ชื่อหน่วยงานสำนักงานงบประมาณ
Budgeting Dpt.
ที่ตั้งศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Bangkok Metropolis 173 Dinsor Road Pranakon Thailand
โทรศัพท์ 0-2224-4941 โทรสาร0-2224-4942
  


โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
1. สำนักงบประมาณ ที่อยู่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 Tel. 0-2224-4941 Fax. 0-2224-4942

อำนาจหน้าที่
สำนักงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมจัดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี ของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาล การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงาน การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการกำหนดทิศทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี การปรับปรุงระบบงบประมาณ และโครงสร้างงบประมาณของหน่วยงานต่างๆตลอดจนการรวบรวมและแก่ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสังเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
บริหารงานด้านงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ลุล่วง

ผู้ประสานงาน
นายวิรัช อินทรัตน์ สังกัดหน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงบประมาณ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร Tel. 0-2224-4941


วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

07/08/2544 | 09:33