายวันชัย เวียงวงษ์ และพวก เทศบาลตำบลคูหา จ.หนองบัวลำภู 10/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 63/2553 นายวิเชียร วงศ์ก้อม สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17/02/2553 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 63/2554 01 นายพยงค์ เกตุกำพล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 04/02/2554 ขอสำเนารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง สำเนารายงานการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบวินัย สำเนาการพิจารณาโทษทางวินัยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่มีต่อผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 63/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 02/02/2555 ขอทราบความหมายศัพท์และลักษณะสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 63/2556 รศ. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 04/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 63/2557 จ.ส.อ.กฤษดา แก้วประพาฬ โรงเรียนเตรียมทหาร 01/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 63/2558 นายสุรพล ทับทิมทิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 24/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 63/2559 นายไพโรจน์ ส่งเสริมกิจเจริญ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 04/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบไม้ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 64/2550 นายบุญธรรม สีรุ้ง กับพวก องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จ.เพชรบุรี 27/02/2550 ขอสำเนาการเบิกจ่ายเรื่องการจัดทัศนศึกษาดูงานภาคของ อบต.โรงเข้ เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 64/2551 นายวิทสวัฒน์ แข็งแรง อบต.นาสีนวล จ.มุกดาหาร 18/03/2551 ร้องเรียน อบต.นาสีนวล จ.มุกดาหาร ระหว่างดำเนินการ  
 64/2552 น.ส. นรวลัย ขุนไกร กกต. ประจำ กรุงเทพมหานคร 12/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้น เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 64/2553 นายสิดปาราย อาฮูวารี สนง. เขตบางกอกน้อย 12/02/2553 ขอสำเนาหนังสือ เลขที่ กท ๕๘๐๓/๑๐๐๐๙ ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๔๙ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 64/2554 06 หจก. อี เซ่ง ฮง มุกดาหาร โดย นายบุญชู ประสังสิต เทศบาลตำบลร่มเกล้า จังหวัดมุกดาหาร 02/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 64/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง จังหวัดหนองคาย 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 64/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 11/02/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 64/2557 นางศรัยวัณณ์ ประดับสุข สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายวินัย 01/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 64/2559 สิบเอก สูงศักดิ์ พรรณขาม เทศบาลตำบลวัฒนา จังหวัดสกลนคร 02/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 65/2550 พ.ต.อ.สุรพล โคจรสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย 26/02/2550 ขอข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุกรณีคัดค้านแนวเขตรังวัด ระหว่างดำเนินการ  
 65/2551 นายบรรเจิด แสงจันทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 31/03/2551 ร้องเรียน ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ระหว่างดำเนินการ  
 65/2552 นางสมพร คงทิม กรมที่ดินจังหวัดสงขลา 12/03/2552 ขอเอกสารการเพิกถอนโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๘๐๐ เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 65/2553 นายธนกฤต พิศชวนชม อบต. หนองมะแซว จ. อำนาจเจริญ 09/02/2553 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 65/2554 06 ร้านฐิติศักดิ์ โดย นายถาวร เพิ่มศรี องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 05/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคา หลักฐานการเผยแพร่ประกาศ และบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านฮองฮี หมู่ที่ ๑๓ และบ้านหัวงัว หมู่ที่ ๗ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 65/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน จังหวัดขอนแก่น 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 65/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 11/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 65/2557 นายวิโชค วิภูษิตวรกุล มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 06/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 65/2559 นางพรรณทิพา ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกำแพงเพ็ชร 08/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 66/2550 นายประชิน สหัสสพาศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 27/02/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 66/2551 นายวานิช เวชวิริยะกุล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 31/03/2551 ขอให้ กฟภ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ โดยขอเอกสารการดำเนินการของกฟภ.ในการจัดเก็บค่าไฟ ระหว่างดำเนินการ  
 66/2552 พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ โมรานนท์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 16/03/2552 ขอรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 66/2553 นายธนกฤต พิศชวนชม เทศบาลตำบลไก่คำ จ. อำนาจเจริญ 09/02/2553 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 66/2554 01 นายสนธิ บุตรสุทธิวงศ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 03/02/2554 ขอทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการการพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกนิติกรรมและสัญญา เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 66/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 66/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 11/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 66/2557 นายบัญชา กอสนาน กรมศุลกากร 08/05/2557  ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 66/2558 นางลักษณา แป้นเพชร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 26/02/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 66/2559 นายสนิท เกตุแก้ว กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร 03/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 67/2550 นายบัญญัติ พิมพจักร์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 02/03/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 67/2551 นายบุญลือ ปิยะสกุลแก้ว อบต.ดอนยายหอม จ.นครปฐม 04/04/2551 ร้องเรียนกรณีไม่ให้ขอคัดสำเนาเอกสารขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนยายหอม ระหว่างดำเนินการ  
 67/2552 บจก. น้ำพองวัสดุคอนกรีต อำเภอน้ำพอง จ. ขอนแก่น 16/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 67/2553 นายธนกฤต พิศชวนชม อบต. บุ่ง จ. อำนาจเจริญ 09/02/2553 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 67/2554 01 นายนิธิเขต สหศักย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 03/02/2554 ขอทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการการพิจารณาให้มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกนิติกรรมและสัญญา  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 67/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด จังหวัดขอนแก่น 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 67/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 11/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 67/2557 นายพีระ ลีลาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี 12/05/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 67/2558 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ กรมศุลกากร 02/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 67/2559 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 11/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเอกสารระหว่างหน่วยงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 68/2550 นายไพโรจน์ มุขศรีใส อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 01/03/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งให้ย้ายข้าราชการไปปฏิบัติงานและการอนุญาตให้นำเรือไปใช้ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 68/2551 นางสาวชลธาร นฤนาถเวทิน สำนักงานเขตบางรัก ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 08/04/2551 ร้องเรียนขอความเป็นธรรม ระหว่างดำเนินการ  
 68/2552 นางสุชัญญา เสียงไพรพันธ์ เทศบาลตำบลน้ำพอง จ. ขอนแก่น 16/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 68/2553 นายธนกฤต พิศชวนชม เทศบาลตำบลสามหนอง จ. อำนาจเจริญ 09/02/2553 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 68/2554 01 นายภูษิต ทับทิม การท่าเรือแห่งประเทศไทย 03/02/2554 ขอทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการการพิจารณาให้มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 68/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 68/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 11/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 68/2557 ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 12/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 68/2558 นายนิตย์ คำเมืองแพน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 21/02/2558  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 68/2559 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 11/02/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 69/2550 นายสมบัติ จันทรประทักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดสารคาม 06/03/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 69/2552 พ.ต.ท. วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร ภาค ๗ 20/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 69/2553 นายธนกฤต พิศชวนชม อบต. เค็งใหญ่ จ. อำนาจเจริญ 09/02/2553 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 69/2554 06 หจก. อี เซ่ง ฮง มุกดาหาร โดย นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จังหวัดมุกดาหาร 02/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 69/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเพียง จังหวัดขอนแก่น 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 69/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 11/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 69/2557 นายสมชาย แซ่แต้ และพวกรวม 6 คน เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จังหวัดระยอง 12/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 69/2558 นายอาทร โยธา เทศบาลตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 02/03/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 69/2559 นายสุรพล จรรยากูล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 08/02/2559 ขอให้ดำเนินการทางวินัย สกอ. เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 70/2550 นายเกียรติชัย ม่วงวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 08/03/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 70/2551 นางปิ่นทอง ฮ่อธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 08/04/2551 เรื่องอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างดำเนินการ  
 70/2552 นางอาจรีย์ ยงทิพย์วรากุล โรงพยาบาลชัยภูมิ 19/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้น เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 70/2553 นายธนกฤต พิศชวนชม อบต. ปลาค้าว จ. อำนาจเจริญ 09/02/2553 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 70/2554 06 หจก. อี เซ่ง ฮง มุกดาหาร โดย นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม จังหวัดมุกดาหาร 02/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 70/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 03/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 70/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้อำนวยการกองกลาง 11/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 70/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน โรงเรียนสนมราษฎณ์อำนวย จังหวัดกาฬสินธุ์ 07/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 70/2558 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 05/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 70/2559 นายธรรมรัตน์ ปั้นงาม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 16/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 71/2550 นายอัมพร พลพวก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา 09/03/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีทุจริต เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 71/2551 นายกฤษณัฐ สร้อยสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล 09/04/2551 ขอคัดสำเนาเอกสารทางคดี ระหว่างดำเนินการ  
 71/2552 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน อบต. เนินยาง จ. กาฬสินธุ์ 19/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 71/2553 นายธนกฤต พิศชวนชม อบต. นาผือ จ. อำนาจเจริญ 09/02/2553 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 71/2554 06 หจก. อี เซ่ง ฮง มุกดาหาร โดย นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 02/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 71/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลภูผาแดง จังหวัดขอนแก่น 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 71/2556 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ กรมศุลกากร 05/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครของนายวิภาส รุจนากร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 71/2558 สิบโท ภูวดล ขำปาน กองบัญชาการตำรวจนครบาล 09/03/2558 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจราจรและการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.๑ เอกสารการเบิกสมุดใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรฯ เล่มที่ ๐๒๔๙๗ ๑.๒ เอกสารข้อมูลการบันทึกรายละเอียดลงคอมพิวเตอร์ ของใบสั่งเลขที่ ๒๒ ระบุเวลา ๑๗.๑๕ น. ของวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑.๓ สำเนาใบสั่ง เลขที่ ๒๒ เล่มที่ ๐๒๔๙๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑.๔ ข้อมูลการอนุมัติตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด บริเวณปากทางขึ้นอุโมงค์แยกบรมราชชนนี ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย ถ.จรัญสนิทวงศ์ กทม. ช่วงเย็นวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 71/2559 ดาบตำรวจหญิง ฐิตาภรณ์ ฉายางาม ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสระแก้ว 17/02/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 72/2550 นายอัมพร พลพวก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 09/03/2550 ข้อมูลการสอบสวนเกี่ยวกับคดีทุจริต เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 72/2551 นายบรรจง ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ จ.กาฬสินธุ์ 09/04/2551 อุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ ระหว่างดำเนินการ  
 72/2552 นายบุญชัย เตชะศิริกุล อำเภอสามพราน จ. นครปฐม 17/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงการเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 72/2553 นายธนกฤต พิศชวนชม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 09/02/2553 ขอสำเนาเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 72/2554 08 นายวีระศิลป์ ประเสริฐทรง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 04/02/2554 ขอให้เปิดเผยเอกสารที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชี้มูลความผิด กรณีการกระทำการสมยอมในการเสนอราคาแก่หน่วยงานรัฐ และปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด ในปีงบประมาณ ๒๕๔๖  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 72/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม จังหวัดหนองคาย 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 72/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 11/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 72/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 15/05/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลพิมูล จำนวน 4 โครงการ โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านหากทรายมูล หมู่ที่ 5 (ถนนคำใหญ่ – โคกเครือไปป่าช้าบ้านหาดทรายมูล) และโครงการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยสายบาตรบ้านพิกุล หมู่ที่ 2 โดยไม่มีการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 6รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 72/2558 นางแววตา คุณะสิทธิ์ ตำรวจภูธรภาค ๑ 09/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 72/2559 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงาน ป.ป.ช. 23/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารในสำนวนคดี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 73/2550 นางสุนีย์ เอี่ยมดีเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ 09/02/2550 ขอข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ขอยุติ ยุติเรื่อง
 73/2551 นางสาวภาณุมาศ กิตวิทยานุกิจ การสื่อสารแห่งประเทศไทย 17/04/2551 ร้องเรียนข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 73/2552 พ.ต.ต. อรรถวุฒิ กิจคาม สน.คันนายาว และกองบังคับการตำรวจภูธร จ. สกลนคร 08/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยและทางอาญา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 73/2553 นายธนกฤต พิศชวนชม อบต. จิกดู่ จ. อำนาจเจริญ 09/02/2553 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 73/2554 08 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 04/02/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท ยูโรเวสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 73/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่ จังหวัดอุดรธานี 03/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 73/2556 นายนาวี นาคนาวา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 11/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 73/2557 สิบตรีทศพร ตาคม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 16/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 73/2558 นางแววตา คุณะสิทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 09/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 73/2559 นายชุมพล สิมชาติ กระทรวงมหาดไทย 23/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๓ รายการ คือ (๑) สำเนาหนังสือปิดประกาศการรังวัดที่ดินบริเวณหน้าอาคารชุดซิทรินซอยกรุงธน๑ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (๒) สำเนาคำสั่งทางปกครองที่สั่งเพิ่มที่ดินให้อาคารชุดซิทริน จากเดิม ๐-๓-๐๐ ไร่ เป็น ๐-๓-๒๙ไร่ (๓) สำเนาโฉนดที่ดินซอยกรุงธน ๑ เขตคลองสาน ทั้งสองฝั่ง คืออาคารชุดซิทริน (บริษัทจินดาวงษ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) และ บริษัทสาธร บิสซิเนส ปาร์ค จำกัด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 74/2550 นาวาตรี เนตร สัจจวาณิชย์ กระทรวงคมนาคม 13/03/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการนำข้อมูลการต่อสร้างเรือขุดลงเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศของกรมฯ เมื่อปี พ.ศ. 2545 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 74/2551 นายธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 11/04/2551 ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการมีอยู่ของเอกสารในความครอบครอง ของกรมธนารักษ์ ระหว่างดำเนินการ  
 74/2552 นายชันชัย แสนใจอิ อบต. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 19/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 74/2553 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ อบต. หนองอ้อ จ. อุดรธานี 19/02/2553 ขอสำเนาโครงการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 74/2554 08 นายบัวลา แกนหนอง ประธานโครงการอยู่ดีมีสุข ตำบลลำหนองแสน จังหวัดกาฬสินธุ์ 04/02/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านหนองริวหนัง ตำบลลำหนองแสน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการอยู่ดีมีสุข ประจำปี ๒๕๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 74/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล จังหวัดหนองคาย 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 74/2556 นายจตุรงค์ บุญจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 14/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 74/2557 นายโภควินทร์ พันทจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ จังหวัดหนองคาย 15/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 74/2558 นางสาวศรัณยา ธาราแสวง สถาบันวิจัยสมุนไพร 11/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 74/2559 นายวิสุทธิ์ สหะชาติมานพ บริษัท การบินไทย จำกัด 29/01/2559 ขอทราบรายละเอียดการฟ้องคดีกับ Southern Air เกี่ยวกับการตีความสัญญาค่า Navigation Fee เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 75/2550 นางสาว สุโลจนี ศรีแกล้ว สภาสถาปนิก 15/04/2550  ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 75/2551 นายสมหมาย สีดา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 03/04/2551 อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปศุสัตว์ จังหว้ดลพบุรี ระหว่างดำเนินการ  
 75/2552 นายธีรชัย กอวรกุล กรมบังคับคดี 20/03/2552 กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 75/2553 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ เทศบาลโนนหวาย จ. อุดรธานี 19/02/2553 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 75/2554 06 หจก. อี เซ่ง ฮง มุกดาหาร โดย นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน จังหวัดมุกดาหาร 02/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 75/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 75/2556 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ 18/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 75/2557 นางสาวกุสุมา สังขยานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 75/2558 นายสุกฤษฎิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้รับมอบอำนาจ จากนายชาณุ คุ้มกัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 11/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 75/2559 นายประสาร จุฑากฤษฎา การประปาส่วนภูมิภาค 22/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณายกเลิกสัญญาจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 76/2550 พ.ต.ท. วินัย นุชชา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 14/03/2550 ข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายผ้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 76/2551 นางสาวภาณุมาศ กิตวิทยานุกิจ การสื่อสารแห่งประเทศไทย 17/04/2551 ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการมีอยู่ของเอกสารที่อยู่ในความครอบครอง ระหว่างดำเนินการ  
 76/2552 พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ โมรานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 23/03/2552 ขอเอกสาร รายงานผลการสืบสวนและบันทึกการสืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 76/2553 นายชาญ นันตะเงิน สพท. อุตรดิตถ์ เขต ๒ 24/02/2553 ขอสำเนาคำสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาย้ายราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 76/2554 08 นายอรุณ โต๊ะทอง เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 10/01/2554 ขอสำเนาเอกสารโครงการ ศ.พ.ช. ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 76/2555 ว่าที่ร้อยตรี อำนาจ สมน้อย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม 13/02/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 76/2556 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 76/2557 นายประมุท สูตะบุตร กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมเจ้าท่า 20/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 76/2558 นายวัลลภ ดีหมั่น อุทยานแห่งชาติทับลาน 09/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 76/2559 นายปาริชาติ เพชรวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 09/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลคะแนนการประเมินการต่อสัญญาจ้าง และเหตุผลการไม่ต่อสัญญาจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 77/2550 นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กรมสรรพากร 20/03/2550  ระหว่างดำเนินการ  
 77/2551 นายเดือน นุ่มอำพัน องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา จ.สมุทรสงคราม 21/04/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสาร ระหว่างดำเนินการ  
 77/2552 นายนิวัฒน์ เล้าประเสริฐศรี กรมชลประทาน 24/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 77/2553 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงาน ก.พ. 22/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุม กขร. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 77/2554 06 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนฟาร์ม โดย นายบัญญัติ พิมพจักร สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์ 08/02/2554 ขอคัดสำเนาการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารการประกาศงานสอบราคาและเอกสารแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 77/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลจำปี จังหวัดอุดรธานี 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 77/2556 ว่าที่ร้อยตรี กู้เกียรติ วงศ์ฟัก เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จังหวัดลำปาง 12/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 77/2557 นายวิชัย สิถิระบุตร ๑.องค์การบริหารส่วนตำบลตระการพืชผล ๒.องค์การบริหารสว่นตำบลนาพิน ๓.องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเปี้ย 21/05/2557 ร้องเรียนหน่วยงาน 3 แห่ง ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 77/2558 นายวัลลภ ดีหมั่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) 09/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 77/2559 นายโชติวิทย์ จันทร์สุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17/02/2559 ขอทราบผลการพิจารณาขอให้ลบประวัติอาชญากรรม รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 78/2550 นางสาวพูนศรี อุตตะระนาค สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 21/03/2550 ขอข้อมูลการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครอง ขอยุติ ยุติเรื่อง
 78/2551 นายทวี ทันการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 18/04/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างดำเนินการ  
 78/2552 นายประเทือง แซ่เอี้ย สถาบันราชประชาสมาสัย 25/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 78/2553 นายธีรชัย กอวรกุล สภาความมั่นคงแห่งชาติ 22/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุม กขร. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 78/2554 08 นายอำสะ หวังหลี สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 04/01/2554 ขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 78/2555 นายพิชัย ละแมนชัย มหาวิทยาลัย ราชภัฎชัยภูมิ 12/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยของผู้ร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 78/2556 นายประเสริฐ แต้จิระกุล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 12/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกและประเมินบุคคล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 78/2558 นายวัลลภ ดีหมั่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 09/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 78/2559 นายชัยชนะ สมพร อบต.แก่งเค็ง จ.อุบลราชธานี 25/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 79/2550 นายณรงค์ ประพิณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด จ.บุรีรัมย์ 20/03/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 79/2551 นางสมหมาย กล่อมไสยาศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา จ.สมุทรสงคราม 02/04/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสารงบประมาณปี51 ระหว่างดำเนินการ  
 79/2552 นายวิสุทธิ์ วนิชกรีติ กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 24/03/2552 ขอเอกสารที่เกี่ยวกับการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของนายวิทยา ยาม่วง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 79/2553 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 22/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุม กขร. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 79/2554 08 นายอำสะ หวังหลี กรมที่ดิน 04/01/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร ส.ค.๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 79/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 79/2556 นายสุรทัศน์ ห์ลีละเมียร สำนักงานศาลอุทธรณ์ 15/02/2556 ขอให้ตรวจสอบเรื่องของผู้ร้องในสารบบคดี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 79/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น 21/05/2557 เพื่อขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ และสำเนาหลักฐานการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 12 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 79/2558 นางสาวเกลียวพันธ์ ลีละศร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 06/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 79/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 25/02/2559 ขอคัดถ่ายรายงานของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 80/2550 นางเจียมจันทร์ ภูอาบทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน จ.กาฬสินธุ์ 23/03/2550 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 80/2551 นายศุภชัย พิมพานุวัตร สำนักงานประกันสังคม 16/04/2551 ร้องเรียนขอตรวจสอบสถานที่ทำงาน เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 80/2552 นางสุชัญญา เสียงไพรพันธ์ อบต. สะอาด จ. ขอนแก่น 23/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 80/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 80/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 15/02/2554 ขอคัดถ่ายรายงานการประชุมเรื่องการคัดค้านกรรมการทุกครั้งที่มีการประชุมเรื่องการคัดค้านกรรมการ นับแต่ที่มีการประชุมครั้งแรกโดยละเอียดและหนังสือของประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ที่ได้นัดประชุมต่อกรณีดังกล่าวทุกครั้ง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 80/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม จังหวัดเลย 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 80/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม 13/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 80/2557 นายมงคล จงใจลาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน จังหวัดลพบุรี 23/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 80/2558 นายสุรพล จรรยากูล สำนักเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 08/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 80/2559 นางสาววิภาวี ซาตะนัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 24/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 81/2550 นายปิยฉัตร สระแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง จ.กาฬสินธุ์ 23/03/2550 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 81/2551 นางมณีกาญจน์ สว่างวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา 21/04/2551 ร้องเรียนขอเอกสารงบประมาณรายจ่าย ปี2551 ระหว่างดำเนินการ  
 81/2552 นางแดง อ่อนแก้ว สถานีตำรวจภูธร เรือเสาะ จ. นราธิวาส 01/04/2552 ขอเอกสารสรุปสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 81/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานบริการสุขภาพ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 81/2554 01 นางสาวจุรี จันทร์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 14/02/2554 ขอสำเนาบัญชีรับจ่ายเงินค่าหนังสือเรียน ระหว่าง ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙ ซึ่งเป็นพยานเอกสารในการสอบสวนกรณีละเมิดที่นางสาววารี มฤคทัต รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแสนสุขเป็นผู้เสนอพยานเอกสารดังกล่าวนี้  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 81/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 81/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม 14/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 81/2557 นายสุวรรณ จันทิวาสารกิจ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 30/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 81/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 12/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 81/2559 นางสาวนันทพร ศรีนิ่ม โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ 29/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ในการสมัครตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 82/2550 นายบัญญัติ พิมพ์จักร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จ.กาฬสินธุ์ 26/03/2550 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขอยุติ ยุติเรื่อง
 82/2551 นายทรงพล นิยะนันท์ เทศบาลตำบลคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 18/04/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสาร ระหว่างดำเนินการ  
 82/2552 นายวีระพงษ์ ดวงธนะวงษ์ กองทุนหมู่บ้านหนองไฮ จ. อำนาจเจริญ 25/03/2552 ขอเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 82/2553 นายเจริญชัย พลเจริญอนันต์ อบต. นาแพง จ. ขอนแก่น 22/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 82/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลอินทร์แปลง จังหวัดเลย 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 82/2556 นายสุนันท์ ช่อทับทิม อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 13/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 82/2557 นายสมชาย ศรีแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม 30/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 82/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 12/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 82/2559 นางสาวนันทพร ศรีนิ่ม โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ 24/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการฯ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 83/2550 นายทัศพงษ์ วิชชุประภา รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี (นายวิทยา ยาม่วง) 05/04/2550 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการขออนุญาตให้เรือต่างชาติบรรทุกสินค้า เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 83/2551 นายชูศักดิ์ วรเพียร คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาแพทย์แผนไทย 21/04/2551 ร้องเรียนขอคัดสำเนาเอกสาร 3 รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 83/2552 น.ส. ปิ่นทอง สาฤกษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,สำนักงาน ป.ป.ช., ,สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสถานีตำรวจภูธรปากน้ำกระแสร์ จ. ระยอง 10/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 83/2553 นายเจริญชัย พลเจริญอนันต์ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม จ. ขอนแก่น 22/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 83/2554 01 พันตำรวจเอก ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 15/02/2554 ขอบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคืนสู่เหย้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 83/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จังหวัดเลย 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 83/2556 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี จังหวัดสระบุรี 15/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารภายในโรงไฟฟ้าหนองแซง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 83/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 12/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 83/2559 นายธรรมรัตน์ ปันงาม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 25/02/2559 ขอคัดสำเนาเอกสารส่วนที่ ๒ ของผู้ชนะราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 84/2550 นางสุวรรณ มีทรัพย์ทอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดระยอง 05/04/2550 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 84/2551 นายอรรณพ หอมตระกูล กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 21/04/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารจำนวน 39 รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 84/2552 นางสุชัญญา เสียงไพรพันธ์ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จ. ขอนแก่น 27/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 84/2553 นายทรงพล นิยะนันท์ อบต. เนินยาง จ. กาฬสินธุ์ 23/02/2553 ขอสำเนาประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 84/2554 08 นายสมเกียรติ พหุลรัตน์ สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 17/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 84/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 84/2557 นางสาวคนึงนิจ ลิขิตวรรณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29/05/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 84/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 12/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 84/2559 นายชุมพล สิมชาติ สำนักงานเขตคลองสาน 01/03/2559 ร้องเรียนว่า สำนักงานเขตคลองสานยังไม่ตอบชี้แจงผู้ร้อง (๑)ขอให้สำนักงานฯ ตอบเรื่องระวางแผนที่กรมที่ดิน โฉนดเลขที่ ๙๒๙ มีความเป็นมาอย่างไร ทำไมเลขโฉนดไม่เรียงลำดับตามโฉนดข้างเคียง (๒)ขอให้สำนักงานฯ ตอบเรื่องภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารฯ ที่เกี่ยวกับทางสาธารณประโยชน์ระหว่างอาคารชุด ๒ แห่ง  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 85/2550 ว่าที่ ร.ต. เศวตชัย ทรัพย์บุญมี สำนักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร 29/03/2550 ขอข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 85/2551 นายกนกศักดิ์ ตระกูล คณะกรรมการการเลือกตั้ง 21/04/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ระหว่างดำเนินการ  
 85/2552 นายบุญวัชร พละไกร อบต. นาป่าแซง จ. อำนาจเจริญ 27/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 85/2553 น.ส. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล ม. ราชภัฏอุบลราชธานี 10/02/2553 ขอสำเนาการประเมินผลการปฏิบัติการครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 85/2554 08 นายสมยศ เอี่ยมรอด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17/02/2554 ขอสำเนาเอกสารการรับส่งงานในหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรณีรับบุตรบุญธรรมเสียหาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 85/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง จังหวัดหนองคาย 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 85/2556 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 18/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 85/2557 นายจตุรงค์ บุญจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 30/05/2557  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 85/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 12/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 85/2559 นายสดายุทธ หุตะสุรเชษฎ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 02/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องที่จังหวัดนนทบุรีส่งไปยัง สคบ. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 86/2550 นายเฉลิมชัย ลครราช ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดยโสธร 05/04/2550 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับสำเนาหนังสือการลาออกกรณีร้องเรียนการทุจริต เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 86/2551 นายวานิช เวชวิริยกุล เทศบาลตำบลพิมาย จ.นครราชสีมา 21/04/2551 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินคดีปกครอง ระหว่างดำเนินการ  
 86/2552 นายนิวัฒน์ เล้าประเสริฐศรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 02/04/2552 ขอรายชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่กรมชลประทานแจ้งให้เป็นผู้ทิ้งงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 86/2553 น.ส. ธันยาพร จิตรเกษม อบต. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 23/02/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 86/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 18/02/2554 ขอคัดถ่ายเอกสารรายงานการประชุม สรุปสำนวนอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ความเห็นและรายงานการประชุม ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยที่ ๑๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๓ มติและคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทุกคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ ในคดีอาคารตามคำวินิจฉัยที่ ๑๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 86/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 86/2556 ดร.ภูวศิลป์ เกิดอินทร์ เทศบาลตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี 25/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการออกแบบโครงสร้างถนนยกระดับถนน หมู่ที่ ๑-๕ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 86/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ 08/06/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 86/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 12/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 87/2550 นางรัตนาภรณ์ รัตนวงษ์ กรมจเรทหารอากาศ 19/04/2550 การสอบเลื่อนขั้นนายทหาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 87/2552 นายดนัย บุญตอบ เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จ. ชัยภูมิ 30/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 87/2553 นายวิรัช โอฬาริกเดช เทศบาลตำบลปลายบาง จ. นนทบุรี 02/03/2553 ขอสำเนาแบบแปลนโครงสร้าง และใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 87/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 18/02/2554 ขอคัดถ่ายเอกสารรายงานการประชุม สรุปสำนวนอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ความเห็นและรายงานการประชุม ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยที่ ๑๓๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๓ มติและคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุกคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ ในคดีอาคารตาม คำวินิจฉัยที่ ๑๓๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 87/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลบ้านค้อ จังหวัดหนองบัวลำภู 10/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 87/2556 นายอธิภัทร เนตรสุวรรณ สภ.พลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี 21/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรรพเอกสารของสำนวนคดีทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่สอบสวนจาก สภ.พลูตาหลวงสรุปนำส่งอัยการจังหวัดพัทยาไปแล้ว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 87/2557 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ และนายสมศักดิ์ อนุพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง จังหวัดหนองบัวลำภู 09/06/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศงานสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 87/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 12/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 87/2559 นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียง โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี 02/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการปฏิบัติงานของผู้ร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 88/2550 นายภัทรพล โพธิภัทร ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 19/04/2550 ขอสำเนาสัญญาเงินกู้ลูกค้ารายหนึ่งของ ธกส. สาขา อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อกรณีผู้ร้องถูกให้ออกจากราชการข้อหาปลอมแปลงลายมือชื่อ ขอยุติ ยุติเรื่อง
 88/2551 นายเฉลิม ทุมศรี และนางสลอง จันทร์ดี นายอำเภอภูหลวง จ.เลย 28/04/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเพื่อทำการตรวจสอบเงินกองทุน อยู่ดีมีสุข ระหว่างดำเนินการ  
 88/2552 ว่าที่ ร.ต. ธนะ เต็งมหาคุณ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 31/03/2552 เอกสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 88/2554 01 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 16/02/2554 ขอให้เปิดเผยรายละเอียดและให้สำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้บริหารที่ขอรับการประเมิน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการในปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 88/2555 นายณัฐพล พรมราช วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 14/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกการประชุม ๑๑ ธ.ค. ๕๔ ของแผนกช่างไฟฟ้าฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 88/2556 นายทรรณ ศิลาทอง กรุงเทพมหานคร 26/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 88/2557 พ.จ.อ.ภานุรุจ มากสินธุ์ วิทยาลัยศิลปหัตกรรมกรุงเทพฯ 10/06/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 88/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 12/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 89/2550 นายอนันต์ จันทร์จำรัสแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 18/04/2550 การประกวดราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 89/2551 นายอำนาจ จิตณรงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/05/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสาร เรื่องการเลื่อนขั้นและอันดับ เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างดำเนินการ  
 89/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 18/02/2554 ขอคัดถ่ายเอกสารความเห็นและรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๐ มติและคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทุกคณะเพื่อปฏิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย โดยระบุถึงวาระการอยู่ในตำแหน่งของคณะอนุกรรมการ มติและคำสั่งตามคดีอาคารตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๐ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 89/2555 นายประมุข มุขตารี กรมที่ดิน 13/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ จำนวน ๒ รายการแต่หน่วยงานส่งเงินคืนและให้ไปดำเนินการด้วยตนเอง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 89/2556 นายเลี้ยง แพลิตตะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก จังหวัดมหาสารคาม 26/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 89/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ 15/05/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา โดยไม่มีการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 6 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 89/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 12/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 89/2559 นางนงนุช บำรุงธรรม และนายติณณภพ บำรุงธรรม พิสูจน์หลักฐานจังหวัดจันทบุรี 08/03/2559 ขอสำเนาหนังสือส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานและหนังสือแจ้งผลการตรวจพิสูจน์พร้อมเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 90/2550 นายบัญญัติ พิมพ์จักร องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ 18/04/2550 การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 90/2551 นายบรรเลง ไข่ทา เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จ.แพร่ 29/04/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุรับสิทธิ์แทนราชการบำนาญและผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม จำนวน13 คน ระหว่างดำเนินการ  
 90/2552 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรมโยธาธิการและผังเมือง 09/03/2552 ขอรายงานการตรวจสอบอาคารและความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 90/2553 นายวิรัช โอฬาริกเดช จังหวัดนนทบุรี 25/02/2553 ขอสำเนาแบบแปลนโครงสร้าง และใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 90/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 18/02/2554 ขอคัดถ่ายอุทธรณ์หรือหนังสือของนายสัตนามซิงห์ กุลาตี และหรือนายโมเฮนยิตซิงห์ โกลาตี และหรือของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่มีถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในการพิจารณาอุทธรณ์คดีอาคารราย นายโมเฮนยิตซิงห์ โกลาตี ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นสำนักงานเขตบางกอกน้อย เลขที่ กท ๕๘๐๓/๗๖๘๓ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๓ พร้อมหนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่ส่งอุทธรณ์ดังกล่าวถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 90/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 17/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๗ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 90/2556 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 26/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายการมอบอำนาจของคณะอนุกรรมการฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 90/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 15/05/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว ตำบลโคกสะอาด โดยไม่มีการลงเผยแพร่ประกาศเชิญชวนที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th จำนวน 5 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 90/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 12/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 90/2559 นายประกาศ ดำรงศรี สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 11/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบประสาท ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 91/2550 นายบรรยง ไผ่เฉลิม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 23/04/2550 ร้องเรียนการขอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ร้องผิดกฎหมายและเป็นผู้ทิ้งงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 91/2551 นายวันไชย เยี่ยมสมถะ สำนักงานศาลปกครอง 18/04/2551 ร้องเรียนขอคัดสำเนาคำสั่งไม่อนุญาตให้ร้องสอดเข้าร่วมคดี ระหว่างดำเนินการ  
 91/2552 นายสิงห์ ผิวเงินยวง สนง. ที่ดิน อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 06/04/2552 ขอสำเนาใบจองที่ดินของนายอำพล ฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 91/2553 นางชนัญชิดา เกษตรสิน อำเภอท่ายาง จ. เพชรบุรี 03/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 91/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 18/02/2554 ได้รับเอกสารตามที่ขอไม่ครบถ้วน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 91/2555 นายณัฐพล พรมราช สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 15/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 91/2556 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ กรมการขนส่งทางบก 18/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 91/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ 15/05/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจ้างสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 9 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 91/2558 ผศ. ธนพร ศรียากูล กรมพลศึกษา 13/03/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 91/2559 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ อบต. บ้านม่วง จังหวัดอุดรธานี 14/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 92/2550 นางสุวรรณ มีทรัพย์ทอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 20/04/2550 ขอเอกสารมติที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ประจำจังหวัดระยอง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 92/2551 นายประวิทย์ จันมนตรี โรงพยาบาลศรีสะเกษ 21/04/2551 ร้องเรียนขอสำเนาหนังสือรับรองการเกิดและประวัติการรักษาความพิการ ระหว่างดำเนินการ  
 92/2552 ส.ต.ท. อำนาจ สืบสุทธา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18/04/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระหว่างดำเนินการ  
 92/2553 นายสุทธิรักษ์ ปิงวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ 02/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 92/2554 08 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า 16/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการซื้อ-ขายน้ำมันปาล์มขององค์การคลังสินค้า เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 92/2555 นายณัฐพล พรมราช วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 15/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 92/2556 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานศาลปกครอง 27/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 92/2557 นายนพดล เงินเอกอนันต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 12/06/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 92/2558 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 12/80//255  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 92/2559 นางสาวนงเยาว์ อุทุมพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย 10/03/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 93/2550 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 30/04/2550 ขอสำเนาเอกสารที่สำนักงานเขตแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบว่าผู้ร้องก่อสร้างอาคารผิดกฎหมาย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 93/2551 นายอำนาจ จิตณรงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 01/05/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเรื่องการเลื่อนขั้นและอันดับ เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างดำเนินการ  
 93/2552 นายชะนะ เสร็จกิจ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ 10/04/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการประชุม อ.ก.ค.ศ. และรายชื่อผู้รับผิดชอบในการร่างประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 93/2553 นายสนิท เกตุแก้ว สนง. สรรพากรภาค ๑๒ 08/03/2553 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีสำเนาบัญชีขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล  
 93/2554 08 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 22/02/2554 ขอสำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลจริง และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของพ.ต.อ.สมเจตน์ มงคลหัตถี พ.ต.ท.อมรนัต มาลัย และ พ.ต.ท.ทศนารถ ภวภูตานนท์ และคำสั่งแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง และคำสั่งสุดท้าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 93/2555 นายนภดล บุญมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 17/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 93/2556 นายอำนาจ ฉิมมา องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด จังหวัดสุรินทร์  ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 93/2558 ว่าที่ ร.ต. เสวก สิริลัภนานนท์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 12/03/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 93/2559 นายสุเมธ อุดมกุศลศรี สำนักงานเขตจตุจักร 15/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาหนังสือรายงานฝ่ายโยธา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 94/2550 ว่าที่ร.ต.เศวตชัย ทรัพย์บุญมี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 30/04/2550 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 94/2551 นายศุภชัย ทรัพย์กุญชร เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี 07/05/2551 ร้องเรียนขอข้อมูล เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2552 ระหว่างดำเนินการ  
 94/2552 นายประทานพร แก้วคำ อบต. ไพศาล จ. ร้อยเอ็ด 20/03/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และฎีกาเบิกเงินค่าใช้จ่าย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 94/2553 นายวิญญู พรหมทองนุ้ย กองควบคุมอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 05/03/2553 ขอสำเนา สบ.๕ และการดำเนินการการขอขึ้นทะเบียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 94/2554 08 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ ผบช.ศ. 22/02/2554 ขอสำเนาสมุดลงเวลามาทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.๓ อศ. ในช่วงเดือน ส.ค. ๒๕๓๙ ของ บช.ศ. และ กก.๓ อศ. และผลการตรวจสอบลายมือชื่อของ พ.ต.ท. สำราญ ช้างเยาว์ กับพวก ๒๙ คน พร้อมชื่อเต็มและตำแหน่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 94/2555 นายปรีชา นิลวงศ์ สถานีตำรวจปลวกแดง 16/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 94/2556 นายสัญชาย สร้างคอมพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 26/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 94/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 13/06/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 94/2558 นายสายัณต์ พงษ์คลวิวัฒ เทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 94/2559 นายสันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 15/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 95/2550 นายประมุท สูตะบุตร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ขอเอกสารอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 95/2551 นายเทียนชัย รัศมีอมรวิวัฒน์ สำนักงานเขตหลักสี่ 08/04/2551 ร้องเรียนขอคัดลอกสำเนาใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านเลขที่ 304/1005 ระหว่างดำเนินการ  
 95/2552 นายภานุพงษ์ องค์คุณารักษ์ สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สนง. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 20/04/2552 ขอสำเนาบันทึกภาพและเสียงจากการประชุมสัมมนา ระหว่างดำเนินการ  
 95/2553 นายเจริญชัย ภุมรินทร์ สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 03/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 95/2554 08 นางสาวกนกขวัญ พลรักษ์ ประธานกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ) เสาไห้ 17/02/2554 ขอหลักฐานและเหตุผลของการคิดคำนวณประเมินค่าเสียหายในการชดเชยค่าช่วยเหลือเกษตรกรได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ว่ารายใดมีความเสียหายเท่าใด ได้รับชดเชยเท่าใด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 95/2555 นายชัยภัทร ไข่ม่วง กลั่นกรอง ระดับจังหวัด โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน 20/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 95/2557 ว่าที่ ร.ต. ภูวดล ขำปาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13/06/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 95/2559 พันตำรวจโทหญิง ณัฎฐ์ภัทร์ บุตรโสม ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี 14/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 96/2550 นางศริยา กล่อมน้อย กระทรวงสาธารณสุข 27/04/2550 ขอเอกสารการสอบแพทย์แผนไทย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 96/2551 นายบุญเอิบ ทาทอง กับพวก 2 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 12/05/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่1 ระหว่างดำเนินการ  
 96/2552 ด.ต. วีระพงศ์ โสสม วิทยาการจังหวัดเลย 21/04/2552 ขอเอกสารการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างดำเนินการ  
 96/2553 นายธีรชัย กอวรกุล กรมที่ดิน 08/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเช่าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 96/2554 08 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 23/02/2554 ขอตรวจดูข้อมูลและขอสำเนาข้อมูลที่มีคำรับรองสำเนาถูกต้อง เกี่ยวกับการกำหนดข้อห้ามบางอย่างไว้ในระเบียบของนักศึกษาหรือนิสิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 96/2555 นายครรชิต จิตตะยโศธร อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 16/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการที่มีผู้ร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 96/2556 สิบตรี ทศพร ตาคม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 27/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 96/2557 ว่าที่ ร.ต. ภูวดล ขำปาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13/06/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 96/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 08/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินค่าปรับ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 97/2550 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิง จ.สุรินทร์ 30/04/2550 การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 97/2551 นายสมมาตร์ มีศิลป์ องค์การค้าของ สกสค. 15/05/2551 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 97/2552 นางประกอบ ลิขิตศิริทรัพย์ และนางกสิณา ฤทธิ์เลิศชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23/04/2552 ขอเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 97/2553 นายธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 08/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเช่าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 97/2554 08 นายสุรัตน์ ปรีชาวัฒนาลัย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 23/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม จำนวน ๓ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 97/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 14/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 97/2556 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 28/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือรับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 97/2557 นายวีระศักดิ์ สายพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี 17/06/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน 4 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 97/2559 ผศ.ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26/02/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของตน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2557 จำนวน 8 รายการ และได้รับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอแล้ว จำนวน 7 รายการ เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารในรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2554–31 มีนาคม 2555) หน่วยงานแจ้งว่าไม่พบเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 98/2550 พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ฤทธิแผลง อำเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช 04/05/2550 ขอสำเนาการประชุมประจำเดือนผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ใช้ประกอบในการไต่สวนของ ป.ป.ช. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 98/2551 นายพงษ์พันธ์ สุวรรณพงษ์ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแพร่ 20/05/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสาร 4 รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 98/2552 นายสาคร มูลแปล สนง. สรรพากรพื้นที่หนองคาย 22/04/2552 ขอเอกสารการเสียภาษีของนายมณี คุณาเนตร ระหว่างดำเนินการ  
 98/2553 นายธีรชัย กอวรกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย 08/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจสอบการจำนองสิทธิการเช่าที่ดิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 98/2554 08 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 21/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม จำนวน ๑๑ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 98/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 14/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานของหน่วยงานที่มีถึงปลัดกรุงเทพฯ เลขานุการผู้ว่าฯ และที่เลขานุการผู้ว่าฯ มีถึงปลัดกรุงเทพฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 98/2556 นางสาวชนิษฐ์ภัคค์ อัฏฐกรเมธา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 04/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการศึกษาผลกระทบและการทำประชาพิจารณ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 98/2557 นายวีศิษฐ์ ทิมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี 20/06/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 98/2559 นางขวัญปภัสสร จานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 16/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 99/2550 นายลอยศักดิ์ คมกฤส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา 08/05/2550 ขอสำเนาหลักฐานของผู้กล่าวหาตามสำนวน ฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 99/2551 นางสาวนุชณีวรรณ รัตนมหาศาลชัย กรมศุลกากร 21/05/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเอกสารสำเนาสัญยาจ้าง support desk ระหว่างดำเนินการ  
 99/2552 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 23/04/2552 กรณีไม่เชิ่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของ สปน. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 99/2553 นายธีรชัย กอวรกุล กองทัพอากาศ 08/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับที่ดินบริเวณถนนเชิดวุฒากาศในความครอบครองของกองทัพอากาศ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 99/2554 06 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทเบโก้ โดย นายโจฮันเนส แวนเดนฮูท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาร้องกวาง 22/02/2554 ขอสำเนาเอกสารการชี้แจงราคาค่าอะไหล่ที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า (BOQ) และราคาที่ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๒๒,๐๐๐ โวล ที่ติดตั้ง ณ หจก.ฯ ตาม INV.264618  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 99/2555 นายวีระชัย สิงหนิยม และนางสุภรัศมิ์ เงินสุทธิวรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือกล่าวหาร้องเรียนพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 99/2556 นางสาวอารียา เลิศดำรงโชค และพวก รวม ๑๑ คน กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร 07/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้เอกชนเช่าช่วงพื้นที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 99/2557 นายวีศิษฐ์ ทิมา อำเภอเมืองอุบลราชธานี 17/06/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 99/2559 นายเอกลักษณ์ มหาวงศ์ สหกรณ์จังหวัดตาก 15/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบบัญชี จำนวน ๙ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 100/2550 นางพรทิพย์ พิกุลงาม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 04/05/2550 ขอสำเนาการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 19 โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 100/2551 นายประสืทธิ์ อมรกาญจน์วัฒน์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 12/05/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 100/2552 นางจำรัสลักษณ์ เฉลิมแสน สนง. เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 22/04/2552 ขอเอกสารการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครู และรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 100/2553 นางสุวรรณี พิพิธารมย์ สนง. เขตสวนหลวง 10/03/2553 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ส.๔๕๔/๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 100/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 25/02/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๔ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 100/2555 นางวันเพ็ญ พุทธามาตย์ โรงพยาบาล ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 20/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนของผู้ร้อง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 100/2556 นายจักรพงศ์ ชุนเกษา การเคหะแห่งชาติ 11/03/2556 ร้องเรียนขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 100/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ 14/06/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 100/2559 นางสาวกุลรัศมิ์ วรรณชัย อบต. หนองเม็ก จังหวัดมหาสารคาม 14/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบแข่งขัน ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 101/2550 นายดาวรุ่ง โครตโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจาน 15/05/2550 ขอคัดสำเนาการจัดซื้อจัดจ้างการประกาศงานสอบราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 101/2551 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ นายอำเภอกาบเชิง,องค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 26/05/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 101/2552 ส.ต.ท. อำนาจ สืบสุทธา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 24/04/2552 ขอเอกสารประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการ และรายงานการประชุมของอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ระหว่างดำเนินการ  
 101/2553 นายบัญญัติ พิมพจักร์ เทศบาลตำบลจุมจัง จ. กาฬสินธุ์ 12/03/2553 ขอข้อมูลข่าวสารประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 101/2554 08 นางวรวีร์ อะโรคา อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 26/02/2554 ขอคัดสำเนาพยานเอกสารและบันทึกปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีร้องขอความเป็นธรรมกรณีสิทธิครอบครองที่ดินที่ทำกินถูกขัดขวางรบกวนสิทธิ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ ๒ ชุด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 101/2555 พันเอกกฤษณะ ผลาชีวะ กองบัญชาการกองทัพไทย 23/02/2555 ขอทราบคำสั่งคดีของผู้บัญชาการทหารสูงสุดหลังจากได้รับทราบว่าผู้ร้องมิได้ทำผิดตามที่กล่าวหาในคดีอาญา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 101/2556 นายวรวุฒิ คงวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ 08/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 101/2557 นายวุฒินัย ทุมมา องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ จังหวัดศรีสะเกษ 23/06/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 101/2558 นายวิละ อุดม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 19/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 101/2559 นายภาณุพงศ์ พ่วงสีนวน กรมศุลกากร 21/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 102/2550 นายจุลพงษ์ สัตย์ถาวงศ์ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 17/05/2550 ขอเอกสาร 3 รายการ รายงานการประชุม ,รายชื่อผู้ร่วมประชุมและหนังสือสอบถามบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 102/2551 นายประชิน สหัสสพาศน์ ผู้รับมอบอำนาจจากนายเลิศชาย วิภาตะวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย 23/05/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลสมุดประวัติและกพ.7 ระหว่างดำเนินการ  
 102/2552 นายณัฐกฤต จันทนา อบต. กุฏโง้ง จ. ชลบุรี 20/04/2552 การเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 102/2553 นายบัญญัติ พิมพจักร์ อบต. บัวขาว จ. กาฬสินธุ์ 12/03/2553 ขอข้อมูลข่าวสารประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 102/2554 08 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24/02/2554 ไม่เชือว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 102/2555 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ เทศบาลตำบลเชียงแหว จังหวัดอุดรธานี 22/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 102/2556 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 08/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 102/2557 นายณัฐวีร์ ศรีสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จังหวัดเพชรบูรณ์ 19/06/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 102/2559 นายเจริญชัย ภุมรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 22/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาสำนวนคดี (๑) สำเนาสำนวนคดีและสำเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายไพโรจน์ ทองปลิว นายเจริญชัย ภุมรินทร์ กับพวก โดยกล่าวหาว่าเรียกรับเงินเพื่อตอบแทนการจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนครไทย-ชาติตระการ ๑๔ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และ (๒) ผลคดีอาญา สำเนาสำนวนคดีอาญาและสำเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา กรณีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๖ ข้อ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 103/2550 นายนิวัติ สงวนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ 14/05/2550 ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 103/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลดงหลวง จ.มุกดาหาร 27/05/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลการประกาศสอบราคา ประจำปี 2551 ระหว่างดำเนินการ  
 103/2552 นายธัชชัย พิบูลย์พนัง รร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 24/04/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับคำสั่งการไม่รับนายเจตพัฒน์ฯ เข้าเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 103/2553 นายสมนิตย์ ทองลิ่ม ม. ศิลปากร 11/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 103/2554 08 นางเพ็ชรรุ่ง เกียรติกมเลิศ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 28/02/2554 ขอสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 103/2555 นายธงชัย ทวีศานต์ และนางสาวมาลี วงศาโรจน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 27/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 103/2556 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์ 08/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 103/2557 นายชวน จตุพรชัยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ 20/06/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 103/2558 นายวิละ อุดม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 19/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 103/2559 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ สำนักงานศุลกากร ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 22/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดเจ้าหน้าที่  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 104/2550 นายบุญเลี้ยง ประครองเส็ง นายสาคร ชามะลิ นายสุทธิพร สอนละ นายศิริปวเรศ ศรีเครือดง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลา 15/05/2550 ขอดูข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 104/2551 นายธนากร ชิณทวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง จ.กาฬสินธุ์ 30/05/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 104/2552 นายบัณรส บัวคลี่ สำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 27/04/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร งบประมาณประจำปี โครงการจัซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 104/2553 นายสมนิตย์ ทองลิ่ม ม. ศิลปากร 11/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 104/2554 01 นายชะนะ เสร็จกิจ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา 28/02/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 104/2555 นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง จังหวัดสงขลา 27/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 104/2556 นายวรวุฒิ คงวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์ 08/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 104/2557 พ.ต.ท.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล เทศบาลตำบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 20/06/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบการขุดบ่อดินในที่ดินข้างเคียงที่ของผู้ร้องฯ ทางด้านทศเหนือ (หลังวัดห่าง-ร้ัาน) รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 104/2558 นายวิละ อุดม การไฟฟ้านครหลวง บางใหญ่ 19/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 104/2559 นางสาวนันทพร ศรีนิ่ม โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 23/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้คะแนนและรายชื่อบุคลากร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 105/2550 นายณรงค์ อินทร์จันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ 17/05/2550 ขอข้อมูลโครงการศึกษาดูงาน รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระหว่างดำเนินการ  
 105/2551 นายไพบูลย์ พวงสำลี อธิบดีกรมศิลปากร 05/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการอนุรักษ์"พระราชวัง ปฐมนคร" ระหว่างดำเนินการ  
 105/2552 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 01/05/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีดำเนินการจัดทำหนังสือสำนักงาน กพ. เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 105/2553 นายศุภชัย อุณหโชค สำนักการโยธา 19/03/2553 ขอสำเนาการพิจารณาของสำนักการโยธา ระหว่างดำเนินการ  
 105/2554 08 นายอภิรมย์ พงษ์พัฒนอำไพ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ขอนแก่น 25/02/2554 ขอสำเนาการพิจารณาสรุปเสนอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เรื่องดำที่ ๕๒๑๐๐๕๗ แดงที่ ๐๐๕๖๑๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 105/2555 ดาบตำรวจวรยุทธ ทรัพย์บุญ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์โดยสารที่ได้ขออนุญาตวิ่งรับส่งนักเรียนหรือรับส่งผู้โดยสาร ทั้งหมดจำนวนกี่ราย และเป็นรถยนต์ประเภทใด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 105/2556 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 07/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 105/2557 นางสาวชูศรี ธรรมรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 24/06/2557 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาข้อบังคับ คปภ. ว่าด้วย “ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2553 ” พร้อมฉบับแก้ไข (หากมี) รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 105/2559 นายบัณฑิตย์ พุ่มทิพย์ สำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน 22/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 106/2550 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมุกดาหาร 18 แห่ง 18/05/2550 ขอสำเนาอบต. จำนวน 18 แห่ง ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 106/2551 พันตำรวจเอกปรีชา ลิมปโอวาท คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 06/06/2551 ขอดูและคัดเอกสาร กระดาษคำตอบของผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ เพื่อคัดเลือกตุลาการศาลปกครองชั้นต้นรุ่น 5 ระหว่างดำเนินการ  
 106/2552 นางสาวสุธาสิฬฬ์ ปรีชา กรมที่ดิน 06/05/2552 ขอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามคำสั่งกรมที่ดินที่ ๔๖๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 106/2553 นายศุภชัย อุณหโชค กรมธนารักษ์ 19/03/2553 ขอสำเนาการพิจารณาของกรมธนารักษ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 106/2554 01 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 23/02/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๑๔ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 106/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ กรมการปกครอง 29/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 106/2556 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 28/02/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือรับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 106/2557 นายเลี้ยง แพลิตตะ เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 24/06/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการก่อสร้าง/ซ่อมและขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. และโครงการก่อสร้าง/ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. และโครงการก่่อสร้างระบายน้ำตัวยูฝารางวี รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 106/2558 นายบัณฑิต ณ ลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 106/2559 นายสุรพล จรรยากูล กระทรวงศึกษาธิการ 21/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งและขอให้ปากคำ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 107/2550 นายพิชัย หินหาด ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ 22/05/2550 ขอสำเนาการสืบสวนของคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 107/2551 นายประมุท สูตะบุตร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี, เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 05/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสาร ระหว่างดำเนินการ  
 107/2552 นายเท พรมสุรีย์ อบต. นาแต้ จ. สกลนคร 30/04/2552 ขอเอกสารโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 107/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 107/2554 08 นายอภิรมย์ พงษ์พัฒนอำไพ กรมทรัพยากรน้ำ 28/02/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการยกเลิกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์จาก ก.พ.ค. และขอคัดสำเนาการสั่งการจากกรมฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 107/2555 นายพจน์ นิลวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 08/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 107/2556 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 17/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินงบประมาณ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 107/2557 รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 27/06/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 107/2558 นายชุมพล บัวเผื่อน กับพวก เทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 19/03/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 107/2559 นางสาวขวัญพัฒน์ วิเศษวงศ์กุล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ครั้งที่ ๓) 25/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 108/2550 นายชาย ปริจจาคะ ธนาคารออมสินสาขาอำเภอเมืองกำแพงเพชร 28/06/2550 ขอตรวจดู รายงานค่าตอบแทนประเภทสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู หลักฐานเอกสารรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการและแบบคำขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพครู เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 108/2551 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 09/06/2551 ร้องเรียนขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ระหว่างดำเนินการ  
 108/2552 นายศุภชัย อุณหโชค กรมธนารักษ์ 12/05/2552 กรณีกรมธนารักษ์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 108/2553 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 10/03/2553 ขอสำเนาการพิจารณาของ สปน. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 108/2554 01 พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ ขาวลิขิต ตำรวจภูธรภาค ๑ 02/03/2554 ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ของ พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ ขาวลิขิต  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 108/2555 นายพจน์ นิลวงศ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 08/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 108/2556 นายเทวินทร์ วิบูลลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบียงเตีย จังหวัดสุรินทร์ 15/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 108/2557 นายบรรณวิชญ์ คงชู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 25/06/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 108/2558 นายชุมพล บัวเผื่อน กับพวก เทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 19/03/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 108/2559 นายไพรัช สุภัคคะ เมืองพัทยา 24/03/2559 ขอสำเนาและรับรองแบบพิมพ์เขียว (blue print) ของอาคารชุดโครงการลากูน่า ไฮท์ส ลอง บีช คอนโดมิเนียม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 109/2550 นายทินกร วัฒนเสน กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๙ 30/05/2550 ขอทราบสาเหตุของการขาดสมบัติของการสอบเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 109/2551 นายเฉลิม ทุ่มศรี ผู้ใหญ่บ้านศรีอุบล หมู่4 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 06/06/2551 ร้องเรียนขอเอกสารของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ลงชื่อเพื่อนำไปขอเบิกเงินและเอกสารเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย ระหว่างดำเนินการ  
 109/2552 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 13/05/2552 ขอให้เปิดเผยสัญญาซื้อขายระหว่าง กฟผ. กับ บ.เก็คโค่-วัน และ กฟผ. กับกัลฟ์-เจพี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 109/2553 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 10/03/2553 ขอสำเนาการพิจารณาของ สปน. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 109/2554 01 ร้อยโทหญิงพรพิมล ยังประภากร กรมการแพทย์ 01/03/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 109/2555 นายราชิต ไชยรัตน์ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 08/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 109/2556 นายนิคม อิ่มใจ (ผู้รับมอบอำนาจจาก พ.ต.ต.ศราวุฒิ สกุลมีฤทธิ์) ๑) กรมการค้าภายใน ๒)องค์การคลังสินค้า ๓) กระทรวงพาณิชย์ 20/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับจำนำข้าว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 109/2557 นายประจญ แสนเหวิม และพวกรวม ๕ คน เทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดขอนแก่น 01/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเเกี่ยวกับการขอคัดสำเนารายละเอียดฎีกาการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ จำนวน 2 รายการ และการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสำราญของเดือน ก.พ. - มี.ค. 2557 รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 109/2558 นายนิมิต รุ่งรัศมี สำนักงานเขตหนองจอก 18/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 109/2559 นายวีระพงศ์ ดวงธนวงศ์ ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ 28/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจ้างโครงการทุกโครงการ (๑๗๗ โครงการ) ของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 110/2550 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู 25/05/2550 ขอสำเนาเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 110/2551 นางสาวลมุน ฉัตรแจ้ง สำนักงานที่ดิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/06/2551 ขอสำเนาหนังสือขอสำนักงานที่ดิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ลงชื่อจ.ส.ต.ชัยวัฒน์ แก้วจำรัส ระหว่างดำเนินการ  
 110/2553 นางสริตา สุขเกษม กรมทางหลวงชนบท 13/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสาย ก(ง) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 110/2554 01 นายประดิษฐ์ พรมชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จังหวัดศรีสะเกษ 01/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 110/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 05/03/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 110/2556 นายสัญชาย สร้างคอมพัฒนา โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จังหวัดอุดรธานี 13/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การได้มาของที่ดิน และสอบถามข้อมูล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 110/2557 นายวรวุฒิ คงวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 30/06/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดสำเนาประกาศงานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กบ้านคูขาด ตำบลคูเมือง จำนวน 3 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 110/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13/03/2558 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 110/2559 นายยุทธนา สุวรรณมณี เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 29/03/2559  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 111/2550 ว่าที่ร.ต.วิรัตน์ นวลศรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 30/05/2550 ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับประกวดราคาถมดิน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน โครงการถมดิน และโครงการสร้างระบายน้ำ เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 111/2551 นายศุภชัย ทรัพย์กุญชร เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี 12/06/2551 ขอทราบข้อมูลการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี ระหว่างดำเนินการ  
 111/2552 นายศุภชัย อุณหโชค กองทัพอากาศ 12/05/2552 กรณีกองทัพอากาศไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 111/2553 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร, คณะกรรมการควบคุมอาคารและตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ 12/03/2553 ขอสำเนาระเบียบข้อบังคับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 111/2554 08 นายบัวจันทร์ ประสงค์สุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ 25/02/2554 ขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินการบัญชีโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 111/2555 นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์ ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา 08/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 111/2556 นายพรรณนา ราชิวงศ์ เทศบาลตำบลชะโนด จังหวัดมุกดาหาร 01/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 111/2557 นางชไมพร สายเกษม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 02/07/2557 ขอสำเนาสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทั้งหมด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 111/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13/03/2558 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 111/2559 นายเพชร เหมือนพันธุ์ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 23/03/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 112/2550 นายราชันย์ วะนาพรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 28/05/2550 ขอเอกสารสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 112/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 112/2552 ด.ต. สำราญ เนตรพล อบต. หนองจิก จ. มหาสารคาม 04/05/2552 ขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างประปาหมู่บ้านเหล่าโพธิ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 112/2553 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรมโยธาธิการและผังเมือง, คณะกรรมการควบคุมอาคารและตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ 12/03/2553 ขอสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ๘๖๔-๓๐/๒๕๕๑, รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และสรุปสำนวนอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง  
 112/2554 08 นางวัชรี อนุศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล จ.อ่างทอง  ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้างที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลลงนามแล้ว และอยู่ในระหว่างการขาย หรือให้เอกสารสอบราคาจ้างทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 112/2555 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 09/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 112/2556 นายบัญญัติ พิมพจักร องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ 25/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 112/2557 ว่าที่ ร.ต. นิจศาล จันภูตระกูล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 03/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอยืมตัวข้าราชการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 112/2559 นายวิชัยยุทธ ยินดีจินดา การประปานครหลวง 28/03/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนริมคลองประปาของการประปานครหลวง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 113/2550 นายประจวบ บุญเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกา 05/06/2550 สำเนาประกาศขายแบบ และยื่นซอง ,สำเนาสัญญาจ้าง และสำเนาคู่สัญญา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 113/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลโผนงาบ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 113/2552 นายสมยศ ศรีชัย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท 13/05/2552 ขอเอกสารบันทึกการตรวจค้นบ้านพักและผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 113/2553 น.ส. เกษร เมืองที่รัก อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี 24/03/2553 ขอสำเนาการแต่งตั้งนายเล็ก รุ่งลอย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น-แจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 113/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรมโยธาธิการและผังเมือง 04/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคารที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ส่งมาตรวจสอบอาคารบ้านของผู้ร้องในฐานะเป็นอาคารมูลกรณี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 113/2555 นายจิรัฏฐ์ ขวัญพิชิต อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 09/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 113/2556 นายฉัตรชัย นามคีรี กรมทางหลวงชนบท 20/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาของการดำเนินการป้องกันปัญหาและการแก้ปัญหา และรายชื่อบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพที่มีหน้าที่ควบคุมงานที่รับผิดชอบโครงการวางท่อก๊าซ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 113/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 01/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 113/2558 นางศรัญญา ดุลยศุปต์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 16/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 113/2559 นายจักรกฤษณ์ เชาวน์รุ่งเมธี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง และสำนักงานจังหวัดลำปาง 25/03/2559 ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 114/2550 นายสุภาพ โนรีวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกา 05/06/2550 สำเนาสัญญาจ้าง สำเนาหนังสือจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 114/2551 นายบุญชู ประสังสิต เทศบาลตำบลคำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 114/2552 นายถวิล จันทสุนีย์ อำเภอเมืองมหาสารคาม 13/05/2552 ขอเอกสารการชี้แจงกรณีการยืมเงินสงฆ์ของนายนิยม บุตราช ต่อนายอำเภอ และรายงานการประชุมราษฎรบ้านดินดำ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 114/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 114/2554 08 นายณัฎฐกิตติ์ โสทธยาสัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 04/03/2554 ขอทราบผลการพิจารณาความผิดทางวินัยที่ผู้ร้องเป็นผู้ร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 114/2555 พระภิกษุธีระวุฒิ ธีรวํโส สำนักงาน แม่กลองธรรมสนามหลวง 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสาร ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 114/2556 จ.ส.ต.ธงชัย ภูสีเขียว เทศบาลตำบลลำคลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 16/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 114/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 04/07/2557 ขอคัดถ่ายรายงานการพิจารณาทางปกครองในการออกหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5803/2588 ลว. 23 เม.ย. 56 รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 114/2558 นายศุภเดช ศักดิ์ดวง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 20/03/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 114/2559 นายจักรกฤษณ์ เชาวน์รุ่งเมธี สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 25/03/2559 ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 115/2550 นางสาวสุกัญญา ปวุตินันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 07/06/2550 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาออกคำสั่งเลิกจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 115/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 115/2552 พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ โมรานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 12/05/2552 ขอเอกสารคำสั่งทางปกครองแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง รอง ผกก. กลุ่มงานสืบสวน ภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 115/2553 นางผ่องพรรณ ทวีสมบูรณ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง 22/03/2553 ขอสำเนาผลสอบปากคำของผู้ยื่นแก้ไขมรณบัตร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 115/2554 01 ดร.สุรพล จรรยากูล ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ประจำ มศว. 03/03/2554 ขอสำเนารายงานการประชุมหรือรายงานการวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ที่ได้พิจารณาแล้ว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 115/2555 นางจิตต์ติมา แสงวิโรจน์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม จังหวัดชัยภูมิ 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคะแนนผลการสอบคัดเลือกของผู้ร้อง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 115/2556 นายณัฐติกร สิงห์ขวา องค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ จังหวัดนครราชสีมา 15/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารประกอบคำชี้แจงกรณีการซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 115/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 04/07/2557 ขอคัดถ่ายคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลคดีรายนายสิดปารายฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 115/2558 นายฉันทวิทย์ เทียมรัตนานนท์ กรุงเทพมหานคร 23/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 115/2559 นายอนุพงษ์ ทองมนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓ 25/03/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 116/2550 นายณัฐพงษ์ ช่างกลึง สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 11/06/2550 ข้อให้ลบข้อมูลประวัติออกจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 116/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลคำป่าทลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 116/2552 นายอุทิศ เหมขัตถกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด 15/05/2552 ขอเทปบันทึกการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 116/2553 น.ส.พรรณี เอี่ยมสอาด เทศบาลตำบลบัววัฒนา จ.เพชรบูรณ์ 27/03/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 116/2554 02 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี 02/03/2554 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๔, ๒/๒๕๕๔ และ ๓/๒๕๕๔ รวม ๓ โครงการ โครงการละ ๑ ชุด ชุดละ ๕ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 116/2555 นายพรหมลิขิต ภวภูตานนท์ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 30/12/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จำนวนหลายรายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 116/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จังหวัดมหาสารคาม 20/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 116/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 04/07/2557 ขอคัดถ่ายการไม่มาปฏิบัติราชการของนายอภิรัฐ ตราดุษฎี ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ จากสำเนาลงชื่อปฎิบัติราชการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 116/2558 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงาน ป.ป.ช. 23/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 116/2559 นายสุรพล จรรยากูล มศว 24/03/2559 การสอบสวนจรรยาบรรณและลงโทษ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 117/2550 นายจำลอง ยงพฤกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกา 05/06/2550 ขอสำเนาประกาศขายแบบ สำเนาสัญญาจ้าง-รับจ้างและสำเนาคู่สัญญาการเสนอราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 117/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเพ็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 117/2552 นายประสิทธิ์ บุญโต อบต. พราน จ. ศรีสะเกษ 15/05/2552 ขอเอกสารประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 117/2553 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ อบจ.ระยอง 28/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 117/2554 08 นายประทีป ศิริกาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการกองงานตุลาการ 07/03/2554 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 117/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 13/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ชี้แจงต่อคณะกรรมการวินิจฉัย ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 117/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 20/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 117/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 03/07/2557 ขอคัดถ่ายการมา/ไม่มาปฏิบัติราชการของเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 117/2559 นายสุรพล จรรยากูล มศว 25/03/2559 การสอบสวนจรรยาบรรณและลงโทษ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 118/2550 นายสงกรานต์ แก่นหิรัญ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกา 04/06/2550 ขอสำเนาคู่สัญญาการเสนอราคา สำเนาสัญญาจ้างและสำเนาคู่การเสนอราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 118/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 118/2552 นายฐิติ โรจน์เลิศจรรยา ม. มหามกุฎราชวิทยาลัย 12/05/2552 ขอเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 118/2553 นางอุไรวรรณ์ เหมกุล อบต.หัวหิน จ.กาฬสินธุ์ 29/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 118/2554 08 นายไพโรจน์ มุขศรีใส กรมเจ้าท่า 07/03/2554 ขอรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 118/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 13/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่เป็นมูลเหตุให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีหนังสือที่ กท ๕๘๐๐/๓๑๘๓ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๓ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 118/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลตำบลแวงน่าง จังหวัดมหาสารคาม 20/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 118/2557 นายวิชิต อักษรเพ็ชร ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 04/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ประกอบคำให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน ครั้ง ๔ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 118/2558 นายวีรวุธ ยิ้มห้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาถ 23/03/2558  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 118/2559 นายสุรพล จรรยากูล มศว 26/03/2559 การสอบสวนจรรยาบรรณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 119/2550 นายอารี มูฮำหมัดอารี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกา 04/06/2550 ขอสำเนาประกาศขายแบบ-ยื่นซองเสนอราคา สำเนาสัญญาจ้างและคู่สัญญา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 119/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 119/2552 นายธีรชัย กอวรกุล กรมที่ดิน 19/05/2552 ร้องเรียนกรมที่ดินไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 119/2553 นายบัญญัติ พิมพจักร์ อบต.กุดหว้า จ.กาฬสินธุ์ 30/03/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 119/2554 08 นายอภิรมย์ พงษ์พัฒนอำไพ กรมทรัพยากรน้ำ 07/03/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 119/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 13/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ ของผู้ร้องโดยขอถ่ายให้ติดรายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นและรายงานของสำนักงานฯ ต่อกรณีดังกล่าว ที่มีถึงผู้ว่าฯ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 119/2556 นางมานิสา สาลีวรรณ์ สำนักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดราชบุรี 18/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 119/2558 นางเบญจวรรณ คมกฤส การเคหะแห่งชาติ 24/03/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 119/2559 นายสุรพล จรรยากูล มศว 26/03/2559 การสอบสวนจรรยาบรรณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 120/2550 น.ต.เนตร สัจจวาณิชย์ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 08/06/2550 ขอสำเนาคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำฯ และคำสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 120/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 120/2552 นายจุลพงษ์ สัตย์ถาวงษ์ กรมศุลกากร 20/05/2552 ขอสำเนาเอกสารรายงานการตรวจสอบการขนส่งสินค้าของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 120/2553 นายบัญญัติ พิมพจักร์ เทศบาลตำบลกุดหว้า จ.กาฬสินธุ์ 30/03/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 120/2554 08 นายอภิรมย์ พงษ์พัฒนอำไพ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 07/03/2554 ขอสำเนาบันทึก ด่วนที่สุด ลว. ๑ ก.พ. ๕๔ ที่อธิบดีมีข้อสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัยใหม่ฯ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 120/2555 นางสุภาพร เฮงสวัสดิ์ เทศบาลตำบลสองชั้น จังหวัดบุรีรัมย์ 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 120/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จังหวัดมหาสารคาม 20/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 120/2557 ว่าที่ ร.ต. ภูวดล ขำปาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 08/07/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 120/2558 นางสาวสุธิตา หงษ์สุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 23/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 120/2559 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ กรมศุลกากร 07/03/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 121/2550 น.ต.เนตร สัจจวาณิชย์ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 08/06/2550 ขอตรวจดูและรับข้อมูลข่าวสาร หนังสือกระทรวงการคลังและหนังสือกรมบัญชีกลาง ระหว่างดำเนินการ  
 121/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 121/2552 นายธีรชัย กอวรกุล กรมโยธาธิการและผังเมือง 19/05/2552 ร้องเรียนกรมโยธาธิการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 121/2553 นายบัญญัติ พิมพจักร์ อบต.หนองห้าง จ.กาฬสินธุ์ 30/03/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 121/2554 08 นายอภิรมย์ พงษ์พัฒนอำไพ สำนักบริหารกลาง 07/03/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 121/2555 นางสุภาพร เฮงสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนขวาง จังหวัดบุรีรัมย์ 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 121/2556 นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 20/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาขอย้ายของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 121/2557 นางสาววัลภา วิภาตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 07/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงของผู้ร้่อง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 121/2558 นางสาวรพีพรรณ สายัณห์ตระกูล กรมการบินพลเรือน 26/03/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 121/2559 นางสาวลัดดา เกาะโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 23/03/2559 ขอทราบคะแนนการประเมินและเหตุผลในการไม่ต่อสัญญาจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 122/2550 นายธีรชัย กอวรกุล กรมบังคับคดี 11/06/2550 ขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมบังคับคดี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 122/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 122/2552 นายธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 20/05/2552 ร้องเรียนกรมธนารักษ์ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 122/2553 นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 31/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 122/2554 08 นายไพโรจน์ มุขศรีใส กรมเจ้าท่า 08/03/2554 ร้องเรียนหน่วยงานไม่นำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 122/2555 นางสุภาพร เฮงสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 122/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม 20/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 122/2557 นายสมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 04/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ร้อง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 122/2558 นางสาวรพีพรรณ สายัณห์ตระกูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 26/03/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 122/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 04/04/2559 ขอคัดถ่ายหนังสือที่สำนักงานฯ มีถึง กวฉ. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 123/2550 น.ต.เนตร สัจจวาณิชย์ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 17/06/2550 ขอตรวจดูและสำเนา หนังสือกระทรวงคมนาคม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 123/2551 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 12/06/2551 ร้องเรียนขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 123/2552 นายสนิท เกตุแก้ว กรมสรรพากร ภาค ๑๒ 14/05/2552 ขอเอกสารแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการประจำสำนักงานสรรพากร ภาค ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 123/2553 พ.ต.อ. ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล กองบัญชาการศึกษา 05/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติ อ.ก.ตร. กรณีการร้องทุกข์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 123/2554 01 นายทศ หมั่นตะคุ เทศบาลตำบลนกออก จังหวัดนครราชสีมา 08/03/2554 ขอสำเนาบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลนกออกสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑, ๒, ๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 123/2555 นางสุภาพร เฮงสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแวง จังหวัดบุรีรัมย์ 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 123/2556 นายธนพันธ์ คุปต์สินชัย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 15/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 123/2558 ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ แขวงการทางปทุมธานี 24/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 123/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 04/04/2559 ขอคัดถ่ายการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามลำดับชั้นเพื่อใช้ในการออกหนังสือที่มีถึง กวฉ. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 124/2550 นายนพดล จันโทภาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 13/06/2550 ขอคัสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 124/2551 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานกฤษฎีกา 13/06/2551 ขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 2รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 124/2552 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักการโยธา 20/05/2552 ร้องเรียนสำนักการโยธาไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 124/2553 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ กองบัญชาการศึกษา 08/04/2553 ขอให้เปิดเผยชื่อ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 124/2554 08 ด.ต.เฉลิม เสียมไธสง เทศบาลตำบลตาจง จังหวัดบุรีรัมย์ 08/03/2554 ขอสำเนาแบบแปลนพร้อมสัญญาจ้างการก่อสร้างระบบน้ำประปาบ้านศิลาทอง หมู่ ๒๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 124/2555 นางสุภาพร เฮงสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ถลุงเหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 124/2556 นายสิทธิชัย มานะเสถียร สำนักงาน ป.ป.ช. 21/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินของผู้ร้อง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 124/2558 นายอนันต์ ขาวจตุรัส อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 03/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 124/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 04/04/2559 ขอคัดถ่ายหนังสือ กวฉ. ที่ นร ๐๑๐๘/๓๕๘๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 125/2550 นายบวรพันธ์ เรณางกูร สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 8 15/06/2550 ขอสำเนาเอกสารตอบยืนยันการสอบถามนายจ้าง จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำเนาหนังสือลาออก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 125/2551 นายสนิท บุญทวี องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 17/06/2551 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการรับพนักงานธุรการเข้าทำงาน ระหว่างดำเนินการ  
 125/2552 จ.ส.ต. หญิง ฐิตาภรณ์ ฉายางาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 26/05/2552 ขอเอกสารคำสั่งการผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีโครงการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 125/2553 พ.ต.ท. สมเกียรติ กาฬสิโรจน์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 01/04/2553 ขอสำเนาการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้น เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 125/2554 01 นายอภิวัฒน์ วัฒธนกุล จังหวัดกาฬสินธุ์ 24/03/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๖ โครงการ ใน ๑๘ อำเภอ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 125/2555 นางสุภาพร เฮงสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ทองหลาง จังหวัดบุรีรัมย์ 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 125/2556 นายบัญญัติ พิมพจักร เทศบาลตำบลหนองอีบุตร จังหวัดกาฬสินธุ์ 23/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 125/2557 ร้อยตำรวจตรีวีระพงศ์ โสสม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 08/07/2557 ขอคัดสำเนาเอกสารราชการที่เกี่ยวกับผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 125/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 30/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 125/2559 นายอนุศักดิ์ เบ็ญจชัยพร การไฟฟ้านครหลวง 04/04/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 126/2550 นายธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 18/06/2550 ขอให้กรมธนารักษ์แจ้งผลการพิจารณาพร้อมมีเหตุผลสนับสนุน ตามรูปแบบการพิจารณาตาม พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 126/2551 นายพันคำ กิตติธรกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ. กระบี่ 18/06/2551 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการประมูลจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น ระหว่างดำเนินการ  
 126/2552 นายธงไชย บุญศักดิ์เลิศวิทยา สำนักงานประกันสังคม 28/05/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับความพร้อมของโรงพยาบาลเวชธานีที่ร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสังคมในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 126/2553 นายสิดปาราย อาฮูวารี สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี ๕ 03/04/2553 ขอสำเนาสำนวนคดีอาญา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 126/2554 08 นายไพโรจน์ มุขศรีใส กรมเจ้าท่า 09/03/2554 ร้องเรียนหน่วยงานไม่นำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 126/2555 นายไพโรจน์ มุขศรีใส กรมเจ้าท่า 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งความรับผิดทางละเมิด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 126/2556 นายอาทิตย์ เทียนเพิ่มพูล สำนักงานศาลยุติธรรม 01/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและคำถาม-คำตอบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 126/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 10/07/2557 ขอคัดถ่ายรายงานของกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่มีถึงปลัดกรุงเทพมหานครตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีข้อสั่งการให้ "ผอ.กงต. ตรวจสอบและพิจารณาแจ้งผู้ร้องทราบแล้วรายงานผลให้ทราบด้วย" เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 126/2558 นายธนวรรธน์ อภิสรพิบูลย์กิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 25/03/2558 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๕๑๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๓ รายการ และข้อมูลข่าวสารการขอปรับปรุงกรอบอัตรากำลังตำแหน่งนิติกร ระดับ ๘ วช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 126/2559 นายจเร พันธุ์เปรื่อง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 07/04/2559 (อีกหน่วยนึง ม.33) ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๑๓๓/๒๕๕๘ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 127/2550 นายบัณฑูร พิทักษ์วงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ 14/06/2550 ขอสำเนาหนังสือรับรอง หรือหลักฐานเพื่อแสดงประสบการณ์การบริหารจัดการโรงอาหารที่มีการเสนอราคา และข้อมูลในแผ่น CD เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 127/2551 นายบรรจง ยนต์คัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 20/06/2551 ขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเลขที่5/2551ถึงเลขที่13/2551 ระหว่างดำเนินการ  
 127/2552 นายณัฐพล พรมราช วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 26/05/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ จำนวน ๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 127/2553 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ สนง.ศาลปกครองกลาง  ขอสำเนาการไต่สวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 127/2554 08 นางชาลิสา มีแก้วศิริรัตน์ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 14/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวด/สอบราคาจ้างเหมาจากทางเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 127/2555 นายสุดชาย วิสิทธิพานิช สำนักงาน ก.พ. 14/03/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 127/2556 นางปิยะพร จันทร์ละมุด เทศบาลตำบลวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์ 29/03/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของผู้ร้อง  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 127/2557 นายวิละ อุดม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 10/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 127/2558 ผศ.ดร.เรวดี วัฒนาโกศล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 127/2559 นายพงศ์ อุตราภรณ์ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด 04/03/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร 5 รายการ ในความครอบครอง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 128/2550 นางสาวลัดดาภรณ์ เกษมโกสินทร์ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 8 15/06/2550 เอกสารตอบยืนยันการสอบถามนายจ้าง และหนังสือลาออก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 128/2551 นางธิปภัสสรวง ใบไม้ ศาลจังหวัดพัทยาใต้ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนพัทยา สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง 18/06/2551 ขอข้อมูลข่าวสารการสรุปสำนวนคดี พร้อมพยานหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับคดีของผู้ตาย ฯลฯ ระหว่างดำเนินการ  
 128/2552 นายจีรศักดิ์ ปิติวัฒน์สกุล สนง. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 27/05/2552 ขอรายงานผลการดำเนินงานที่สมาคมต่างๆต้องส่งให้กับ กทช. ตามระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 128/2553 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ กองคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 22/02/2553 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีสำนวนการสอบสวน ระหว่างดำเนินการ  
 128/2554 08 นายเหม นิ่งทอง กรมที่ดิน 08/03/2554 ได้รับเอกสารตามที่ขอไม่ครบถ้วน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 128/2555 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 15/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 128/2556 นายประมุท สูตะบุตร สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน 25/03/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 128/2557 นายวิละ อุดม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 10/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 128/2558 นายไผท สุประดิษฐ์ เทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 26/03/2558  ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 128/2559 ศ.นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. 08/04/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) เรื่องการถอดถอนตำแหน่งศาสตราจารย์ของผู้ร้อง จำนวน ๓ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 129/2550 นายวิวัฒน์ชัย อัตถากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 19/06/2550 ขอสำเนาเทปเสียง เอกสารการถอดเทป และรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 129/2551 นายธีรวัชร์ ภูมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 25/06/2551 ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 129/2553 นายทองดี คล้ายสิทธิ์ เทศบาลตำบลลาดชะโด จ.อยุธยา 09/04/2553 ขอสำเนาเอกสารการจ้างโครงการกำจัดวัชพืช เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 129/2554 08 นายถาวร เพิ่มศรี องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ 10/03/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศ สอบราคา หลักฐานการเผยแพร่ประกาศ และบันทึกคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านฮองฮี หมู่ที่ ๑๓ และบ้านหัวงัว หมู่ที่ ๗  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 129/2555 ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา สำนักงาน ป.ป.ช. 14/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 129/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 14/07/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 129/2558 นายจุลพงษ์ สัตย์ถาวงศ์ กรมขนส่งทหารอากาศ 31/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 129/2559 ศ.นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มศว 08/04/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวาระการถอดถอนตำแหน่งของผู้ร้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 130/2550 นายนำชัย ด่านผดุงธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 20/06/2550 ขอผลการตรวจสุขภาพจิตจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ที่เป็นผู้ประเมิน ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 130/2551 นายดำรง เล็กดี องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 18/06/2551 ขอข้อมูลการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารไม้ ระหว่างดำเนินการ  
 130/2552 นายการุญ เลี่ยวศรีสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 01/06/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ สาขาการบริการ ระหว่างดำเนินการ  
 130/2553 น.ส.มะลิ ภู่สันติสัมพันธ์ สำนักงาน กศน. 09/04/2553 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 130/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรมโยธาธิการและผังเมือง 16/03/2554 ขอให้เปิดเผยหนังสือเรียกประชุมและรายงานการประชุมทุกครั้ง ทุกหน้า เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 130/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 15/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของนายโมเฮนยิตซิงห์ โกลาตี ที่มีถึงสำนักงานเขต บางกอกน้อย  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 130/2556 นายบัญญัติ พิมพจักร เทศบาลตำบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 01/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 130/2557 นายอิสรา อุปถัมภ์ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10/07/2557  ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 130/2559 นายสุพร ฤทธิภักดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 04/04/2559 ขอสำเนาเอกสารโครงการเยียวยา สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๒๙ รายการ  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 131/2550 นายบัญญัติ พิมพจักร เทศบาลตำบลหนองแปน จ. กาฬสินธุ์ 29/06/2550 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 131/2551 นายสรดิษฐ์ ปิติสานต์ โรงพยาบาลศิครินทร์ 28/06/2551 ขอข้อมูลเวชระเบียนการรักษาของผู้ร้อง ระหว่างดำเนินการ  
 131/2552 นายไพบูลย์ สุขเกษม และพวก เทศบาลตำบลหัวนา จ. หนองบัวลำภู 01/06/2552 ขอสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗ โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 131/2553 นายปัญญา พิสิฐเศรษฐการ กรมการค้าภายใน 08/04/2553 ขอสำเนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 131/2554 08 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 15/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคา เอกสารตกลงจ้างสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 131/2555 นางพัชราภรณ์ เมธาทิพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 19/03/2555 ขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ใน ก.พ.๗ เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 131/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม 02/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 131/2557 นางสุจิตรา ไชยจันทร์ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10/07/2557  ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 131/2558 นายสุกฤษฎ์ กิติศรีวรพันธุ์ องค์การเภสัชกรรม 31/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 131/2559 นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล กรมการค้าต่างประเทศ 11/04/2559 ขอหนังสือมอบอำนาจที่บริษัทHainan GrOil Industrial Trading Company ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแบบรัฐต่อรัฐกับกรมการค้าต่างประเทศ และได้มอบอำนาจให้แก่บริษัท เอสบี พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด โดยนายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล กรรมการขณะนั้นเป็นผู้ชำระเงิน รับมอบสินค้าและดำเนินการอื่น เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 132/2550 นายชาย ปริจจาคะ ธนาคารออมสินสาขาอำเภอเมืองกำแพงเพชร 19/06/2550 ขอรายงานเงินค่าตอบแทนประเภทสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 132/2551 นายวานิช เวชวิริยกุล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 24/06/2551 ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการฯที่อยู่ในความครอบครองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระหว่างดำเนินการ  
 132/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบต. พังแดง จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ระหว่างดำเนินการ  
 132/2553 นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 26/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 132/2554 08 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ ๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ๓. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 17/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 132/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 15/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครที่ได้ยกเลิก เปลี่ยนแปลงข้อสั่งการเดิมที่ปรากฏ ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๕/๕๑๙๘ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๔๘  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 132/2556 นายบัญญัติ พิมพจักร สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 01/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 132/2557 นายธนากร ชินทวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 10/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 132/2559 นายนคร ธัญสว่างวัฒนา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 11/04/2559 ขอให้เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่นำสลากรางวัลชุดที่ ๕๙ ไปขอรับเงินรางวัล รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 133/2550 นายมนูญ ทินนึง โรงพยาบาลเลย 02/07/2550 ขอหลักฐานการรักษาของบุตรผู้ร้องเรียน ระหว่างดำเนินการ  
 133/2551 พระราชสิริชัยมุนี เจ้าคณะภาค 3 30/06/2551 ขอข้อมูลรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งให้ผู้ร้องออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ฐานหย่อนความสามารถ ระหว่างดำเนินการ  
 133/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบต. หนองแคน จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน ระหว่างดำเนินการ  
 133/2553 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ กรมธนารักษ์ 12/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินบนเกาะเสม็ด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 133/2554 08 น.ส. ธัณยธาราห์ สรวลเสน่ห์ เทศบาลตำบลเกษไชโย จังหวัดอ่างทอง 17/03/2554 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถวัดไชโยวรวิหาร (ไทยเข้มแข็ง)รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งหมด รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้น ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๓) ทั้งหมด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 133/2555 นางหนูพิม ทะส่วย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 21/03/2555 ขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในบัตรเงินเดือน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 133/2556 นายเฉลิมโรจน์ รัตนวงศ์ เทศบาลตำบลลำคลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 03/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 133/2557 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ จังหวัดกาฬสินธุ์ 14/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 11 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 133/2559 นางขวัญปภัสสร จานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 19/04/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 134/2550 นางมณฑา สำเภาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก จ. ภูเก็ต 02/07/2550 ขอมติผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ และหลักฐาน พร้อมแผนที่/กฎหมาย ข้อกำหนดห้ามใช้พื้นที่ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 134/2551 นายอานนท์ มีศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 25/07/2551 ขอข้อมูลเกี่ยวกับฎีกาการเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเอดส์ ระหว่างดำเนินการ  
 134/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบต. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ระหว่างดำเนินการ  
 134/2553 นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์ อบต.ห้วยทรายเหนือ จ.เพชรบุรี 09/01/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 134/2554 03 ว่าที่ร้อยตรีสมจิตต์ ศรีแสนสุข ผู้รับมอบอำนาจจากนายจรวย อินทะสุวรรณ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุนหาญ 09/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 134/2555 นาวาอากาศโทรัตน์ หาสนนท์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสน จังหวัดมหาสารคาม 20/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเก็บและงดเก็บค่าน้ำประปา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 134/2556 สิบเอกสูงศักดิ์ พรรณขาม สำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร 04/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 134/2557 นายบัญชา กอสนาน กรมศุลกากร 15/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 134/2559 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงาน ป.ป.ช. 20/04/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารที่มีอยู่ในเรื่องร้องเรียน เลขรับที่ ๒๓๕๒๓/๒๕๕๗  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 135/2550 พ.ต.ต.ทวี ญาณโกมุท เทศบาลตำบลนครหลวง  ขอตรวจดูโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 135/2551 พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ปตท 03/07/2551 ขอข้อมูลเกี่ยวการดำเนินการของ ปตท. ระหว่างดำเนินการ  
 135/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบต. นาอุดม จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน ระหว่างดำเนินการ  
 135/2553 นช. ประดิษฐ์ เป็งแก้ว แขวงการทางเชียงรายที่ ๒ จ.พะเยา 09/04/2553 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทางหลวง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 135/2554 01 ด.ต. วรยุทธ ทรัพย์บุญ สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/03/2554 ขอผลคำวินิจฉัยกรณีอัยการฯ สั่งให้ยุติการดำเนินคดี นายชุติพนธ์ อินทโชติ ผู้ต้องหาเรื่องการ เข้าไปครอบครองที่ดินสาธารณะชายตลิ่ง บริเวณ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระขาวและตำบลบ้านคลัง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 135/2555 นายพรมมา ศรีแก้ว กับพวก รวม ๔ คน อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 15/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารและสอบถามจำนวนหลายรายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 135/2556 นายบัญชา สัทโธ โรงพยาบาลสงขลา 01/04/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 135/2557 นายแพทย์เอนก กษัตรีย์ แพทยสภา 17/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 135/2558 นายธีรเดช นรัตถรักษา คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/03/2558 ข้อมูลข่าวสารการกำหนดกรอบการบริหารงานบุคคลข้าราชการในตำแหน่งนิติกรระดับ ๘ และได้รับเงิน พ.ต.ก. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 135/2559 นายพรชัย ห้อยคำ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 28/04/2559  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 136/2550 นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ราชบัณฑิตยสถาน 10/07/2550 ราชบัณฑิตยสถานไม่จัดห้องข้อมูลข่าวสารและไม่จัดข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมาย(พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)กำหนด ระหว่างดำเนินการ  
 136/2551 นายศุภชัย อุณหโชค กรมที่ดิน 04/07/2551 ขอข้อมูลในความครอบครองของกรมที่ดินจำนวน 3 รายการเพื่อตรวจสอบกฎหมายที่สนับสนุนการปฎิบัติในอำนาจของกรมที่ดิน ระหว่างดำเนินการ  
 136/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบต. เหล่าสร้างก่อ จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ระหว่างดำเนินการ  
 136/2553 สพท.พะเยา เขต ๑ (นายชุมพล รัตนเลิศลบ) เทศบาลตำบลท่าวังทอง จ.พะเยา 08/04/2553 ขอสำเนาภาพถ่ายแบบแปลนอาคารเรียนโรงเรียนประชาบำรุงที่ดัดแปลงแก้ไขแล้ว ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 136/2554 08 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17/03/2554 ขอข้อมูลโครงการหรือกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๒๗ ๓๐ ๓๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 136/2555 นายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีคัดลอกผลงาน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 136/2556 นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์ สำนักงาน ป.ป.ช. 02/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 136/2557 นายนพวรรณ ศักดิ์วิทย์ กรมศุลกากร 15/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 136/2558 นายอิทธิศาสตร์ ลิ้มละมัย เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 23/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 136/2559 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 26/04/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 137/2550 น.ส.อมรรัตน์ จุติไชย กับพวก สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน จ. สุรินทร์ 05/07/2550 ขอสำเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลกังแอน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2550 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 137/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบต. กกแดง จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน ระหว่างดำเนินการ  
 137/2553 พ.ต.ท.ปรีชา หนูประสิทธิ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 20/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 137/2554 01 นางสาวกชกร เจริญสุข สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 137/2555 นายธนเดช ประเสริฐลาภ เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 22/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารใบฎีกาเบิกจ่ายตอนเกิดภัย น้ำท่วม ปี ๕๕  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 137/2556 นายอนุศักดิ์ โรจนไพฑูรย์ทิพย์ (บริษัท จักราภัทรา จำกัด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 09/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 137/2557 นายประมุท สูตะบุตร กระทรวงอคสาหกรรม 15/07/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 137/2558 นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 03/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 137/2559 นายพิทยา นวลทอง อบต.ปลักหนู จังหวัดสงขลา 29/04/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงการสอบวินัย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 138/2550 นายสมพงษ์ พรหมมินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ จ. กำแพงเพชร 09/07/2550 ขอสำเนาเอกสารที่สามารถขอตรวจสอบได้ จำนวน 5 รายการ ของการปฏิบัติงานอบต.บ่อถ้ำ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 138/2552 นายบุญชู ประสังสิต เทศบาลตำบลร่มเกล้า จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน ระหว่างดำเนินการ  
 138/2553 จ.ส.อ. วิเชียร สำราญพรหม กับพวก วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 25/03/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 138/2554 08 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จังหวัดสระบุรี 21/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเรื่องการดำเนินการ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมฯ หนองแซง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 138/2555 นายวานิช เวชวิริยกุล การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 21/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 138/2556 นายสุพรรณ ทองสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ 04/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 138/2557 นายธีรเดช นรัตถรักษา ผู้รับมอบอำนาจจากนายสุรศักดิ์ ติษยาฐิคม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 16/07/8255  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 138/2558 นายอรรถพงษ์ สุขสมนิตย์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 07/01/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 138/2559 ว่าที่ ร.ต. เสวก สิริลัภนานนท์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 29/04/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 139/2550 นายสุภกิจ ทันอินทรอาจ สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก 09/07/2550 ขอเอกสารการสอบราคาและการประกวดราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 139/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบต. หนองแวง จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน ระหว่างดำเนินการ  
 139/2553 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามับที่ ๒ จ.ฉะเชิงเทรา 19/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับทะเบียนและสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 139/2554 01 พันตำรวจเอกไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 21/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 139/2555 นักโทษชายบุญเลี้ยง กั้วพิสมัย หรืออภิสิทธิ์ นามมาลา สำนักงาน ป.ป.ท. 23/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 139/2556 นางใจเย็น ธีรธรรมสุนทร องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม 11/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 139/2557 นายธีรเดช นรัตถรักษา กรมทางหลวง 16/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 139/2558 พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ โมรานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 30/03/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 139/2559 นายถวัลย์ รุยาพร ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ 10/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการประชุมของหน่วยงาน รายงานการประชุมและเอกสารประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 140/2550 นายยงยุทธ ผ่องพันธ์ สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว 09/07/2550 ขอสำเนาการสอบสวน รายงานบันทึกประจำของพนักงานสอบสวน รายงานคดีที่เกี่ยวกับผู้ร้อง ระหว่างดำเนินการ  
 140/2552 นายบุญชู ประสังสิต เทศบาลตำบลชะอี จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ระหว่างดำเนินการ  
 140/2553 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 19/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบการรถตู้ร่วมบริการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 140/2554 08 นายวิญญู พรหมทองนุ้ย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 22/03/2554 ชอสำเนาเอกสารคำสั่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเกี่ยวกับการออกคำสั่งปิดสถาบันฯ และหยุดการเรียนการสอน พร้อมป้ายระเบียบการเข้า-ออกสถาบันฯ การตรวจบัตรบุคคล-นักศึกษาอย่างเข้มงวด รวมถึงการปรับแต่งภูมิทัศน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 140/2555 นายบัญญัติ พิมพจักร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 23/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 140/2556 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานศาลปกครอง 09/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 140/2557 นายมะตอฮา ดอเล๊าะ และนายสมาน รานิง สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 17/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 140/2558 รศ.ดร. อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ และพวก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 140/2559 นายพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ กระทรวงกลาโหม 11/05/2559 ข้อมูลข่าวสาร ๒ รายการ ได้แก่ (๑) ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (๒) รายชื่อโครงการและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 141/2550 นายยงยุทธ ผ่องพันธ์ ตำรวจภูธรภาค ๒ 09/07/2550 ขอเอกสารตามเอกสารแนบท้าย 5 รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 141/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบต. โนนยาง จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน ระหว่างดำเนินการ  
 141/2553 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ 19/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดำเนินกิจการในอุทยาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 141/2554 01 นายเอื้อน บุขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง จังหวัดเพชรบูรณ์ 21/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 141/2555 นายวัฒนา ผาใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ จังหวัดสกลนคร 23/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาฎีกา ตกเบิก การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าโพนค้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 141/2556 นายบุญมี ทรัพย์จอเพชร เทศบาลตำบลสันพระเนตร จังหวัดเชียงใหม่ 09/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 141/2557 นายชัยพล ไชยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดชัยภูมิ 21/07/2557  ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 141/2558 นายทรงพล นิยะนันท์ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 08/04/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 141/2559 นายบัวจันทร์ ประสงค์สุข โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 10/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สมุดเหตุรายวัน และบันทึกการประชุม  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 142/2550 นางกฤษณา ชั้นแก้ว สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษานครศรีธรรมราช เขต1 10/07/2550 ขอทราบผลการพิจารณาการจัดบุคคลลงในตำแหน่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 142/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบต. ป่าไร่ จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน ระหว่างดำเนินการ  
 142/2553 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) 19/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ดำเนินกิจการในอุทยาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 142/2554 01 พ.ต.ท.อนุกูล เธียรเจริญ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ 28/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 142/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม จังหวัดอุดรธานี 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 142/2557 นายยรรยงค์ พละสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ 21/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 142/2558 นางพัชรี ขันธรจี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 09/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 142/2559 นายชัยชนะ สมพร อบต.ไหล่ทุ่ง จังหวัดอุบลราชธานี 11/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารรายละเอียดการพิจารณาจ่ายขาดเงินโครงการงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 143/2550 นายยงยุทธ ผ่องพันธ์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสระแก้ว 10/07/2550 ขอสำนวนการสอบสวน จำนวน 6 รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 143/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบต. ชะโนดน้อย จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน ระหว่างดำเนินการ  
 143/2553 นายธีรชัย กอวรกุล กองทัพอากาศ 20/04/2553 ขอข้อมูลข่าสารในความครอบครองของกองทัพอากาศ จำนวน ๓ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 143/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 26/03/2554 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุทธรณ์และเอกสารประกอบอุทธรณ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 143/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 143/2556 สิบเอกสูงศักดิ์ พรรณขาม กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร 04/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบหรือหลักเกณฑ์ บันทึกการประชุม และหลักฐานประกอบฎีกาเบิกเงิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 143/2557 นายพยนต์ ชาวตุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ 21/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 143/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 04/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 143/2559 นายยรรยงค์ พละสาร โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 10/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สมุดเหตุรายวัน และบันทึกการประชุม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 144/2550 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ อำเภอกาบเชิง จ. สุรินทร์ 12/07/2550 ขอเอกสารเผยแพร่ประกาศสอบราคา จำนวน 2 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 144/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบต. คำอาฮวน จ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน ระหว่างดำเนินการ  
 144/2553 นายบุญชู ประสังสิต สนง.ทรัพยากรน้ำ ภาค ๓ จ.อุดรธานี 22/04/2553 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๔ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 144/2554 01 นายกัณณพงศ์ ศรีนิธี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30/03/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 144/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง กรมทรัพยากรน้ำ ภาค ๓ จังหวัดอุดรธานี 22/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 144/2556 นายสุกฤษฎิ์ กิติศรีวรพันธุ์ แพทยสภา 17/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 144/2557 นายฉัตรชัย นามคีรี กรมชลประทาน 23/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 144/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 16/04/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 144/2559 ร.ต.ต. เทอดศักดิ์ ขัดเรือง เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 26/04/2559 (๑) บันทึกผลการตรวจโรคสัตว์ก่อนฆ่า ผลการตรวจเนื้อสัตว์ ซากสัตว์หลังฆ่าของพนักงานเจ้าหน้าที่ ของโรงฆ่าสัตว์ ของผู้ร้อง ตั้งแต่วันที่ 1-26 ตุลาคม 2558 และ (๒) ใบเสร็จรับเงินที่ได้ชำระแก่ทางเทศบาล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ของผู้ร้อง ตั้งแต่วันที่ 1-26 ตุลาคม 2558 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 145/2550 นายอุทิศ เหมวัตถกิจ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 18/07/2550 ไม่จัดทำเอกสารตาม มาตรา 9 (3) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 145/2552 นายบุญชู ประสังสิต อบจ. มุกดาหาร 25/05/2552 ขอสำเนางบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ และประกาศสอบราคาประจำปี ๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน ระหว่างดำเนินการ  
 145/2553 พ.ต.ท. อรรถวุฒิ กิจคาม สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 22/04/2553 ขอสำเนารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เทปบันทึกเสียง และรายงานการประชุม ระหว่างดำเนินการ  
 145/2554 01 นายอภิชา สุรทรัพย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี 30/03/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับสำนวนสอบสวนทางวินัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 145/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จังหวัดอุดรธานี 22/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 145/2556 นายนเรศ เส็งนา องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 17/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 145/2557 นายสมบูรณ์ วรางคณาภรณ์ จังหวัดจันทบุรี 23/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 145/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 16/04/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 145/2559 จ.ส.ต.ชยพรรษ กิ่งถาวรมั่นคง ขสมก. 13/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาผลการอุทธรณ์คำสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ ๑๑๙/๒๕๕๙ เรื่องเลิกจ้าง ของคณะกรรมการอุทธรณ์คำสั่ง ตามหนังสือของผู้ร้องลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เอกสารรายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 146/2550 น.ต.เนตร สัจจวาณิชย์ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 17/07/2550 ขอตรวจดูและรับสำเนาข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการจัดหาเรือลากจูง ขนาด 25 ตัน ระหว่างดำเนินการ  
 146/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 146/2554 08 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31/03/2554 ปฎิเสธว่าไม่เคยได้รับหนังสือของจุฬาฯ ที่ ศธ 0512.39/0522 และเชื่อว่าจุฬาฯ ยังคงเก็บไฟล์เอกสารไว้ในคอมพิวเตอร์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 146/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแหว จังหวัดอุดรธานี 22/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 146/2556 นายนเรศ เส็งนา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว จังหวัดบุรีรัมย์ 17/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 146/2557 นายประมุท สูตะบุตร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 146/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 16/04/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 146/2559 นายอรรถพล ตรีมั่นคง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 16/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารใบจบการศึกษาชั้น ม.ปลาย และการตัดคะแนนพฤติกรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 147/2550 นายสุขุม กาสุวรรณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 19/07/2550 ขอผลการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีการเบิกค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ต.ศาลารีไทย ระหว่างดำเนินการ  
 147/2552 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลหนองวัวซอ จ. อุดรธานี 03/06/2552 ขอสำเนาประกวดราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการทำสัญญาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 147/2553 นายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/04/2553 ร้องเรียนกรณีหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 147/2554 08 ร้อยตำรวจเอก พิภพ เจริญกิจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 04/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกี่ยวกับ ๑.) รายงานผลการจัดทำทะเบียนประวัติหลักสูตรต่างๆ ของ บช.ศ. เป็นบันทึกเล็ก ๒.) หนังสือ กก.๓ อศ. ที่ ๐๕๑๒.๑๓/๕๒๓ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๓๙ ๓.) ขอให้เปิดเผยชื่อ พ.ต.อ.สมเจตน์ มงคลหัตถี พ.ต.ท.อมรนัต มาลัย และ พ.ต.ท.ทศนารถ ภวภูตานนน์ ที่ลงลายมือชื่อแสดงตนและปลอมตนเป็นคนอื่น เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 147/2555 นางสาวณัฐธยาน์ บุณยทวีพัฒน์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 26/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 147/2556 นายนเรศ เส็งนา องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ 17/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 147/2557 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 10 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 147/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 16/04/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 147/2559 นางสาวอภิญญา เศรษฐสุข สำนักงานเทศบาลนครตรัง 02/04/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำสัญญาและเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในการประกวดราคาอาคารศูนย์ถ่ายเอกสาร  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 148/2550 นายอนุชา สังประกุล สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 20/07/2550 ขอเอกสารสำเนาการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 148/2552 ผศ. ฉัตรชนก เธียรปรีชา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 03/06/2552 ขอเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานทางวิชาการ รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างดำเนินการ  
 148/2553 นช. จ๊ะ แซ่เฮ่อ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสี่คิ้ว จ.นครราชสีมา 26/04/2553 ขอสำเนาวุฒิการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 148/2554 08 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 04/04/2554 ไม่เชื่อว่าหน่วยงานไม่มีเอกสารในครอบครอง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 148/2555 นางสาวสิรินงนุช สุจรรยา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 26/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 148/2556 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 22/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 148/2557 นายอำพร ผ่อนผัน เทศบาลตำบลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/07/2557  ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 148/2558 นายสกล คุณาพิทักษ์ กรมธนารักษ์ 09/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 148/2559 นางงามตา สงวนสินธุกุล การไฟฟ้านครหลวง 17/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบการยื่นคำขอใช้ไฟฟ้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเห็นชอบ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ การขอย้ายสถานที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 149/2550 นายพิพัฒน์ สังข์วัฒนชัย สำนักงานเกษตร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 16/07/2550 ขอเอกสาร สำนักงานเกษตร อ.สากเหล็ก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 149/2552 นางสุภาพร ฤดีจำเริญ อบต. บางช้าง จ. นครปฐม 03/06/2552 ขอสำเนารายงานการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางวินัย ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 149/2553 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 28/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 149/2554 06 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ชนม์คัลเลอร์ โดย นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน 05/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 149/2555 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 26/03/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 149/2557 นายอำพร ผ่อนผัน เทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/07/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 149/2558 นายพิทยา นวลทอง องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 16/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 149/2559 นายมะลัยสุริยา สิงห์สาธร อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 12/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่ที่ ๒ ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 150/2550 นายวิชัย เพชรลิขิต สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร 18/07/2550 ขอแบบแปลนอนุญาติก่อสร้างอาคาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 150/2552 นายบุญชัย บุ่งนาแซง เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ 29/05/2552 ขอสำเนาประกาศสอบราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 150/2553 นายปิยฉัตร สระแก้ว อบต.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 28/04/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 150/2554 01 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 04/04/2554 ขอสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 150/2555 นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 29/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 150/2556 นายสัญชาย สร้างคอมพัฒนา กรมธนารักษ์ 05/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 150/2557 นายอำพร ผ่อนผัน เทศบาลตำบลนาขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/07/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 150/2558 นายณัฏณรงค์ พิริยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 150/2559 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ สำนักงานกรมศุลกากรกรุงเทพฯ กรมศุลกากร 18/05/2559 ขอทราบเหตุผลในการใช้ดุลพินิจคัดแยกพัสดุต่างประเทศ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 151/2550 จ.ส.อ.ประหยัด เอกฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จ.เพชรบูรณ์ 20/07/2550 ขอข้อบัญญัติงกประมาณรายจ่ายประจำปี บันทึกการประชุม แผนพัฒนาตำบล และฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 151/2552 นายสมยศ เอี่ยมรอด โรงเรียนสรรพยาวิทยา จ. ชัยนาท 05/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาหอประชุมโรงเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 151/2553 นางนิภา ปริญญาโรจน์ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 30/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการโอนสิทธิ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 151/2554 01 นายกัณณพงศ์ ศรีนิธี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 08/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ร้องทั้งหมด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 151/2555 นายณัฐพงษ์ บุญเพ็ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 151/2556 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 23/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 151/2557 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์   ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 151/2558 นายวิละ อุดม สำนักงาน กสทช. 22/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 151/2559 นางงามตา สงวนสิทธิกุล โดยนายพิษณุ จตุภัทรไพบูลย์ การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย 17/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 152/2550 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานศาลปกครอง 16/07/2550 ขอข้อมูลที่อยุ่ในความครอบครองของศาสปกครอง จำนวน 3 รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 152/2552 นายศุภชัย อุณหโชค สำนักการโยธา 05/06/2552 สำนักการโยธาไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 152/2553 นายปิยฉัตร สระแก้ว โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง จ.กาฬสินธุ์  ขอสำเนาประกาศสอบราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 152/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 08/04/2554 ขอสำเนาหนังสือของปลัดกรุงเทพมหานครที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 152/2555 นายวิทยา วงษ์สมาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวง การคลัง 23/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 152/2556 นายณัฐพงษ์ บุญเพ็ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 152/2557 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 152/2558 นายวิละ อุดม สำนักงาน กสทช. 22/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 152/2559 นางวีระวรรณ รัตนอุดมวิทย์ สำนักกฎหมาย สำนักงานศาลปกครองสูงสุด 19/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 153/2550 นางพรพรรณ อภินันตริโย องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา 26/07/2550 ขอคัดสำเนา บันทึกการประชุม สภา อบต.สำพันตา บันทึกการประชุมประชาคม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 153/2552 นายชุมพล สิมชาติ สนง. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 05/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ระหว่างดำเนินการ  
 153/2553 นายถาวร วรยิ่งยง สนง.สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑ 26/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการคิดคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 153/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 08/04/2554 ขอสำเนาหนังสือ บันทึกรายงานของกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร ต่อกรณีต่างๆ ที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร และกรณีต่างๆ ตามคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารีกับพวก นับตั้งแต่วันที่ ๑ มค. ๕๓ ทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 153/2555 นางจันทร์เพ็ญ กุย โรงพยาบาลศรีสะเกษ 12/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติงาน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 153/2556 นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 23/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 153/2557 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแหลมทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 153/2558 นายวิละ อุดม สำนักงานเขตจตุจักร 22/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 153/2559 นายธัชพงศ์ หรืออำนวยศักดิ์ พึ่งสุข วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 16/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 154/2550 พ.ต.ท.ปิยพัทธ์ ศรีภา สถาบันนิติเวชวิทยา 27/07/2550 ขอสำเนารายงานการประชุม การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 154/2552 นายศุภชัย อุณหโชค กองทัพอากาศ 05/06/2552 ร้องเรียนกองทัพอากาศไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 154/2553 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 04/05/2553 ขอสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วย ผอ.เขตบางกอกน้อย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 154/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 08/04/2554 ขอสำเนาหนังสือ บันทึก รายงานของปลัดกรุงเทพมหานคร ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี กับพวก และต่อการขอความเป็นธรรมและหรือตามหนังสือร้องเรียนของผู้ร้องในทุกกรณี และต่อคดีอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตี กับพวกทั้งหมด นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 154/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 02/04/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 154/2556 พ.ต.อ.สุรินทร์ ทับพันบุปผา ตำรวจภูธรภาค ๑ สำนักงานทะเบียนพล 23/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 154/2557 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 รายการ  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 154/2558 นายวิละ อุดม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 22/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 154/2559 นายมงคล ศรีแสง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 23/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 155/2550 นายสมมาตร มีศิลป์ องค์การค้าของ สกสค. 25/07/2550 ขอข้อมูลเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 155/2552 นายอุทิศ เหมวัตถกิจ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 10/06/2552 สขร. ไม่จัดข้อมูลข่าวสารตาม ม. ๙(๓) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 155/2553 น.ส.สุธาสิฬฬ์ ปรีชา กรมที่ดิน 30/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 155/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 08/04/2554 ขอสำเนาหนังสือ บันทึก รายงานของเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อกรณีต่างๆ ที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร และกรณีต่างๆ ตามคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี กับพวก และคดีอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตี กับพวก นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๓ ทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 155/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 02/04/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 155/2556 นายนิพนธ์ ขุนภักดี เทศบาลนครขอนแก่น 17/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างศาลเจ้าพ่อขุนภักดี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 155/2557 นายอำพร ผ่อนผัน เทศบาลตำบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษของปีงบประมาณ 2556 จำนวน 3 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 155/2558 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 17/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 155/2559 นางสาวจันทร์พิมพ์ ร่มโพธิ์ธารทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 23/05/2559 ขอทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 156/2550 นายธนธรณ์ ทองหอม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 25/07/2550 ขอคัดสำเนาคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและก๊ฬา และสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 156/2552 น.ส. สุธาสิฬฬ์ ปรีชา กรมที่ดิน 09/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน การหักภาษี และการลดขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 156/2553 นายธีรชัย กอวรกุล สภาความมั่นคงแห่งชาติ 29/04/2553 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๕ รายการ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 156/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 08/04/2554 ขอสำเนาสถานะทางราชการของนางสาวอุบลวรรณ กิตติมานนท์ และนางสาวอุบลวรรณ กิตติยานนท์ เจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 156/2555 นายปรีชา ทิพพาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 04/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากาญจน์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 156/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 25/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 156/2557 นายอำพร ผ่อนผัน เทศบาลตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 12 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 156/2558 นายดัสดมภ์ อินทรศิลา การเคหะแห่งชาติ 21/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 156/2559 นางสาวพรสรัญ ปริญญาวิภาต สำนักทะเบียนกลาง 24/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 157/2550 นายอุทิศ เหมวัตถกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 01/08/2550 ขอข้อมูลรายชื่อวิชาในหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ  
 157/2552 น.ส. สุธาสิฬฬ์ ปรีชา กรมที่ดิน 09/06/2552 ขอสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามคำสั่งที่ ๔๖๔/๒๕๕๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 157/2553 นายสุกฤษฏิ์ กิติศรีวรพันธ์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 29/04/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 157/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 08/04/2554 ขอสำเนา ๑.) คำสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครที่ปรากฎในท้ายหนังสือลงวันที่ ๖ ส.ค. ๕๓ ของผู้ร้อง ๒.) หนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท ๕๘๐๓/๔๘๘๙ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๕๓ ๓.) หนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท ๕๘๐๓/๔๑๓๔ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 157/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ กระทรวงมหาดไทย 26/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 157/2556 ผศ.ดร.สุมนต์ทิพย์ คงตันจันทร์ฟัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 157/2557 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 157/2558 นางอนัญญา คำสิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21/04/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 157/2559 นางสาวนันทนา กล่ำสมบัติ องค์การเภสัชกรรม 23/05/2559 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งองค์การเภสัชกรรม ที่ อภ(๔) ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 158/2550 นายอุทิศ เหมวัตถกิจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 01/08/2550 ขอคำสั่งที่เกี่ยวกับงบประมาณการจัดซื้อเครื่องเล่น และกรจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างดำเนินการ  
 158/2552 นายศุภชัย ทรัพย์กุญชร เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ. สระบุรี 08/06/2552 ขอสำเนาเอกสารทางวิชาการ และผลการดำเนินงานเรื่องการกำจัดขยะ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 158/2553 น.ช. เบนนี่ เบห์แมน จันทรกุล เรือนจำพิเศษมีนบุรี 22/03/2553 ขอสำเนาหลักฐานการส่งหนังสือของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 158/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานคร 08/04/2554 ขอสำเนา ๑.) คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๕๐๙๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ๒.) บันทึกลับที่ ๗๕๒ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๐ ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการกองการเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 158/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 30/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 158/2556 นางมะลิสด ทองโปร่ง สปก. จันทบุรี 26/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ สปก. ในที่ดินแปลงพิพาท เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 158/2557 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน จังหวัดบุรีรัมย์ 22/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 158/2559 นายสุพจน์ กุลประยงค์ กรมป่าไม้ 23/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาให้ย้ายการปฏิบัติงานของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 159/2550 นายบัญญัติ พิมพจักร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง จ. กาฬสินธุ์ 27/07/2550 ขอตรวจดู และคัดสำเนาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 159/2552 นายมนต์เทพ อมะรักษ์ เทศบาลตำบลคลองขลุง จ. กำแพงเพชร 09/06/2552 ขอสำเนาสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน ก.ย. ๕๑ ถึง เม.ย. ๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 159/2553 น.ส.รินทร์ลภัส กิติพัฒน์กุลธนา สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี 06/05/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินคดีร่วมกันรุมทำร้ายร่างกาย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 159/2554 08 นายเหม นิ่งทอง กรมที่ดิน 01/04/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 159/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ ตำรวจภูธร ภาค ๖ 30/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 159/2556 นางนิษา ชาวน้ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลสรุปการสอบหาข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 159/2557 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ เทศบาลตำบลตาจง จังหวัดบุรีรัมย์ 22/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 159/2559 นายชวลิต ตันทนาภรณ์กุล สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 30/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 160/2550 นายกันตภณ กองแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ 27/07/2550 ขอเวชระเบียนของบุตร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 160/2552 นายอภิรมย์ พงษ์พัฒนอำไพ กรมทรัพยากรน้ำ 08/06/2552 ขอสำเนาเอกสาร สทภ. ๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 160/2553 น.ส.รินทร์ลภัส กิติพัฒน์กุลธนา สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี 06/05/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินคดีหมิ่นประมาท เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 160/2554 08 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 07/04/2554 ได้รับเอกสารไม่ตรงตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 160/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ จังหวัดกำแพงเพชร 30/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 160/2556 นางนิษา ชาวน้ำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดผลการประเมินปฏิบัติงาน ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 160/2557 นายประมุท สูตะบตร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 160/2558 นายเอกมล แก้วมรกต บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 20/04/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 160/2559 นางกาญจนา สุดปัญญา สำนักงานเขตตลาดพร้าว 26/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาสำนวนการสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 161/2550 นางชไมพร อักกาญจน์วาณิชย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02/08/2550 ขอสำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้อื่น เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 161/2552 นายจรัญ เสียวสุข เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู 08/06/2552 ขอสำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑ โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 161/2553 นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 04/05/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 161/2554 01 นายวิชัย ธรรมวิจิตรเดช ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 07/04/2554 ขอสำเนาคำสั่ง อบต. นิคมพัฒนา เรื่องแต่งตั้งผู้จัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้บริการตรลาดกลาง) และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน เจ้าหน้าที่รับของ และคณะกรรมการปิดและปลดประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 161/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สำนักบริหารการทะเบียน 30/03/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 161/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 25/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 161/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 10/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 161/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 23/04/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 161/2559 นายสุพจณ์ กุลประยงค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี 23/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาให้ย้ายผู้ร้องกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) หนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เรียนอธิบดีป่าไม้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณาให้นายมนต์ชัย อาจอุดม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการฯ ให้ปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี และ (๒) หนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เรียนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอขอให้ส่งตัวนายสุพจน์ กุลประยงค์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส กลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 162/2550 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิง 01/08/2550 ขอสำเนาประกาศสอบราคา จำนวน 6 รายการและผลพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจ้าง ข้างต้น ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 162/2552 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 11/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการที่ สนง. เขตบางกอกน้อยมีคำสั่งตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 162/2553 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงาน ก.พ. 28/04/2553 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จำนวน ๕ รายการ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 162/2554 01 ว่าที่ร้อยตรี ธนะ เต็งมหาคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 09/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 162/2555 นายธงชัย ทวีศานต์ กับพวก สำนักงานสถิติแห่งชาติ 03/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 162/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด 23/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 162/2557 นายวิละ อุดม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 24/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 162/2558 นางสาวนภัทรศนัญท์ เจนการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 162/2559 นางณัฐชยา แสงเขียว สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30/05/2559 ขอทราบผลคะแนนสอบวิชาความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และวิชาความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ของตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มทั่วไป) พร้อมขอตรวจคำตอบข้อที่ผิด และเฉลยข้อสอบ ในการสอบภาค ก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 163/2550 นายชันชัย แสนใจอิ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จ. เชียงใหม่ 03/08/2550 ขอเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง และงบประมาณเงินของ อบต.อมก๋อยจ. เชียงใหม่ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 163/2552 น.ส. ปิยะฉัตร วัชรนันท์วิศาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 10/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 163/2553 นายปรีชา บุญสม อบต.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 04/05/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 163/2554 08 นายภูเบศ ยิ้มอยู่ สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 08/04/2554 ขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินคดีกรณีรถยนต์ชนกับรถของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 163/2555 นายไพฑูรย์ สิงห์คง โรงพยาบาลพุทธชินราช 08/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๑๕ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 163/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 23/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 163/2557 นายวิละ อุดม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 24/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 163/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23/04/2558 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 163/2559 นางสาวกมลธร ศรีโชติ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 30/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 164/2550 นายเสรี วัฒนวรางศิกูร สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม 06/08/2550 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในลักษณะผู้มีสิทธิประกอบการกิจการโรงงาน และอำนาจของอุตสาหกรรม  ระหว่างดำเนินการ  
 164/2552 นายอธิป จันทนโรจน์ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 09/06/2552 ขอสำเนาหนังสือการรับรองสถานที่เกิดจากอำเภอแม่ฟ้าหลวง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 164/2553 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ อบจ.ร้อยเอ็ด 05/05/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 164/2554 08 นายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส (WILLIAM WIN ELLAS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18/04/2554 หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยมิชอบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 164/2555 นายมงคล กองลี กับพวก สำนักงานเขตลาดกระบัง 01/02/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 164/2556 นายอำพร ผ่อนผัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 23/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 164/2557 นายวิละ อุดม กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 24/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 164/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23/04/2558 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 164/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 28/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 165/2550 พ.ต.ท.ปิยพัทธ์ ศรีภา กองอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ 07/08/2550 ขอสำเนากรายงานการประชุมพิจารณาผู้สมควรเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 165/2552 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 18/06/2552 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 165/2553 จ.ส.ต. พงษ์พิพัฒน์ อินทะ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 31 10/05/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 165/2554 01 พันตำรวจเอก ทินกร มั่งคั่ง ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 15/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม กรณีแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 165/2555 นางสาวชัชญา บุณย์ศิริ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) 11/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 165/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม 23/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 165/2557 นายบัวจันทร์ ประสงค์สุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 23/07/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 165/2558 นายไพศาล น้อยสุพรรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 165/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 28/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่หน่วยงานมีถึงกองงานผู้ตรวจฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 166/2550 นายอุทิศ เหมวัตถกิจ สำนักงานวิชาการมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 07/08/2550 ไม่จัดข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 ,9 ระหว่างดำเนินการ  
 166/2552 นายธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 18/06/2552 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 166/2553 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ อบต.นาสี อ. สุวรรณภูมิ จ.หนองบัวลำภู 11/05/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการงบพัฒนาท้องถิ่นงบไทยเข้มแข็งปี 53 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 166/2554 08 นายประมุท สูตะบุตร ๑.) นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒.) ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓.) บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) 18/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ร้องร้องเรียนการกระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณของ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 166/2555 นายอำสะ หวังหลี กรมที่ดิน 16/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๒ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 166/2556 นายอำพร ผ่อนผัน เทศบาลเมืองมหาสารคาม 23/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 166/2557 นายวัชรากร เสรีกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 21/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 166/2558 นายภูษิต รัตนะวรรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 166/2559 นายชัยชนะ สมพร เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 02/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอบรม ทัศนะศึกษา-ดูงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 167/2550 นายวัลลภ โพธิ์ใบ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 02/08/2550 ขอสำเนาคำสั่งหรือบันทึกข้อความ สอบสวนหาข้อเท็จจริง การตักเตือนการกระทำผิด และที่แจ้งเหตุผลของการถอดถอน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 167/2552 นายชรินย์ โพธิ์เจริญรักษ์ อบต. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 12/06/2552 ขอสำเนาการดำเนินโครงการของ อบต. จำนวน ๔ โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 167/2553 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ อบต.นามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู 11/05/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการงบพัฒนาท้องถิ่นงบไทยเข้มแข็งเร่งด่วน ปี 53 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 167/2554 01 นางสาวสมปอง ประสมศรี เทศบาลตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 18/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแสงสว่าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 167/2555 นางสาวสมยงค์ แก่แก้ว เทศบาลตำบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร 18/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 167/2556 นายวัชรากร เสรีกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑ 25/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 167/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 24/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 167/2558 นายธีรัตน์ ใจกล้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 167/2559 นางปราณี อิทธิวิริยกุล สำนักงาน ก.ค.ศ. 30/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องของผู้ร้องทั้งหมด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 168/2550 พ.ต.ท.สัณถวัฒน์ ไทยวัฒน์ สำนักงานอัยการสูงสุด 06/08/2550 ขอ ขอทราบคดีอาญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีกี่คดีและคดีใดบ้าง ของอัยการฝ่ายคดีศาสสูงเขต 2 และของจังหวัดสระแก้ว  ระหว่างดำเนินการ  
 168/2552 นายสุทธภา เขมพฤทธิ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 18/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 168/2553 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ อบต.กุดแห่ จ.หนองบัวลำภู 11/05/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 168/2554 01 นายทศพร พวงลำเจียก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือรายงานผลของอำเภอผักไห่ ตามหนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๑๖.๕/๑๘๗๘ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 168/2555 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 18/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 168/2556 นายมนตรี อ่อนเปรี้ยว เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี 03/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัย ในอาคารสูง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 168/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 24/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 168/2558 นายอัครเดช กิจคณะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 168/2559 น.ส. นันทพร ศรีนิ่ม โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 03/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 169/2550 ว่าที่ร.ต.ญ.กอบสมุทร จันทะลือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต ๕ 08/08/2550 ขอตรวจสอบข้อมูลการสอบ การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 169/2552 นายสุชิน ลาภอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 18/06/2552 ขอสำเนาการเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 169/2553 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ เทศบาลตำบลบุญทัน จ.หนองบัวลำภู 11/05/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 169/2554 01 นางสาวสุธาสิฬฬ์ ปรีชา กรมที่ดิน 08/04/2554 ขอสำเนาเอกสารรายการที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 169/2555 นายวิโรจน์ ภูมิศิริสวัสดิ์ บริษํท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) 20/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 169/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลเมืองมหาสารคาม 04/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 169/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 24/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 169/2558 นายอดิศักดิ์ วงศรีชู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 169/2559 น.ส. นันทพร ศรีนิ่ม โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 03/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 170/2550 นางรัตนาภรณ์ รัตนวงษ์ กรมจเรทหารอากาศ 12/08/2550 การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบสวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ระหว่างดำเนินการ  
 170/2552 นายธีรชัย กอวรกุล กรมบังคับคดี 18/06/2552 กรณีกรมบังคับคดีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ระหว่างดำเนินการ  
 170/2553 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ อบต.หนองสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู 11/05/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 170/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 21/04/2554 ขอคัดถ่ายเอกสารของสำนักเทศกิจที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย และหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามที่นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ สั่งการ รวมถึงรายงานต่อกรณีดังกล่าวของสำนักเทศกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 170/2555 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ กระทรวงการคลัง 20/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งนายด่านศุลกากร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 170/2556 นายชัยณรงค์ กิจประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 02/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 170/2557 นายทองศรี น่าบัณฑิต สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ 24/07/2557  ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 170/2558 นายชัยวัช ขาวพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 170/2559 นายอารีย์ หาญสืบสาย มศว 31/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 171/2550 นายวัลลภ พริ้งตระกูล สำนักประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 07/08/2550 ขอตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการส่งเงินสมทบกองทุนของผู้ประกันตน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 171/2552 นายธีรชัย กอวรกุล ลำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 18/06/2552 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของ สลค. ระหว่างดำเนินการ  
 171/2553 นางเปียทิพย์ อยู่ยิ่ง อบต.ไผ่ล้อม จ.อุตรดิตถ์ 13/05/2553 ขอสำเนาการรายงานพฤติกรรมของผู้ร้องต่ออำเภอลับแล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 171/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 21/04/2554 ขอคัดถ่ายเอกสารของสำนักเทศกิจที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย และหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ รวมถึงรายงานต่อกรณีดังกล่าวของสำนักเทศกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 171/2555 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ กรมศุลกากร 20/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกนายด่านศุลกากร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 171/2556 นางนันทนา เกษมศิลป์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 07/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 171/2557 นายพิทยา นวลทอง องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู จังหวัดสงขลา 25/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 171/2558 นางละม่อม เคนไชยวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 171/2559 นายประเสริฐ คงสงค์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 03/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนน เอกสารบันทึกข้อตกลง และสัญญาจ้างที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 172/2550 นายโสภณ ทิพย์มนตรี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18/07/2550 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 172/2552 นายไพบูลย์ นาคินทร์ อบต. ธารเกษม จ. สระบุรี 15/06/2552 ขอสำเนาการสอบราคาโครงการต่าง ๆ ของ อบต. จำนวน ๕ โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 172/2553 น.ส.จุฑามาศ แจ้งปัด อบต.บ้านเสี้ยว จ.อุตรดิตถ์ 14/05/2553 ขอสำเนาการรายงานพฤติกรรมของผู้ร้องต่ออำเภอฟากท่า เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 172/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี กองงานผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร 21/04/2554 ขอคัดถ่ายเอกสารของกองงานผู้ตรวจราชการที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสั่งกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 172/2555 นางผ่องศรี วงษ์อ่ำ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 23/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเวียนหนังสือ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 172/2556 พ.ต.ท.วัชรพงศ์ เจริญพร โรงพิมพ์ตำรวจ 08/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 172/2557 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า จังหวัดกาฬสินธุ์ 22/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเอกสารในการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษของปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 172/2558 นายคูณสมบัติ นารินรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 172/2559 นายสุพจน์ ชีรานนท์ สำนักงานเขตพระนคร 03/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบคำขอประกอบการขออนุญาตจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 173/2550 นายสิทธิ์ศักดิ์ อัศวพรหมธาดา สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 14/08/2550 ขอสำเนาเอกสารสัญญาค้ำประกันและสัญญาจ้าง ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 173/2552 นายนเรศ เชื้อทหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 15/06/2552 ขอสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๑ ระหว่างดำเนินการ  
 173/2553 นายสุนทร ศรีสัตนา สนง.ที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกแหลมงอบ 20/05/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับที่ดิน ส.ค.๑ และเอกสารสิทธิที่ออกโดย ส.ค.๑ เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 173/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี กองงานผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร 21/04/2554 ขอคัดถ่ายเอกสารของกองงานผู้ตรวจราชการที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสั่งกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 173/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ 19/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินคดี  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 173/2556 นายเสรี อวิโรธน์ โรงเรียนบ้านปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช 03/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 173/2557 นายละไอ ประไพบูลย์ กรมทรัพยากรน้ำ 24/07/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 173/2558 นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 173/2559 นายสุพจน์ ชีรานนท์ กรมการปกครอง 03/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบคำขอประกอบการขออนุญาตจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 174/2550 นายไพศาล นิลชัยศรี สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา 14/08/2550 ขอตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 174/2552 นายทรงพล นิยะนันท์ อบต. หนองช้าง จ. กาฬสินธุ์ 17/06/2552 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ระหว่างดำเนินการ  
 174/2553 นายพรหมเนตร บาลทิพย์ รร. ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง 11/05/2553 ขอสำเนาการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 174/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี กองงานผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร 21/04/2554 ขอคัดถ่ายเอกสารของกองงานผู้ตรวจราชการที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อยตามที่นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์สั่งการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 174/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 19/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 174/2556 นายสมเพชร เสนา เทศบาลเมืองมหาสารคาม 08/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 174/2557 นางสุนันทา พิมพ์ไทย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 174/2558 นายชมแสง คำชมภู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 174/2559 นายวิชัยยุทธ ยินดีจินดา สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 04/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาใบสั่ง ใบเสร็จรับเงิน และบันทึกการเปรียบเทียบปรับ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 175/2550 นายพินิจ เฉลยภพ อำเภอนครหลวง 14/08/2550 ขอตรวจดูเอกสาร การขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2549 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 175/2552 นายประมุท สูตะบุตร สนง. คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 17/06/2552 ขอสำเนารายชื่อคณะกรรมการของบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 175/2553 นายรังสรรค์ พลนิกรกิจ กองทัพอากาศ 25/05/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 175/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี กองงานผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร 21/04/2554 ขอคัดถ่ายเอกสารทุกฉบับที่มีถึงและออกไปจากกองงานผู้ตรวจราชการต่อกรณีที่ผู้ร้องขอให้ดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยกับผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยกับพวก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 175/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 19/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อจะออกหนังสือ ที่ กท ๕๘๐๓/๔๔๓๑ ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๔๙  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 175/2556 นายวิชัยยุทธ ไร่ขาว สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 06/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 175/2557 ว่าที่ ร.ต. นิจศาล จันภูตระกูล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 29/07/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 175/2558 นายนรินทร์ แสนแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 175/2559 นายสมบูรณ์ อ่อนภักดี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 07/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 176/2550 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 14/08/2550 ขอเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับ ระหว่างดำเนินการ  
 176/2552 น.ส. จรีลักษณ์ เมืองอุดม องค์การสะพานปลา 18/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 176/2553 นายดาวรุ่ง โคตรโยธา อบต.สามัคคี จ.กาฬสินธุ์ 17/05/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 176/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 21/04/2554 ขอคัดถ่ายเอกสารของสำนักเทศกิจที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยและหรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ รวมถึงรายงานต่อกรณีดังกล่าวของสำนักเทศกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 176/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ 19/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดค้านการยุติข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 176/2556 นายทรรณ ศิลาทอง กรุงเทพมหานคร 10/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 176/2557 ว่าที่ ร.ต. นิจศาล จันภูตระกูล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 06/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 176/2558 นางนฤมล ทัดสา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 176/2559 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มศว 06/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายงานการสอบข้อเท็จจริง กรณี ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ถูกร้องเรียนกระทำความผิดวินัยอย่างแรง กรณีกลั่นแกล้งผู้ร้อง โดยแต่งตั้งกรรมการซ้อนในกระบวนการสอบสวนวินัย จำนวน ๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 177/2550 นางสุวรรณ มีทรัพย์ทอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดระยอง 14/08/2550 ขอตรวจดูและคัดสำเนามติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 177/2552 นายพิเชษฐ จิรกวินวงศ์ สนง. อ้อยและน้ำตาลทราย 23/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 177/2553 น.ส.พัชรวรรณ ไชยประทุม จังหวัดร้อยเอ็ด 14/05/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 177/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 21/04/2554 ขอคัดถ่ายเอกสารแสดงสถานะบุคคลทางราชการของนางสาวอารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 177/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ 19/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลคืบหน้าการดำเนินคดี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 177/2556 รศ.สุนันท์ วิทิตสิริ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 10/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์ผลงานวิชาการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 177/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 06/08/2557 รายงานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 177/2558 นายสุวรรณ สายแวว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 177/2559 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มศว 06/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการดำเนินการทางวินัย แก่อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรณีกลั่นแกล้งผู้ร้อง โดยจงใจหลีกเลี่ยงการดำเนินการตามมาตรา ๖๐ ก่อนลงนามในคำสั่งลงโทษข้าราชการ จำนวน ๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 178/2550 น.ส.ธัญวรัตน์ สุวรรณคีรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 17/08/2550 ขอตรวจสอบข้อสอบ และผลคะแนนจากกระดาษคำตอบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 178/2552 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง อบต. ทรายขาว จ. เลย 23/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 178/2553 ว่าที่ ร.อ. อัคคเดช เมธาวีรดากุล สนง.อัยการจังหวัดมหาสารคาม 21/05/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางอาญา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 178/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 21/04/2554 ขอคัดถ่ายหนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ร้องถึงการดำเนินการและหนังสือของปลัดกรุงเทพฯ ที่รายงานผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ทราบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 178/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ 19/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินคดี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 178/2556 ว่าที่ร้อยตรีภูวดล ขำปาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 09/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 178/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 06/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 178/2558 นายกานตพล สินพูน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 178/2559 นายบรรจง มงคลทิพย์ สำนักงาน ก.ค.ศ. (คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 06/06/2559 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวาระการประชุม ก.ค.ศ. และมติ ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ที่ทำการแทน ก.ค.ศ.) และรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 179/2550 นายประสงค์ บุญยะเสนา บริษัท ที.โอ.ที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้า สาขาช้างคลาน 14/08/2550 ขอตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ ระหว่างดำเนินการ  
 179/2552 นายเทอดภูมิ มะลิขจร อบต. กุดสิมคุ่มใหม่ จ. กาฬสินธุ์ 22/06/2552 ขอสำเนาสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 179/2553 นางศิรินทร สุทธิกุลบุตร สพท.เชียงใหม่ เขต ๒ 11/05/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 179/2554 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี กองการเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานคร 21/04/2554 ขอคัดถ่ายผลของการดำเนินการทางวินัยและผลการสอบสวนข้อเท็จจริงรวมไปถึงคำให้การพยานต่างๆ ในท้องสำนวนและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการพิจารณาด้านวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 179/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ 19/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินคดี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 179/2556 นายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ร้องเรียนขอความเป็นธรรม  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 179/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 06/08/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 179/2558 นายกวี มะลิงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 179/2559 ร.ต.ต. เทอดศักดิ์ ขัดเรือง เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 07/06/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร หนังสือการอนุมัติลาออกของนายสุรัตน์ เอื้ออารีย์ ที่อนุมัติโดยนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 180/2550 น.ส.ธันยาพร จิตรเกษม องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 15/08/2550 ขอสำเนาเพื่อประกอบการสอบสวน 12 รายการ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 180/2552 นายนเรศ เชื้อทหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 22/06/2552 ขอสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ชุดที่ ๓๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ ระหว่างดำเนินการ  
 180/2553 นายปรีชา สุวรรณกลาง เทศบาลตำบลขามสะแกง จ.นครราชสีมา 31/05/2553 ขอสำเนาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และการยืมรถ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 180/2554 01 นายกัณณพงศ์ ศรีนิธี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22/04/2554 ขอหลักฐานที่เป็นเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ร้องทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 180/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ 19/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ/บันทึกต่างๆ ที่หน่วยงานมีถึง ปลัด/ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 180/2556 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลตระเบียงเตีย จังหวัดสุรินทร์ 14/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 180/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 06/08/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 180/2558 นายคมกริช ไชยทองศรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 180/2559 นายวิวรรธน์ เศวตอริยพงษ์ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 06/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจในสังกัด สน.หัวหมาก จำนวน ๔ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 181/2550 นายวิวัฒน์ชัย อัตถากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 21/08/2550 ขอสำเนาเทปเสียงและเอกสารจาการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง  
 181/2552 นายประมุข มุขตารี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรี 26/06/2552 ขอให้รับรองสำเนาบันทึกการจับกุม บันทึกการสอบสวน และบันทึกประจำวัน ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 181/2553 น.ส.สุนทรี รุ่งฉัตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ขอสำเนาบัญชีรายชื่อนักเรียนและผลการสอบแข่งขัน ระหว่างดำเนินการ  
 181/2554 06 บริษัท บาเนีย จำกัด โดย นายสุทธภา เขมพฤทธิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 20/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆ ที่ได้ซื้อเอกสารงานประกวดราคาจ้างดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งชื่อ-ชื่อสกุล และตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 181/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ 19/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ/บันทึกต่างๆ ที่หน่วยงานมีถึง ปลัด/ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ต่อคดีอาคารฯ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 181/2556 นางจำรัสลักษณ์ เฉลิมแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 15/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 181/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 06/08/2557  ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 181/2558 นางนภาพรรณ นาดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 181/2559 นายประพนธ์ ร่ำรวยธรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 08/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ ลับ ของหน่วยงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 182/2550 นายเอกราช สืบวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 21/08/2550 สัญญา/ข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 182/2552 นายชาญยุทธ ทะกิจ เทศบาลตำบลบางเตย จ. ปทุมธานี 29/06/2552 ขอสำเนาเอกสารคำสั่งของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เขต ๓ เรื่องการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล และรายชื่อบุคคล นิติบุคคลที่ทางเทศบาลต้องส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชพัสดุ ระหว่างดำเนินการ  
 182/2553 นายสมเกียรติ พหุลรัตน์ สนง.ที่ดินจังหวัดตรัง  ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ส.ค.๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 182/2554 06 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ชนม์คัลเลอร์ โดย นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 05/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 182/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ 21/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนหลายรายการผู้ร้องขอใช้สิทธิอุทธรณ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 182/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 14/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 182/2557 นายประเสริฐ เหล่าโสภาพันธ์ สำนักทะเบียนกลาง 13/08/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 182/2558 นางสาวสุภัทรา จันทร์แจ่มใย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 182/2559 นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 06/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๔ รายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ ดังนี้ (๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (๒) เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1/2559 (๓) ผลการประชุมและมติคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1/2559 (๔) หนังสือนำส่งพร้อมเอกสารประกอบ รายชื่อของผู้ที่รับการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2559 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 183/2550 นายสุพจน์ สิรสุนทร กระทรวงศึกษาธิการ 17/09/2550 ขอหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและเงินค่ารักษาพยาบาล เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 183/2552 นางสาวเพ็ญนภา ไทยภูมิ โรงเรียนวัดหนองขาม จ. ชลบุรี 26/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างดำเนินการ  
 183/2553 นายอนุกูล บูรณธนิต อบต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 31/05/2553 ขอสำเนาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 183/2554 08 นางสาวกนกขวัญ พลรักษ์ ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 19/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ๑.) เหตุผลหรือหลักเกณฑ์ของการคำนวณพื้นที่ของการให้ค่าชดเชยในความเสียหายของบุคคลแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.) บันทึกหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการในการประชุมเพื่อการชดเชยความเสียหาย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 183/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 19/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 183/2556 นายสิทธิกร สรรไพโรจน์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 15/05/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 183/2557 นายวิละ อุดม ศูนย์บริการประชาชน 1111 13/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 183/2558 นางสาวสุภัทรา จันทร์แจ่มใย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 183/2559 นางสนม พุทธสุวรรณ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 06/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจในสังกัด สน.หัวหมาก จำนวน ๔ รายการ  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 184/2550 นายประมาณ ตียะไพบูลย์สิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริจแห่งชาติ 22/08/2550 ขอสำเนามติชี้มูลความผิดและรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 184/2552 นายธีรชัย กอวรกุล กรมที่ดิน 30/06/2552 ร้องเรียนกรมที่ดินไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ระหว่างดำเนินการ  
 184/2553 นายชลันธร สุดศก อบต.หนองเพรางาย จ.นนทบุรี 26/05/2553 ขอสำเนาการสอบราคาจ้างโครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 184/2554 06 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนฟาร์ม โดย นายบัญญัติ พิมพจักร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 184/2555 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 184/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จังหวัดมหาสารคาม 14/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 184/2557 นายศักดิ์ชัย คิ้วองอาจ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จังหวัดนครราชสีมา 03/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 184/2558 นางกัญญ์ณิชา ทองงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 184/2559 นางเนตรณพิศ ภูน้ำเย็น เทศบาลตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 06/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาการสอบปากคำและผลการสอบสวน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 185/2550 นายอนนต์ ฉิมมา องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ 24/08/2550 ขอสำเนารายชื่อผู้รับจ้างทำงานและหลักฐานการจ่ายค่าจ้างตามโครงการถนนคอนกรีตเสิมเหล็กภายในบ้านขามน้อย จำนวน 2 โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 185/2552 นายวิกร จิณณะกำจร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 29/06/2552 ขอสำเนาหนังสือสำนักงาน กค ที่ ศธ ๑๓๐๓/๕๓๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๔๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 185/2553 นายฐิติ โรจน์เลิศจรรยา ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 24/05/2553 ขอสำเนาราคาประกวดจ้างเหมา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 185/2554 06 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนฟาร์ม โดย นายบัญญัติ พิมพจักร เทศบาลตำบลคำบง จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 185/2555 นางสาวลาวัลย์ รักสัตย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27/04/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 185/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 14/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 185/2557 นายบุญทรง ขันแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู จังหวัดศรีสะเกษ 08/03/2557 กรณีมีความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 3 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 185/2558 นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 185/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 186/2550 น.ส.ลมุน ฉัตรแจ้ง สำนักงานที่ดิน จ.ชลบุรี สาขาศรีราชา 23/07/2550 ขอสำเนาหนังสือ ที่ ชบ0019/7597 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 186/2552 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ อบต. หนองสวรรค์ จ. หนองบัวลำภู 30/06/2552 ขอสำเนาเอกสารการสอบราคาจ้างเหมาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 186/2553 นางชนัญชิดา เกษตรสิน อบต.ท่าคอย จ.เพชรบุรี 30/05/2553 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 186/2554 01 นางสาวศิรารัตน์ หงษ์ทองกิจเสรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา 20/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 186/2555 นายสมพงษ์ วัฒนาวรรณะ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 27/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชระเบียนการรักษาของบุตรสาว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 186/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ 14/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 186/2557 นายวัฒนา ใจมั่น กรมศุลกากร 13/08/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 186/2558 นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 186/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 187/2550 นางทองดี สุวรรณเสาร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 20/08/2550 ขอสำเนาการสอบสวน บันทึกปากคำ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบ/สวนวินัย และคำสั่งลงโทษทางวินัย ระหว่างดำเนินการ  
 187/2552 นายจำลอง จันทร์พันธ์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 30/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินความดีความชอบครู ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 187/2553 หจก.เทพนพรัตน์ แทรคเตอร์ อำเภอสมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 24/05/2553 ขอสำเนาใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 187/2554 01 ดาบตำรวจ ธนกร ศรีจันทร์ สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง 27/04/2554 ขอสำเนาในการสั่งการของสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง เกี่ยวกับการตรวจสอบโรงแรมและคนต่างด้าว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 187/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สถานีตำรวจภูธรคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 26/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๓ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 187/2556 นายอำพร ผ่อนผัน สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 14/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 187/2557 นายเลี้ยง แพลิตตะ เทศบาลตำบลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 15/08/2557 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยคำม่วง จำนวน 5 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 187/2558 นางบุษยา ทองมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 187/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 188/2550 นายบัญญัติ พิมพจักร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก 27/08/2550 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสารการประกาศงานสอบราคา ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 188/2552 นายนธี คะเลรัมย์ สนง. ท้องถิ่นจัหวัดบุรีรัมย์ 01/07/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 188/2553 นายกัณณพงศ์ ศรีนิธี ภาควิชาเคมี และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 03/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 188/2554 08 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 188/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 26/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือรับแจ้งความ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 188/2556 นายอำพร ผ่อนผัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ 14/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 188/2557 นายจเร มิ่งเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 16/08/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 188/2558 นางบุษยา ทองมี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 188/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 189/2550 นายพิศิษฐ์ กาปัญญา จังหวัดลำพูน 29/08/2550 ขอตรวจเอกสารพยานหลักฐานและขอสำเนาเอกสาร เพื่อนำไปประกอบการทำ อุธรณ์คำสั่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 189/2552 นายบุญส่ง แก้วละมุล สนง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 01/07/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 189/2553 นายบัญญัติ พิมพจักร์ สนง.ทางหลวงชนบท จ.กาฬสินธุ์ 25/06/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการไทยเข้มแข็ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 189/2554 08 นางสาวสิรินงนุช สุจรรยา นางสาวฐาปนีย์ ผิวผ่อง (น.ส.ณัฐธยาน์ บุณยทวีพัฒน์) นางสาวกรวิกา ชูพลสัตว์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) - สมศ. 27/04/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม รายงานการสรุปผลการสอบสวนที่เสนอผู้อำนวยการ และหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคดีทั้งหมดของคณะกรรมการสอบวินัยและจรรยาบรรณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 189/2555 นายไพโรจน์ มุขศรีใส กรมเจ้าท่า 26/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งกรมเจ้าท่า ความรับผิดทางละเมิดฯ และ คู่มือการปฏิบัติการเรื่องกระบวนงานธุรการและสารบรรณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 189/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง จังหวัดมหาสารคาม 14/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 189/2557 ว่าที่ ร.ต. ภูวดล ขำปาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 189/2558 นายคำพันธ์ ชนะมาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 189/2559 นายต่อศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 08/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อสถาบันหลักทั้งหมดที่ได้ผ่านการรับรองจาก อศป. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 190/2550 นายบรรเจิด แสงจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ 31/08/2550 ขอสำเนาเกี่ยวกับการรับทุนของบุคลากร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 190/2552 นายฐิติ โรจน์เลิศจรรยา ม. มหามกุฎราชวิทยาลัย 30/06/2552 ขอสำเนาเอกสารโครงการย้ายมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 190/2553 นายประมุท สูตะบุตร บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) 03/06/2553 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 190/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี กองกลาง กรุงเทพมหานคร 02/05/2554 ขอคัดถ่ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) ไม่ทราบปี พ.ศ. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับอื่นๆ ที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ทุกฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 190/2555 นายไพโรจน์ มุขศรีใส กรมเจ้าท่า 25/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือฝ่ายช่างกล เรื่องขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ศาลปกครอง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 190/2556 นายวิชัยยุทธ ไร่ขาว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 14/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขอรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 190/2557 ว่าที่ ร.ต. ภูวดล ขำปาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15/08/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 190/2558 จ่าสิบตำรวจ สมบูรณ์ ศรีนาคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 190/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 191/2550 นายโชคพิพัฒน์ บุญไธสง คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี 31/08/2550 ขอข้อมูลกรณี มติที่ที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 191/2552 นางอุบลรัตน์ สรรพิทยากุล อบต. นาบ่อคำ จ. กำแพงเพชร 30/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 191/2553 นายวีระชัย สิงหนิยม สำนักงาน ป.ป.ช. 04/06/2553 ขอสำเนาพยานหลักฐานการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 191/2554 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร 28/04/2554 ขอขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนคดีอาญา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 191/2555 นายณัฐพงษ์ บุญเพ็ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 01/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ วิธีสอบราคาฯ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 191/2556 กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ (๙ – ๑๖ ราย) สำนักงานเขตหลักสี่ 20/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่ง จำนวน ๓ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 191/2557 ว่าที่ ร.ต. ภูวดล ขำปาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 191/2558 นายคมกริช ไชยทองศรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 191/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 192/2550 นายบรรจง สนสด สถานีตำรวจภูธรปากท่อ จ.เพชรบุรี 27/08/2550 ขอสำเนาบันทึกการจับกุมและบันทึกการให้ปากคำ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 192/2552 นายบุญเลิศ เพชราเวช กับพวก เทศบาลตำบลขามป้อม จ. อุบลราชธานี 30/06/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ หน่วยงานมีหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียม เป็นเงิน ๑๒,๗๒๐ บาท ผู้ร้องจึงขอให้ตรวจสอบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 192/2553 นางสมจิตร สถิตย์ดี สพท.ลำปาง เขต ๑ 02/06/2553 ขอตรวจดูผลสอบและผลการตรวจกระดาษคำตอบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 192/2554 นายวิเชียร วงศ์ก้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 02/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 192/2555 นายเขมชาติ นาเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดอกไม้ จังหวัดร้อยเอ็ด 26/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์และการประชุมสภา อบต. ดอกไม้  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 192/2556 นางอัจฉรา คนหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 15/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบสวนและขอให้ชี้แจงให้ชัดเจน ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 192/2557 นายพิชิต โมกศรี จังหวัดลำปาง 13/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 192/2558 นางเพ็ญแข แก้วปัตตะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 192/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 193/2550 นายเกรียงไกร อภิอัญมณี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 05/09/2550 ขอคัดสำเนาการสืบสวนข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 193/2552 นายศุภมาศ โควาวิสารัช สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 10/07/2552 ขอสำเนาสำนวนคดีอาญาที่ ๕๑๗/๒๕๔๘ และ ๑๔๑๘/๒๕๔๙ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 193/2553 นายสมบูรณ์ หอมนาน กรุงเทพมหานคร 08/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 193/2554 นายสมพร สมสนิท องค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย จังหวัดศรีสะเกษ 04/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 193/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 28/04/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักปลัดกรุงเทพมหานครที่มีถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 193/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 20/05/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 193/2557 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู 08/08/2557 ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และถ่ายสำเนาเอกสารประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 14 เครื่อง ที่ยื่นซองเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 57 – 8 เม.ย. 57 จำนวน 4 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 193/2558 นางเพ็ญแข แก้วปัตตะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 193/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 194/2550 นายชันชัย แสนใจอิ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 05/09/2550 ขอเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 194/2552 นายธีรพล รัชตเมธี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 13/07/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาคะแนนด้านเทคนิคการประมูลงานให้สิทธิประกอบการสื่อโฆษณาบริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 194/2553 น.ส.พัชรวรรณ ไชยประทุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 24/05/2553 ขอสำเนาสำนวนการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 194/2554 นางสาวปารมี พัฒนดุล สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 04/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม รายงานการสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงที่เสนอผู้อำนวยการ และหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคดีทั้งหมดของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 194/2555 นายดาบตำรวจสิทธินันท์ ประสมทอง กองบัญชาการตำรวจลาดตระเวนชายแดน 02/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลคะแนนสอบในแต่ละวิชาของการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 194/2556 นายอำนาจ ฉิมมา องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด จังหวัดสุรินทร์ 20/05/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 194/2557 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 28/07/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการที่ยื่นซองเอกสารสอบราคาวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 จำนวน 4 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 194/2558 นายบุญรอด สาดแพง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 194/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 195/2550 นายบุญเลิศ ยุบลพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 05/09/2550 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารจาก อบจ.จังหวัดอุดรธานี 3 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 195/2552 นายบรรจง โสวิลัย อบต. เขื่องคำ จ. ยโสธร 14/07/2552 ขอสำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๒ ระหว่างดำเนินการ  
 195/2553 นายวิรัตน์ มีทรัพย์ทอง สพท.ระยอง เขต ๑ 04/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 195/2554 นายยงยุทธ สืบทายาท ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๘ จังหวัดเพชรบูรณ์ 05/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการขอส่งคืนพื้นที่นิคมสร้างตนเอง สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๐๙ ให้แก่กรมป่าไม้ รวมถึงบรรดาหนังสือหรือคำสั่งที่มีอยู่  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 195/2555 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 02/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจติดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โรงไฟฟ้าหนองแซง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 195/2556 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ สำนักงานชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด 21/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 195/2557 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ จังหวัดหนองบัวลำภู 28/07/2557 กรณีมีความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และถ่ายสำเนาเอกสารประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ ที่ยื่นซองเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 3-4, 7 กรกฎาคม 2557 จำนวน 4 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 195/2558 นายวัชระ นาดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 195/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 196/2552 นายประมุท สูตะบุตร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 14/07/2552 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารรายชื่อคณะกรรมการบริษัท AIG เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 196/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 03/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 196/2554 สิบตรี ทศพร ตาคม อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 04/05/2554 ขอขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งเรื่องการจ้าง น.ส.เพ็ญประภา ช่วยบำรุง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๕๒ ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดทุกคำสั่ง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 196/2555 นายสมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 09/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 196/2556 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย์ 21/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 196/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 16/08/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 196/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 197/2550 นายสมพิศ ร่วมสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 18/08/2550 ขอข้อมูลรายชื่อผู้เปิดบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ คนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 197/2552 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน อำเภอยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 14/07/2552 ขอสำเนาเอกสารประกาศสอบราคารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 197/2553 นายวิรัตน์ มีทรัพย์ทอง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 03/06/2553 ขอสำเนากระบวนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดระยอง รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมอำเภอปลวกแดง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 197/2554 นายวิรัช พวงภู่ โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น 09/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น ในกลุ่มผู้ที่ได้รับประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น รอบที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 197/2555 นางสาวลลิตา กิตติธนโชค เทศบาลตำบลโคกก่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 08/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 197/2556 นายวรวุฒิ คงวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย์ 20/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 197/2557 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงาน ก.ค.ศ. 15/08/2557  ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 197/2558 นางสาวณภัทรศรัญท์ เจนการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 197/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 198/2550 นายบัญญัติ พิมพจักร เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง 10/09/2550 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 198/2552 นายสมศักดิ์ อนุพันธ์ เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู 15/07/2552 ขอสำเนาเอกสารประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๑ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒ ระหว่างดำเนินการ  
 198/2553 น.ท. รัตน์ หาสนนท์ อบต.หนองแสน จ.มหาสารคาม 09/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 198/2554 นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 09/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ๑.) สำเนาหนังสือร้องเรียน ๒.) ผลการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน จากนายอำเภอนาหม่อม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 198/2555 นางคำผิว วงศ์ก๋า อำเภอเมืองน่าน 03/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่มีการร้องเรียนผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 198/2556 นายวรวุฒิ คงวิเศษ สำนักงานชลประทานจังหวัดสุรินทร์ 20/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 198/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 16/08/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 198/2558 นางวันดี บุญเกิด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 198/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 199/2550 ม.ล.จันทร์ศิริ วิไลยวงศ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 13/09/2550 ขอสำเนาบันทึกสั่งการเรื่องการพิจรณาพนักงานดำรงตำแหน่ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 199/2552 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 20/07/2552 ร้องเรียนสำนักการโยธาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างดำเนินการ  
 199/2553 นางชนัญชิดา เกษตรสิน จังหวัดเพชรบุรี 06/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่พิจารณาเรื่องของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 199/2554 นางสาวฉวีวรรณ โสภาจารีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 11/05/2554 ไม่เชื่อว่าเอกสารสูญหาย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 199/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 10/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่ปลัดกรุงเทพฯ รายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กรณีที่ผู้ร้องมีหนังสือถึงสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 199/2556 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 21/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 199/2557 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 13/08/2557  ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 199/2558 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 199/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 200/2550 นายวานิช เวชวิริยกุล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย 11/09/2550 ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง 4 รายการ มติ ครม. ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการเงิน ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้ไฟฟ้า และหนังสือเวียน ระหว่างดำเนินการ  
 200/2552 นายธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 17/07/2552 ร้องเรียนกรมธนารักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างดำเนินการ  
 200/2553 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน อบต.โคกสะอาด จ.กาฬสินธุ์ 08/06/2553 ขอสำเนาประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 200/2554 พันเอก กฤษณะ ผลาชีวะ กองบัญชาการกองทัพไทย 11/05/2554 ขอทราบผลการสอบสวนคดีอาญา ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 200/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 10/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กรณีที่ผู้ร้องมีหนังสือถึงสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 200/2556 นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา และพวก เทศบาลตำบลลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 22/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 200/2557 นางจารุวรรณ ชัยวงศ์กิติพงษ์ กรมศุลกากร 19/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 200/2558 นางวันดี บุญเกิด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 200/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 201/2550 นายลอยศักดิ์ คมกฤส สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 05/09/2550 ขอสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 201/2553 นางสุภรัศมิ์ เงินสุทธิวรกุล สำนักงาน ป.ป.ช. 08/06/2553 ขอสำเนาพยานหลักฐานการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 201/2554 นายวิรัตน์ มีทรัพย์ทอง ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดระยอง 09/05/2554 ขอขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 201/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 10/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กรณีที่ผู้ร้องมีหนังสือถึงสำนักงานปลัดฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 201/2556 นายนิพนธ์ ขุนภักดี กรมสุขภาพจิต 01/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลการรักษาของผู้ร้อง เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 201/2557 นายวิชิต อักษรเพ็ชร กรมศุลกากร 19/08/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอสำเนาเอกสารเพื่อใช้ประกอบคำให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน ครั้งที่ 4 จำนวน 5 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 201/2558 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 201/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 202/2550 นายสามารถ สุยะโกทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13/09/2550 ขอสำเนาบันทึกการประชุม อ.ก.ค.สปช. และสำเนาบันทึกการประชุม อ.ก.ค.สปช. ในฐานะ อ.ก.พ.กระทรวง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 202/2552 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 21/07/2552 ขอสำเนาเอกสารรายงานต่างๆ ที่มีถึงผู้ว่าฯ กทม. ต่อคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี และอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตีกับพวก ระหว่างดำเนินการ  
 202/2553 ดร.สุรพล จรรยากูล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 09/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 202/2554 หจก.สุจรรยา โดย นายปิยฉัตร สระแก้ว เทศบาลตำบลภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 12/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 202/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 10/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท ๕๘๐๓/๔๖๙๓ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 202/2556 นายโรจนะ สงฆเทพ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 23/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและการขอและออกอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 202/2557 นายบุญเลิศ พรหมบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ จังหวัดสุรินทร์ 18/08/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 202/2558 นายศักดิ์ณรงค์ หล่ำค้าขาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 202/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย กองบัญชาการตำรวจนครบาล 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 203/2550 น.ส.วัลยา เนตรรังสรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก 12/09/2550 ขอตรวจดูและสำเนาการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 203/2552 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 21/07/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของนายดนัย จงประเสริฐ ระหว่างดำเนินการ  
 203/2553 น.ส.สกลพร ขจรศิลป์ กระทรวงพาณิชย์ 15/06/2553 ขอสำเนาผลการพิจารณาการร้องทุกข์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 203/2554 นางเนาวรัตน์ นิ่มนุช องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี 15/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 203/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 03/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 203/2556 นายปฐมพงศ์ ตันติปิยะพงษ์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 20/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงาน การประชุม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 203/2557 นายบุญเลิศ พรหมบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ 18/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 203/2558 นายศักดิ์ณรงค์ หล่ำค้าขาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 203/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 204/2550 นายธีรพนธ์ ธนะพันธ์พิพัฒน์ เทศบาลตำบลคำตากล้า จ. สกลนคร 17/09/2550 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 204/2552 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 21/07/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของนายอมรทัต พิจิตรคดีพล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 204/2553 นายประกาศ ดำรงศรี ม.สงขลานครินทร์ 16/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 204/2554 นางกานญานุช เขื่อนทา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 09/05/2554 ขอสำเนารายงานการประชุมของ ก.จ.จ. เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 204/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 10/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของฝ่ายงานโยธาสำนักงานเขตบางกอกน้อย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 204/2556 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร 27/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงาน การประชุม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 204/2557 นายอุทิศ เหมรัตถกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) 22/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 204/2558 นายอดุลย์ ปัญสิงห์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 204/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 205/2550 น.ส.สุดธีร์รัฐ จึงแย้มปิ่น กรมศิลปากร 17/09/2550 ขอเอกสารการยืนยันการส่งผลการพิจารณาการไม่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระเจดีย์ไทยในวัดมังกรกมลาวาส เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 205/2552 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 21/07/2552 ขอสำเนาเอกสารรายงานต่างๆ ที่มีถึงปลัด กทม. ต่อคดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารี และอาคารรายนายสัตนามซิงห์ กุลาตีกับพวก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 205/2553 นายอนุกูล บูรณธนิต เทศบาลตำบลอ่างศิลา จ.ชลบุรี 18/06/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 205/2554 นายก๋องแก้ว แก้วก๋องมา เทศบาลตำบลดอยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 18/05/2554 ขอคัดสำเนาฎีกาการเบิกเงิน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 205/2555 พันตำรวจโทสมชาย พนมอุปการ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 11/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนารายงานการประชุมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 205/2556 นายเฉลิมโรจน์ รัตนวงศ์ โรงเรียนบ้านนาคู 28/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 205/2557 นายวิโรจน์ วงศ์สวัสดิ์เวช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 21/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 205/2558 นายอดุลย์ ปัญสิงห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 205/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 206/2550 นายบัญญัติ พิมพจักร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก 19/09/2550 ขอสำเนางานสอบราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 206/2552 นายจรินทร์ เกตุสาลี โรงเรียนวัดหนองขาม จ. ชลบุรี 23/07/2552 ขอสำเนาเอกสารการดำเนินงาน จำนวน ๑๓ รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 206/2553 นายชวาลย์ ทองสังข์ อบต.โพธิ์ศรี จ.ศรีสะเกษ 18/06/2553 ขอสำเนาการสอบราคา และสัญญาจ้างทุกโครงการในช่วงเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 206/2554 นายประทีป ศิริกาญจนพงศ์ สำนักงานศาลยุติธรรม 18/05/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 206/2555 นายมานัส สุนทรโชติ แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา 14/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสืออนุญาตให้บริษัท ฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด หรือ บริษํท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด ใช้ที่ดินในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ในการวางท่อน้ำดิบและท่อน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 206/2556 นายจตุรงค์ บุญจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 29/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการเซ็นต์ชื่อของนักศึกษา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 206/2557 นายสมศักดิ์ บุรินรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง 19/08/2557  ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 206/2558 นางนภาพรรณ นาดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 206/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 207/2550 นายวิชัย สิถิระบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม 10/09/2550 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างประปา ,แผนงานโครงการและงบประมาณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 207/2552 นายทัศพงศ์ วิชชุประภา กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 27/07/2552 ขอสำเนาเอกสารคำขอรับหนังสืออนุญาตบรรทุกของที่สั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยตามแบบ พว. - ค. ๒ ระหว่างดำเนินการ  
 207/2553 นางพนิดา ศรีตัมภวา อบต.สำโรง จ.สุรินทร์ 23/06/2553 ขอสำเนาการจัดจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการไทยเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 207/2554 นายเจริญชัย พลเจริญอนันต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย จังหวัดขอนแก่น 15/02/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 207/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ กรมทางหลวง 08/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่กรมทางหลวงอนุญาตให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการต่างๆ ในเขตพื้นที่ทางหลวง จำนวนหลายรายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 207/2556 นายธีรเดช นรัตถรักษา สำนักงาน ก.พ.ร. 24/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือก ผู้เข้ารับการอบรม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 207/2557 นางสายสมร ภูสีมา สำนักงาน ก.ค.ศ. 22/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 207/2558 นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 207/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 208/2550 นายวิชัย สิถิระบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร 10/09/2550 ขอสำเนาโครงการกรก่อสร้างประปา ม. 3และม. 6  ระหว่างดำเนินการ  
 208/2552 พ.ต.อ. ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 27/07/2552 ขอสำเนาเอกสารผลงานทางวิชาการ และการยื่นผลงานทางวิชาการของ พล.ต.ต. พิศาล มุขแจ้ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 208/2553 นายธีรชัย กอวรกุล กระทรวงพาณิชย์ 23/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ กขร. ของปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 208/2554 จ.ส.ต. สละ ประทุมมา กลุ่มงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 18/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา ที่สอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 208/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ เทศบาลเมืองพัทยา 08/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาต ให้ก่อสร้างป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองพัทยา  ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 208/2556 ดร.วิลเลียม วิน แอลลิส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 30/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยต่อนายศุภชัย หล่อโลหการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 208/2557 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 208/2558 ส.ต.ต.หญิง รัตนาพร คงวิริยะศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 208/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 209/2550 นางศิกานต์ จายโจง เทศบาลตำบลบ้านแป้น จ. ลำพูน 21/09/2550 ขอสำเนาโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 209/2552 นางวิรดา ลักษวุธ เทศบาลนครนครราชสีมา 16/07/2552 ขอสำเนาเอกสารรายละเอียด ข้อตกลง และสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างดำเนินการ  
 209/2553 นายธีรชัย กอวรกุล กระทรวงการคลัง 23/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ กขร. ของปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 209/2554 พันเอก กฤษณะ ผลาชีวะ กรมกิจการพลเรือนทหาร 17/05/2554 ขอคัดถ่ายข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้อง ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 209/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 01/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าฉะเชิงเทรา โคเจเนอเรชั่น จำนวนหลายรายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 209/2556 ดร.วิลเลียม วิน แอลลิส กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยต่อนายศุภชัย หล่อโลหการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 209/2557 นายธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 25/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 209/2558 นางบัวย้อย กันนิดา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 209/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 210/2550 นางจรูญจิต เจือกุดขมิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต1 20/09/2550 ขอสำเนาคำสั่งและการดำเนินการทางวินัย เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 210/2552 นายสุวัฒน์ นุ่มมีศรี สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27/07/2552 ขอสำเนาเอกสารการสอบสวนทางวินัยของนายสมร ขาวพราย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 210/2553 นางจันทร์เพ็ญ กุย โรงพยาบาลศรีสะเกษ 27/06/2553 ขอสำเนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รอบการประเมินที่ ๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 210/2554 ดาบตำรวจธนกร ศรีจันทร์ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง 23/05/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 210/2555 นายถาวร เพิ่มศรี องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 14/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 210/2556 นายอาทิตย์ เทียนเพิ่มพูล สำนักงานศาลยุติธรรม 30/05/2556 ขอให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่มีผลเป็นการตัดสิทธิการเข้าสอบของผู้สมัครสอบผู้ช่วย ผู้พิพากษาไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ศาลยุติธรรม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 210/2557 นางสาวบังอร ฐานะ และพวก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 26/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 210/2558 นายไพศาล น้อยสุพรรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 210/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 211/2550 นายถนอมศักดิ์ นิ่มกิ่งรันต์ จำนวน 7 แห่ง คือ อบต.หนองแก้ว อบต.ทุ่ม อบต.ซำ อบต.โพนข่า อบต.เมืองจันทร์ อบต.ตาโกน และ อบต.ละเอาะ 24/09/2550 ขอสำเนาบัญญัติงบประมาณ ,สัญญาเอกสารประกอบสัญญา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 211/2552 พ.ต.อ. ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 27/07/2552 ขอสำเนาเอกสารการจัดตั้งร้านค้า ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผลงานทางวิชาการของบุคลอื่น เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 211/2553 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จ. เชียงราย 24/06/2553 ขอสำเนาฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ สำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 211/2554 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จังหวัดขอนแก่น 20/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 211/2555 นายชัยวัฒน์ จงรักษ์ สำนักงาน ป.ป.ช. 11/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๒ และผลการพิจารณา  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 211/2556 นายละไอ ประไพบูลย์ กรมทรีพยากรน้ำ 30/05/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 211/2558 นายสัญญา แอ่งสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 211/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 212/2550 นายพลพจน์ เตชะเศรษฐวิทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 24/09/2550 ขอสำเนางานประปาและการเปลี่ยนแปลงจากประปากรมทรัพยากรน้ำเป็นแบบนครหลวง 4 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 212/2552 นายพรหมมินทร์ พรรณผิว เทศบาลตำบลบ้านแพรก จ. อยุธยา 27/07/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ ระหว่างดำเนินการ  
 212/2553 นายชาญเกียรติ ไกรฤกษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29/06/2553 ขอสำเนาสำนวนและขั้นตอนการวินิจฉัยร้องทุกข์ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 212/2554 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง จังหวัดหนองบัวลำภู 20/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 212/2555 พ.ต.ท.สาธิต จันศร สำนักการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน 21/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนารายงานการตรวจสอบ ส.ค.๑ และสำเนาทะเบียนครอบครองที่ดิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 212/2556 นายบัญญัติ พิมพจักร สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 29/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 212/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 27/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 212/2558 นายบุญรอด สาดแพง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 212/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 213/2550 นายพลพจน์ เตชะเศรษฐวิทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม 24/09/2550 ขอสำเนาสอบราคาจ้างโครงการสร้างระบบประปา 4 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 213/2552 นายไพศาล ยะวงศ์ เทศบาลเมืองพะเยา 01/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๕๒ - ๕๓ และโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกองช่างเทศบาลเมืองพะเยา ระหว่างดำเนินการ  
 213/2553 น.ส.วราภรณ์ ธรรมเลอศักดิ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 29/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 213/2554 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ จังหวัดเลย 20/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 213/2555 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24/04/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 213/2556 นายนิพนธ์ ขุนภักดี โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 26/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชระเบียน ทะเบียนประวัติการตรวจรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของนายถวัลย์ ขุนภักดี  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 213/2557 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงาน ก.ค.ศ. 28/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 213/2558 นางวรรณภร ทวีแก้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 213/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 214/2550 นายสุรทัศน์ ห์ลีละเมียร สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ 27/09/2550 ขอคัดถ่ายพร้อมรับรองระเบียบว่าด้วยการทำคำพิพากษาของศาสอุทธรณ์ ระหว่างการแจ้งผล ยุติเรื่อง
 214/2552 นายประมุท สูตะบุตร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 31/07/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 214/2553 นายปิยฉัตร สระแก้ว โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง จ.กาฬสินธุ์ 30/06/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 214/2554 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 20/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 214/2555 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24/04/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 214/2556 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบหาข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 214/2557 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงาน ก.ค.ศ. 27/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 214/2558 นางวรรณภร ทวีแก้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 214/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 215/2550 นายสมบัติ ชำกุล องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 24/09/2550 ขอสำเนาการร้องเรียนคัดค้านการเบิกจ่ายงบประมาณซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน และฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน ระหว่างดำเนินการ  
 215/2552 นายขันติพงษ์ บุตรวงศ์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลวชิระ และโรงพยาบาลรามาธิบดี 04/08/2552 ขอสำเนาฟิล์มและผลการอัลตร้าซาวนด์ และผลชันสูตรศพของ น.ส. วิไลพร บุตรวงศ์ ระหว่างดำเนินการ  
 215/2553 ด.ต. ชินภัทร ราษีรัตน์ อบต.ตาดข่า จ.เลย 29/06/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานบรรจุก๊าซ LPG เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 215/2554 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเก่ากลอย จังหวัดหนองบัวลำภู 20/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 215/2555 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างคล้อง จังหวัดเลย 17/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 215/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 31/05/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 215/2557 นายนพดล เงินเอกอนันต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 02/09/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 215/2558 นางกัญญ์ณิชา ทองงาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 215/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 216/2550 น.ส.สาคร พงษ์บ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาพิษณุโลก เขต 2 24/09/2550 ขอข้อมูลข่าวสารการให้คะแนนของคณะกรรมการ ทั้งของผู้ร้องและของผู้สมัครรับการคัดเลือกทุกคน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 216/2552 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ อบต. กระหา ด จ. สุรินทร์ 30/07/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ในส่วนของโยธา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 216/2553 ร.ต.อ.พิภพ เจริญกิจ กองบัญชาการศึกษา 02/06/2553 ขอสำเนาลายมือชื่อปฏิบัติราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 216/2554 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 20/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 216/2555 นายปรีดี ดิษฐเนตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 16/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดที่ได้ยื่นในการลงสมัคร  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 216/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 31/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรูปถ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีการระบุชื่อทุกคน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 216/2557 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิต กับพวก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการประกวดราคา จำนวน 4 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 216/2558 นายสมพงษ์ ดวงบุบผา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 216/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 217/2550 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 01/10/2550 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างถนน 4 โครงการ โครงการล่ะ 7 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 217/2552 นายปิยฉัตร สระแก้ว อบต. เนินยาง จ. กาฬสินธุ์ 04/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายกำมะถัน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 217/2553 นายกิตติศํกดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง กรมทรัพยากรน้ำ ภาค ๓ จ.อุดรธานี 05/07/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาทุกโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 217/2554 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จังหวัดอุดรธานี 20/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 217/2555 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก จังหวัดเลย 17/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 217/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 31/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจให้ นายกนก ศรีสวัสดิ์  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 217/2557 นายบุญเลิศ พรหมบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ 18/08/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 217/2558 นายคำพันธ์ ชนะมาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 217/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 218/2550 นางอุไรรัตน์ มีป้อม สำนักงานเทศบาลตำบลโคกคราม 28/09/2550 ขอทราบอัตราเงินเดือนและเอกสาร 5 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง  
 218/2552 นางศรีสุดา พุกเปลี่ยน สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 218/2553 นายนิวัฒน์ เล้าประเสริฐศรี อบต.วังยาว จ.สุพรรณบุรี 12/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายม่องคะ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 218/2554 นายกิตติศํกดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 09/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 218/2555 นายประภาศ ดำรงศรี คณะกรรมการจรรยาบรรณสภาสถาปนิก 18/05/2555 *** เป็นการสำเนาคำขอข้อมูลให้ กขร. รับทราบ เท่านั้น  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 218/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 31/05/2556 ขอทราบชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในภาพถ่ายที่หน่วยงานส่งให้ผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 218/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 05/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 218/2558 นายธำรงค์ จันฤทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21/04/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 218/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 219/2550 น.ต.เนตร สัจจวาณิชย์ สำนักงานอัยการสูงสุด 01/10/2550 ขอรับการเปิดเผยความคืบหน้าในการรียกค่าความเสียหาย ระหว่างดำเนินการ  
 219/2552 นายพุทธิพงศ์ จิตรปฏิมา สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ 06/08/2552 ขอสำเนาใบเสร็จค่าปรับไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 219/2553 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ 07/07/2553 ขอสำเนาประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 219/2554 นายกิตติศํกดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลนาข่า จังหวัดอุดรธานี 20/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 219/2555 นายชุมพล สิมชาติ กรมบัญชีกลาง 18/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับค่าเวชภัณฑ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 219/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 31/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 219/2557 นางนพวรรณ ศักดิ์วิทย์ กรมศุลกากร   เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 219/2558 นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 219/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 220/2550 นายชนาธิป ปิ่นเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๑ 03/10/2550 ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระหว่างดำเนินการ  
 220/2552 นายนิวัฒน์ เล้าประเสริฐศรี กรมชลประทานที่ ๑๒ 10/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสันทำนบบนดิน และขยายอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนกระเสียว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 220/2553 ว่าที่ ร.อ. อัคคเดช เมธาวีรดากุล จังหวัดกาฬสินธุ์ 08/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 220/2554 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จังหวัดสระบุรี 23/05/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 220/2555 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ กรมศุลกากร 21/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก นายด่านศุลกากร  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 220/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 31/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 220/2557 นายเอกรินทร์ ดามาพงศ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 03/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 220/2558 นางณัฐมน สุวานิวัช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 221/2550 นายเดชา ปัตถาวโร สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาอุดรธานี เขต 2 02/10/2550 ขอสำเนาหลักฐานการซื้อแบบ หลักฐานคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 221/2552 นายนิวัฒน์ เล้าประเสริฐศรี กรมชลประทานที่ ๑๐ 10/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรพีพัฒน์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 221/2553 นางปิยวรรณ เมธาวีรดากุล จังหวัดกาฬสินธุ์ 08/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 221/2554 หจก.วิบูลย์ชนม์คัลเลอร์ โดย นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดสุรินทร์ 25/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 221/2555 นายพรหมลิขิต ภวภูตานนท์ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม 11/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารและสอบถามเกี่ยวกับวันลา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 221/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 31/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 221/2557 นายสดายุ ทรัพย์พญา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 05/09/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน 3 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 221/2558 นางณัฐมน สุวานิวัช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 221/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 222/2550 นายมานพ ศาลารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก 02/10/2550 ขอข้อมูลโครงการการจัดซื้/จัดจ้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หลักฐานการซื้อแบบ และหลักฐานคู่สัญญา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 222/2552 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง อบต. ตาดข่า จ. เลย 06/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 222/2553 ว่าที่ ร.อ. อัคคเดช เมธาวีรดากุล จังหวัดกาฬสินธุ์ 08/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 222/2554 นายสนธิ บุตรสุทธิวงศ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 25/05/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 222/2555 นายพรหมลิขิต ภวภูตานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 12/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารและสอบถามเกี่ยวกับวันลา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 222/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 31/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 222/2557 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย 08/09/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 222/2558 นางตรีพีรพรรณ บุญสุวรรณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 222/2559 นายนิสมัย ปุ่งคำน้อย ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ 07/06/2559 สอบถามเกี่ยวกับเงินค่าปรับผู้ขับขี่รถยนต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 223/2550 น.ส.จินณ์เกษม สาระคุณ จังหวัดนครสวรรค์ 08/10/2550 ขอคัดสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 และรายชื่อโรงแรมที่ได้รับอณุญาติให้เปิด/ต่อใบอณุญาติใน จ.นครสวรรค์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 223/2552 นายสุพจน์ ล้วนศรี อบต. หนองแวง จ. มุกดาหาร 04/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 223/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 09/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 223/2554 นายภูษิต ทับทิม การท่าเรือแห่งประเทศไทย 25/05/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 223/2555 นายอนุกูล บูรณธนิต องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 21/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 223/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 31/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 223/2557 นางสาววนิดา เฉลิมสุข สำนักงาน คปภ. ภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่ 08/09/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 223/2558 นางตรีพีรพรรณ บุญสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 223/2559 นายกิตติศักดิ์ ไชยพิชิต เทศบาลตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 08/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 224/2550 นายอิทธิศักดิ์ บุญพิคำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง 08/10/2550 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 7 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 224/2552 ร.ต.ต. เดชา สมศรี สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 06/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของนายเมธี สมศรี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 224/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 09/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 224/2554 นายนิธิเขต สหศักย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 25/05/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 224/2555 นางพรพรรณ วานิชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 21/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินการปฎิบัติราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 224/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 31/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 224/2557 นายวิละ อุดม สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 10/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 224/2558 นายถนอมศักดิ์ นิ่มกิ่งรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 27/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 224/2559 นายจีราวิชช์ บุญนัยน์รัตน์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย 09/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 225/2550 นายสุวัฒิชัย ทองรัตน์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 09/10/2550 ขอมติการจ่ายเงินบำเหน็จและไม่จ่ายดอกเบี้ยผิดนัดค้างจ่าย ระหว่างดำเนินการ  
 225/2552 นายวิเชียร สาระมาศ กรมที่ดินอำเภอเขมราฐ จ. อุบลราชธานี 07/08/2552 ขอสำเนาเอกสารโฉนดที่ดิน ที่ระบุว่า เป็นทางสาธารณประโยชน์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 225/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 09/07/2553 ขอสำเนาระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 225/2554 นางชนัญชิดา เกษตรสิน อำเภอท่ายาง 22/05/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 225/2555 นายดาบตำรวจวรยุทธ์ ทรัพย์บุญ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๔  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 225/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 31/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 225/2557 นายบัญชา กอสนาน กรมศุลกากร 15/07/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 225/2558 นายบัณฑิตย์ พุ่มทิพย์ สำนักงาน ป.ป.ช. 20/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 225/2559 นายประทีป สิทธิ สำนักงานชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ 16/05/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 226/2550 นายจงรักษ์ กิตติวรการ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10/10/2550 ขอสำเนาเทปบันทึกการประชุมสภาคณาจารย์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 226/2552 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ อบต. ทรายทอง จ. หนองบัวลำภู 14/07/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบราคาจ้าง จำนวน ๖ โครงการ ระหว่างดำเนินการ  
 226/2553 นางจินตนา อัมพรภาค เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 12/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนเรียบคลองแม่รำพัน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 226/2554 บริษัท ชนะคอม จำกัด โดยนายชนะภัย มนัสสิลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 226/2555 นายสุรัตน์ ปรีชาวัฒนชัย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 21/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้อง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 226/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 31/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 226/2557 นายบัญชา กอสนาน กรมศุลกากร 03/09/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 226/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 26/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 226/2559 นายพรชัย ห้วยคำ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 15/06/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 227/2550 นางจรรยา เที่ยงตรง อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 15/10/2550 ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อแรงงานจังหวัดสุโขทัย จำนวน 40 ฉบับ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 227/2552 นายพุด สิหิง ประชาคมหมู่ ๒ ต. บางม่วง อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 17/08/2552 ขอสำเนาเอกสารประชาคม ณ วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 227/2553 นายส่งศักดิ์ หมั่นเรียน อบต.โคกสมบูรณ์ จ.กาฬสินธุ์ 13/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 227/2554 สิบตรี ทศพร ตาคม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 27/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 227/2555 นางพรพรรณ วานิชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 21/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินการปฎิบัติราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 227/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 31/05/2556 ขอทราบชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในภาพถ่ายที่หน่วยงานส่งให้ผู้ร้อง ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 227/2557 นายมงคล ธีรนิ่มนวลนนท์ กรมศุลกากร 03/09/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงของผู้ร้อง จำนวน ๓ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 227/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 26/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 227/2559 นายกฤต เกษมศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 20/06/2559 ขอทราบผลการพิจารณาเรื่องตำแหน่งทางวิชาการที่ส่งผลงานทางวิชาการสมัครอาจารย์พิเศษ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 228/2550 นายสมเกียรติ วงศ์จัทร์ติ๊บ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 11/10/2550 ขอตรวจดูและสำเนาสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 3 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 228/2552 นายโอภาส สังข์ทองรัมย์ อบต. พังแดง จ. มุกดาหาร 17/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒๔ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 228/2553 นายจรินทร์ เกตุสาลี โรงเรียนวัดหนองขาม จ. ชลบุรี 14/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลการเงินของโรงเรียน สหกรณ์ร้านค้า และสวัสดิการ  ระหว่างดำเนินการ  
 228/2554 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 27/05/2554 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 228/2555 นายถนอมศักดิ์ นิ่มกิ่งรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 228/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 03/06/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 228/2557 นายจารุวัชร เรืองสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด 11/09/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลพนักงานส่วนท้องถิ่นราย นางสาวหรือนางกัญญาภัค บุตรพรมหรือนนทะมาตย์ จำนวน 3 รายการ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 228/2558 นางแววตา คุณะสิทธิ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 06/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 228/2559 นายนพดล เงินเอกอนันต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 21/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 229/2550 นายชาย ปริจจาคะ ธนาคารออมสินสาขาอำเภอเมืองกำแพงเพชร 10/10/2550 ขอดูรายละเอียดเงวินกู้และเงินรางวัล ประเภทสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 229/2552 นายวชิร มิตรวิจารณ์ อบต. พังแดง จ. มุกดาหาร 17/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒๔ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 229/2553 นางวรรณวิภา จันทร์มณี และ น.ส.อำนวย ศรีอำไพ อบต.ดงตะงาว สระบุรี 12/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 229/2554 นายสถิตย์ ม่วงทอง สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 27/05/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 229/2555 พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พิรุณสารโยธิน กองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 23/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาสำนวนการสอบสวน ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 229/2556 นายทรงพล ใหม่สาลี สำนักงานสถิติแห่งชาติ 03/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 229/2557 นายทวีศักดิ์ จันทะศรี สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 16/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 229/2559 นายสรรเสริญ สืบสิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 10/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน ประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง รวม ๒๔ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 230/2550 น.ส.จินดา พงศ์พันธุ์วิโรจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12/10/2550 ขอดูคะแนนและหรือข้อสอบ สมุดคำตอบ ระหว่างดำเนินการ  
 230/2552 นายอนันต์ สีเงิน อบต. พังแดง จ. มุกดาหาร 17/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒๔ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 230/2553 นายสุทธิรักษ์ ปิงวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 08/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยของนายญาณ ปิงวงศ์  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 230/2554 นายนภา ดุลยากร องค์การเภสัชกรรม 25/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีร้องทุกข์ ตามคำสั่งองค์การเภสัชกรรมที่ อภ.๑๒๔/๒๕๕๒ และ อภ.๑๖๐/๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 230/2555 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 24/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 230/2556 นายประเสริฐ แต้จิระกุล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 03/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 230/2557 นายทวีศักดิ์ จันทะศรี จังหวัดหนองบัวลำภู 26/07/2557 หลักเกณฑ์ ประกาศ บันทึกการประชุมของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติระดับจังหวัด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 230/2559 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 23/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องของ บจม. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ชี้แจงข้อเท็จจริงและขอความเป็นธรรมกรณีที่มีผู้ทำสัญญาจะซื้อ จะขายโครงการเดอะรูม พระราม ๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 231/2550 นายจเร พัฒนผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 17/10/2550 ขอสำเนาหนังสือราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง  
 231/2552 นายธีรชัย กอวรกุล กรมบังคับคดี 17/08/2552 ร้องเรียนกรณีกรมบังคับคดีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ระหว่างดำเนินการ  
 231/2553 นางโชติกา โดยอาษา อบจ.ระยอง 17/07/2553 ขอสำเนาเอกสารการประชุมและมติที่ประชุม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 231/2554 นายประมุท สูตะบุตร กระทรวงการคลัง 26/05/2554 ขอสำเนาคำสั่งกระทรวงการคลังที่แต่งตั้ง นางดนุชา ยินดีพิธ เป็นกรรมการ อสมท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 231/2555 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ 24/05/2555 ขอขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 231/2556 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 03/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งและการมอบอำนาจ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 231/2557 พันตำรวจโทสาธิต จันศร อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม 10/08/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 231/2558 นายประสงค์ ชูทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ 06/05/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 231/2559 นายวิชา แก่นการ จังหวัดอุบลราชธานี 22/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 232/2550 นายศุภชัย ทรัพย์บุญมี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.สระบุรี 17/10/2550 ขอทราบผลการสืบสวนดำเนินคดีอาญาของบุคคล 2 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 232/2552 นายปิยฉัตร สระแก้ว อ.บ.ต. เนินยาง จ. กาฬสินธุ์ 21/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกำมะถัน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 232/2553 นายทัศพงษ์ วิชชุประภา กรมเจ้าท่า 16/07/2553 ขอสำเนาการคิดคำนวณค่าธรรมเนียมพิเศษ และใบเสร็จค่าธรรมเนียมที่ออกโดยกรมเจ้าท่า  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 232/2554 นายประมุท สูตะบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาถึงผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 232/2555 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ เทศบาลตำบลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 24/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 232/2556 ว่าที่ร้อยตรีวัทธิกร ทรงยศวัฒนา เทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 31/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบล หัวนาคำ ระดับ ๘  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 232/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 13/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 232/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 06/05/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 232/2559 นางสาววิภาวี ชาตะนัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 21/06/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 233/2550 นายอุดมศักดิ์ แสงจันทร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือมือแรงงาน จ.มุกดาหาร 17/10/2550 ขอสำเนาเอกสารกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาบริการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 233/2552 นายเล็ก หอมเสมอ ม. รามคำแหง 24/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 233/2553 นายดาวรุ่ง โคตรโยธา เทศบาลตำบลหนองหิน จ.กาฬสินธุ์  ขอสำเนาประกาศสอบราคา งบไทยเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 233/2554 รศ.ณุชากร วิเชียรสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 31/05/2554 ขอดูข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 233/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 21/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข.๖ และ แบบ อ.๖ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 233/2556 นายปรีชา อาบีดิน การเคหะแห่งชาติ 11/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อและนโยบายการปรับปรุงลานตลาด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 233/2557 นายณัฐวิทย์ พรหมบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ 15/09/2557  ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 233/2558 นายสัมพันธ์ กล่ำโกมล สภาการแพทย์แผนไทย 09/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 233/2559 นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๒ 28/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการขอรับเงินบำนาญของผู้ร้อง ถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๒  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 234/2550 นายกันตภณ กองแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ 24/10/2550 (มาตรา 33)ขอสำเนาประวัติการคลอดและรักษาของบุตรผู้ร้องเรียน ระหว่างดำเนินการ  
 234/2552 นายสุวัติธ์ ทะวาย แพทยสภา 19/08/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ด.ญ. ณิชา ทะวาย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 234/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 15/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการใช้มติ และประกาศของ อ.ก.ม..  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 234/2554 นายสมพงษ์ อนุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จังหวัดอุบลราชธานี 24/05/2554 หน่วยงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถ่ายเอกสารแพงเกินจริง และไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมราคานี้ได้ (A4 แผ่นละ ๑๕ บาท)  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 234/2555 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ 24/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 234/2556 นายพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 234/2557 นายณัฐวิทย์ พรหมบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง จังหวัดสุรินทร์ 15/09/2557  ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 234/2558 นายณฤทธิ์ จันทนวรรณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 11/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 234/2559 นายวิชัยยุทธ ยินดีจินดา สำนักการจราจรและขนส่ง 30/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำชะลอความเร็วในซอยประดู่  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 235/2550 นายณภัทร แขนงามขำ เทศบาลตำบลท่าแซะ จ.ชุมพร 25/10/2550 ขอเอกสารบันทึกคืนเงินค่าน้ำมันรถยนต์ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 235/2552 น.ส. วนิดา โมมิน สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข 19/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 235/2553 น.ส.วิมล เนียมหอม ศูนย์อนามัยบางเขน 15/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 235/2554 นายสถาพร โพธิ์ศรีทอง จังหวัดอ่างทอง 31/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกขอให้ออกคำสั่งจังหวัดอ่างทอง รวม ๓ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 235/2555 นายบัญญัติ พิมพจักร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 16/03/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 235/2556 นายพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 235/2557 นายณัฐวิทย์ พรหมบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์ 15/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 235/2558 นายณฤทธิ์ จันทนวรรณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 11/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 235/2559 นายไพศาล ทรัพย์เพิ่ม จังหวัดพังงา 27/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 236/2550 นายนพรัตน์ สิงห์เรือง โรงพยาบาลวารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 30/10/2550 ขอสำเนาสรุปรายละเอียดการดูแลรักษาพยาบาล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 236/2552 นายสนม เลาหะพานิช อบต. สาริกา จ. นครนายก 19/08/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างรถขยะ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 236/2553 นายสุเทพ ล้อสีทอง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จ.เชียงราย 15/07/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกระจายเสียงดิจิตอลไร้สาย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 236/2554 จ.ส.ต. สละ ประทุมมา องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา จังหวัดนครสวรรค์ 27/05/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 236/2555 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ เทศบาลตำบลสองชั้น จังหวัดบุรีรัมย์ 24/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 236/2556 นายปรีดี ดิษฐเนตร กรมการศึกษานอกโรงเรียน 12/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา และหลักเกณฑ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 236/2557 นายวัชรากร เสรีกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 17/09/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 236/2558 นายณฤทธิ์ จันทนวรรณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 11/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 236/2559 นายสุวิทย์ คุ้มเมือง สำนักงานสรรพสามิต 01/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแจ้งจดทะเบียนการค้าสุรา บุหรี่ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 237/2550 นายพศิน พงษ์พิทักษ์โสภณ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 31/10/2550 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ สพพ. ระหว่างการแจ้งผล ยุติเรื่อง
 237/2552 นายการุญ เลี่ยวศรีสุข ม. มหิดล 21/08/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ  
 237/2553 นายสิดปาราย อาฮูวารี สนง.เขตบางกอกน้อย 20/07/2553 ร้องเรียนไม่ได้รับความสะดวกในการตรวจคัดสำเนาข้อมูลข่าวสาร  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 237/2554 ร้านจงสมทรัพย์ โดย นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ์ 31/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 237/2555 นายจักรกฤช รัมมะเกตุ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 28/05/2555 ขอทราบผลการร้องเรียนพนักงานขับรถ ขสมก. สาย42 ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 237/2556 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 237/2557 นางสาวธณัชมนฑน์ ดีนวสกุลชัยสิริ สำนักงานเขตสวนหลวง 22/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 237/2558 นายณฤทธิ์ จันทนวรรณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 11/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 237/2559 นางแววตา คุณะสิทธิ์ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีศาลแขวง ๗ ธนบุรี 04/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคดี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 238/2550 นางวราพร ศิริพร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 05/11/2550 ขอทราบระเบียบการรับเงินสงเคราะห์จากทางราชการ ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 238/2552 นายสุรชัย พงษ์พิทักษ์โสภณ สนง. ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 21/08/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 238/2553 น.ต.หญิง ดร.กิติยา เอ็ฟฟานส สนง.รับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 19/07/2553 ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 238/2554 นายอาหมาด หมอหำหมาด สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม 28/05/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 238/2555 นางเสาวลักษณ์ สุขสันติ์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 28/05/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 238/2556 นายจตุรงค์ บุญจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 09/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 238/2557 นายนิรมิตร แก้วกูล สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 24/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 238/2558 นายณฤทธิ์ จันทนวรรณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 11/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 238/2559 นายสมบัติ ธรธรรม สำนักงาน ป.ป.ช. 28/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนในการกระทำความผิดฯ จำนวน ๑๔ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 239/2550 พท.พ.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี กระทรวงพลังงาน 05/11/2550 ขอสำเนา 5 รายการเกี่ยวกับการคิดราคาน้ำมันลอยตัว ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
 239/2552 นายขันติพงษ์ บุตรวงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 28/08/2552 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลรายงานภาษาอังกฤษและรูปถ่าย ระหว่างดำเนินการ  
 239/2553 นายวีระพงษ์ ดวงธนวงค์ เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด  ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 239/2554 นายณพวรรช ลิ้มชำรุญธร ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒.) กระทรวงศึกษาธิการ  ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศ รายชื่อการรายงานตัวนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปี ๔๗ และหนังสือกระทรวงศึกษาธิการเลขที่ ๒๑๖๑ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๔๙ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 239/2555 นายอุกฤต ชูโต ธนาคารแห่งประเทศไทย 29/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจำนวน ๔ รายการ ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 239/2556 นายวิสิษฐ์ อมรธนวัฒนา สำนักงานสถิติแห่งชาติ 18/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบหาข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 239/2557 นายสมยศ สินถาวร สำนักงาน ก.พ. 22/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 239/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานกฏหมายและคดี 09/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 239/2559 นายไผท สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา เทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 03/07/2559 ไม่เชื่อว่าเทศบาลตำบลสันกำแพงไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงานของชุมชนสันกำแพงปาร์ควิลล์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 240/2550 นายสังเวียน บุญมาตร เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จ.นนทบุรี 06/11/2550 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดการโครงการฝ฿กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างดำเนินการ  
 240/2552 นายชำนาญ แก้วมุกข์ อบต. หนองไฮ จ. อุดรธานี 26/08/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการถนน คสล. และรางระบายน้ำ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 240/2553 นายกัณณพงศ์ ศรีนิธี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 240/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 03/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ สขร. และ/หรือแนวปฎิบัติในการปฎิบัติงาน ในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งในข้อเท็จจริงและในทางวินัย  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 240/2555 นายวรายุทธ รุจนจินดา สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง 28/05/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ดิน ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 240/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 19/06/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 240/2557 นางทิพเนตร พวงจินดา สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 20/09/2557 การสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 240/2558 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 06/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 240/2559 นายธนเดช ธนภรณ์เชื้อใจมา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 06/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบพยานหลักฐานชี้แจงในกรณีถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 241/2550 นายถวิล บัวจีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 08/11/2550 ขอสำเนาเอกสารและวัตถุพยานเกี่ยวกับการจัดซื้อเพื่อจัดตั้งศูนย์ราชการ จำนวน 21 รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 241/2552 ม.ล. จันทร์ศิริ วิไลยวงศ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 28/08/2552 ขอสำเนาหนังสือร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 241/2553 นายอนุกูล บูรณธนิต อบต.เขาคอก จ.บุรีรัมย์  ขอสำเนาประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ระหว่างการประสานงานของเจ้าหน้าที่  
 241/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 03/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือ ของผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๔ เรื่องขอทราบสถานะของอุทธรณ์ กรณียื่นอุทธรณ์คัดค้านการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 241/2555 นางจันทร์เพ็ญ กุย โรงพยาบาลศรีสะเกษ 31/05/2555 ได้รับเอกสารไม่ตรงตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 241/2556 นายทรงพล ใหม่สาลี สำนักงานสถิติแห่งชาติ 19/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 241/2557 นายอนุชิต คำดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ 24/09/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 241/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 07/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 241/2559 นางสาวพัชรี หาลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 06/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไม่ต่อสัญญาจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 242/2550 นายส่งศักดิ์ สายสมุทร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน จ.มุกดาหาร 06/10/2550 ขอสำเนาและเอกสารขาบแบบแปลนสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 242/2552 นายจำนงค์ จันทรา อบจ. พิษณุโลก 26/08/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อกรณีพิเศษ ๒๕๕๒ เรื่องไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 242/2553 นายประสิทธิ์ วิจิตรวรรณา กรุงเทพมหานคร  ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย  ระหว่างดำเนินการ  
 242/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 03/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 242/2555 นายวิโรจน์ บรรเจิดธนา กระทรวงการคลัง 31/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ บริษัท เอส วี พลาซ่า สุโขทัย จำกัด และผู้ร้อง เป็นผู้ทิ้งงาน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 242/2556 นายวีระยุทธ พะโรงรัมย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย 17/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาสัญญาการเช่าที่ดินของหน่วยงาน รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 242/2557 ส.อ. สูงศักดิ์ พรรณงาม เทศบาลตำบลปทุมวาปี จังหวัดสกลนคร 22/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 242/2558 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 13/05/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 242/2559 นายธีระวัฒน์ หวายเงิน เทศบาลเขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี 06/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 243/2550 นายสุทธภา เขมฤทธิ์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 07/11/2550 ขอข้อมูลโครงการจ้างเหมาปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโต ระหว่างดำเนินการ  
 243/2552 นายไมตรี ทุมไมล์ เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน จ. สกลนคร 28/08/2552 ขอสำเนาฎีกาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินโครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๔ โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 243/2553 นายสมนึก เหล่าเลิศวรกุล เทศบาลตำบลคำใหญ่ จ.กาฬสินธุ์  ขอสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 243/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 03/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 243/2555 พันตำรวจเอกไมตรี ฉิมเฉิด สำนักงานที่ดินอำเภอสุไหงโกลก 21/05/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 243/2556 นายณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตคลองสามวา 20/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 243/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 25/09/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 243/2558 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 13/05/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 243/2559 ว่าที่ ร.ต. นิจศาล จันภูตระกูล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 07/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งเลขที่ 106 ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ จำนวน 4 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 244/2550 นายอุทิศ เหมวัตถกิจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12/11/2550 ขอเอกสาร ตาม มาตรา 9 (3) (5) (7) (8) ระหว่างดำเนินการ  
 244/2552 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ สตช. 28/08/2552 ขอสำเนา ก.พ. 7 และบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการของ พ.ต.ต. อำพล พันธ์อารีย์ ระหว่างดำเนินการ  
 244/2553 ว่าที่ ร.อ. อัคคเดช เมธาวีรดากุล จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอสำเนาเอกสารการสอบสวนและผลการดำเนินคดี  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 244/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี กองกลาง กรุงเทพมหานคร 03/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบกรุงเทพมหานคร และ/หรือแนวปฎิบัติในการ ปฎิบัติงานในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งในข้อเท็จจริงและในทางวินัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 244/2555 นางทิพาพัน ศรีวัฒนศิริกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 05/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ร้อง และรายงานการประชุมทุกครั้งที่เกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 244/2556 นายอนุสรณ์ ร่างเล็ก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 19/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 244/2557 นายสุภาพพงศ์ เคหะนาค สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 23/09/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 244/2558 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 13/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 244/2559 นายธีรวัฒน์ หวายเงิน ท้องถิ่นอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 06/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 245/2550 นายประสม ประคุณสุขใจ องค์การค้าของ สกสค. 13/11/2550 ขอข้อมูลการดำเนินการการซื้อขายก่อนการจัดซื้อ การทำสัญญาซื้อขาย ระหว่างดำเนินการ  
 245/2552 นายวิศณุพงศ์ งามสมทรัพย์ สตช. และ ปปง. 27/04/2552 ขอสำเนาการสอบสวนเครือข่ายการค้าประเวณี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 245/2553 น.ส.จินตนา บุญกอง เทศบาลตำบลสามัคคี จ.ยโสธร 19/07/2553 ขอสำเนาหนังสือโอนสิทธิ์ในการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 245/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 03/06/2554 ขอสำเนาหนังสือของผู้ร้องฉบับวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๔ ที่มีถึงสำนักงานเขต บางกอกน้อย เลขรับของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่ ๒๗๕๑ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๔  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 245/2555 นายประกาศ ดำรงศรี สภาสถาปนิก 05/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 245/2556 นายบัญญัติ พิมพจักร์ เทศบาลตำบลคำใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 21/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 245/2557 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 27/09/2557 รายงานการพิจารณาทางปกครอง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 245/2558 นายสนิท เกตุแก้ว สำนักงานสรรพากรภาค ๑๒ 08/05/2558  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 245/2559 นายวิชัย สิถิระบุตร อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 07/06/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตำบลละ ๕ ล้านบาท ทุกโครงการของอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี และแบบแปลน/ปร.๔ ปร.๕ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 246/2550 นายกฤษฎี ศรีจามร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 08/11/2550 ขอทราบชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ส่งเว็บบอรด์ของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 246/2552 นายพนม รื่นเสือ สนง. ศาลยุติธรรม 01/09/2552 ขอสำเนาสำนวนคำให้การ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 246/2553 นางบานชื่น ประเสริฐชาติ อบต.พิงพวย จ.ศรีสะเกษ  ขอสำเนาหนังสือสัญญาตกลงจ้าง งบประมาณเงินเหลือจ่าย โครงการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 246/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 03/06/2554 ขอสำเนาหนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อยทุกฉบับที่มีถึงปลัดกรุงเทพฯ หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ คดีอาคารรายนายสิดปาราย อาฮูวารีกับพวก และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของผู้ร้องและเรื่องรายงานการปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 246/2555 นายประกาศ ดำรงศรี สภาสถาปนิก 05/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 246/2556 นายเมธา คุ้มวงศ์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 26/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตดัดแปลง รื้อถอน อาคาร  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 246/2557 นายเมธากุล ไก่นิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 17/09/2557 การพิจารณาความดีความชอบของผู้ร้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2556 และรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานให้ ผอ. ทราบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 246/2558 ว่าที่ร้อยตรี ชานนท์ วันดีรัมย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 29/04/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 246/2559 นายธีรวัฒน์ หวายเงิน เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี 06/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 247/2550 นายอภิรักษ์ ธีรการุณวงศ์ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 07/11/2550 ขอทราบข้อมูล ทะเบียนใบอนุญาติยา การตรวจที่พบยาหมดอายุ และร้านขายยาที่ไม่มีใบอนุญาติ ระหว่างดำเนินการ  
 247/2552 จ.ส.อ. กฤษดา แก้วประพาฬ กองบัญชาการกองทัพไทย 02/09/2552 ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับคำสั่งการของผู้บัญชาการทหารสูงสุด จำนวน ๕ รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 247/2553 ว่าที่ รอ.อัคคเดช เมธาวีรดากุล จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอสำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งถอดถอนนายผาพูลออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี(กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว)  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 247/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 03/06/2554 ขอสำเนาเกี่ยวกับรายงานการปฎิบัติราชการของผู้แทน เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่รายงานข้อเท็จจริงต่างๆ ในการปฎิบัติราชการในวันที่ ๖ ก.ค. ๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 247/2555 นางจันทร์เพ็ญ กุย โรงพยาบาลศรีสะเกษ 06/06/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 247/2556 นายจีรศักดิ์ เงื่อนจันทร์ทอง เทศบาลตำบลป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก 27/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสาร บันทึกข้อความงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 247/2557 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ สำนักงาน ป.ป.ช. 29/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 247/2558 นายสุรพล จรรยากูล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13/05/2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการหน่วยงานเพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มศว. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 247/2559 นายวิละ อุดม ไปรษณีย์ตลิ่งชัน 11/07/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 248/2550 นายวานิช เวชวิริยกุล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา 16/11/2550 ขอสำเนาระเบียบคำสั่งเกี่ยวกับโครงการ จดหน่วย จัดพิมพ์ ส่งใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้า และหนังสือเวียนให้ กฟอ.พิมาย ระหว่างดำเนินการ  
 248/2552 จ.ส.อ. กฤษดา แก้วประพาฬ สถานีตำรวจนครบาลดุสิต 02/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนคดี จำนวน ๖ รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 248/2553 ว่าที่ รอ.อัคคเดช เมธาวีรดากุล จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอสำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งถอดถอนนายผาพูลออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี(กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว)  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 248/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 03/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๗๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือ ลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๑๓/๒๓๙๕  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 248/2555 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ 01/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 248/2556 นายธีร์ ทองเทพ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 01/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คำรับรอง สรุปจำนวนวันลา และรายงานการประชุม รวม ๗ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 248/2557 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 29/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 248/2558 นายสุรพล จรรยากูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13/05/2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการหน่วยงานเพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มศว. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 248/2559 นายวิละ อุดม กสทช. 11/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ Mind Control เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 249/2550 นายประวิทย์ ทองวิทยาพร องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ จ.ยโสธร 15/11/2550 ขอเอกสารการยื่นขออนุญาติก่อสร้างของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างดำเนินการ  
 249/2552 จ.ส.อ. กฤษดา แก้วประพาฬ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี 02/09/2552 ขอสำเนาหนังสือคำให้การและพยาน ระหว่างดำเนินการ  
 249/2553 ว่าที่ รอ.อัคคเดช เมธาวีรดากุล จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอสำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งถอดถอนนายผาพูลออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี(กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว)  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 249/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี กองการเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานคร 03/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 249/2555 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ จ. สระบุรี 08/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประตูระบายน้ำทิ้งลงคลองห้วยป่า เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 249/2556 นายเศวตโชติ บัวแก้ว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 27/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 249/2557 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ เทศบาลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู 29/09/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 249/2558 นายสุรพล จรรยากูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13/05/2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการหน่วยงานเพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มศว. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 249/2559 นายณรงค์ พลบูรณ์ศรี กรมหม่อนไหม 07/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารหนังสือที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์ ร้องเรียนผู้ร้องว่ามีพฤติกรรมและกระทำการอันน่าเชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 250/2550 นายชัชวาล พันชมภู จังหวัดสิงห์บุรี 19/11/2550 ขอสำเนาผลการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 250/2552 นายวินัย กิ่งเกาะยาว สำนักงานที่ดินอำเภอสิเกา จ. ตรัง 28/08/2552 ขอสำเนา สค.๑ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 250/2553 ว่าที่ รอ.อัคคเดช เมธาวีรดากุล จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอสำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งถอดถอนนายผาพูลออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี(กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว)  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 250/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 03/06/2554 ขอสำเนาหนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อยทุกฉบับที่มีถึงสำนักงานกฎหมายและคดี (ส.ก.ค.) และหนังสือทุกฉบับของสำนักงานกฏหมายและคดีที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 250/2555 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ 11/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 250/2556 นายบัวจันทร์ ประสงค์สุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ 01/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 250/2557 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 29/09/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 250/2558 นายสุรพล จรรยากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13/05/2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการหน่วยงานเพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มศว. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 250/2559 นายนพดล เงินเอกอนันต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 15/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคะแนนรายบุคคลของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 251/2550 นายถวิล บัวจีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 21/11/2550 ขอข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จากสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ระหว่างดำเนินการ  
 251/2552 นายอภิรมย์ พงษ์พัฒนอำไพ กรมทรัพยากรน้ำ 01/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับความเห็นลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ร้อง ระหว่างดำเนินการ  
 251/2553 นายบัญญัติ พิมพจักร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการประกาศงานสอบราคาโครงการ ไทยเข้มแข็ง ถนนคสล. หมู่ที่1 หนองคู ในเงินงบประมาณ 2553  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 251/2554 หจก.เทพนพรัตน์ แทรคเตอร์ (นางลลิตา กิตติธนโชค) อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 31/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 251/2555 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง จังหวัดบุรีรัมย์ 11/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 251/2556 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ กรมศุลกากร 02/07/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 251/2557 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม จังหวัดหนองบัวลำภู 29/09/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 251/2558 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงาน ป.ป.ช. 14/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 251/2559 นายปราโมทย์ ถึงสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 12/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน ๓ รายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 252/2550 นายวิชัย ธรรมวิจิตรเดช องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จ.หนองบัวลำภู 12/11/2550 ขอดูและสำเนาเอกสารข้อมูลของผู้ร้อง ระหว่างดำเนินการ  
 252/2552 นายบัญญัติ พิมพจักร์ อบต. บัวขาว จ. กาฬสินธุ์ 31/08/2552 ขอสำเนาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาว ระหว่างดำเนินการ  
 252/2553 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี  ขอสำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า  ระหว่างดำเนินการ  
 252/2554 นายอภิรมย์ พงษ์พัฒนอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ขอนแก่น (นายจิระ ครองบุญ) 31/05/2554 ขอสำเนาคำสั่งการฯ ให้นำโทษภาคทัณฑ์และคำสั่งให้ยกเลิก การลงโทษภาคทัณฑ์ ไปจดลงในทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ ของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 252/2555 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จังหวัดบุรีรัมย์ 11/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 252/2556 นายนเรศ อัศวินเรืองชัย กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการพิจารณาอุทธรณ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 252/2557 ว่าที่ร้อยตรี ธนะ เต็งมหาคุณ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 01/10/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน ๔ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 252/2558 นายพิทยา นวลทอง องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 14/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 252/2559 นายบุญลือ อรรถศิริปัญญา อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 253/2550 นายวิชัย ธรรมวิจิตรเดช องค์การบริหารส่วนตำบล จ.หนองบัวลำภู 12/11/2550 ขอสำเนาหนังสือ และรายงานมติที่ประชุม 4 รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 253/2552 นายนเรศ เชื้อทหาร สหกรณ์จังหวัดพะเยา 01/09/2552 ขอสำเนารายงานการประชุม และคำสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ ระหว่างดำเนินการ  
 253/2553 นายสุนทร เรืองทองเมือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงสำนักงานพื้นที่การศึกษาระยองเขต1  ขอสำเนาบันทึกการให้ปากคำของนายสุนทร เรืองทองเมือง จำนวน 1 ชุดโดยครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ  ระหว่างดำเนินการ  
 253/2554 นายอภิรมย์ พงษ์พัฒนอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ขอนแก่น (นายบุญเยี่ยม สุขมอญ) 31/05/2554 ขอสำเนาคำสั่งการฯ ให้นำโทษภาคทัณฑ์และคำสั่งให้ยกเลิก การลงโทษภาคทัณฑ์ ไปจดลงในทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ ของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 253/2555 พันตำรวจเอกประเสริฐ ใจตาง สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 06/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการหักเงิน เบิกลดจากเงินเดือน และเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 253/2556 นายบัญญัติ พิมพจักร สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์ 01/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 253/2557 นายประเสริฐ เหล่าโสภาพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 07/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 253/2558 นางสายสมร สนธิ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 11/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 253/2559 นางสาวอำภรณ์ ชัยโชตกิจ เทศบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 14/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุญาตการก่อสร้าง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 254/2550 นายวีระศักดิ์ พิลาบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา จ.ร้อยเอ็ด 14/11/2550 ขอตรวจสอบและสำเนาเอกสาร 3 รายการ แบบรูปรายการ สัญญาจ้าง และสมุดบันทึกการควบคุมงานก่อสร้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 254/2552 นายสุวัติธ์ ทะวาย แพทยสภา 03/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ ด.ญ. ณิชา ทะวาย ระหว่างดำเนินการ  
 254/2553 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 30/07/2553 1.ขอสำเนาฎีกาเบิกจ่ายงบฯ, การจัดแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของประมาณเดือน พ.ย. ถึง ธ.ค. 2545 (งบประมาณปี 2546) 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3. สำเนารายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 254/2554 นายชาญยุทธ ทำเนาว์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าอุเทน (ข้าเข้า) 04/06/2554 ผู้ร้องได้ร้องเรียนสถานีตรวจสอบนำหนักท่าอุเทน(ขาเข้า)เพื่อขอสำเนาหนังสือที่มีคำรับรองถูกต้องรวม ๔ รายการ แต่ไม่ได้รับการดำเนินการให้  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 254/2555 นางสิริพร มงคลกำธร โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 08/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 254/2556 นายบัญญัติ พิมพจักร เทศบาลตำบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 01/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 254/2557 นายประเสริฐ เหล่าโสภาพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 07/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 254/2558 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี จังหวัดสระบุรี 12/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 254/2559 นางจันทร์แรม สีตะธนี คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 11/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสรุปผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องนำเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายสถานศึกษา หรือรายได้ของสถานศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2559 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของชมรมผู้ปกครองและครูฯ และให้ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาเป็นผู้ใช้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 255/2550 นายสละ เลี้ยงไกรลาศ เทศบาลตำบลผาจุก จ.อุตรดิตถ์ 21/11/2550 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างของเทศบาล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 255/2552 ด.ต.วีระพงศ์ โสสม กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเลย 03/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนเงินเดือนประจำปี ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ และคำสั่งวิทยาการจังหวัดเลย ระหว่างดำเนินการ  
 255/2553 นายเจริญชัย พลเจริญอนันต์ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม จ. ขอนแก่น  ขอสำเนาซื้อแบบรูปรายการ และขอตรวจดูเอกสาร  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 255/2554 หจก.นนทวัฒน์ยะลาโยธากิจ โดย นายชัยวัฒน์ ไชยวรรณ เทศบาลตำบลคอกช้าง จังหวัดยะลา 03/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องที่ผู้ร้องมอบไว้ให้แก่ ทางหน่วยงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 255/2555 ร้อยตำรวจเอกฉันทรัตน์ ศุขะนิล กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธร ภาค ๓ 09/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 255/2556 ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 02/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 255/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24/04/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 255/2559 นายบัณฑิตย์ พุ่มทิพย์ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 22/07/2559 ขอเอกสารเรื่องร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 256/2549 นายไพโรจน์ มุขศรีใส กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 14/11/2549 สำเนาผลการพิจารณา ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 4 ของผู้ร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 256/2550 นายคำมูล เพชรแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา จ.ศรีสะเกษ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู จ.ศรีสะเกษ 19/05/2549 ขอสำเนาสัญญาจ้างและประกาศสอบราคา ระหว่างดำเนินการ  
 256/2552 นางพนิดา ศรีตัมภวา อำเภอเมืองสุรินทร์ 03/09/2552 ขอสำเนาประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างดำเนินการ  
 256/2553 หจก.เทพนพรัตน์แทรคเตอร์ (นางสาวลลิตา กิตติธนโชค) อำเภอสมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 29/07/2553 ขอสำเนาประกาศสอบราคาเอกสารหลักฐาน การส่งประกาศสอบราคาหาผู้ประกอบการ เอกสารใบเสนอราคาใบแจ้งปริมาณงานของผู้เสนอราคาต่ำสุด และเอกสารรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุกโครงการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 256/2554 พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ โมรานนท์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 03/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 256/2555 นายนที พานิชชีวะ กับพวก สำนักงานเขตสาทร 15/06/2555 ขอคัดสำเนาแบบแปลนของอาคารพันธุ์ทิพย์พาร์ค พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 256/2556 นายจารุวัชร เรืองสุวรรณ ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวประภัสสร แตงน้อย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 02/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 256/2557 นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 08/09/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 256/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13/05/2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการหน่วยงานเพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มศว. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 256/2559 นายบัณฑิตย์ พุ่มทิพย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 22/07/2559 ขอเอกสารเรื่องร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 257/2549 นายณัทพงค์ จันทร์พลู อบต.ขนุน 15/11/2549 สำเนาเอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพร้อมด้วยฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ขนุน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 257/2550 นายประสาน เหล่าบุตรศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน จ.มุกดาหาร 19/11/2550 ขอสำเนาสัญญาและเอกสารขายแบบแปลนก่อสร้างหรือซ่อมแซม 5 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 257/2552 นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 03/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี ๒๕๕๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 257/2553 ดร.สุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 02/08/2553 ขอรับทราบผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีการนำวาระการประชุมลับและเอกสารประกอบการประชุมลับของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยออกจากห้องประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 257/2554 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 03/05/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 257/2555 นางนัยนา พรหมดิเรก โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 13/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 257/2556 นายธีรเดช นรัตถรักษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จังหวัดพิษณุโลก 12/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาต การประกอบกิจการเลี้ยงสุกรและไก่  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 257/2558 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี จังหวัดสระบุรี 12/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 257/2559 นายอภิชาติ เอี่ยมสกุล เทศบาลตำบลหนองชาก จังหวัดชลบุรี 21/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวาระการประชุมและรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองชาก ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 258/2549 นายวิทูร จันทขันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 15/11/2549 สำเนาผลสรุปการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 258/2550 นายคำมุน แข็งแรง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน จ.มุกดาหาร 05/11/2550 ขอสำเนาสัญญาและเอกสารขายแบบแปลนสอบราคาก่อสร้าง 5 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 258/2552 นางสวรัช ไมเออร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 07/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับกาประเมินผลงานทางวิชาการ ระหว่างดำเนินการ  
 258/2553 นายธงไทย สัญจรเลิศ เทศบาลตำบลกุดสิม จ.กาฬสินธุ์ 28/07/2553 ขอสำเนาเอกสารสอบราคา สำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการ สำเนาเอกสารการส่งประกาศให้ผู้มีอาชีพรับจ้าง รายชื่อผู้เข้ายื่นเสนอราคาพร้อมกับราคาที่เสนอแต่ละโครงการงบประมาณประจำปี เงินอุดหนุน เงินจ่ายขาดสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 258/2554 นายชณภพ ไกรศักดิ์ เทศบาลตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่ 06/06/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบตามคำขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 258/2555 นางภัทรินทร์ ชินวิถี โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 13/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 258/2556 นายอภิชาติ ประพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 26/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.จ. จังหวัดชลบุรี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 258/2558 นางอรชุมา เอี่ยมภูงา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27/04/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 259/2549 นางนงเยาว์ จิตตะปุตตะ และนางมลิวัลย์ แตงแก้วฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร 22/11/2549 สำเนาแถบบันทึกเสียงการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวาระ "การขยายเวลาราชการข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2549" เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 259/2550 นายชัยชาญ ฝอยทอง เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 22/05/2549 ขอสำเนาสัญญาจ้างและประกาศสอบราคา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 259/2552 นางสุนิภา หงษ์ทอง สนง. เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ 11/09/2552 ขอสำเนาผลการพิจารณาการขอกลับเข้ารับราชการ ระหว่างดำเนินการ  
 259/2553 นางสาวสุกัญญา แสงจันทร์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 02/08/2553 ขอเอกสารข้อมูลการมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบแอดมิดชั่น  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 259/2554 นายทศพร พวงลำเจียก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 06/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 259/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 18/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของปลัดกรุงเทพมหานครที่รายงานผู้ว่าฯ เรื่องสำนักงานเขตบางกอกน้อยมีหนังสือ ที่ กท ๕๘๐๓/๖๑๙๒ ลงวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๔๘ ถึงปลัดฯ โดยขอให้ถ่ายติดการรับทราบของผู้ว่าฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 259/2556 นายสมบัติ เสนาะพิณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลาง จังหวัดอำนาจเจริญ 09/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 259/2557 นายบุญช่วย เทพยศ โรงพยาบาลอุดรธานี 06/10/2557 สำเนาคำสั่งจังหวัด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 259/2558 นายวิชิต พงศ์ศรีเอี่ยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 259/2559 นายทรงพล ประสารกก สำนักงาน ป.ป.ช. 25/07/2559 ขอให้ตรวจสอบความมีอยู่ของบันทึกถ้อยคำของท่านที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 260/2549 พ.ต.ต. สมนึก หวังการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22/11/2549 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะทางหลวงท้องถิ่นให้แก่ อบต.อุทัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้รับ ยุติเรื่อง
 260/2550 นายชัชวาล พันชมภู องค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน จ.สิงห์บุรี 22/11/2550 ขอข้อมูลการลงโทษทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 260/2552 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักกฎหมายและคดี กรุงเทพมหานคร 09/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับคดีอาคารที่เสนอต่อ สำนักกฎหมายและคดี กรุงเทพมหานคร ระหว่างดำเนินการ  
 260/2553 นายพรหมเนตร บาลทิพย์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง 03/08/2553 ขอสำเนาของ นสล. ที่ พ.ท.๒๑๗, ๕๕๐, ๓๐๐ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงที่ พ.ท.๒๑๗ ศูนย์ทดลองพืชไร่ ตำบลลำปำ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 260/2554 นางธีรารัตน์ ดั่นคุ้ม โรงพยาบาลโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง 08/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 260/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 18/06/2555 ขอคัดถ่าย "เรื่องเดิม" พร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ ได้อ้างอิงไว้ในหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ ในการรายงานถึงปลัดกรุงเทพมหานครและเลขานุการผู้ว่าฯ ทั้ง ๔ ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ร้องส่งไปด้วยกับหนังสือ กทม ๗๕๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๕ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 260/2556 นายปิยะฉัตร สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จังหวัดกาฬสินธุ์ 09/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 260/2557 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 06/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 260/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 19/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 260/2559 ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย 23/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร พร้อมเอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรระดับ ๑๔ หรือระดับรองผู้ว่าการ และรายงานผลการดำเนินงานคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรตำแหน่งรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถและตำแหน่งรองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ครั้งล่าสุด รวมทั้งเหตุผลของกรรมการแต่ละท่านที่ทำการวินิจฉัยคัดเลือกบุคลากรดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 261/2550 ผ.ศ.ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28/11/2550 ขอทราบข้อมูลขั้นตอนการดำเนินการ การบันทึกความเห็นและเสนอของผู้เกี่ยวข้องตามหนังสือร้องเรียนกล่าวโทษ ระหว่างดำเนินการ  
 261/2552 นายเจริญชัย พลเจริญอนันต์ อบต. บัวใหญ่ จ. ขอนแก่น 06/09/2552 ขอสำเนาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ระหว่างดำเนินการ  
 261/2553 ว่าที่ ร.ต.เสรีย์ นวลเพ็ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 05/08/2553 ขอสำเนาเอกสารหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนคลินิกชุมชนหมอวรวัฒน์-สิริมา หลักเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน ผลการตรวจประเมิน รายชื่อคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต ๑๒ สงขลา และวาระการดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกชุมชนอบอุ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 261/2554 นายณพวรรช ลิ้มดำรุญธร กระทรวงศึกษาธิการ 07/06/2554 ขอสำเนาหนังสือสำนักนายกฯ เลขรับที่ ๒๑๖๑ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๔๙ เรื่องรับ นักศึกษาเพิ่มเติม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 261/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 18/06/2555 ขอคัดถ่ายหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ ที่มีถึงเลขานุการผู้ว่าฯ และปลัดกรุงเทพมหานคร กรณีปลัดกรุงเทพฯ สั่งการให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยดำเนินการตามกฎหมายและให้แจ้งขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ของนายสิดปารายฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 261/2556 นายเรวัตร เจยาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 10/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 261/2557 นางวีระมล มหาตวงวดี องค์การเภสัชกรรม 10/10/2557 กองทุนดอกพิกุล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 261/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรมโยธาธิการและผังเมือง 16/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 261/2559 นายไผท สุประดิษญ์ ณ อยุธยา เทศบาลตำบลสันกำแพง 25/07/2559 ไม่เชื่อว่าเทศบาลฯ ไม่มีข้อมูลข่าวสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2553 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 262/2550 นายเอกราช สืบวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จ.ยโสธร 26/11/2550 ขอสำเนาบันทึกการประชุมสมาชิก อบต.ดงเจริญ สมัยสามัญที่ 4/2550 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2551 และนโยบายของ อบต.ดงเจริญ ระหว่างดำเนินการ  
 262/2552 นายการุญ เลี่ยวศรีสุข ม.มหิดล 09/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ  
 262/2553 นายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04/08/2553 ขอทราบว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงานเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดหรือไม่  ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 262/2554 นายสุรเชษฐ์ หนูพริก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย 07/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฏีกาเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ทุกหน้า ทั้งฏีกา สำเนาบันทึกข้อความ สำเนาคำสั่ง และสำเนาเช็ค รวม ๗ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 262/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 18/06/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 262/2556 นายจงยศ ทัพศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย 29/05/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 262/2557 นายนพดล เงินเอกอนันต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 10/10/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการให้คะแนนของกรรมการฯ รายบุคคลที่ให้คะแนนกับข้าราชการที่สมัครแต่ละรายและให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ร้อง ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 262/2558 นายสิดปาราย อาอูวารี กรมโยธาธิการและผังเมือง 16/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 262/2559 นายสถิตย์ ศุภโกศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 28/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 263/2550 กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23/03/2550 กรณีการปิดกั้นของเว็บไซด์ เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 263/2552 นายไพจิตร ช่างประดิษฐ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 10/09/2552 ขอสำเนาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ ระหว่างดำเนินการ  
 263/2553 นางสาวนฤมล มัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 07/08/2553 ขอสำเนาข้อมูลสัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวของนางสาวนฤมล มัจฉา นายอรรถกร สมบูรณ์ดี นางสาววรรณี ศรีอุดม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 263/2554 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 10/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 263/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 18/06/2555 ขอคัดถ่ายหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท ๕๘๐๓/๖๑๙๒ ลงวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๔๘ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 263/2556 นายจารุวัชร เรืองสุวรรณ ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวประภัสสร แตงน้อย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 07/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 263/2557 นายธีรชัย กอวรกุล กรุงเทพมหานคร 08/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 263/2558 นายสิดปาราย อาอูวารี กรมโยธาธิการและผังเมือง 16/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 263/2559 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีกนครินทรวิโรฒ 28/07/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 264/2550 นายประชัญ บุญประคอง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 29/11/2550 ขอมติคณะกรรมการบริหาร สบร. เรื่องการยุบรวมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และเรื่องการย้ายสถานที่ตั้งของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 264/2552 นางเพลินพิศ เชื้อไสย์ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 09/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 264/2553 นายพนม รื่นเสือ สำนักงาน ป.ป.ช. 10/08/2553 ขอให้ตรวจสอบการปฏิเสธเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 264/2554 นายวีรวรณ์ สิทธิธรรมพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 08/06/2554 ขอให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 264/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 18/06/2555 ขอคัดถ่ายรายงานการออกปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๐ ของนางสาวเกศสุดา จุลบาท กับพวก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 264/2556 Mr.Chris Wagner โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน 11/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานและบันทึกเวลาทำงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 264/2557 นางสาววนิดา เฉลิมสุข สำนักงาน คปภ. ภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่ 06/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 264/2558 นายเลิศกิจ อัชกุลพร กรมศุลกากร และ กระทรวงการคลัง 18/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 264/2559 นายสถิตย์ ศุภโกศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 28/07/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 265/2550 นายณัฐพล พรมราช วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 30/11/2550 ขอตรวจดูและสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินความดีความชอบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 265/2552 นายชาญวิทย์ ผลชู อำเภอบ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ 15/09/2552 ขอสำเนาโครงการอยู่ดีมีสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และโครงการเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ระหว่างดำเนินการ  
 265/2553 นายสมนิตย์ ทองลิ่ม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร (ผศ.วันชัย ลีลากวีวงศ์) และอธิการบดี ม.ศิลปากร 09/08/2553 ขอสำเนารายชื่อคณะบุคคลที่เข้าร่วมประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ และบันทึกการประชุม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 265/2554 จ.ส.ต. สละ ประทุมมา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนครสวรรค์ 10/06/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 265/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 18/06/2555 ขอคัดถ่ายหนังสือของสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ที่ มท ๐๗๑๐/๔๓๒๐ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 265/2556 นางสาวถนอมรัตน์ วรชยา สำนักงานประกันสังคม 16/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่ได้รับการประเมินฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 265/2557 นายชรินทร์ โพธิ์เจริญยักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง 05/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 265/2558 พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ มีแสง ตำรวจภูธรภาค ๙ 15/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 265/2559 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 09/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการถอดถอนตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ของผู้ร้อง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 266/2550 พ.ต.ต.ทวี ญาณโกมุท เทศบาลตำบลนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 03/12/2550 ขอสำเนาส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2551 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 266/2552 น.ส.รินทร์ลภัส กิติพัฒน์กุลธนา สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปปง. และ สตช. 14/09/2552 ร้องเรียนการถูกละเมิดเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของผู้ร้อง ระหว่างดำเนินการ  
 266/2554 นางนิตยา วัดสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี 13/06/2554 ขอสำเนาเอกสารซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ร้อง (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 266/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 18/06/2555 ขอคัดถ่าย "เรื่องเดิม" พร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ ได้อ้างอิงไว้ในหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ ทั้ง ๔ ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ร้องส่งไปด้วยกับหนังสือ กทม ๗๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๕ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 266/2556 ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 266/2557 นายเธียรชัย ณ นคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 14/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 266/2558 นายพรมมา รัตนพลที องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 18/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 266/2559 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 31/07/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 267/2550 น.ต.ออคิส อมรธีระสวัสดิ์ เขตภาษีเจริญ 04/12/2550 ขอสำเนาการขออณุญาตก่อสร้างหรือต่อเติม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 267/2552 นายสมชาย แสงสุวรรณ์ อบต. หัวทะเล จ. ชัยภูมิ 16/09/2552 ขอข้อมูลข่าวสารบันทึกตกลงจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๕๑ โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ถนนสายบุสนิน บ้านหนองดง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 267/2553 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี พลังงานจังหวัดสระบุรี 09/08/2553 ขอสำเนาเอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 267/2554 นางสาวสุภาวดี ทับทิม องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี 13/06/2554 ขอสำเนาเอกสารซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ร้อง (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๔) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 267/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 18/06/2555 ขอคัดถ่าย "เรื่องเดิม" พร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ ได้อ้างอิงไว้ในหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ ทั้ง ๔ ฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ร้องส่งไปด้วยกับหนังสือ กทม ๗๕๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๕ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 267/2556 นางณัฐธยาน์ เพ็ชรวงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ 18/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและคำสั่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 267/2557 นางสาวละเอียด เกลียวทอง เทศบาลตำบลตลุก จังหวัดชัยนาท 08/10/2557 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัย ปี ๒๕๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 267/2558 ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 267/2559 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงาน ก.ค.ศ. 29/07/2559 ขอผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเลื่อนและการแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 268/2550 น.ส.สุพิชฌาย์ แจ่มใส โรงพยาบาลบรุฉัตรไชยากร 30/11/2550 ขอเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดี 5 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 268/2552 นายปรีชา ทองตัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 21/09/2552 ขอสำเนาหนังสือตอบกลับจากการยื่นร้องเรียน และการพิจารณาถอดถอนตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ ระหว่างดำเนินการ  
 268/2553 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 08/08/2553 ขอสำเนาแบบแปลนก่อสร้างและเอกสารประกอบแบบแปลนการก่อสร้างของบ้านผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 268/2554 พ.ต.ท. บรรจง ใหญ่ยงค์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 16/06/2554 หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องโดยไม่ได้รับอนุญาต  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 268/2555 นายสมบูรณ์ ขจรเดชะศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 15/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ร้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 268/2556 นายทองศรี อักษร ธนาคารออมสินสาขาสังขละ จังหวัดสุรินทร์ 11/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ sml พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒ โครงการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 268/2557 ว่าที่ ร้อยตรี นิจศาล จันภูตระกูล สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 15/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 268/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 268/2559 นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงาน ก.ค.ศ. 28/07/2559 ขอผลการตรวจสอบการดำเนินการ(ซึ่งไม่ใช่การตรวจสอบตามปกติของสำนักงาน ก.ค.ศ.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ (๑) การไม่จัดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม 2549 ลงกรอบอัตรากำลัง และ (๒) การจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ซึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ วันที่ ๙ สิงหาคม 2549 ลงกรอบอัตรากำลัง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 269/2550 นายพูนศักดิ์ มังกรแสงแก้ว กรมปศุสัตว์ 12/12/2550 ขอทราบคะแนนสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตว์แพทย์ ๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 269/2552 น.ส. อุษณา สุพรรณวิวัฒน์ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา จ. สุพรรณบุรี 18/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย ระหว่างดำเนินการ  
 269/2553 นางสาวนฤมล มัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 07/08/2553 ขอสัญญาจ้างคู่ฉบับตัวจริงเลขที่ ๒/๒๕๕๒ ซึ่งผู้ร้องยังไม่ได้รับมาในวันทำสัญญา  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 269/2554 หจก.วิบูลย์ชนม์คัลเลอร์ โดย นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด จังหวัดสุรินทร์ 15/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 269/2555 พันจ่าเอกองอาจ สง่าผาสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 18/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบของวิชาวิทยาศาสตร์ ในการทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 269/2556 นายถาวร เพิ่มศรี (หจก.กิจรุ่งเรือง 592) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง จังหวัดกาฬสินธุ์ 19/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 269/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 269/2559 นายณรงค์ กันอาทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 01/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งให้ผู้ร้องไปช่วยปฏิบัติราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 270/2550 นางบุญ เทียนสุขา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 23/11/2550 ขอทราบผลการร้องเรียนและเอกสารของผู้ร้องที่ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 270/2552 น.ส. นันทพร ปานแก้ว สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด 15/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 270/2553 นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม และพวก คณะกรรมการเลือกตั้ง 11/08/2553 ขอมติคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี และมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่ ๖ พ.ค.๕๓ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 270/2554 นายเหม นิ่งทอง สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต 12/06/2554 ขอให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่เคยขอทางไปรษณีย์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 270/2555 นางวันเพ็ญ วัฒนาชีพ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 19/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 270/2556 จ.ส.ต.ธงชัย ภูสีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา จังหวัดกาฬสินธุ์ 19/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 270/2557 นายวีระพงศ์ ดวงธนวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด 13/10/2557 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 270/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 270/2559 นายอรุณ สารบัญ กรมการพัฒนาชุมชน 01/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลเลื่อนขั้นการปฏิบัติราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 271/2550 นายสละ เลี้ยงไกรลาศ เทศบาลตำบลผาจุก จ.อุตรดิตถ์ 12/12/2550 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างระบบประปา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 271/2552 นายจำลอง จันทร์พันธ์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ. ราชบุรี 16/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินความดีความชอบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 271/2553 นางสาวจุฑารัตน์ นิ่มนวล องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย จ.นนทบุรี 10/08/2553 ขอสำเนาโครงการเสริมรายได้กลุ่มแม่บ้าน เลขที่ ๖๖๙/๒๕๕๓ บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ๓๔๘ และ ๕๒๑  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 271/2554 ร้านจงสมทรัพย์ โดย นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน โรงเรียนนามลวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ 16/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 271/2555 นางอัมพร พีรพลานันท์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19/06/2555 ขอคำชี้แจงและขอเอกสารเพิ่มเติมได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ คือรายการที่ ๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 271/2556 นายศิริวัฒน์ ฉัตรรักษา อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 20/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 271/2557 นางสาววนิดา เฉลิมสุข สำนักงาน คปภ. ภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่ 06/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 271/2558 นายณัฐพล วันอุบล โรงเรียนวัดเวฬุนาราม 20/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 271/2559 นายนิวัติ แสงเนตร กรมปศุสัตว์ 05/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 272/2550 ว่าที่รต.ธนะ เต็งมหาคุณ สาธารณสุข จ.เพชรบุรี 06/12/2550 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 272/2552 นายสมศักดิ์ อนุพันธ์ อบต. ดงมะไฟ จ. หนองบัวลำภู 17/09/2552 ขอสำเนาโครงการสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยปูน ระหว่างดำเนินการ  
 272/2553 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 10/08/2553 ขอสำเนาข้อมูลโครงการประกาศจ้างเหมางานขุดลอก  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 272/2554 ร้าน ช. รัชนี โดย นายดาวรุ่ง โคตรโยธา เทศบาลตำบลไผ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 10/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 272/2555 นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ สภาวิศวกร 25/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดจำนวนสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 272/2556 นายทองดี เพ็งจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฎีกาเบิกเงินซ่อมแซมถนนลูกรัง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 272/2558 สิบตรี ทศพร ตาคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 19/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 272/2559 นางงามตา สงวนสินธุกุล โดย นายพิษณุ จตุรภัทรไพบูลย์ การไฟฟ้านครหลวง 05/08/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 273/2550 นายสมจิตร พรมสุริย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ จ.สกลนคร 12/12/2550 ขอตรวจดูและสำเนาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 273/2552 นายสิดปาราย อาฮุวารี สนง. อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี ๖ 21/09/2552 ขอสำเนาขอความเป็นธรรม และคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมของอัยการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 273/2553 บริษัท สแปนิช เพลส พัทยา คอนโดมิเนียม จำกัด(นางสาวสมศิริ อุยยาหาญ) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 09/08/2553 ขอข้อมูลการซื้อขายหรือการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สิน และภาะระหนี้ทั้งหมด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 273/2554 นางสาวฐาปนีย์ จริยรุ่งจิระสกุล สำนักงาน ก.พ.ร. 17/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประเมินการต่อสัญญาจ้างของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 273/2555 นางภัคจีรา เชิกรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน จังหวัดบุรีรัมย์ 25/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 273/2556 นายทองดี เพ็งจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 24/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 273/2558 นางจันทร์เพ็ญ กุย โรงพยาบาลศรีสะเกษ 20/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 273/2559 นางณัฐชยา แสงเขียว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 08/08/2559 ขอทราบคะแนนสอบภาค ก ของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 274/2550 นายประเพียร สงค์นาที เทศบาลตำบลกุมภวาปี จ.อุดรธานี 14/12/2550 ขอสำเนาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 4 โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 274/2552 นายศักดิ์ชัย วิสิฐธนกิจ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 18/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ระหว่างดำเนินการ  
 274/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 16/08/2553 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการระดับ ๗-๘ รวม ๔ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 274/2554 นายอาหมาด หมอหำหมาด สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม 13/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 274/2555 นายคำนึง สวามิภักดิ์ สำนักงานเขตจตุจักร 25/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการเสียภาษีป้ายและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 274/2556 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ (หจก.วิบูลย์ชนม์คัลเลอร์) องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ 24/06/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบสั่งงานกรณีตกลงราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทุกโครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 274/2558 นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 20/05/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 274/2559 นายประพนธ์ ร่ำรวยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 10/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญาเช่าและการสอบสวน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 275/2550 นายสุพจน์ สิรสุนทร กระทรวงศึกษาธิการ 13/12/2550 ขอทราบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 5 รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 275/2552 นายบัญชา สวัสดิ์คีรี เทศบาลตำบลวังเหนือ จ. ลำปาง 21/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลงาน ระหว่างดำเนินการ  
 275/2553 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 16/08/2553 ขอสำเนาบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๔--๒๕๕๒  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 275/2554 นายเหม นิ่งทอง กรมที่ดิน 16/06/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 275/2555 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ 22/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 275/2556 นางสาวลัคนา ลักษณ์ศิริ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 25/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 275/2558 นายสมชัย ชีวินศิริวัฒน์ กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง 21/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 275/2559 นางปราณี อิทธิวิริยกุล สำนักงาน ก.ค.ศ. 04/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งและรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 276/2550 นางนิภา มีเนียม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา 17/12/2550 ขอข้อมูลแถบบันทึกเสียง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 276/2552 นางพนิดา ศรีตัมภวา อบต. สวาย จ. สุรินทร์ 22/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบราคาจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 276/2553 นางสาวบุษราภรณ์ คงประภัศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 17/08/2553 ขอหนังสือชี้แจงจาก มทร.  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 276/2554 ร้านจงสมทรัพย์ โดย นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ์ 17/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 276/2555 นายวิรัญจ์พงศ์ สังข์เงิน ประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี 25/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาเทศบาล เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 276/2556 นายจารุวัชร เรืองสุวรรณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี 19/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 276/2558 นายเพชรทองอินทร์ นาแถมเงิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 22/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 276/2559 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 03/08/2559 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามคำขอที่ผู้ร้องยังไม่ได้รับ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 277/2550 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ อำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ 20/12/2550 ขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 277/2552 นายทรงศักดิ์ สิงหาด ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 17/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับหอพักสวัสดิการนักศึกษา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 277/2553 นางสาวนิตยา มีภูมิ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 20/08/2553 ขอคัดสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง คำตอบข้อเขียนพร้อมคะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน ของ นางสาวนิตยา มีภูมิ และนายสราวุธ บูรณะคุปต์ ขอคัดสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ใบสมัครงานตั้งแต่ข้อ 3-7 ของนายสราวุธ บูรณะคุปต์ ขอตรวจดูฉบับจริงคำตอบข้อเขียนพร้อมคะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน ของนายสราวุธ บูรณะคุปต์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 277/2554 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 20/06/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 277/2555 ว่าที่ร้อยตรีเสวก สิริลัภนานนท์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระบุรี 25/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระบุรี  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 277/2556 นายจารุวัชร เรืองสุวรรณ เทศบาลตำบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 19/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 277/2558 นายสุรวงศ์ สุดสนธิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28/04/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 277/2559 นางสาวนันทพร ศรีนิ่ม กรมสุขภาพจิต 08/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลงานและการเลื่อนขั้นตำแหน่ง รายงานการประชุม การสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 278/2550 นางชุบ โพธิ์มณี อำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 25/12/2550 ขอสำเนาพินัยกรรม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 278/2552 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ อบต. โนน และ อบต. ประดู่ จ. สุรินทร์ 21/09/2552 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบราคา ระหว่างดำเนินการ  
 278/2553 นายดาวรุ่ง โคตรโยธา สำนักงานทางหลวงชนบท อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 11/08/2553 ขอสำเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสารการประกาศงานสอบราคา งบไทยเข้มแข็งและเอกสารแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงชนบท  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 278/2554 นายสถาพร โพธิ์ศรีทอง จังหวัดอ่างทอง 15/06/2554 ขอสำเนาหนังสือขอตรวจดูเอกสารและถ่ายสำเนา เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 278/2555 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13/06/2555 ได้รับข้อมูลไม่ตรงตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 278/2556 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งและผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 278/2558 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ ตำรวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด 16/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 278/2559 นางแววตา คุณะสันต์ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี 28/07/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 279/2552 นายบุดดา กนกแก้ว อบต. ดงเจริญ จ. ยโสธร 23/09/2552 ขอสำเนารายงานการประชุม และเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 279/2553 ห้างหุ้นส่วนสามัญสุวีระพาณิชย์ โดย นายสุรบดี กุลตังวัฒนา เทศบาลตำบลคำอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร 20/08/2553 ขอสำเนาการสอบราคาโครงการจ้างเหมาภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 279/2554 หจก. เจนฟาร์ม โดย นายบัญญัติ พิมพจักร เทศบาลตำบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์ 14/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 279/2555 นายสมเกียรติ เพชรประดับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 25/06/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 279/2556 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ สำนักงานศุลกากร 26/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกนายด่านศุลกากร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 279/2557 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 20/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 279/2558 นายรักชาติ คนยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 279/2559 นายชินภัทร ภูมิรัตน สพฐ. 09/08/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 280/2552 นายชนเขต พันธ์ศรี บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 23/09/2552 ไม่เชื่อว่าไม่มีหนังสือที่มีผู้กล่าวหาผู้ร้องที่ร้องเรียนไปยังกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 280/2553 ว่าที่ร้อยเอก อัคคเดช เมธาวีดากุล จังหวัดกาฬสินธุ์ 14/08/2553 ขอรับทราบผลการสอบสวนนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 280/2554 หจก. สุจรรยา โดย นายปิยฉัตร สระแก้ว เทศบาลตำบลภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 20/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 280/2555 นายประมุท สูตะบุตร บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) 22/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวน ๕ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 280/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 26/07/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 280/2557 ว่าที่ ร.ต. ภูวดล ขำปาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21/10/2557  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 280/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 07/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 280/2559 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มศว 04/08/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารหนังสือเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่แจ้งวาระการประชุมเพื่อพิจารณาที่ระบุการถอดถอนตำแหน่งศาสตราจารย์ที่เกี่ยวกับผู้ร้องหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำเนาหนังสือนำเสนอการถอดถอนตำแหน่งศาสตราจารย์ของนายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ก.พ.อ. จาก ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีและกรรมการ ก.พ.อ. และสำเนาหนังสือเชิญประชุม ก.พ.อ. ที่แจ้งวาระการประชุมเพื่อพิจารณาที่ระบุการถอดถอนตำแหน่งศาสตราจารย์ที่เกี่ยวกับผู้ร้องหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากผศ. เฉลิมชัยฯ ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีและกรรมการ ก.พ.อ. การเสนอให้ถอดถอนตำแหน่งศาสตราจารย์ของตน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 281/2552 นายเนธิภัททิก์ เสฎฐิตานันท์ สำนักงานอัยการสูงสุด 25/09/2552 ขอสำเนาที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมติที่ให้ลงโทษผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 281/2553 นายบัณณทัต จำปาแฝด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 19/08/2553 ขอสำเนาการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนมีคำสั่งไล่ออก ที่ ๑๘๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 281/2554 นางชนม์จีรา แก้ววิเชียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 20/06/2554 ขอสำเนาบันทึกเสนอ เรื่อง ขอความคิดเห็นแนวปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 281/2555 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 26/06/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 281/2556 นางนวลศรี ศรีแก้ว ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 25/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (ช.ค.บ.) เกินสิทธิ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 281/2557 นายสุทิน กลิ่นเอี่ยม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 21/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 281/2558 นางกมลนุช แสนสุข ธนาคารออมสิน สาขาสัตหีบ 26/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 281/2559 นางสาวพีร์รฐา ชูจิตรฐานุพงศ์ (นางสาวน้ำทิพย์ ชูจิตร) องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง จังหวัดพิจิตร 09/08/2559 ร้องเรียน หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 282/2552 นางวิจิตรา บุญกาญจน์ อบต. แสนสุข จ. ร้อยเอ็ด 29/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับประกาศสอบราคา ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 282/2553 นายดาวรุ่ง โคตรโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 16/08/2553 ขอสำเนาจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการประกาศงานสอบราคา งบไทยเข้มแข็ง และเอกสารแบบแปลนของอบต.เหล่ากลาง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 282/2554 นายบรรเจิด วาสังข์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 21/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งการลงโทษและไล่ออกของเขตการเดินรถที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้อง จำนวน ๕ รายการ  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 282/2555 นายประกาศ ดำรงศรี สภาสถาปนิก 26/06/2555 ได้รับข้อมูลไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 282/2556 นางนวลศรี ศรีแก้ว กรมบัญชีกลาง 25/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (ช.ค.บ.) เกินสิทธิ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 282/2557 นายวิโรจน์ แสงมณี และพวกรวม ๔ คน เทศบาลตำบลชนบท จังหวัดขอนแก่น 17/10/2557 การดำเนินการโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลชนบท เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 282/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 282/2559 นายสมจิตร ส้มแป้น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๔๒ 11/08/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 283/2552 นายพรสถิตย์ อัชวังกูล ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 29/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและผลการประเมิน ระหว่างดำเนินการ  
 283/2553 นายดาวรุ่ง โคตรโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 11/08/2553 ขอสำเนาจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการประกาศงานสอบราคา งบไทยเข้มแข็ง และเอกสารแบบแปลนของอบต.หนองตอกแป้น  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 283/2554 นายยะห์ยา เนียเซ็น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 21/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งการลงโทษและไล่ออกของเขตการเดินรถที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้อง จำนวน ๔ รายการ  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 283/2555 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ กองบัญชาการกองทัพไทย 25/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนากระดาษคำตอบการสอบรอบแรก (ภาควิชาการ)  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 283/2556 นางสาวนภาพร แซ่เล้า เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี 29/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๘๒๓๕ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 283/2557 นางวดี แก้วประพาฬ เทศบาลนครพิษณุโลก 20/10/2557 ขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของเทศบาลนครพิษณุโลกจำนวน ๘ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 283/2558 นายปิยวัฒน์ ดุริยนนท์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 283/2559 นายพรชัย ห้วยคำ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ 18/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 284/2552 นายเอนก บำรุงกิจ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 29/09/2552 ขอสำเนาคำสั่งการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และผลการสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 284/2554 นายประมุท สูตะบุตร จังหวัดนครราชสีมา 21/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักฐานการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ของ นางน้อย อิ่มลิ้มธาร จำนวนเนื้อที่ดินที่ถือครองและหลักฐานการโอนสิทธิ์ในที่ดิน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 284/2555 นางลลิตา กิตติธนโชค เทศบาลตำบลโคกก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 30/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกรณีที่ผู้ร้องขอให้แจ้งจำนวนเงินค่าถ่ายเอกสาร และถามว่าสามารถใช้แบบคำขอของร้านได้หรือไม่ และหน่วยงานควรใช้เวลาในการดำเนินการเท่าใด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 284/2556 นางสาวเปรมฤดี ชุ่มทวีพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดลำปาง 29/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารจำนวน ๒๒ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 284/2557 นางพูนสินธ์ ลิ้มกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จังหวัดนครราชสีมา 20/10/2557  ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 284/2558 พ.ต.อ. นิรันดร์ อดุลยาศักดิ์ กรมบัญชีกลาง 24/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 284/2559 นายพรชัย ห้วยคำ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 18/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 285/2552 นางสุรีย์ คงอ่ำ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 02/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างห้องสมุด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 285/2553 จ่าสิบเอก กฤษดา แก้วประพาฬ สำนักงาน ปปช. 27/08/2553 ขอคัดสำเนาเอกสารในการแจ้งมติคณะกรรมการ ปปช. และรายการบัญชีคุมเอกสารส่งสำนวนคดีให้กับสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ลงวันที่ 10 กันยายน 2552 เลขนับสำนักงาน ปปช. รับที่ 26735 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 285/2554 นายประมุท สูตะบุตร จังหวัดนครราชสีมา 21/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือและคำสั่งของราชการ จำนวน ๔ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 285/2555 นายวานิช เวชวิริยะกุล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 30/06/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 285/2556 นายบัญชี มูลเขียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29/07/2556 ร้องเรียนหน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา ๗(๔) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 285/2557 นายอภิชาติ ประพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 27/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 285/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 285/2559 นายพรชัย ห้วยคำ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 18/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 286/2552 นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 29/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการอำนวยสินเชื่อให้กับลูกหนี้ราย บริษัท บัวบุรี จำกัด ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 286/2553 นายกฤตภัค ประดับชาติ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น 24/08/2553 ขอสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสาร ส.ค.2 เลขที่ 393,161,191,192,117 และ 118 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 13 ตำบลสำราญ อ.เมืองขอนแก่น ตามคำขอที่ 3044 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 286/2554 นายประมุท สูตะบุตร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 21/06/2554 ขอสำเนาเอกสารจากฝ่ายสำรวจและรังวัด กองแบบแผนและสำรวจ กรมประชาสงเคราะห์ จำนวน ๒ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 286/2555 นายนิวัฒน์ เพชรวิเศษอุดม โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 27/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๕๔ ถึง ๓๐ เม.ย. ๕๕)  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 286/2556 นางสาวดวงฤดี ธีรธรรมสุนทร องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม 31/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฎีกาเบิกจ่ายเงิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 286/2557 นายสมยศ สินถาวร สำนักงาน ก.พ. 24/10/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 286/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 286/2559 นายพรชัย ห้วยคำ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 18/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 287/2552 น.ส. ทรรศนีย์ วัฒนกิจวิชัย และพวก สนง. นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30/09/2552 ขอสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังงานสยาม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 287/2553 นายกฤษดา แก้วประพาฬ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 27/08/2553 ขอคัดสำเนาเอกสารหนังสือของราชการจำนวน 6 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 287/2554 ร้านจงสมทรัพย์ โดย นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ 22/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 287/2555 นางสาวรยากร นกแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจราจรทางคอมพิวเตอร์จาก ม. เกษตรศาสตร์  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 287/2556 นายเกรียงไกร ไทยอ่อน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 01/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและรายงานการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 287/2557 นางสาวมธุรส ศุภผล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 29/10/2557 ขอดูกระดาษคำตอบวิชา EN ๒๐๖ ในช่วงสอบซ่อม ภาค ๒ ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๕ ซึ่งสอบเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 287/2558 นางนงลักษณ์ ศรีขจรเกียรติ สภาการแพทย์แผนไทย 01/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 287/2559 นายพรชัย ห้วยคำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 18/08/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 288/2552 นางอาจรีย์ ยงทิพย์วรากุล โรงพยาบาลชัยภูมิ 19/09/2552 ขอสำเนาผลการตรวจสอบแฟ้มใบมอบหมายงานและแฟ้มประวัติการอบรม ระหว่างดำเนินการ  
 288/2553 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ฐิติพงศ์ก่อสร้าง โดย นางพนิดา ศรีตัมภวา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 26/08/2553 ขอเอกสารสอบราคาจ้าง/ประกวดราคาจ้าง โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 งบประมาณ 5,104,377 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 288/2554 นางสาววรรณภา บุญประเสริฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร 21/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 288/2555 นายไพฑูรย์ สิงห์จันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 27/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๕๔ ถึง ๓๐ เม.ย. ๕๕)  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 288/2556 นายสมพร พรมพินิช องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 01/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 288/2557 นายวิละ อุดม สำนักงาน ก.พ.ร. 05/11/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 288/2558 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายสุภชัย ศรีจรูญ กับพวก สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 18/05/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 288/2559 นายสุรพล จรรยากูล มศว 18/08/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 289/2552 นายศุภมาศ โควาวิสารัช สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 06/10/2552 ขอสำเนาหนังสือแจ้งความคืบหน้าคดี วันที ๒๐ พ.ย. ๔๙ และ ๒๗ ก.ค. ๕๒ ที่ส่งถึงผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 289/2553 นายเจริญชัย พลเจริญอนันต์ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม 03/08/2553 ขอดูและคัดสำเนาข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านทุ่มตลอดปี 53 ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 289/2554 ร้านฐิติศักดิ์ โดย นายถาวร เพิ่มศรี เทศบาลตำบลอุ่มเม่า จังหวัดกาฬสินธุ์ 23/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 289/2555 นายปิยฉัตร สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา จังหวัดกาฬสินธุ์ 02/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 289/2556 นายอดิศักดิ์ คุ้มเมือง เทศบาลตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 02/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินงานของหน่วยงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 289/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 289/2559 นายสุรพล จรรยากุล มศว 18/08/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 290/2552 นางบุญแย้ม วรพล โรงพยาบาลชัยภูมิ 19/09/2552 ขอสำเนาแฟ้มใบมอบหมายงานของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ระหว่างดำเนินการ  
 290/2553 นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนง.พลังงาน จ.สระบุรี 09/08/2553 ขอสำเนาเอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าหนองแซงและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 290/2554 นายเรไร เลิศพุดซา องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จังหวัดชัยภูมิ 23/06/2554 ขอสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินอุดหนุนที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจากรัฐบาลทุกงวด และสำเนาเกี่ยวกับรายงานการจัดหาพัสดุและคำสั่งจ้างงานให้ผู้รับจ้าง จำนวน ๒ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 290/2555 นายลิขิต เลิศทนงสิทธิ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน 26/06/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๕๒๔๒๖๒๔๖ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๒ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม ที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลสารสนเทศกรมที่ดิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 290/2556 นายเกรียงไกร ไทยอ่อน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 01/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวน ๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 290/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 290/2559 นายสุรพล จรรยากูล มศว 18/08/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 291/2552 นายสำลี กางกั้น อบต. หนองทันน้ำ จ. อุบลราชธานี 05/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ ระหว่างดำเนินการ  
 291/2553 พันตำรวจโท สายัณห์ พารพ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ 31/08/2553 ขอบันทึกถ้อยคำบุคคลรวมทั้งหนังสือร้องเรียนและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในสำนวนการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ผู้ร้องถูกกล่าวหา เรื่องเสร็จสิ้นการพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 291/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 24/06/2554 ขอสำเนาหนังสือของกรุงเทพที่มีถึง สขร. และรายงานของเจ้าหน้าที่ของ สขร. จนมีข้อยุติเรื่องร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 291/2555 ผช.ศ.ดร.สุมนต์ทิพย์ คงตันจันทร์ฟัก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 291/2556 นายนาวี นาคนาวา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 06/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 291/2557 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 04/11/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 291/2558 นายนุสร ขำถนอม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 30/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 291/2559 ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สมน้อย เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม 19/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างและฎีกาเบิกจ่ายเงิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 292/2552 นายเติมศักดิ์ มุสิกะวัน โรงเรียนวัดทองใน 04/10/2552 ขอสำเนาลายมือชื่อปฏิบัติราชการ และวาระการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 292/2553 นายธนวัฒน์ พุฒิธนากร โรงเรียนบ้านดงเย็น จ.มุกดาหาร 26/08/2553 ขอดูและขอถ่ายเอกสารประกาศสอบราคา สัญญาจ้างและบัญชีรายการก่อสร้าง(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา) ซึ่งเป็นราคากลางของหน่วยงาน และรายการอื่นๆ รวม 7 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 292/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 24/06/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 292/2555 นายนธี คะเลรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จังหวัดบุรีรัมย์ 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 292/2556 นางสาวธิติพร มะณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 05/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 292/2557 นายบุญชู ประสังสิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 05/11/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 292/2558 นางอารีย์ จันทร์ประเสริฐ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 05/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 292/2559 พ.ต.ท. ศุภชัช ยีหวังกอง ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18/08/2559 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 9 รายการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 293/2552 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จ. เชียงราย 09/10/2552 ขอสำเนาหนังสือขอแปรญัตติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 293/2553 นายจุลพงษ์ สัตย์ถาวงศ์ กรมเจ้าท่า 27/08/2553 ขอสำเนาหนังสือสอบถามและสำเนาหนังสือคัดค้านการเปิดเผยหนังสือขอให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 293/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 24/06/2554 ขอสำเนาหนังสือของสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่มีถึงนายโมเฮนยิตซิงห์ โกลาตี เพื่อแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งของสำหนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท 5803/7683 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 53 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 293/2555 นายนธี คะเลรัมย์ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 293/2556 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 03/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 293/2557 นายพิทยา นวลทอง องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู จังหวัดสงขลา 05/11/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 293/2558 นายวรเทพ มงคลประพฤติ สำนักงานเขตสาธร 08/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 293/2559 นายนพดล เงินเอกอนันต์ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 19/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 294/2552 นายสุรชัย พงษ์พิทักษ์โสภณ สนง. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 07/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับผลประเมินการปฏิบัติงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างดำเนินการ  
 294/2553 06 นายฐิติ โรจน์เลิศจรรยา มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 27/08/2553 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 294/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี กรุงเทพมหานคร 27/06/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 294/2555 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก จังหวัดหนองบัวลำภู 05/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 294/2556 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 31/07/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและเอกสารประกอบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 294/2557 นายดิเรก ยา และพวก เทศบาลเมืองนราธิวาส 08/11/2557  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 294/2559 นางสาวยุวดี เจนรักมาตุภูมิ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 22/08/2559 ขอข้อมูลการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 295/2552 นายสุรชัย พงษ์พิทักษ์โสภณ คณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และ สนง. ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 07/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการ สพพ. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 295/2553 06 หจก.เทพนพรัตน์ แทรคเตอร์ (นางสาวลลิตา กิตติธนโชค) อำเภอสมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 27/08/2553 ขอประกาศโครงการจัดจ้างและสัญญาจ้างของเดือน พฤษภาคม 2553  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 295/2554 นายอภิวัฒน์ วัฒธนกุล จังหวัดกาฬสินธุ์ 27/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 295/2555 นายโชติ สุวานิช เทศบาลตำบลศาลาแดง จังหวัดอ่างทอง 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 295/2556 นายกอบกิจ พร้อมประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 22/05/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสอบหาข้อเท็จจริง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 295/2558 นายอำนาจ สุนทรธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 08/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 295/2559 นายวิละ อุดม สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 22/08/2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 296/2552 นายประทีป ศิริกาญจนพงศ์ กองงานคณะกรรมการตุลาการ 28/09/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 296/2553 01 ว่าที่ร้อยเอก อัคคเดช เมธาวีรดากุล จังหวัดกาฬสินธุ์ 30/08/2553 ขอทราบ/ขอดูผลการร้องเรียนนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 296/2554 นายพจน์ นิลวงศ์ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง จังหวัดระยอง 27/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินคดีอาญา ข้อหายักยอก ราย ผอ.พจน์ นิลวงศ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 296/2555 นายนำชัย ด่านผดุงธรรม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 09/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบฟอร์มการขอรับเงินเพิ่มพิเศษ และใบสำคัญรับเงินของผู้ร้อง ประจำเดือน พ.ย. ๔๖ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 296/2556 นายสุนทร คมคาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 14/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวทีประชาพิจารณ์และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 296/2557 จ่าสิบเอก ธาราสิทธิ์ สุกัณหะเกตุ สำนักงานเขตบางแค 11/11/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 296/2558 รศ. อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ และพวก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 08/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 296/2559 ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 297/2552 นางจันทร์เพ็ญ กุย โรงพยาบาลศรีสะเกษ 08/10/2552 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีเอกสารการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานของนางอรวรรณ อุดมทวี ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 297/2553 01 ว่าที่ร้อยตรี เสวก สิริลัภนานนท์ สำนักงานโครงการชลประทานสระบุรี 27/08/2553 ขอให้หน่วยงานรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 297/2554 นางยุวดี เกษสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 297/2555 พันตำรวจโทหญิงวิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 09/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกาศการสอบคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 297/2556 พ.ต.อ.ไพศาล พงษ์สิทธิผล เทศบาลนครขอนแก่น 11/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร จำนวนหลายรายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 297/2558 นายบุญเลิศ พรหมบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 07/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 297/2559 นายวิละ อุดม ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และผู้อำนวยการหอศิลป์ 24/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 298/2552 นายชาญวุฒิ สีบุญมา เทศบาลตำบลหนองสอ จ. กาฬสินธุ์ 06/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง ระหว่างดำเนินการ  
 298/2553 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร 02/09/2553 ขอสำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนการดำเนินการทางวินัย กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แจ้งมติให้ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ดำเนินการทางวินัยกับนายอมรทัต พิจิตรคดีพล กับพวกตามหนังสือของ สนง.ป.ป.ช. เลขที่ ปช0013/2396 ลว.22 พ.ย. 50 และ ปช 0013/8109 ลว. 26 ต.ค. 52 พร้อมสรุปพยานหลักฐานรวมไปถึงคำให้การพยานต่างๆ และผลการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 298/2554 ร.ต.อ.พิภพ เจริญกิจ จังหวัดนนทบุรี 29/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 298/2555 ดร.สุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 03/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภา มศว. เกี่ยวกับวาระการยกเลิกคำสั่งลดขั้นเงินเดือน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 298/2556 นายสุชาติ โชว์วิวัฒนา สำนักงานเขตดอนเมือง 14/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างบริษัท รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 298/2558 นายบุญเลิศ พรหมบุตร เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 07/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 298/2559 นายวิละ อุดม ศูนย์บริการประชาชน 24/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารค่าพาหนะในการเดินทางมาทำเนียบและติดตามเรื่องร้องเรียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 299/2552 นางศดิพร ปัญญาโชคชัย กับพวก กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ 14/10/2552 ขอสำเนากระดาษคำตอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแพทย์แผนจีน ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 299/2553 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร 02/09/2553 ขอสำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนการดำเนินการทางวินัย กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แจ้งมติให้ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ดำเนินการทางวินัยตามหนังสือขที่ ปช 0013/8120 ลว.26 ต.ค. 52 กับนายสมบัติ ยศสมศักดิ์และนายธิติธัญ สงศ์พงษ์แพทย์ พร้อมสรุปพยานหลักฐานรวมไปถึงคำให้การพยานต่างๆ และผลการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 299/2554 ร.ต.อ.พิภพ เจริญกิจ ผกก.สน.พหลโยธิน 29/06/2554 ขอให้เปิดเผยชื่อตัวและชื่อสกุลจริง ของ พ.ต.ท.อมรนัต มาลัย และ พ.ต.ท.ทศนารถ ภวภูตานนท์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 299/2555 ดร.สุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 03/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภา มศว. เกี่ยวกับวาระการเพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการดังกล่าว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 299/2556 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 15/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๓ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 299/2558 นางสาวดวงใจ อบหอม ตำรวจภูธร ภาค ๖ 10/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 299/2559 นายวิละ อุดม สำนักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 24/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักการต่างๆ ในการรับเรื่องร้องเรียน  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 300/2552 นายวรวุฒิ นวโภคิน ธ. ออมสิน 13/10/2552 ขอสำเนาการดำเนินการและการสั่งการของ ธ. ออมสิน ในการตรวจสอบการกระทำของพนักงานธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 300/2553 08 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 02/09/2553 ขอสำเนา 1.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าบริการ พ.ศ. 2543 2.หนังสือสำนักเทศกิจ เกี่ยวกับคดีอาคารราย นายสิดปาราย อาฮูวารี และนายสัตนามซิงห์ กุลาตี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 3. หนังสือที่ กท 1405/4412 ลว. 18 ก.ย.50 พร้อมบันทึกเรื่องราวท้ายหนังสือ 4. หนังสือที่รายงานการปฏิบัติงานในการเข้าตรวจอาคารราย นายสิดปาราย อาฮูวารี ในวันที่ 19 ก.ค.50 และ 27 ก.ค.50 ต่อ ผอ.สำนักเทศกิจ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 300/2554 นายเสน่ห์ พิกุล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 28/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและสัญญาเช่ารถเมล์โดยสาร เอ็นจีวี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 300/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๗ จังหวัดอุดรธานี 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 300/2556 นายปรีชา มากนาคา เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ 14/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 300/2558 นายจตุพร แสงนาค กองทุนหมู่บ้านแผงลอย ม.3 อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 300/2559 นายวิละ อุดม กระทรวงแรงงาน 24/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินการขอให้จ่ายคืนเงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 301/2552 นายประมุท สูตะบุตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 13/10/2552 ร้องเรียนการไม่ปฏิบัติให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 301/2553 08 นายธีรชัย กอวรกุล กรมธนารักษ์ 01/09/2553 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ จำนวน 10 รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 301/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 30/06/2554 ขอสำเนาคำสั่งของสำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ กท ๕๘๐๓/๓๒๓๖ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 301/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 301/2556 นายบุญเหลือ ม่อมมิตร เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ 14/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 301/2557 นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร กรมทางหลวง 11/11/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 301/2558 นางสาวสุภาภรณ์ เมธีวรคุณ สถานีตำรวจภูธรวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 15/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 301/2559 นายวิละ อุดม สน.ตลิ่งชัน 24/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการร้องเรียนของผู้ร้องและการดำเนินการต่างๆ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 302/2552 นายบุญสม ภู่เจริญ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ 12/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ระหว่างดำเนินการ  
 302/2553 08 ร้อยตำรวจเอก พิภพ เจริญกิจ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 06/09/2553 ขอข้อมูลที่ตำรวจมีอยู่ คือ 1. ตามหนังสือกองกฎหมาย ที่ ตช 0011.13/3139 ลว. 17ก.ย. 52 เรื่อง ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและส่งเอกสาร 2. หนังสือ สำนักงาน รอง ผบ.ตร.(สส.)/223 ลว. 4ก.ค. 44 เรื่อง แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ 3. ก.พ.7 ของ พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ 4.ลายมือชื่อ ของ พล.ต.อ. ? ผบ.ตร. ลว. 4 ก.ค.44 ว่าชอบแล้วในสรุปพยานหลักฐาน พร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี แนบท้ายที่อ้างถึงหนังสือผู้ร้อง ลว. 27 พ.ย.51 ประกอบกัน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 302/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 30/06/2554 ขอสำเนารายงานการพิจารณาทางปกครองต่อกรณีการยกเลิกคำสั่ง ที่ กท ๕๘๐๓/๗๖๘๓ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๓ ถึงนายโมเฮนยิตซิงห์ โกลาตี  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 302/2555 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 302/2556 นายมูล พรมนุช เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ 14/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนเดือน ก.ย. – ต.ค. ๕๕  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 302/2558 คุณสุจิตรา ศีลธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 16/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 302/2559 นายวิละ อุดม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 24/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินการจ่ายเงินแก่พยาน รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 303/2552 พ.ต.ท. นุกูล ขาวแม้นจันทร์ สตช. และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 14/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 303/2553 06 บริษัท สิทธิราช จำกัด โดย นางสาวพิมพ์เพ็ญ พงษ์ขจรธน สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร 07/09/2553 ขอสำเนาการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ครั้ง 4/2553 และ ครั้งที่ 8/2553  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 303/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 30/06/2554 ขอสำเนาพยานหลักฐานของการแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคารตามคำสั่ง ที่ กท ๕๘๐๓/๓๒๓๖ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๔  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 303/2555 นายวิชัย สิถิระบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน จังหวัดอุบลราชธานี 05/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 303/2556 นายมิตร ทะรารัมย์ เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ 14/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บร.๓๐๔๕  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 303/2557 นางสาววิสุทธิลักษณ์ สัตตวัฒนานนท์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 17/11/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 303/2558 นายณัฐวุฒิ อ่องสอาด สภาวิชาชีพบัญชี 19/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 303/2559 นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 19/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๖ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 304/2552 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ เทศบาลนาหว่า จ. หนองบัวลำภู 12/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างดำเนินการ  
 304/2553 01 นายสิทธิชัย อยู่ยิ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 31/08/2553 ขอข้อมูลการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเอกสารอื่นๆ ของคณะกรรมการสอบสวนและของผู้ถูกร้องเรียน โดยเฉพาะ 1. ใบสำคัญรับเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ถึง กรกฎาคม 2553 2. บัญชีรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรมซ่อมเพื่อทดแทนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ลาออกและพ้นสภาพ 3. บันทึกการสอบปากคำผู้ถูกร้องเรียนทุกข้อกล่าวหา 4. บันทึกคำร้องเรียนของผู้ร้องที่ใช้รูปแบบของทางราชการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 304/2554 ผู้หวังดีต่อประเทศชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ ตำบลแม่สอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 304/2555 นายเธียร เหลืองณะลาภีร์ จังหวัดพะเยา 04/07/2555 สอบถามเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินการของมูลนิธิพะเยาสงเคราะห์และมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาบำรุง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 304/2556 นายสมบัติ จันทร์ตรี เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ 14/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกู้เงินธนาคารออมสิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 304/2557 พ.ต.อ. เกียรติศักดิ์ ฤกษ์หร่าย สำนักงาน ป.ป.ช. 18/11/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 304/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 304/2559 นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 19/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๕ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 305/2552 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ อบต. กุดผึ้ง จ. หนองบัวลำภู 13/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการขุดลอกลำห้วย และโครงการถนน คสล. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 305/2553 02 นางสาวทศพร ว่องไวกลยุทธ์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 07/09/2553 ขอข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2553 และรายละเอียดการใช้งบประมาณในโครงการ ไทยแลนด์ เบสท์ เฟรนด์ 2010 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 305/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 30/06/2554 ขอสำเนารายงานการพิจารณาทางปกครองต่อกรณีการออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ที่ กท ๕๘๐๓/๓๒๓๖ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๔ รวมไปถึงรายงานและความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 305/2555 นายสรายุทธ บุณยะเวชชีวิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 06/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย พันธุ์พืช  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 305/2557 นายเติมศักดิ์ มุสิกะวัน สำนักงานเขตสวนหลวง 17/11/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 305/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17/06/2558  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 305/2559 นายประจักษ์ ช่วยเพ็ญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 22/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนของตน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 306/2552 นายประเทือง แซ่เอี้ย สถาบันราชประชาสมาสัย 16/10/2552 ขอสำเนาการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด และการก่อสร้างอาคารโรงอาหารผู้ป่วย ระหว่างดำเนินการ  
 306/2553 01 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 06/09/2553 ขอสำเนาที่มีคำรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 306/2554 นางชนม์จีรา แก้ววิเชียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 30/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 306/2555 นายถาวร เพิ่มศรี องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 06/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 306/2557 นายไพสันต์ พัฒนะคูหา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 17/11/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 306/2558 นายสุรพล จรรยากูล สกอ 17/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 306/2559 นางสาวเจมจุรีย์ ช่วยพรัด นายกรัฐมนตรี 25/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ร้อง  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 307/2552 นายสุทธภา เขมพฤทธิ์ สำนักงานจังหวัดชัยนาท 16/10/2552 ขอสำเนาประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟประติมากรรมส่องสว่างรูปนกเงือก ระหว่างดำเนินการ  
 307/2553 09 นายสุกฤษฎิ์ กิติศรีวรพันธุ์ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 06/09/2553 ขอสำนวนสอบสวนของ ปปช. กรณีนายวิเชียร นาคสีนวลเป็นผู้ถูกกล่าวหา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 307/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 04/07/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบและไม่ตรงตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 307/2555 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 09/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 307/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 21/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานในการรื้อถอนอาคารเลขที่ ๑๒๓/๒๗  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 307/2557 นายสามชัย บุญยอ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม 20/11/2557 เข้า ม. 13 ไม่ใช่ ม. 33 รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 307/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 307/2559 นางสาวเจมจุรีย์ ช่วยพรัด ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 25/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 308/2552 น.ส. ยมนา ประมงค์ ทันตแพทยสภา 03/10/2552 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีแถบบันทึกเสียงการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 308/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 04/07/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 308/2555 นางสอื้น เพชรแดง นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร 10/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโฉนดที่ดินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 308/2556 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 21/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของผู้ว่าฯ ในการรื้อถอนอาคารเลขที่ ๑๒๓/๒๗  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 308/2558 นางสาวปิยะธิดา นิตย์สุวรรณ กรมส่งเสริมการเกษตร 22/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 308/2559 นางสาวเจมจุรีย์ ช่วยพรัด สำนักงาน ก.ส.ท.ช. 25/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 309/2552 น.ส. กฤษณา แก้วมณี ม. ราชภัฏอุบลราชธานี 16/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างดำเนินการ  
 309/2553 08 นางสาวบุษราภรณ์ คงประภัสร์ (1.)มทร. (2. )รพ.ศิริราช (3.)สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 28/08/2553 1.ขอสำเนาเอกสารการเลิกจ้าง 2.ขอใบรับรองแพทย์ 3.ขอหนังสือการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 309/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 04/07/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 309/2555 ว่าที่ ร.ต. รณชิต ภูพลอย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 309/2556 นางสาริศา มูลบัวภา โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 20/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนและการประชุม รวม ๙ รายการ  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 309/2558 นางสาวฉมานันท์ เดชดำเกิงชัย สภาวิชาชีพบัญชี 19/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 309/2559 นางสาวเจมจุรีย์ ช่วยพรัด กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 25/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 310/2552 น.ส. นันทพร ปานแก้ว สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด 16/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการพิจารณาคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 310/2553 08 นางสาวบุษราภรณ์ คงประภัสร์ สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่1, มทร., รพ. ศิริราช 28/08/2553 เรื่องเพิ่มเติมจาก 309/2553 1.ขอสำเนาเอกสารการเลิกจ้าง 2.ขอใบรับรองแพทย์ 3.ขอหนังสือการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 310/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 04/07/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 310/2555 นายมนตรี ทรัพย์ใส อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างงบช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 310/2556 นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 20/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนและการประชุม รวม ๘ รายการ  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 310/2557 นายประชิน สหัสสพาศน์ สวนป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 24/11/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 310/2558 นายพลังไท ห่วงถึง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 22/06/2558  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 310/2559 นางสาวเจมจุรีย์ ช่วยพรัด กรมสอบสวนคดีพิเศษ 25/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ร้อง  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 311/2552 ส.อ. ธงชัย จิโน กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 19/10/2552 ขอสำเนาหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๖. (๑๐) ๕ /๓๐๒๒ ลง ๑๔ ส.ค. ๕๒ ที่ส่งถึงผู้บัญชาการทหารบก ระหว่างดำเนินการ  
 311/2553 08 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงาน ก.พ. 06/09/2553 (อ้างถึง สำเนาฟ้องคดีหมายเลขดำที่ 991/2552 ศาลปกครองกลาง) โต้แย้งการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 311/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 04/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุร้องเรียนฯ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 311/2555 นายมนตรี ทรัพย์ใส อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 311/2556 นายสนั่นพงษ์ สุขดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 22/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 311/2557 นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ สำนักงาน คปภ. 12/11/2557 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตและใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ/หรือหนังสือที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบให้บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 311/2558 นายธนสรณ์ ทองหอม กรมการท่องเที่ยว 23/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 311/2559 นางสาวเจมจุรีย์ ช่วยพรัด รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 25/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ร้อง  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 312/2552 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จ. เชียงราย 19/10/2552 ตามเรื่องเดิม (เรื่องที่ 293) ระหว่างดำเนินการ  
 312/2553 08 นางสาวหฤทย อรกิจวิโรจน์ กับพวก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 06/09/2553 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร ขอสำเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ของโครงการ be you Chockchai 4 Condo ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 312/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 04/07/2554 ขอตรวจสำนวนเรื่องร้องเรียนที่ ๙๐/๒๕๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 312/2555 นายประชา ภูชนะ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างงบช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 312/2556 นางธันวา เจือจันทร์ เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ 16/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 312/2557 นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ สำนักงาน คปภ. 13/11/2557 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตและใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ/หรือหนังสือที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบให้บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 312/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 312/2559 นายกรีเจต ดูเบ สำนักงานเขตวังทองหลาง 26/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการแสดงดนตรีและจำหน่ายอาหาร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 313/2552 นายประภาส เศรษฐากา กับพวก เทศบาลตำบลหนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ 21/10/2552 ขอสำเนาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ระหว่างดำเนินการ  
 313/2553 08 นายสมพร สมสนิท อบต. ภูเงิน จ.ศรีสะเกษ 10/09/2553 ขอซื้อแบบการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 313/2554 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สถานีตำรวจภูธร คลองขลุง 06/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา จำนวน ๒ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 313/2555 นายประชา ภูชนะ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 313/2556 นางนิ่มนวล ยาทา โรงเรียนบ้านโนนม่วง 22/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนและการประชุม รวม ๙ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 313/2557 นายประจญ แสนเหวิม และพวก เทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดขอนแก่น 25/11/2557  ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ยุติเรื่อง
 313/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สถานีตำรวจนครบาลดุสิต 26/06/2558 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสถานีตำรวจนครบาลดุสิตที่ต้องดำเนินการส่งเรื่องร้องทุกข์ของผู้ร้องไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 313/2559 พันเอก ประจวบ ผลิกานนท์ อบงค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 23/08/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 314/2552 นายยงยุทธ สร้อยฟ้า เทศบาลตำบลหนองแซง จ. สระบุรี 14/10/2552 ขอสำเนาโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ ระหว่างดำเนินการ  
 314/2553 01 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 16/08/2553 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ ของมหาวิทยาลัย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 314/2554 จ.ส.ต. สละ ประทุมมา องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา จังหวัดนครสวรรค์ 05/07/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 314/2555 ว่าที่ ร.ต. รณชิต ภูพลอย อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 04/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างงบช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 314/2556 ผศ.ทรงศักดิ์ สิงหาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร 23/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 314/2557 นายสุดรักษ์ บุญชูสวัสดิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 24/11/2557 ขอข้อมูลข่าวสารกรณีนายวรรธคม อินคำปัน ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 314/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ 26/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 314/2559 นายวิละ อุดม สำนักงาน กสทช. 29/08/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 315/2552 นายพิชิต เอื้ออำนวย กรุงเทพมหานคร 27/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีถูกร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างดำเนินการ  
 315/2553 08 น.ส. สุกัญญา แสงจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 09/09/2553 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ แอดมิดชั่น จำนวน ๓ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 315/2554 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ จังหวัดหนองบัวลำภู 27/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 315/2555 นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข สภาวิศวกร 11/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ VCD บันทึกภาพและเสียงการประชุมใหญ่ สภาวิศวกร  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 315/2556 นางสมพร บุญยงค์ สถานีตำรวจ สน.ลุมพินี 25/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำให้การของผู้ร้องที่ให้ไว้กับพนักงานสอบสวน และบันทึกประจำวันของผู้ร้อง ในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๖  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 315/2557 นายแพทย์เอนก กษัตรีย์ แพทยสภา 03/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 315/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 26/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 315/2559 นายเอกชัย ผาบไชย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 23/08/2559 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงานฯ พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 316/2552 นายนิวัฒน์ เล้าประเสริฐศรี กรมชลประทาน 26/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา ระหว่างดำเนินการ  
 316/2553 08 น.ส. สุกัญญา แสงจันทร์ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 09/09/2553 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ แอดมิดชั่น จำนวน ๔ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 316/2554 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ กรมศุลกากร 08/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการระดับสูง) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 316/2555 นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข สภาวิศวกร 11/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ VCD บันทึกภาพและเสียงการประชุมใหญ่ สภาวิศวกร  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 316/2556 นายสมยศ สินถาวร กรมศุลกากร 20/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 316/2557 นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 01/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 316/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 24/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 316/2559 นางนงนุช บำรุงธรรม และนายพศวัต บำรุงธรรม สถานีตำรวจภูธรนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 29/08/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 317/2552 นายสมพร แจ่มใสดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาดี จ. อุดรธานี 26/10/2552 ขอสำเนาการจัดทำคู่มือผู้ใช้น้ำประปา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 317/2553 01 นายเสกวิทย์ รัตนโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 08/09/2553 ขอสำเนาเอกสารหลักฐานการลงลายมือชื่อ การปฏิบัติงาน และสำเนาเอกสารหลักฐานการแสกนนิ้วมือของข้าราชการทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๒ ถึงปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 317/2554 นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 07/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบและเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 317/2555 นางกุลวิมล วสันติวงศ์ กระทรวงการต่างประเทศ 11/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของสมาคมนักเรียนเก่าแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 317/2556 นายสุชาติ โชว์วิวัฒนา กรมธนารักษ์ 27/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตก่อสร้างของบริษัท พัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง จำกัด รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 317/2557 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน จังหวัดอุดรธานี 27/11/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 317/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 26/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 317/2559 นายณรงค์ กันอาทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 31/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 318/2552 ด.ต. เฉลิม เสียมไธสง อบต. บ้านยาง จ. บุรีรัมย์ 26/10/2552 ขอสำเนาแบบแปลน และสัญญาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระหว่างดำเนินการ  
 318/2553 01 นายทองจิตร กองแก้ว เทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี 14/09/2553 ขอสำเนาเอกสารข้อมูลในการประกาศสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 7 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้) ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 จำนวน ๕ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 318/2554 นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ปลัดกระทรวงการคลัง 07/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการอนุญาตให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 318/2555 นายภานุพงษ์ จำปาทอง เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 12/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 318/2556 พ.ต.ท.วัชรพงศ์ เจริญพร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 27/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 318/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 26/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 318/2559 นายวิพัฒน์ รภาจิตติกุล สำนักงาน คปภ. 02/09/2559 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งและอัตราเงินเดือนที่เป็นค่าจ้างของตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 319/2552 นางเตือนใจ สมคิด โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จ. ชลบุรี 27/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและการประเมินวิทยฐานะ ในปี ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 319/2553 01 จ.ส.อ.สุนทร สำราญสุข เทศบาลตำบลบ้านด่าน จังหวัดสระแก้ว 13/09/2553 ขอสำเนางบประมาณ แสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี ๕๓ สำเนางานแสดงผลการดำเนินการงบประมาณปี ๕๓ สำเนาเอกสารการรับเงินก่อสร้างโรงเรียนเทศโน(บ้านตุ่น) โรงเรียนดาราสมุทร  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 319/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 06/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งของสำนักงานบางกอกน้อยที่ กท ๕๘๐๓/๓๒๓๖ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 319/2555 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จังหวัดมุกดาหาร 13/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 319/2556 นายทองดี วงษ์โกฏ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 26/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 319/2557 นายเลี้ยง แพลิตตะ องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม 03/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 319/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 26/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 319/2559 นางงามตา สงวนสินธุกุล โดยนายพิษณุ จตุภัทรไพบูลย์ การไฟฟ้านครหลวง 01/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการติดตั้งหม้อแปลง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 320/2552 นายจำลอง จันทร์พันธ์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 28/10/2552 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ และ ๒/๒๕๕๑ ระหว่างดำเนินการ  
 320/2553 02 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ อ.บ.ต.บ้านพร้าว จ.หนองบัวลำภู 13/09/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 320/2554 นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ปลัดกระทรวงการคลัง 07/07/2554 ขอทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 320/2555 นายบุญชู ประสังสิต เทศบาลตำบลคำอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร 13/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 320/2556 นางสาวกฤษณีย์ อุทุมพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 28/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้าของโรงงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 320/2557 นางสาววิสุทธิลักษณ์ สัตตวัฒนานนท์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 04/12/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 320/2558 นายอนุวัตร แก้วเชียงหวาง กระทรวงสาธารณสุข 25/06/2558 สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 320/2559 นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ 31/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลยกเลิกคำสั่งให้ผู้ร้องออกจากราชการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 321/2552 นายสมยศ เอี่ยมรอด สนง. เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท 29/10/2552 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินการ  
 321/2553 02 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ อ.บ.ต.โนนสมบูรณ์ จ.หนองบัวลำภู 13/09/2553 ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 321/2554 นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ปลัดกระทรวงการคลัง 07/07/2554 ขอทราบผลการตรวจสอบนายสมชายปัญญาภรณ์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 321/2555 นายบุญชู ประสังสิต เทศบาลตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 13/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 321/2556 นางสาวมณนิสา แท่งทอง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 04/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลการกู้ยืมเงินของ กยศ. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 321/2557 นายวิสูตร ร่มทวีพาณิชย์ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 04/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 321/2558 นายณัฐวิทย์ พรหมบุตร กรมชลประทานสุรินทร์ 23/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 321/2559 นายอรุณ อังศนานนท์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 05/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษางานศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 322/2552 นายทรงศักดิ์ สิงหาด ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 28/02/2552 ต่อเนื่องมาจากเรื่อง ๒๗๗ (ขอสำเนาเกี่ยวกับหอพักสวัสดิการนักศึกษา) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 322/2553 08 ร.ต.ต. วิศิษฎ์ ภูรีเลิศวาณิชย์ และนายวิรุณ ภูรีเลิศวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 14/09/2553 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ต.หนองควายโซ จำนวน ๕ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 322/2554 นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ปลัดกระทรวงการคลัง 07/07/2554 ขอทราบผลการตรวจสอบบริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 322/2555 นายบุญชู ประสังสิต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จังหวัดมุกดาหาร 13/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 322/2556 นายสนิท เกตุแก้ว กรมสรรรพากร 28/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 322/2557 นางสาวชญานันท์ สะอาด จังหวัดศรีสะเกษ 01/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 322/2558 นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ 26/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 322/2559 นายอรุณ อังศนานนท์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 05/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษางานศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 323/2552 นายมนตรี ปั้นบุญ และ น.ส. เยาวลักษณ์ ยาน้อย สำนักบริหารทั่วไป สำนักงาน กกต. 26/10/2552 ขอสำเนาเกี่ยวกับการพิจารณาการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย ระหว่างดำเนินการ  
 323/2553 08 นายใจคม แถมวัน ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหลวง จ.อุบลราชธานี 13/09/2553 ผอ. โรงเรียนบ้านท่าหลวงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 323/2554 นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ปลัดกระทรวงการคลัง 07/07/2554 ขอทราบผลการตรวจสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 323/2555 นายภูมิพิชญ์ วโรดมรุจิรานนท์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 12/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 323/2556 นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 27/08/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 323/2557 พันตำรวจโท สาธิต จันสร อุธยานแห่งชาติเจ้าไหม 29/11/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 323/2558 นายธานินทร์ เห็มชนาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗ 24/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 323/2559 นายวิชัยยุทธ ยินดีจินดา กองบัญชาการตำรวจนครบาล 07/09/2559 ขอทราบผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 324/2552 น.ส. สุภาพร เองสวัสดิ์ อบต. ลุมปุ๊ก จ. บุรีรัมย์ 02/11/2552 ขอสำเนาประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการถนน คสล. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 324/2553 01 น.ส.สุธาสิฬฬ์ ปรีชา กรมที่ดิน 14/09/2553 ผู้ร้องชำระค่าสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว แต่ได้รับเอกสารไม่ครบ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 324/2554 นายทศพร พวงลำเจียก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10/06/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 324/2555 นายบุญชู ประสังสิต เทศบาลตำบลหนองแคน จังหวัดมุกดาหาร 13/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 324/2556 นางสาวสาลินี ทองเพชร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 03/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 324/2557 นายสุทิน กลิ่นเอี่ยม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 01/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 324/2558 นายธีรศักดิ์ ปักกังจะยัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 29/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 324/2559 นายวิชัยยุทธ ยินดีจินดา กองบัญชาการตำรวจนครบาล 07/09/2559 ขอทราบผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 325/2552 นายอลงกต อังกุรวิโรจน์ เทศบาลธัญญบุรี จ. ปทุมธานี 05/11/2552 ขอสำเนาแนบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และทะเบียนประวัติ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 325/2553 01 นาวาเอก จุมพล แก้วสว่าง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 20/09/2553 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นายสำเริง ศรีพระราม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 325/2554 ว่าที่ร้อยตรี เสวก สิริลัภนานนท์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) 05/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาระเบียบกองทุนฯ ที่ผ้านความเห็นชอบ และสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบกองทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 325/2555 นายบุญชู ประสังสิต เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก จังหวัดมุกดาหาร 13/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 325/2556 นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 04/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฎีกาการจัดซื้อเครื่องเจาะบาดาล รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 325/2557 นายสุรพล จรรยากูล มศว. 06/12/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 325/2558 ร.ต. เกชา กลิ่นเพ็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ 30/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 325/2559 นายวิชัยยุทธ ยินดีจินดา สำนักงานเขตบางซื่อ 07/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและข้อมูลการดำเนินการกรณีการจำหน่ายอาหารบริเวณกองระบบส่งน้ำดิบ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 326/2552 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลบ้านโคก จ. หนองบัวลำภู 02/11/2552 ขอสำเนาสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๓ โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 326/2553 01 นายนงค์ บางหลวง เทศบาลตำบลโพทะเล จ.พิจิตร 17/09/2553 ขอสำเนางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯ รวม ๗ โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 326/2554 นายสมศักดิ์ อนุพันธ์ โรงเรียนเก่ากลอยกุดกระสู้ จังหวัดหนองบัวลำภู 07/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 326/2555 พันตำรวจโทสุเมธ พิมพะ ตำรวจภูธร ภาค ๒ 12/07/2555 ขอทราบผลการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ของผู้ร้อง  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 326/2556 นายเทวินทร์ วิบูลย์ชนม์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ 06/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบสั่งจ้างงานตกลงราคาที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ ๕๖ ทุกโครงการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 326/2557 นายธีรชัย กอวรกุล กรมโยธาธิการ 08/12/2557  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 326/2558 นายภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์ องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 326/2559 นางเนตรณพิศ ภูน้ำเย็น เทศบาลตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 01/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 327/2552 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง ม. ราชภัฎเลย  ขอสำเนาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรคเตอร์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 327/2553 08 นางอัญชลี สันหกรณ์ สำนักตรวจสอบภาษีกลาง 17/09/2553 ขอสำเนาเอกสารประกอบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 327/2554 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 09/07/2554 ได้รับเอกสารไม่ครบตามที่ขอ เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 327/2555 นายพงศ์ อุตราภรณ์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) 18/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการกู้เงินและรายละเอียด ทางบัญชีต่างๆ ที่ผู้ร้องเป็นผู้ค้ำประกัน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 327/2556 นายจรัญ ตั้งสกุล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี 02/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๙ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 327/2557 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18/11/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 327/2558 นายวิละ อุดม กองบัญชาการตำรวจนครบาล 02/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 327/2559 นายชัยชนะ สมพร องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร จังหวัดอุบลราชธานี 06/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 328/2552 นายทองปัด เหตุเกษ อำเภอสุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู  ขอสำเนาเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตเงินโบนัสของเทศบาลตำบลบ้านโคก ระหว่างดำเนินการ  
 328/2553 01 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 20/09/2553 ขอสำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2544, พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2552 ของบุคลากรของกองกิจการนักศึกษาที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่งและสองขั้น  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 328/2554 สิบตรี ทศพร ตาคม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 07/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณา สรรหา และกลั่นกรองนางสาวเพ็ญประภา ช่วยบำรุง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 328/2555 นางสาวอริษฎ์ สิรินันทวิทย์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 19/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานสรุปข้อเท็จจริงและรายงานการประชุม ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 328/2556 นายวีริศ รัศมิทัต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 06/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ตราสัญลักษณ์ สี ความหมายชื่อโรงเรียนฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในเรื่องดังกล่าว รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 328/2557 นายคามณ ศิลากุล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง จังหวัดลพบุรี 09/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 328/2558 นายวิละ อุดม กองบัญชาการสอบสวนกลาง 02/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 328/2559 ผศ.ดร.สายอรุณ จำปาวัลย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 06/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 329/2552 นายสลัก พันธ์ขาว อบต. หนองม้า จ. ศรีสะเกษ  ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการซ่อมถนน จำนวน ๓ โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 329/2553 04 นายวิเชียร สาระมาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) - สมศ. 20/09/2553 ขอทราบข้อมูลเพื่อการวิจัย (ทางการบริหารการศึกษา)  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 329/2554 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน โรงเรียนนามลวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ 11/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 329/2555 นางนวลจันทร์หรือษสิริธนธัช อนันตวิรุฬห์ สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี 23/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งพนักงานอัยการ เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 329/2556 นายประเสริฐ คงสงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 03/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับข้อมูลสรุปเวที “วิกฤตพลังงานชาติ นครศรีธรรมราชจะเอาอย่างไร” ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 329/2557 นายสมบัติ เสนาะพิณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก จังหวัดอุบลราชธานี 11/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 329/2558 นายวิละ อุดม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 02/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 329/2559 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มศว 05/09/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการสอบข้อเท็จจริง กรณี ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ถูกร้องเรียนกระทำความผิดวินัยอย่างแรง กรณีกลั่นแกล้งท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการซ้อนในกระบวนการสอบสวนวินัย จำนวน ๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 330/2552 นายวัยวุฒิ ชูวิระ เทศบาลนครเชียงใหม่  ขอสำเนาคำสั่งพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้แก้ไขอาคารลำภูเพลสให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ระหว่างดำเนินการ  
 330/2553 01 นางชนัญชิดา เกษตรสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย 18/09/2553 ขอสำเนาเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร้อง จำนวน ๕ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 330/2554 นายอุทิศ เหมวัตถกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด 12/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ๑) คำสนทนาระหว่างนักบินกับพนักงานหอการบินกวางเจา เที่ยวบินที่ดีเลย์ออกช้ากว่ากำหนด ระหว่างกวางเจา-กรุงเทพ ๒) สำเนาใบเสร็จเติมน้ำมันเที่ยวบินดังกล่าว ๓) การเยียวยาผู้โดยสารตามกฎหมาย ๔) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 330/2555 นางสิริพร มงคลกำธร โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 12/07/2555 ได้รับข้อมูลไม่ตรงตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 330/2556 นายชูเกียรติ รู้กิจการพานิช กรมโรงงานอุตสาหกรรม 06/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 330/2557 นางสาวธีรรัตน์ เก้าเอี้ยน โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 11/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 330/2558 นายบวร อิศรางกูร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 02/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 330/2559 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มศว 05/09/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการดำเนินการทางวินัยแก่อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรณีกลั่นแกล้งผู้ร้อง โดยจงใจหลีกเลี่ยงการดำเนินการตามมาตรา ๖๐ ก่อนลงนามในคำสั่งลงโทษข้าราชการ จำนวน ๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 331/2552 นายวิรวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ เทศบาลตำบลจอมบึง จ. ราชบุรี  ขอสำเนาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคากลางของการก่อสร้าง ระหว่างดำเนินการ  
 331/2553 08 ดร.สุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17/09/2553 ขอสำเนาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการอุทธรณ์ของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 331/2554 นายลอยศักดิ์ คมกฤส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 11/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักฐานของผู้กล่าวหาตามสำนวนการสอบข้อเท็จจริงทุกสำนวน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 331/2555 นายบรรจง มงคลทิพย์ สำนักงาน ก.ค.ศ. 17/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อ-สกุล (หรือตำแหน่งของบุคคล) ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 331/2556 นายกฤษดา แก้วประพาฬ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และขอคำชี้แจง รวมทั้งข้อมูล และเหตุผลในการดำเนินการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 331/2557 นางสาวนัชชา แก้วกัณหา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๒ 11/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 331/2558 นายปรีดา แต้อารักษ์ โรงเรียนสาธิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 01/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 331/2559 นายประหยัด บุญยงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 11/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับค่าสินไหม ค่ากำเหน็จ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 332/2552 นช. ประดิษฐ์ เป็งแก้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ อำเภอเทิง จ. เชียงราย  ขอสำเนาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบนถนนสายอำเภอเวียงแก่น - อำเภอเชียงของ ระหว่างดำเนินการ  
 332/2553 01 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17/09/2553 ขอสำเนาเอกสารคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 332/2554 นายบุญนิธิ กรุงวงศ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ 13/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี ๕๓ ( ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๕๓) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 332/2555 นายวิละ อุดม กระทรวงยุติธรรม 24/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองพยาน  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 332/2556 นายสงวน อินทร์รักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 10/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 332/2557 นางสาวฉวีวรรณ ชลศรานนท์ กรมเจ้าท่า 15/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 332/2558 นายอนุวัตร แก้วเชียรหวาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 25/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 332/2559 นายพรชัย ห้วยคำ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 09/09/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 333/2552 น.ท. รัตน์ หาสนนท์ อบต. หนองแสน จ. มหาสารคาม  ขอสำเนาเกี่ยวกับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 333/2553 01 ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สมชาย จันทร์ผ่องแสง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17/09/2553 ขอดูข้อมูลผลการประเมินตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคลากรทั้งหมดของคณะ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 333/2554 นายบรรจงศักดิ์ บริบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 12/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 333/2555 นายพรหมเนตร บาลทิพย์ จังหวัดพัทลุง 20/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 333/2556 นายทวีศักดิ์ จันทะศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศภัยภิบัติ สำเนาบันทึกการประชุม ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 333/2557 นายนาวี นาคนาวา สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 15/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 333/2558 นายประเทียบ ปลื้มกมล เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 30/06/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 333/2559 นายพรชัย ห้วยคำ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ 09/09/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 334/2552 นายจักรกฤษ เจษฎางกูร โรงพยาบาลราชวิถี  หน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๗ ระหว่างดำเนินการ  
 334/2553 06 บริษัท สแปนิช เพลส พัทยา คอนโดมิเนียม จำกัด(นางสาวสมศิริ อุยยาหาญ) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 18/09/2553 ขอสำเนาเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับโอนสินทรัพย์ ภาระหนี้ สิทธิเรียกร้อง หรือการรับซื้อหนี้มาจากสถาบันการเงิน ที่ผู้ร้องเป็นลูกหนี้และเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 334/2554 นางจันทร์เพ็ญ กุย โรงพยาบาลศรีสะเกษ 19/06/2554 ขอสำเนารายงานผลการประเมินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานและผลการประเมิน การปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 334/2555 นายดาบตำรวจวรยุทธ์ ทรัพย์บุญ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23/07/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 334/2556 นายทวีศักดิ์ จันทะศรี สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 334/2557 พ.ต.ท. หญิง วิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ สำนักงาน ก.พ. 22/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 334/2558 นายสิดปาราย อาฮูวารี สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 01/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 334/2559 นายพรชัย ห้วยคำ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 09/09/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 335/2552 นายเจษฎา เจียระนัย คณะศึกษาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์  ขอสำเนาเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 335/2553 08 นายสมเกียรติ พหุลรัตน์ กรมที่ดิน 17/09/2553 ขอสำเนาเอกสาร จำนวน ๑๑ ฉบับ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 335/2554 นายสมนึก พัฒนคิมหันต์ นายอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 12/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้ยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แบบ ป.๓ และหรือ แบบ ป.๔ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 335/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 21/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่หน่วยงานอ้างว่าได้ส่งให้ผู้ร้องแล้ว ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 335/2556 นายทวีศักดิ์ จันทะศรี อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศภัยพิบัติ สำเนาบันทึกการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 335/2557 นายศักดิ์ชัย คิ้วองอาจ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จังหวัดนครราชสีมา 18/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 335/2558 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 04/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 335/2559 นายพรชัย ห้วยคำ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 09/09/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 336/2552 นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 336/2553 01 นางสาวสุธาสิฬฬ์ ปรีชา กรมที่ดิน 21/09/2553 ขอสำเนาเอกสารหลายรายการ แต่ได้รับไม่ครบตามที่ขอ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 336/2554 นายสมพร สมสนิท องค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย จังหวัดศรีสะเกษ 13/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 336/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 21/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานของหน่วยงานที่มีถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 336/2556 นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศภัยพิบัติ สำเนาบันทึกการประชุม ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 336/2557 นายพีรพัทธ์ ธีรธันยรัก เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 17/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 336/2558 นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 01/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 336/2559 ว่าที่ ร.ต. นิจศาล จันภูตระกูล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 09/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและการพิจารณาให้ตำแหน่ง จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ (๑) เอกสารรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ข้าราชการควบคุมบังคับบัญชาในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม (๒) เอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ตำแหน่งเลขที่ 141 กองงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม (๓) สำเนาบันทึกสำนักงานเลขาธิการ เสนอ ลธน. ลงนาม ตามคำสั่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ 110/2559 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 337/2552 นายสิดปาราย อาฮูวารี สนง. อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี ๖  ขอสำเนาสำนวนคดีอาญา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 337/2553 01 นายทองจิตร กองแก้ว เทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี 14/09/2553 ขอสำเนาเอกสารข้อมูลในการประกาศสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 7 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้) ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 จำนวน ๕ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 337/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 20/07/2554 ขอตรวจดูเรื่องร้องเรียน คำร้องที่ ๙๐/๒๕๕๔ ทะเบียนรับ สขร. ที่ ๕๓๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 337/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 21/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการออกปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๑ ต.ค. ๕๐ ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 337/2556 นายทวีศักดิ์ จันทะศรี ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการประกาศภัยพิบัติ สำเนาบันทึกการประชุม ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 337/2557 นายจิรพงษ์ ไชยยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 22/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 337/2559 นายชาลี ลอยสูง (คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท.) สำนักงานประกันสังคม 08/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลงบบริหารสำนักงานประกันสังคมย้อนหลัง ๕ ปี เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 338/2552 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ อบต. นามะเฟือง จ. หนองบัวลำภู  ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 338/2553 03 บริษัท สิทธิราช จำกัด โดย นางสาวพิมพ์เพ็ญ พงษ์ขจรธน สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร 27/09/2553 ขอสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ครั้ง 4/2553 และ ครั้งที่ 8/2553  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 338/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 20/07/2554 ขอสำเนารายงานการประชุมร้องเรียนครั้งที่ ๔๒๕-๑๒/๒๕๕๔ และรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุร้องเรียนฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๓ ถึง ๓ ก.พ. ๕๓ และวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๓ ถึง ๗ ธ.ค. ๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 338/2555 นายวิรัตน์ มีทรัพย์ทอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 23/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนสอบสวนเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 338/2556 นายอำพร ผ่อนผัน สำนักงานปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 338/2557 นายธวัชชัย อินสะโร จังหวัดระยอง 21/12/2557  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 338/2558 นางบุษณิศา จันทร์แนม สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 06/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 338/2559 นายชัยยงค์ เอกอมรธนกุล เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหหวัดระยอง 08/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาการจ้างก่อสร้างถนนเทอดไทยมุสลิม พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 339/2552 นายธนกฤต พิศชวนชม สนง. ชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดอำนาจเจริญ, สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, สนง. ชลประทานหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ และ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอสำเนาเกี่ยวกับแผนงานงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 339/2553 02 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดย นางสาวสิรินาฎ ศิริสุนทร ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) 22/09/2553 ขอข้อมูลการปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ.) ในการควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่สงบ ในเหตุการณ์ ๑๐ เม.ย.๕๓ และ เหตุการณ์ กระชับพื้นที่ ๑๔-๒๐ พ.ค.๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 339/2554 นายสุรชัย สินธวาชีวะ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 19/07/2554 ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 339/2555 นายทวี ขันแข็ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิจิตร 23/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 339/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง จังหวัดร้อยเอ็ด 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 339/2557 นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 24/12/2557 สำเนากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยของบริษัท อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จำกัด เลขที่ ๐๓-๔๔๑๒๙๑๐๖ ของผู้กู้รายนางจินตนา คูศิริรัตน์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 339/2558 นายสุรพล จรรยากูล สกอ 02/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 340/2552 นายเหม นิ่งทอง สนง. ที่ดินจังหวัดภูเก็ต  ขอสำเนาเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 340/2554 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน โรงเรียนบ้านขมิ้น จังหวัดกาฬสินธุ์ 19/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 340/2555 นายวิละ อุดม สำนักงาน ป.ป.ส. 26/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินราคาและการประมูลปลาหมอสีในคดียาเสพติด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 340/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 340/2557 นายสิร กานต์นิธิ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด 15/12/2557 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 340/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 05/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 340/2559 นายยรรยงค์ พละสาร โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 12/10/2559 1. สมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 50 2. สมุดหมายเหตุรายวัน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. -12 พ.ค. 50  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 341/2552 นายบุญเกื้อ สารพันธ์ สนง. ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี  ขอสำเนาเกี่ยวกับการเช่าที่ดินราชพัสดุของนายทองสุข ชัยประเสริฐ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 341/2553 01 นายประคอง หลอดสันเทียะ สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง 28/09/2553 ขอสำเนาหนังสือควบคุมฎีกาการจ่ายเงิน ตั้งแต่ ๑ พ.ย.๕๒ - ๓ ก.ย.๕๓ สรุปรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ยอดเงินสะสมประจำเดือน ต.ค.๕๒ - ส.ค.๕๓ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ รายการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 341/2554 นางขวัญยืน เด่นดวง โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 19/07/2554 ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 341/2555 นายบัวเรียน บุตรโคตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 23/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอระงับเรื่องการปฏิบัติงานของนายโกสินทร์ วงศ์ธรรม  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 341/2556 นายอำพร ผ่อนผัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ด 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 341/2557 นางสาวภัณฑิรา คำงาม สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ 29/12/2557  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 341/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 05/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 341/2559 นายภาณุพงษ์ จำปาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว 14/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 342/2552 นายธีรชัย กอวรกุล สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง  ขอสำเนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระหว่างดำเนินการ  
 342/2553 01 นายสกล พหลทัพย์ เทศบาลตำบลนากลาง จ.หนองบัวลำภู 24/09/2553 ขอคัดสำเนาเอกสารรายละเอียดการเบิก-หักเงินเดือนของผู้ร้อง ประจำเดือน ก.ค.๕๒ ถึงเดือน ส.ค.๕๓ รวม ๑๔ เดือน เดือนละ ๑ ฉบับ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 342/2554 นางกรุณา บุญสันต์ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 19/07/2554 ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 342/2555 นายวิละ อุดม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 26/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 342/2556 นายอำพร ผ่อนผัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี จังหวัดมหาสารคาม 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 342/2558 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 05/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 342/2559 นายสมพงษ์ วงศ์หงษ์เหิร กรมที่ดิน และ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด 09/09/2559 ขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 343/2552 นางมุกดา ภัคดีพันธ์ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  ขอคัดสำเนาเอกสารประกอบคำชี้แจงของโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกทบทวนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 343/2553 01 นายอมร ทาสี เทศบาลตำบลหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 27/09/2553 ขอสำเนาเอกสารการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิทักษ์บำรุง และ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยพิทักษ์บำรุง ๑๗ ของเทศบาลตำบลหล่มเก่า  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 343/2554 นายสถาพร โพธิ์ ศรีทอง จังหวัดอ่างทอง 19/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบันทึกคำขอให้ออกคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๗๑๑/๒๕๕๒ และบันทึกคำขอให้ออกคำสั่งจังหวัดอ่างทอง เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๒๒ และคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๒๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 343/2555 นายแฟรงค์ ลอมบอร์ด (Frank Lombard) สำนักงานประกันสุขภาพ 16/07/2555 ขอทราบบันทึกการให้ถ้อยคำ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 343/2556 นายอำพร ผ่อนผัน เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ 09/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 343/2558 นายสุรพล จรรยากูล สกอ 05/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 343/2559 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา ราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ 12/09/2559 ขอให้สอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 344/2552 นายสุกฤษฏิ์ กิติศรีวรพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ขอคัดสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและสอบวินัยและสำเนารายงานการประชุม ระหว่างดำเนินการ  
 344/2553 01 ดาบตำรวจ วีระพงศ์ โสสม ประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พิสูจน์หลักฐาน จ.มหาสารคาม 24/09/2553 ขอคัดสำเนาเอกสารการขอขยายเวลาการสืบสวน พร้อมคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการของผู้มีอำนาจหน้าที่การขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงฯ ดังกล่าว จำนวน ๑ ชุด  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 344/2554 ทันตแพทย์หญิง อุนีนา ธนผลผดุงกุล สรรพากรพื้นที่สกลนคร 21/06/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 344/2555 นายดุสิต อาแซ สำนักงานที่ดินสุไหง-โกลก 14/07/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 344/2556 ผศ.ดร.สุมนทิพย์ คงตันจันทร์ฟัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12/09/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 344/2558 นายปรีชา ทองตัน สำนักงาน ป.ป.ช. 10/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 344/2559 นางวิไล ตาปะสี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 19/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 345/2552 นายสมเดช สุวรรณฉวี เทศบาลตำบลหลักเมือง จ.ราชบุรี  ขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 345/2553 08 นายศุภมาส โควาวิสารัช สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 30/10/2553 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 345/2554 นายวิลเลี่ยม วิล แอลลิส สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 22/07/2554 ขอสำเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 345/2555 นายวิชัย วิชิรมาลา สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ 27/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 345/2558 นายปรีชา ทองตัน สำนักงาน ป.ป.ช. 10/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 345/2559 นางวิไล ตาปะสี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 19/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 346/2552 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ โรงเรียนหนองหมากแก้ว  ขอคัดสำเนาเอกสารการสอบราคาจ้างเหมา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 346/2554 นายกัณณพงศ์ ศรีนิธี หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 346/2555 นางสาวเพ็ญประภา ถุงอินทร์ลา สำนักทะเบียนอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 24/07/2555 หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องโดยไมได้รับอนุญาต เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 346/2556 นายสุภาพพงศ์ เคหะนาค สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 14/09/2556 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 346/2558 นายปรีชา ทองตัน สำนักงาน ป.ป.ช. 10/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 346/2559 นายบัวจันทร์ ประสงค์สุข โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 19/09/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 347/2552 นายสุกฤษฏิ์ กิติศรีวรพันธ์ โรงงานยาสูบ  ขอคัดสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ ระหว่างดำเนินการ  
 347/2553 02 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดย นางสาวสิรินาฎ ศิริสุนทร ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) 22/09/2553 ขอข้อมูลการปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ.) ในการควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่สงบ ในเหตุการณ์ ๑๐ เม.ย.๕๓ และ เหตุการณ์ กระชับพื้นที่ ๑๔-๒๐ พ.ค.๕๓  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 347/2554 นางจตุพร หวานมาก กรมสรรพากร 22/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบทดสอบพร้อมเฉลย ผลการสอบและสำเนากระดาษคำตอบของผู้ร้อง ในการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 347/2555 นางสาวอริษฎ์ สิรินันทวิทย์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 20/08/2555 หน่วยงานแจ้งเปิดเผยแต่กำหนดเงื่อนไข ผู้ร้องขอยุติเรื่องร้องเรียน  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 347/2556 นางสาววันดี ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 12/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 347/2558 นางสาวจินตนา แก้วกับเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 08/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 347/2559 นายสำนวล คงจินดา สำนักงานเขตลาดพร้าว 27/08/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารประกอบการออกคำสั่งทางปกครอง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 348/2552 นายพนม รื่นเสือ สำนักงานศาลยุติธรรม  ขอคัดสำเนาเอกสารการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกล่าวหานายประพันธ์ ดลนิมิตสกุล ระหว่างดำเนินการ  
 348/2553 01 นางสาวสุธาสิฬฬ์ ปรีชา กรมที่ดิน 30/09/2553 ได้รับสำเนาเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ขอ (ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 348/2554 นายสิรพล หวานมาก กรมสรรพากร 22/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบบทดสอบพร้อมเฉลย ผลการสอบและสำเนากระดาษคำตอบของผู้ร้อง ในการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 348/2555 นางสาวแสงเดือน พัสถาน โรงพยาบาลพุทธชินราช 27/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๗ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 348/2556 ว่าที่ร้อยตรีกู้เกียรติ วงศ์ฟัก เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จังหวัดลำปาง 11/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 348/2558 นายอนุวัตร แก้วเชียงหวาง โรงพยาบาลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 13/07/2558  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 348/2559 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 09/09/2559 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 349/2552 นางพุทธธิดา ชูชาติ โรงพยาบาลศูณย์อุดรธานี  ขอสำเนาเวชระเบียน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 349/2553 06 หจก. สุจรรยา โดย นายปิยฉัตร สระแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 05/10/2553 ขอสำเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 349/2554 นายจรูญ กระจายวงศ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา 25/07/2554 ขอทราบระเบียบ ขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 349/2555 นางสาววชิรา ป้อมเด็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 12/07/2555 ขอทราบการพิจารณาดำเนินการเรื่องการลาออกจากราชการของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 349/2556 นายเติมศักดิ์ มุสิกะวัน สำนักงานเขตสวนหลวง 13/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมและมติของคณะกรรมการสอบสวน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีของผู้ร้อง เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 349/2558 นายวีระชัย ตนานนท์ชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๖ 13/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 349/2559 จ.อ.ยุทธพงศ์ สุวรรณพันธ์ กรมสรรพาวุธหทารเรือ 14/09/2559 ขอสำเนาการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 350/2552 นายพรสถิตย์ อัชวังกูล คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๒ ระหว่างดำเนินการ  
 350/2553 05 พันโท แพทย์หญิง กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ที่ประชุมอธิการบดี 05/10/2553 ขอสำเนา 1. มติที่ประชุมอธิการบดี และรายงานการประชุม ในการประกาศใช้ระบบแอดมิดชั่น พ.ศ.2549 ประกาศ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2548 พร้อมเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 2. มติที่ประชุมอธิการบดี และรายงานการประชุม ในการประกาศใช้ระบบแอดมิดชั่น พ.ศ.2553 ประกาศ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2550 พร้อมเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 3. มติการมอบหมายภารกิจให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้ดำเนินงาน Admissions ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 350/2554 นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 25/07/2554 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 350/2555 นางสาวปภาภรณ์ มหาเจริญเกียรติ สำนักงานเขตลาดพร้าว 31/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 350/2556 นายธีรชัย กอวรกุล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 16/09/2556 ไม่เห็นด้วยกับการแจ้งผลของ สปน. ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 350/2558 นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๖ 10/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 350/2559 นายสุพจณ์ กุลประยงค์ กรมป่าไม้ 22/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาให้ย้ายผู้ร้องกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิม จำนวน ๕ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 351/2552 นายบุญช่วย จันทร์น้ำคบ อบต. วังนกแอ่น จ. พิษณุโลก  ขอสำเนาเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 351/2553 01 นายธานินทร์ นาสมพงษ์ ธนาคารออมสิน (สาขาตาก) 05/10/2553 ขอสำเนาหนังสือการพิจารณาของธนาคารออมสิน (สาขาตาก) ในเรื่องของสิทธิและการดูแลป้องกันสาธารณะสมบัติอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ที่สาธารณะ)  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 351/2554 นายกฤษดา แก้วประพาฬ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 28/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 351/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 31/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือที่หน่วยงานมีถึงส่วนราชการอื่น  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 351/2556 นายสมพงษ์ ประทุมทอง กรมชลประทาน 14/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลสรุปรายงานสุดท้ายโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 351/2558 นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๖ 10/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 351/2559 พลเรือตรี วศิน บุญเนือง กองทัพเรือ 26/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. สำเนาคำสั่งท้ายบันทึกช่วยราชการที่ ผบ.ทร.ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 2559 ๒. สำเนาการสอบสวนที่ ผบ.ทร. ลงนามเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 352/2552 นายโชคชัย จารุมณีรัตน์ เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ จ. ประจวบคีรีขันธ์  ขอสำเนาการชำระภาษีของผู้ประกอบการ ๔ ราย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 352/2553 01 นายธานินทร์ นาสมพงษ์ ธนาคารออมสิน (สาขาตาก) 06/10/2553 ขอสำเนาเอกสารหนังสือการพิจารณาไม่อนุมัติเงินกู้ (สร้างบ้าน) ของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 352/2554 นายวิชัย สิถิระบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง จังหวัดอุบลราชธานี 27/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 352/2555 นางชนม์นิภา ชัยวงศ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 01/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาเอกสารรายละเอียดการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทั้งหมดโดยวิธีถ่ายภาพ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 352/2556 นายอนันต์ จันทร์จำรัส โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 19/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 352/2558 นายประพนธ์ ร่ำรวยธรรม กระทรวงพลังงาน 17/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 352/2559 นายสำนวล คงจินดา สำนักงานเขตลาดพร้าว  ขอคัดสำเนาบัตรประจำตัวของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 353/2552 นายศิริศักดิ์ ศิริสถิตย์ อบต. หนองสวรรค์ จ. หนองบัวลำภู  ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 353/2553 03 นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 05/10/2553 ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง จำนวนหลายรายการ  ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 353/2554 พลตำรวจตรี สถิตย์ นันทวิสิทธิ์ ๑.) สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ๒.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 28/07/2554 ขอให้แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ใน ก.พ.๗ ของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 353/2555 นายประเสริฐ คงสงค์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 02/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนารายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 353/2556 นายสมนึก แสนเจริญใจ เทศบาลตำบลศรีวิชัย จังหวัดลำพูน 19/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔ รายการ ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 353/2559 นางวีระวรรณ รัตนอุดมวิทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา  ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชระเบียนของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 354/2552 นายวิชัย ปานสอน กระทรวงยุติธรรม  ขอสำเนาเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบ กรณีที่ผู้ร้องร้องเรียนขอความเป็นธรรม ระหว่างดำเนินการ  
 354/2553 01 นางสาวสุธาสิฬฬ์ ปรีชา กรมที่ดิน 11/10/2553 ไม่เชื่อคำสั่งปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 354/2554 นายนิพนธ์ ขุนภักดี เทศบาลนครขอนแก่น 26/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดสร้างศาลเจ้าขุนภักดี ที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 354/2555 นายนำชัย ด่านผดุงธรรม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 31/07/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการซ่อม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 354/2556 นายแพทย์อเนก กษัตรีย์ เลขาธิการแพทยสภา 23/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจำนวนคดีในกรณีต่างๆ ที่นายแพทย์นพดุล นพคุณ ถูกร้องเรียนที่แพทยสภา พร้อมผลการตัดสินคดี  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 354/2558 นายเมธา คุ้มวงศ์ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี 10/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 354/2559 นายสุทธศิลป์ สิงหวิโรจน์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ 24/09/2559 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 355/2552 นายประกาศ ดำรงศรี คณะแพทย์ศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์  ขอสำเนาเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการ  
 355/2553 08 นายนิกร กรรณสา ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร 12/10/2553 ขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๕ รายการ คือ ๑. สรุปสำนานการสืบสวนของอำเภอคลองขลุง ๒. คำให้การของพยานทุกปาก ๓. สำเนาความเห็นของจังหวัด ๔. สำเนาหนังสือสั่งการไปยังอำเภอคลองขลุง (ถ้ามี) ๕. สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 355/2554 นายชัยพล มาลาศรี เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 01/08/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 355/2555 นายพิชิต สมสุข กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 01/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของนางฮุ้ยเตียง ตั้งยุวเรือง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 355/2556 นายแพทย์อเนก กษัตรีย์ นายกแพทยสภา 23/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำให้การของผู้ร้อง ฉบับลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๔  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 355/2558 ศ.นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณะกรรมกรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 18/07/2558 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องการถอดถอนตำแหน่งศาสตราจารย์ของผู้ร้อง จำนวน ๓ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 355/2559 นางสาวจุฑารัตน์ วลัยศรี ลาซาด้า 19/09/2559 ผู้ร้องต้องการร้องเรียนเรื่องการสั่งของกับลาซาด้า เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 356/2552 นายวิรัตน์ มีทรัพย์ทอง อบต. แม่น้ำคู้ จ.ระยอง  ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๒ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 356/2553 06 นายเดชาธร ทิศรัตน์ อำเภอสามชัย จ.กาฬสินธุ์ 11/10/2553 ขอคัดบันทึกตกลงจ้าง และใบปริมาณงานบันทึกตกลงจ้างโครงการตกลงจ้างงบประมาณอุทกภัยของอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 356/2554 นายประภาส ตรีรัตน์ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน 30/07/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 356/2555 พันจ่าเอกองอาจ สง่าผาสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 06/08/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 356/2556 ผศ.ดร. ชาญไชย ไทยเจียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 23/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 356/2558 ศ.นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18/07/2558 การประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการถอดถอนตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ของผู้ร้อง จำนวน ๓ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 357/2552 นายประสิทธิ์ วิไลลักษณ์ สำนักงาน ป.ป.ช.  ขอสำเนาเกี่ยวกับการสอบสวนการทุจริตใน สนง.เร่งรัดพัฒนาชนบท ระหว่างดำเนินการ  
 357/2553 08 นายธีรชัย กอวรกุล กระทรวงพาณิชย์ 11/10/2553 ขอข้อมูลการทำหน้าที่ของผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ใน กขร.  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 357/2554 ร.ต.อ. พิภพ เจริญกิจ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 03/08/2554 ขอให้เปิดเผย ชื่อตัวและนามสกุลของพยาบาลช่วยผ่าตัด พยาบาลส่งเครื่องมือ และพยาบาลช่วยเหลือรอบนอก ในการผ่าตัดครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๕๓ ของผู้ร้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 357/2555 นางสาวกุมารี แตงสวน สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 03/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของหน่วยงาน จำนวน ๑๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 357/2556 นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จังหวัดหนองบัวลำภู 20/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับแผนอัตรากำลัง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 357/2558 ศ.นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 357/2559 ดร. นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 27/09/2559 1.ขอสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณ 2.สำเนาเอกสารที่เกี่่ยวกับงบประมาณ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 358/2552 น.ส. สุภาพร เฮงสวัสดิ์ เทศบาลตำบลถาวร อบต. แคนดง และอำเภอเมืองบุรีรัมย์  ขอสำเนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 358/2553 03 นายจตุพร บุญศรี ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวอุษา พุ่มสุข เทศบาลตำบลเขาบางแกรก จังหวัดอุทัยธานี 11/10/2553 ขอข้อมูลและเอกสารในการที่เกี่ยวกับการถูกให้ออกจากงานของนางสาวอุษา พุ่มสุข  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 358/2554 นายวิเชียร วงศ์ก้อม สำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 01/08/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 358/2555 พันตำรวจเอกชัยวัฒน์ ขาวลิขิต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 08/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งพลตำรวจเอกอัศวินฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 358/2556 นายกฤษดา แก้วประพาฬ สำนักงาน ป.ป.ช. 25/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 358/2558 นายอภิชาติ ประพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 15/07/2558  ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 358/2559 นายพิษณุ จตุรภัทรไพบูลย์ การไฟฟ้านครหลวง 01/10/2559 ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเลขที่ 10A4-0568 ลงวันที่ 11/10/2549 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 359/2552 นายจรัส วีสุวรรณ ม. ราชภัฎรำไพพรรณี  ขอสำเนาเอกสารการประชุมและมติที่ประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 359/2553 01 นายทองสิน สุผกามาศ องค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก 18/10/2553 ขอตรวจดู และคัดถ่ายสำเนาเอกสารประกาศการจัดจ้าง รายละเอียดสัญญาว่าจ้าง และเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับแบบการก่อสร้าง และ/หรือรูปแบบรายการก่อสร้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 359/2554 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สำนักทะเบียนกลาง 01/08/2554 ไม่เชื่อว่าไม่พบเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 359/2555 นายธนะ น้าคณาคุปต์ ผู้รับมอบอำนาจจากนายประกร จันทร์โสภา สำนักงานประกันสังคม 07/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ที่ ๑๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 359/2556 นายกฤษดา แก้วประพาฬ สำนักงานศาลปกครอง 25/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานศาลปกครอง รวม ๗ รายการ  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 359/2559 นายวารินทร์ สุธงษา โรงเรียนวัดนิมมารดี 04/10/2559 ขอทราบผลสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบวินัยครูประจำชั้น และครูพี่เลี้ยง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 360/2552 นายณัฐพล พรมราช วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  ขอสำเนาเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณางวดที่ ๒ (๑ตุลาคม ๒๕๕๒) เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 360/2553 08 นางสาวประไพภรณ์ พลประทีป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด และ สมาคมประกันชีวิตไทย 13/10/2553 ขอทราบข้อความรายละเอียดระบุความผิดของผู้ร้องในบัญชีดำ  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 360/2554 นายพุฒิพงศ์ ทีรฆฐิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 04/08/2554 ขอใช้สิทธิ ม.33 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 360/2555 นายสุนันท์ คำแสงดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 06/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำเนาบันทึกการประชุม อ.ก.ค.ศ. และเอกสารประกอบเรื่องการย้ายของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 360/2556 นายกฤษดา แก้วประพาฬ กองบัญชาการกองทัพไทย 25/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนของผู้ร้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 360/2558 ราษฎรไม่ประสงค์ออกนาม องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ ท้องถิ่นอำเภอหนองแค และท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 15/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 360/2559 นายวารินทร์ สุธงษา สำนักงานเขตภาษีเจริญ 04/10/2559 ขอทราบผลสอบสวนข้อเท็จจริง วินัยของคณะกรรมการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 361/2552 นายวิเชียร สาระมาศ อบต. นาตาล จ. อุบลราชธานี  ขอสำเนาผลดำเนินการรังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ ระหว่างดำเนินการ  
 361/2553 01 จ.ส.อ. กฤษดา แก้วประพาฬ กองบัญชาการกองทัพไทย 21/10/2553 ขอสำเนาหนังสือข้อมูลข่าวสารของราชการ (ตามเลขรับ กพ. ทหาร ที่ 2322 ลงวันที่ 19 พ.ค. 52) จำนวน 5 รายการ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 361/2554 นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง เทศบาลตำบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี 02/08/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 361/2555 จ.ส.อ.กฤษดา แก้วประพาส สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 09/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมและรายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนฯ ตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 361/2556 นายทิวากรณ์ พัฒนวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย 27/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 361/2558 นายสุรพล จรรยากูล สกอ 08/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 361/2559 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง สำนักงาน ป.ป.ช. 04/10/2559 เกี่ยวกับคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวน ตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ 442/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 362/2552 นางมี่ฮั้ว แซ่ลี้ สนง. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ขอสำเนาเกี่ยวกับการขอสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระหว่างดำเนินการ  
 362/2553 01 นายกฤษดา แก้วประพาฬ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 21/10/2553 ได้รับสำเนาหนังสือที่ร้องขอไม่ครบถ้วน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 362/2554 ร.อ. ทรงกลด ชื่นชูผล เทศบาลนครพิษณุโลก 05/08/2554 ขอสำเนารายงานการประชุม งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 362/2555 นายอรุโณทัย อรรถสุข องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 06/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งองค์การฯ ข้อบังคับองค์การฯ และระเบียบปฏิบัติวิธีการดำเนินการ การตัดสินตำแหน่งนายท่า เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 362/2556 นางกิ่งแก้ว วงษ์พันธุ์ กรุงเทพมหานคร 27/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 362/2558 นายสุรพล จรรยากูล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 08/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 362/2559 นายวิละ อุดม สภาทนายความ 04/10/2559 เกี่ยวกับผู้ร้องส่งมอบให้สภาทนายความเพื่อดำเนินคดี เอกสารการดำเนินการทั้งหมด และเอกสารงบประมาณที่รัฐสนับสนุน รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 363/2553 01 จ.ส.อ.กฤษดา แก้วประพาฬ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี  ขออนุญาตถ่ายสำเนาเอกสารหนังสือคำให้การของบุคคลและพยานเอกสารของผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่ผู้ร้องได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนฯ เพื่อดำเนินคดีกับพลเอก มงคล อัมพรพิสิฎฐ์ และพวก ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 363/2554 นายวิชัย นีรทัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ 08/08/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 363/2555 จ.ส.อ.กฤษดา แก้วประพาส สำนักงาน ป.ป.ช. 09/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและรายงานการประชุม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 363/2556 นางสิริพร มงคลกำธร โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ 25/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้คะแนนการปฏิบัติงาน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 363/2558 นายสุรพล จรรยากูล มศว. 16/07/2558 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 363/2559 นายวิละ อุดม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 04/10/2559 เกี่ยวกับรายละเอียดของป่าไม้ของประเทศไทยโดยแยกรายละเอียดชัดเจน และรายละเอียดกฎหมาย วิธีการ และขบวนการต่าๆ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 364/2553 บริษัท ศิริสถิตย์ กรุ๊ป จำกัด โดยนางพิมสิริ คดิลก เทศบาลตำบลนามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู 20/10/2553 ขอข้อมูล ข่าวสาร และการขอคัดสำเนาเอกสารข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับการประกาศงานจ้างเหมาก่อสร้าง ของ อบต. นามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 5โครงการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 364/2554 ว่าที่ร้อยตรีเสวก สิริลัภนานนท์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) 07/08/2554 ได้รับเอกสารไม่ตรงตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 364/2555 นายทองสุข กิจปลื้ม สำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 09/08/2555 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 364/2556 นางภัทรินทร์ ชินวิถี โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ 24/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้คะแนนการปฏิบัติงาน รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 364/2558 นายนิรุธ สุทธิพงษ์ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 17/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 364/2559 นายวิละ อุดม การประปานครหลวง 04/10/2559 เป็นภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ออก รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 365/2553 08 นายประถม คนแรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต๑  ขอให้แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ทะเบียนลูกจ้าง (บัตรค่าจ้าง)  ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 365/2554 ว่าที่พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ โมรานนท์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง ๔ ยานาวา 05/08/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนคดีอาญา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 365/2555 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จังหวัดมหาสารคาม 10/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 365/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 25/04/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 365/2558 นายธนวัฒน์ ตาสัก สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ 28/05/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 365/2559 นายวิละ อุดม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 04/10/2559 เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการ เอกสารชี้แจงพร้อมกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 366/2553 01 นางสาวพัชรนันท์ บุญเอนก องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย  ขอสำเนาเอกสารหลักฐานทางราชการจากองค์การบริหารราชการส่วนตำบลละทาย พร้อมการลงนามรับรอง จำนวน 3 รายการ ระหว่างการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯมอบหมาย ยุติเรื่อง
 366/2554 นายถาวร เพิ่มศรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 10/08/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 366/2555 นายสุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 09/08/2555 ได้รับข้อมูลไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 366/2556 นายสุรชาติ หุตะจูฑะ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดกระบี่-พังงา-ตรัง-สตูล 01/10/2556 ขอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการยื่นขอออกโฉนดที่ดิน รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 366/2558 นางอุไร สถิตย์ จังหวัดพิจิตร 20/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 366/2559 นายวิละ อุดม สปน. ทำเนียบรัฐบาล 04/10/2559 เหนือนว่าจะขอข้อมูล จาก DSI รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 367/2553 02 หนังสือพิมพ์ คู่แผ่นดิน นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง  ขอถ่ายสำเนาเอกสารสอบราคาโครงการรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 367/2554 นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง จังหวัดสงขลา 09/08/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัย เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 367/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักกฎหมายและคดีส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร 14/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 367/2556 นายกุญช์ชาญ ยนต์ดัน โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง จังหวัดกาฬสินธุ์ 01/10/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 367/2558 นายสมศักดิ์ ตาไชย สำนักงาน สกสค 20/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 367/2559 นายวิละ อุดม ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 04/10/2559 เกี่ยวกับการดำเนินการโทรแจ้ง ๑๑๑๑ เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 368/2553 02 นายฐิติพงศ์ ศรีตัมภวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ขอหลักฐานการจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ซึ่งได้จัดจ้างไปแล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2553 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 368/2554 นายปรีชา นิลวงศ์ สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง 11/08/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวนการทุจริต เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 368/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักกฎหมายและคดีส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร 14/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 368/2556 นายสัญชาย สร้างคอมพัฒนา โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จังหวัดอุดรธานี 19/09/2556 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 368/2559 นายวิละ อุดม สำนักงาน กสทช. 04/10/2559  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 369/2553 02 ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ คู่แผ่นดิน นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง นายกเทศมนตรีนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู  ขอถ่ายสำเนาเอกสารสอบราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเครื่องเล่นสนาม เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 369/2554 นายพีรวิชญ์ ปฐวีนภากานต์ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท. 09/08/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๖ รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 369/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักกฎหมายและคดีส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร 14/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 369/2556 นายโภควินทร์ นันทจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ 02/10/2556  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 369/2558 นายพิชาติ ศรีเพชร สำนักงาน ก.ค.ศ. 27/07/2558  เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 369/2559 นายวิละ อุดม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย 04/10/2559 เกี่ยวกับรายได้ รายรับและรายจ่ายทั้งปีปัจจุบันและย้อนหลัง เอกสาร TOR และสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของ TPBS และกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ในการบริการและดำเนินการทั้งหมด เรื่องเสร็จสิ้น - การพิจารณาส่งหน่วยงานอื่น ยุติเรื่อง
 370/2553 08 นายธนดล มงคลชัย สำนักงานเขตบางแค 21/10/2553 ขอคัดสำเนาแบบแปลนคำขอดัดแปลงอาคารบ้านเลขที่ 140/77 เปลี่ยนเป็น 349/77 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 370/2554 นายเสกสม ชุมวรฐายี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10/08/2554 ขอให้เปิดเผยผลการประมวลคะแนนการสอบคัดเลือกประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 370/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักกฎหมายและคดีส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร 14/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 370/2556 นายโภควินทร์ นันทจันทร์    รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 370/2558 ด.ต. หญิง ฐิตาภรณ์ ฉายางาม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 24/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 370/2559 นายสุพจน์ กุลประยงค์ กรมป่าไม้ 05/10/2559 เกี่ยวกับคำสั่งกรมป่าไม้ และผลการพิจารณาการคัดค้านนายศิริพงษ์ นพประเสริฐ เจ้าพนักงานป่าไม้ รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 371/2553 01 ดร.สุรพล จรรยากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้รับสำเนาสำนวนการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบตามที่ขอ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 371/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 16/08/2554 ขอสำเนารายชื่อปลัดกรุงเทพฯ และช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 371/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 14/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 371/2556 นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 27/09/2556  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 371/2558 ร.ต.ท. ขรรชัย พิทักษ์ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 23/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 371/2559 นายวิละ อุดม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 04/10/2559 เกี่ยวกับงบประมาณและรายได้ รายจ่าย เอกสารงานวิจัยทั้งหมด เอกสาร TOR และสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและรายชื่อเจ้าหน้าที่และภาพวงจรปิด เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 372/2553 08 นางลัดดา สีธิ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์  ขอสำเนา ใบสำคัญรับเงินค่าป่วยการของ อสม. หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ของเดือน กุมภาพันธ์ 2553 และเดือน มิถุนายน 2553 เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 372/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 16/08/2554 ขอสำเนาแต่งตั้งนางสาวอารีย์ วงศ์นพรัตนเลิศ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 372/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักกฎหมายและคดีส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร 14/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 372/2556 นายนิรัตย์ ศรีสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 27/09/2556  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 372/2558 ร.ต.ท. ขรรชัย พิทักษ์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 23/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 372/2559 นายพิษณุ จตุภัทรไพบูลย์ การไฟฟ้านครหลวง 03/10/2559 เกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอน การเสนอและอนุมัติในการเขียนแบบเลขที่ 10 A4-0568 ลงวันที่ 11/10/2559ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ  
 373/2553 08 นางทัศนี วงษดา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์  ขอสำเนา ใบสำคัญรับเงินค่าป่วยการของ อสม. หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ของเดือน เมษายน 2552, กันยายน 2552, กุมภาพันธ์ 2553 และเดือน มิถุนายน 2553 รวม 4 เดือน เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 373/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ 16/08/2554 ขอสำเนาอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างภายในของสำนักเทศกิจตามที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาในการแบ่งส่วนราชการในกรุงเทพฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 373/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักงานเขตบางกอกน้อย 14/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 373/2556 ผศ.ศรีศักดิ์ เย็นมะโนช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 01/10/2556  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 373/2558 นางสาวภาณุมาศ กิตวิทยานุกิจ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 27/07/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 373/2559 นายทวีศักดิ์ จันทศรี สำนักงานพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น 03/10/2559 1.ประกาศจัดซื้อและ TOR โครงการจัดแสดงสินค้าไหม/ผ้าไหมระดับพรีเมี่ยมและการสร้างโอการ 2.ผลการพิจารณาของผู้ชนะ ระบบจัดซื้อจัดจ้างทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ 3.เอกสารสัญญาจัดแสดงสินค้า 4.เอกสารสรุปส่งงานของผู้รับจ้างในโครงการจัดแสดงสินค้า เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 374/2553 08 นางจง เกตุครุฑ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์  ขอสำเนา ใบสำคัญรับเงินค่าป่วยการของ อสม. หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ของเดือน กุมภาพันธ์ 2553 และเดือน มิถุนายน 2553  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นแจ้งผลผู้ร้อง ยุติเรื่อง
 374/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร 16/08/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของกองงานผู้ตรวจฯ ที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย และ/หรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามที่นายจิตติชัย แสงทอง สั่งการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 374/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 14/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 374/2556 นางสาวธนันท์ธร กสิณเวทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 02/10/2556 ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของตน10 รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 374/2559 นายชาญวิชย์ ธนาสุวเศรษฐ์ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 06/10/2559 แผนที่ 1 ต่อ 4000 ระหว่างเลขที่ 4823 I 4012 จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งมีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและแนวเขตป่าไม้ถาวรแสดงอยู่ระวางด้วย ผู้ร้องขอยุติ/ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 375/2553 08 นายพรศักดิ์ วอทอง องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีแก้ว จ.ศรีสะเกษ  ขอตรวจสอบข้อมูลและขอข้อมูลรายละเอียดโครงการ งบซ่อมแซมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2553 (500,000 บาท) และงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ถนนสายศรีโพธิ์แก้ว-ตาแบน ช่วงที่ 1,2 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 375/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ 16/08/2554 ขอสำเนารายชื่อผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นับจากวันที่ ๑ ต.ค. ๔๙ จนถึงปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 375/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 14/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 375/2556 นางสาวชุติมาศ นันทนุติโสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 02/10/2556 ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของตน รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 375/2558 นางพีรกานต์ ทองศิลา เทศบาลตำบลส่องดาว 24/07/2558 ไม่เชื่อว่าไม่มีเอกสาร รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ ยุติเรื่อง
 375/2559 นายชาญพิชญ์ พัฒนาเมธีกูร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 07/10/2559 สำเนาใบอนุญาตของบริษัทที่ได้รับอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายรวมจำนวนเอกสารที่ขอ จำนวน 4 รายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 376/2553 01 สมาชิกสภา อบต. บึงบา นายวิสานท์ แสวงหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา  ขอสำเนาเอกสารฎีกาโครงการต่างๆ จำนวนหลายรายการ เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 376/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร 16/08/2554 ขอสำเนารายชื่อหัวหน้าผู้ตรวจฯ และช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นับจากวันที่ ๑ ต.ค. ๔๙ จนถึงปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 376/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี ปลัดกรุงเทพมหานคร 14/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 376/2556 พล.ต.ต.สัญญา บัวเจริญ รร.นรต. 04/10/2556  ผ่านการพิจารณาแล้ว/รอแจ้งผล ยุติเรื่อง
 376/2558 นายประพนธ์ ร่ำรวยธรรม กระทรวงพลังงาน 03/08/2558  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 376/2559 นายสมชัย นาจำปา เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ 04/10/2559 ขอข้อมูลงบดุล บัญชีรายรับ-รายจ่าย รายละเอียดส่งใช้เงินประปา สัญญาที่ทิ้งขยะ สัญญาจ้างเหมาพนักงานตัดหญ้า เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 377/2553 06 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปิดโลกสื่อสาร โดย นายทวีศักดิ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ขอสำเนาการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ผลการดำเนินงาน เสนอต่อรัฐสภา จำนวน 3 รายการ ผู้ร้องขอยุติ / ขอถอนเรื่อง ยุติเรื่อง
 377/2554 นายสิดปาราย อาฮูวารี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร 16/08/2554 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของกองงานผู้ตรวจฯ ที่มีถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อย และ/หรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกรุงเทพฯ ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามที่นายไพศาล มหาภัณณาภรณ์ สั่งการ  เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 377/2555 นายสิดปาราย อาฮูวารี สำนักกฎหมายและคดีส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร 14/08/2555 ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เรื่องดำเนินการเสร็จสิ้น - แจ้งผลผู้ร้องเรียน ยุติเรื่อง
 377/2556 นายบรรณรส บัวคลี่ รัฐสภา 01/10/2556  รับเรื่อง/รอเสนอเข้าคณะกรรมการ&n