ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ » (จำนวน 19 เรื่อง)
« ย้อนกลับ    
 รายละเอียดวันที่
คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 จัดทำโดย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2546 จัดทำโดย สวัสดิการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ06/03/2556
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา และแบบ สว.1-สว.624/01/2556
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา (แบบเน้นข้อความ)24/01/2556
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา (word)24/01/2556
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การกำหนดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ31/01/2555
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ31/01/2555
ประกาศ สขร. เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ31/01/2555
คำสั่ง และประกาศ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (อป.กรช.) พ.ศ. 255230/09/2553
ประกาศคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เรื่อง หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 255230/09/2553
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 255230/09/2553
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 255230/09/2553
(ราชกิจจานุเบกษา) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 39 ง13/03/2552
ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสภาทนายความ พ.ศ. 255102/05/2551
ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 254901/09/2549
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254823/08/2548
ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 254605/08/2547
ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 18ง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 254405/02/2544
ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดทำและการพิจารณาร่างกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ โดยกรรมการร่างกฏหมาย พ.ศ. 252218/04/2543
ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.254226/01/2543